Poklicni standard

Naziv:

Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

6.8.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Zobozdravstvo (0911)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka (7240.001.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in strankami
 5. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 6. čisti, dezinficira in sterilizira zobozdravstvene inštrumente in delovne površine
 7. sodeluje pri konzervativnih posegih
 8. sodeluje pri endodontskih posegih
 9. sodeluje pri kirurških posegih
 10. sodeluje pri protetičnem posegu
 11. sodeluje pri ortodontskem zdravljenju

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 • organizira lastno delo za sodelovanje v timu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in pripravi delovno mesto
 • pripravi se in zaščiti v skladu z higienskimi in zaščitnimi postopki
 • vzdržuje higieno in mikroklimo v prostoru
 • pripravi higienske pripomočke in razkužila
 • pripravi osebna zaščitna sredstva za osebje in paciente
 • pripravi predpisano zobozdravstveno dokumentacijo za pacienta
 • pozna možnosti infekcije in postopke za preprečevanje prenosa okužb
 • ima znanja o osebni higieni in higieni prostora
 • pozna postopke higienskega in kirurškega umivanja in razkuževanja rok
 • pozna in zna pripraviti razkužila za uporabo
 • pozna zaščitna sredstva in njihov pomen uporabe
pripravi zobozdravniški stol in naprave
 • namestiti delovanje zobozdravniškega stola v skladu s higienskimi, tehnološkimi in ergnonomskimi zahtevami
 • pripravi zobozdravstvene inštrumente, pripomočke in materiale
 • pripravi pripomočke za čiščenje in dezinfekcijo, za odlaganje uporabljenih inštrumentov in zbiralnike za odpadne materiale
 • čisti in dezinficira naprave in zobozdravniški stol med delom in po končanem delu
 • pozna načine in namene uporabe zobozdravstvenih inštrumentov, pripomočkov in materialov
pripravi zobozdravstvene materiale in upravlja z zobozdravstvenimi aparati
 • pripravi material po navodilih proizvajalca, glede na zobozdravstveni poseg in na način mešanja materiala
 • pripravi zobozdravstvene aparate za delovanje
 • upravlja zobozadravstvene aparate za diagnostiko in terapijo, za pripravo materialov, za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo
 • razlikuje materiale glede na namen porabe in na način priprave
 • pozna zobozdravstvene aparate in njihov namen
 • zna uporabljati zobozadravstvene aparate za diagnostiko in terapijo, za pripravo materialov, za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo
Operativna dela čisti, dezinficira in sterilizira zobozdravstvene inštrumente
 • mehanično čisti dezinficirane inštrumente in izloči poškodovane inštrumente
 • izvaja in nadzira termodezinfekcijo in ultrazvočno dezinfekcijo
 • pakira, označi vrste inštrumentov in beleži datum sterilizacije na vrečke, izvaja in nadzira potek sterilizacijskega ciklusa inštrumentov
 • vodi dnevnik sterilizacije
 • zna definirati pojma dezinfekcije in sterilizacije
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije, sterilizacije inštrumetov, pripomočkov, aparatov, materialov in prostora
sodeluje pri konzervativnih posegih, endodontskih posegih, kirurških posegih, protetičnih posegih in pri ortodontskem zdravljenju
 • aspirira tekočino, osvetljuje delovno polje, drži jezik ali lice
 • podaja inštrumente, material, zdravila in presvetljuje material za nemoten diagnostično-terapevtski poseg
 • razkuži zobnoprotetične odtise, nadomestke in ortodontske aparate
 • pozna anatomijo in patologijo glave, ustne votline in zob
 • pozna postopke diagnostično-terapevtskih zdravstvenih posegov
Administrativna dela izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
 • dokumentira diagnostično-terapevstske posege v zobozdravstvu
 • uporablja informacijsko tehnologijo
 • naroča in obvešča paciente
 • izpolnjuje in arhivira zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
 • računalniško vodi opravljene storitve
Komercialna dela naroča in shranjuje material ter izdeluje predračune in izračune za storitev
 • naroča, evidentira in shranjuje zdravila in materiale
 • izdela predračun in izračun deleža storitve
 • pozna in upošteva dogovorjena pravila obračun zobozdravstvenih storitev
 • pozna zdravila za uporabo v zobozdravstvu
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • kontrolira in ocenjuje kvaliteto lastnega dela
 • pozna postopke za pripravo in izvedbo diagnostično-terapevtskih posegov v zobozdravstvu
 • pozna etična načela: Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Vzdrževanje in popravila vzdržuje zobozdravtsvene aparate
 • čisti, dezinficira in sterilizira aparate
 • shranjuje aparate in skrbi za redno servisiranje aparatov
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • komunicira s sodelavci, z drugimi zdravstvenimi delavci in s strokovnjaki drugih področij ter sodeluje v ožjem in razširjenem strokovnem timu
komunicira s pacienti
 • komunicira s pacienti, starši, skrbniki, spremljevalci in z drugimi pomembnimi osebami
 • pripravi paciente na zobozdravstvene diagnostične in terapevtske posege
 • ima znanje o medicinski etiki, deontologiji in komunikaciji
izvaja zdravstvenovzgojno delo
 • svetuje pacientom v preventivni in v kurativni dejavnosti
 • pozna smernice zdravega način življenja
 • pozna psihofizične posebnosti posameznih življenjskih obdobij in ljudi s posebnimi potrebami
 • pozna negativne razvade dojenčkov in majhnih otrok ter preventivne ukrepe za preprečevanje ortodontskih anomalij
 • pozna postopke in pripomočke za pravilno čiščenje zob
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev
 • skrbi za svojo varnost, varnost pacientov in sodelavcev
 • pozna in uporablja varovalna, zaščitna sredstva pri delu
uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o varovanju okolja
 • pozna navodila o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Milena Gliha, Klinični center Ljubljana, SPS Stomatološka klinika
 • Stanislava Štajer, Na žago 4
 • Darja Cibic, Ministrstvo za zdravstvo
 • Silva Untelechner, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, OE Zobozdravstveno varstvo
 • Jelka Drobne, CPI
 • Koordinator:mag. Primož Hvala KamenščeK, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.