Poklicni standard

Naziv:

Endoskopska medicinska sestra

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.2.2008

Predhodniki:

Klasius-P16:

Zdravstvena nega in babištvo (0913)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Endoskopska medicinska sestra (7230.006.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. komunicira s pacienti, svojci in z drugimi strokovnjaki
 3. uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 4. uporablja sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo
 5. sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu in pri nadzoru dela v strokovnem timu
 6. izpolnjuje zdravstveno in drugo dokumentacijo
 7. evidentira, naroča in shranjuje material
 8. vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje
 9. izvaja samoevalvacijo dela
 10. razvija podjetniške lastnosti, spretnosti in vedenje
 11. racionalno uporablja energijo, material in čas
 12. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 13. izvaja temeljne postopke oživljanja
 14. daje zdravstvenovzgojne napotke pacientom in svojcem
 15. izvaja vse postopke in posege v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa okužb
 16. sodeluje in izvaja izobraževanje in usposabljanje drugih v okviru delovnega procesa
 17. izvaja zdravstveno nego pred endoskopskim posegom, med njim in po njem
 18. pripravi pacienta na diagnostične in terapevtske posege in postopke v endoskopiji

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju zdravstvene nege
 • samostojno izvaja načrtovane postopke zdravstvene nege
 • prevzema odgovornost za lastno delo
 • sodeluje pri vrednotenju zdravstvene nege
 • pozna procesno metodo dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • uporablja sodobne pripomočke za izvajanje zdravstvene nege
 • pripravi endoskope s pripadajočo endoskopsko opremo in z endoskopskimi pripomočki
Operativna dela izvaja zdravstveno nego pred endoskopskim posegom, med njim in po njem
 • sodeluje pri izvajanju življenjskih aktivnosti pacienta glede na motnje na področju zadovoljevanja fizioloških potreb pri posameznih endoskopskih posegih
 • spremlja in nadzira vitalne funkcije pacienta: dihanje, krvni tlak, pulz
 • pozna celostno obravnavo pacienta
 • zna nuditi strokovno pomoč pri motnjah zadovoljevanja življenjskih aktivnosti
pripravi pacienta na diagnostične in terapevtske posege in postopke v endoskopiji
 • pripravi medicinsko in negovalno dokumentacijo pacienta
 • pomaga pacientu pri slačenju
 • higiensko oskrbi pacienta
 • namešča pacienta v ustrezen položaj
 • spremlja pacienta
 • pozna standarde endoskopskih posegov
sodeluje pri izvedbi diagnostičnih, terapevtskih in operativnih endoskopskih posegov ter izvaja terapevtske postopke in posege med endoskopskim posegom
 • pripravi endoskopski prostor
 • pripravi pravi endoskop
 • pripravi endoskopsko opremo
 • izbere prave endoskopske pripomočke
 • sodeluje pri psihični pripravi pacienta na endoskopski poseg
 • namesti pacienta v ustrezen položaj
 • sodeluje pri izvedbi diagnostičnih, terapevtskih in operativnih endoskopskih posegov v: gastroenterologiji, urologiji, pulmologiji, pediatriji, ginekologiji, otorinolaringologiji
 • izvaja terapevtske postopke in posege med endoskopskim posegom
 • opazuje in nadzira pacienta med endoskopskim posegom in o stanju obvešča zdravnika endoskopista
 • pripravi odvzet biološki material med endoskopskim posegom in ga posreduje v ustrezen laboratorij
 • oskrbi pacienta po endoskopskem posegu
 • spremlja stanje pacienta po endoskopskem posegu in organizira ustrezen transport
 • dekontaminira, očisti, razkuži endoskope in endoskopske pripomočke in pripravi material za sterilizacijo
 • uredi delovne površine
 • izpolnjuje negovalno dokumentacijo
 • ureja zdravstveno dokumentacijo
 • pozna postopke oživljanja
 • pozna endoskopske posege
 • pozna načine priprave pacienta na endoskopske posege
 • pozna sestavo in delovanje endoskopov in podporne endoskopske opreme
 • zna ravnati z endoskopi in s podporno endoskopsko opremo
 • pozna načine shranjevanja endoskopov
 • pozna načine čiščenja, razkuževanja in sterilizaciji endoskopov in endoskopskih pripomočkov
izvaja temeljne postopke oživljanja
 • izvaja temeljne postopke oživljanja
 • sodeluje pri dodatnih postopkih oživljanja
 • pozna temeljne in dodatne postopke oživljanja
 • pozna zdravstveno nego umirajočega in oskrbo umrlega
daje zdravstvenovzgojne napotke pacientom in svojcem
 • svetuje pacientom v preventivni in kurativni dejavnosti v povezavi s strokovnim področjem
 • vključuje svojce in jih poučuje o negi pacienta
 • pozna psihofizične posebnosti posameznih življenjskih obdobij
 • upošteva načelo varovanja podatkov pacienta o zdravstvenem stanju
 • spoštuje pravice pacienta
 • se ravna v skladu z etičnimi načeli
 • pozna delitev dela v zdravstvenem timu in timsko delo
 • sodeluje pri zdravstvenovzgojnem delu s pacienti in z njihovimi svojci
 • pozna psihofizične posebnosti posameznih življenjskih obdobij in ljudi s posebnimi potrebami
 • pozna profesionalna etična načela
izvaja vse postopke in posege v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa okužb
 • pri vseh postopkih in posegih ravna v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa okužb
 • pozna smernice za preprečevanje prenosa okužb
sodeluje in izvaja izobraževanje in usposabljanje drugih v okviru delovnega procesa
 • sodeluje pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja
 • sodeluje pri uvajanju novozaposlenih
 • pozna temelje organizacije dela
 • pozna temelje pedagoškega in andragoškega dela
 • pozna osnove načrtovanja praktičnega dela izobraževanja in usposabljanja
 • zna demonstrirati praktične veščine in spretnosti
 • pozna osnovne postopke in standarde pri organizaciji, zagotavljanju tehničnih pogojev in vodenju oblik praktičnega izobraževanja ter usposabljanja mladine in odraslih
Administrativna dela izpolnjuje zdravstveno in drugo dokumentacijo
 • izpolnjuje zdravstveno dokumentacijo
 • vodi evidence o endoskopskih posegih
 • arhivira dokumentacijo
 • evidentira lastno delo
 • računalniško vodi opravljene storitve
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela evidentira, naroča in shranjuje material
 • preveri in dopolni manjkajoči medicinski potrošni material in zdravila v bolniški enoti
Vodenje sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu
 • sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu pri reševanju problemov
 • prevzema in predaja delo
Nadzor dela sodeluje pri nadzoru dela v strokovnem timu
 • sodeluje pri nadzoru dela v strokovnem timu
 • nadzira delo podpornih služb
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • kontrolira kakovost dela podpornih služb
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna standardne postopke dela, etična načela, strokovne smernice
Vzdrževanje in popravila vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje
 • vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje: jih čisti, dezinficira in pripravi za nadaljnjo uporabo
 • sodeluje s servisnimi službami za popravilo endoskopskih instrumentov
 • pozna delovanje aparatov in navodila za njihovo uporabo
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije, sterilizacije instrumentov, pripomočkov, aparatov, materiala in prostora
Komunikacija komunicira s pacienti, svojci in z drugimi strokovnjaki
 • komunicira s pacienti, spremljevalci in svojci
 • komunicira s sodelavci ter s strokovnjaki z drugih področij
 • uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 • uporablja različna komunikacijska sredstva
 • ima znanje o poklicni etiki, deontologiji in komunikaciji
 • pozna principe komunikacije v timu
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • varuje lastno zdravje, zdravje pacientov in sodelavcev v posebnih delovnih pogojih in upošteva vse varnostne ukrepe
 • zagotavlja higienske razmere za preprečevanje prenosa okužb
 • opravlja delo z uporabo varovalnih in zaščitnih sredstev
 • uporablja snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • ločuje in shranjuje nevarne bolnišnične odpadke v skladu s predpisi
 • pozna in uporablja varovalna, zaščitna sredstva pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in predpise o varovanju okolja
 • pozna načela za preprečevanje prenosa okužb
 • pozna navodila o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Stanka Popovič, Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
 • Tatjana Gjergek, Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
 • Lučka Kočevar, Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za urologijo, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.