Poklicni standard

Naziv:

Psihiatrična medicinska sestra

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.2.2008

Predhodniki:

Klasius-P16:

Zdravstvena nega in babištvo (0913)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Psihiatrična medicinska sestra (7230.007.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. komunicira s pacienti, svojci in z drugimi strokovnjaki
 3. uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 4. uporablja sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo
 5. sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu ter pri nadzoru dela v strokovnem timu
 6. izpolnjuje zdravstveno in drugo dokumentacijo
 7. evidentira, naroča in shranjuje material
 8. vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje
 9. izvaja samoevalvacijo dela
 10. razvija podjetniške lastnosti, spretnosti in vedenje
 11. racionalno uporablja energijo, material in čas
 12. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 13. izvaja temeljne postopke oživljanja
 14. izvaja vse postopke in posege v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa okužb
 15. daje zdravstvenovzgojne napotke pacientom, svojcem in širši socialni skupnosti
 16. sodeluje in izvaja izobraževanje in usposabljanje drugih v okviru delovnega procesa
 17. sodeluje pri sprejemu, odpustu in premestitvi ali smrti pacienta
 18. izvaja zdravstveno nego pacienta in/ali oseb z duševnimi motnjami v različnih stanjih bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih
 19. nudi pomoč pacientu pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti in skrbi za osebnostno rast in razvoj pacienta
 20. pripravlja pacienta na diagnostične, terapevtske posege in postopke
 21. izvaja in sodeluje pri diagnostičnih in terapevtskih posegih in postopkih
 22. sodeluje pri izvajanju intenzivne zdravstvene nege in terapije ter pri socio-psihoterapetskem delu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju zdravstvene nege
 • samostojno izvaja načrtovane postopke zdravstvene nege
 • za lastno delo prevzema odgovornost
 • sodeluje pri vrednotenju zdravstvene nege
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • uporablja sodobne pripomočke za izvajanje zdravstvene nege
Operativna dela sodeluje pri sprejemu, odpustu in premestitvi ali smrti pacienta
 • sodeluje pri sprejemu, odpustu in premestitvi ali smrti pacienta
 • pripravlja in ureja dokumentacijo pacienta
 • pozna postopke sprejema psihiatričnega pacienta
 • pozna postopke premestitve in odpusta psihiatričnega pacienta
 • pozna postopke ravnanja ob smrti pacienta
 • pozna dokumentacijo pacienta, postopke ravnanja z dokumentacijo in pozna negovalno dokumentacijo
 • pozna etična načela in pravice pacientov
 • pozna smernice za zagotavljanje varnosti pacientov
 • pozna nacionalne smernice za razvoj kakovosti
izvaja zdravstveno nego pacienta in /ali oseb z duševnimi motnjami v različnih stanjih bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih
 • ocenjuje, določa in izvaja aktivnosti zdravstvene nege za zadovoljevanje temeljnih življenjskih aktivnosti
 • vzpostavlja stik s pacientovimi svojci in/ali pomembnimi drugimi osebami
 • dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, opiše stanje, posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja
 • zagotavlja varno okolje
 • pozna definicije duševnega zdravja
 • pozna standarde psihiatrične zdravstvene nege
 • pozna proces zdravstvene nege, teorije zdravstvene nege in negovalne diagnoze
 • pozna kategorizacijo zahtevnosti zdravstvene nege
 • pozna program za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
nudi pomoč pacientu pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti in skrbi za osebnostno rast in razvoj pacienta
 • spodbuja pacienta k samostojnem izvajanju življenjskih aktivnosti.
 • usmerja k aktivnejši vlogi pri zadovoljevanju življenjskih potreb
 • nudi pomoč pacientu v procesu prilagajanja na okolje, bolezensko situacijo in morebitne posledice bolezni
 • spodbuja pacienta k ohranjanju socialnih stikov, vzdrževanju in po potrebi širjenju socialne mreže
 • spodbuja in uči pacienta socialnih veščin in komunikacije
 • spodbuja ga k aktivnostim za čimprejšnjo vrnitev v delovno, učno in življenjsko okolje
 • pozna življenjske aktivnosti
 • pozna razvoj osebnosti
 • pozna zakonitosti terapevtskega okolja
 • pozna zakonitosti komunikacije in terapevtsko komunikacijo
 • pozna načela psihosocialne rehabilitacije
pripravlja pacienta na diagnostične, terapevtske posege in postopke
 • pripravlja pacienta na specifične diagnostične in terapevtske posege in postopke
 • pripravlja in usmerja pacienta na individualno in skupinsko terapijo
 • pozna interdisciplinarno obravnavo pacienta z duševnimi motnjami
 • pozna teorije in razvoj dinamike skupine
 • pozna osnove socioterapije in psihoterapije
 • pozna specifične diagnostične postopke v psihiatriji
izvaja in sodeluje pri diagnostičnih in terapevtskih posegih in postopkih
 • meri vitalne funkcije in snema EKG
 • ocenjuje prisotnost bolečine in drugih dejavnikov tveganja v psihiatriji
 • meri prisotnost kisika v tkivih in testira prisotnost psihotropnih substanc v telesu
 • uporablja medicinsko-tehnične aparature in pripomočke
 • upošteva higienska načela
 • zna oceniti vitalno ogroženost pacienta
 • pozna ocenjevalne lestvice v psihiatriji
 • pozna lestvice za ocenjevanje bolečine in drugih dejavnikov tveganja v psihiatriji
 • pozna higienske standarde postopkov
sodeluje pri izvajanju intenzivne zdravstvene nege in terapije ter pri socio- in psihoterapetskem delu
 • sodeluje in izvaja zdravstveno nego pacienta z delirijem
 • sodeluje in izvaja zdravstveno nego suicidalno ogroženega pacienta
 • sodeluje in izvaja zdravstveno nego pacienta z nasilnim vedenjem
 • obvlada in izvaja posebne varovalne ukrepe ob nasilnem in suicidalnem vedenju
 • obvlada in izvaja osnovne oblike socioterapevtskega dela in uporablja terapevtsko komunikacijo
 • sodeluje pri načrtovanju terapevtskega okolja
 • sodeluje in izvaja zdravstveno nego otrok, mladostnikov, odraslih in starostnikov s specifičnimi duševnimi motnjami
 • sodeluje in izvaja zdravstveno nego na področju rehabilitacije ljudi z duševno motnjo in sodeluje pri povezovanju in/ali v skupnostnih službah
 • pozna organske duševne motnje in zdravstveno nego
 • pozna motnje razpoloženja in zdravstveno nego
 • pozna shizofrenijo in druge psihotične motnje in zdravstveno nego
 • pozna anksiozne motnje in krizna stanja in zdravstveno nego
 • pozna bolezni odvisnosti in intervencije zdravstvene nege
 • pozna suicidalno vedenje in intervencije zdravstvene nege
 • pozna vzroke nasilnega vedenja in posebne varovalne ukrepe
 • pozna duševne motnje v otroštvu in adolescenci ter zdravstveno nego
 • pozna načela psihosocialne rehabilitacije in oblike pomoči
ukrepa v nepričakovanih situacijah pri psihiatričnih pacientih
 • opazuje, izvaja, vodi, in nadzira akutno ogroženega pacienta
 • dokumentira in poroča po protokolu
 • zagotavlja varnost pacientovega in okolja, sebe in sodelavcev
 • pozna protokol akutno ogroženega pacienta
 • pozna principe triaže in organizacijo dela zdravstvene nege v psihiatriji
izvaja zdravstvenovzgojno delo pacienta, svojcev in širše socialne skupnosti
 • svetuje in poučuje pacienta in svojce o preventivi ponovitve bolezni
 • svetuje in poučuje pacienta in svojce o obvladovanju in razumevanju bolezenskega stanja
 • svetuje in poučuje pacienta in svojce o obvladovanju in zmanjševanja posledic duševne bolezni
 • vključuje svojce in jih poučuje o zdravstveni negi pacienta z duševno motnjo
 • poučuje širše socialno okolje za sprejem in razumevanje ljudi z duševno motnjo
 • pozna psihofizične posebnosti posameznih življenjskih obdobij
 • upošteva načelo varovanja podatkov pacienta o zdravstvenem stanju
 • spoštuje pravice pacienta
 • se ravna v skladu z etičnimi načeli
 • zna terapevtsko komunicirati
 • pozna psihofizične posebnosti posameznih življenjskih obdobij in ljudi s posebnimi potrebami
 • obvlada spretnosti vodenja pogovornih skupin in svetovanja
 • pozna zdravstvenovzgojno delo
 • pozna delitev dela v zdravstvenem timu in timsko delo
 • pozna profesionalna etična načela
izvaja temeljne postopke oživljanja
 • izvaja temeljne postopke oživljanja
 • sodeluje pri dodatnih postopkih oživljanja
 • pozna temeljne in dodatne postopke oživljanja
 • pozna zdravstveno nego umirajočega in oskrbo umrlega
izvaja postopke in posege v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb
 • postopke in posege zdravstvene nege izvaja v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb
 • pozna smernice za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb
sodeluje in izvaja izobraževanje in usposabljanje drugih v okviru delovnega procesa
 • sodeluje pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja
 • sodeluje pri uvajanju novozaposlenih
 • pozna temelje organizacije dela
 • pozna temelje pedagoškega in andragoškega dela
 • pozna osnove načrtovanja praktičnega dela izobraževanja in usposabljanja
 • zna javno nastopati in demonstrirati praktične izobraževalne vsebine
 • pozna osnovne postopke in standarde pri organizaciji, zagotavljanju tehničnih pogojev in vodenju oblik praktičnega izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih
Administrativna dela izpolnjuje zdravstveno in drugo dokumentacijo
 • izpolnjuje zdravstveno dokumentacijo
 • vodi splošne evidence
 • arhivira dokumentacijo
 • evidentira lastno delo
 • računalniško vodi opravljene storitve
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela evidentira, naroča in shranjuje material
 • preveri in dopolni manjkajoči medicinski potrošni material in zdravila v bolniški enoti
Vodenje sodeluje v negovalnem zdravstvenem timu
 • sodeluje v negovalnem zdravstvenem timu pri reševanju problemov
 • prevzema in predaja delo
Nadzor dela sodeluje pri nadzoru dela v strokovnem timu
 • sodeluje pri nadzoru dela v strokovnem timu
 • nadzira delo podpornih služb
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • kontrolira kakovost dela podpornih služb
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna standardne postopke dela, etična načela, strokovne smernice
Vzdrževanje in popravila vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje
 • vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje: jih čisti, dezinficira in pripravi za nadaljnjo uporabo
 • pozna delovanje aparatov in navodila za njihovo uporabo
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije, sterilizacije instrumentov, pripomočkov, aparatov, materiala in prostora
Komunikacija komunicira s pacienti, svojci in z drugimi strokovnjaki
 • komunicira s pacienti, spremljevalci in svojci
 • komunicira s sodelavci in strokovnjaki z drugih področij
 • uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 • uporablja različna komunikacijska sredstva
 • ima znanje o poklicni etiki, deontologiji in komunikaciji
 • pozna principe komunikacije v timu
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • varuje lastno zdravje, zdravje pacientov in sodelavcev v posebnih delovnih pogojih in upošteva vse varnostne ukrepe
 • zagotavlja higienske razmere za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb in uporabo zaščitnih sredstev
 • preprečuje širjenje infekcij
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev
 • uporablja snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • ločuje in shranjuje nevarne bolnišnične odpadke v skladu s predpisi
 • pozna in uporablja varovalna, zaščitna sredstva pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o varovanju okolja
 • pozna načela za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb
 • pozna navodila o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ladi Škerbinek, prof. andragogike, viš. med. ses., Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana
 • mag. Radojka Kobentar, prof. def., viš. med ses., Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana
 • Vesna Čuk, prof. zdr. vzg., Psihiatrična bolnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
 • mag. Jožica Peterka Novak, prof. soc. ped., Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.