Poklicni standard

Naziv:

Operacijska medicinska sestra

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.2.2008

Predhodniki:

Klasius-P16:

Zdravstvena nega in babištvo (0913)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operacijska medicinska sestra (7230.002.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. komunicira s pacienti, svojci in z drugimi strokovnjaki
 3. uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 4. uporablja sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo
 5. izpolnjuje zdravstveno in drugo dokumentacijo
 6. evidentira, naroča in shranjuje material
 7. vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje
 8. izvaja samoevalvacijo dela
 9. razvija podjetniške lastnosti, spretnosti in vedenje
 10. racionalno uporablja energijo, material in čas
 11. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 12. izvaja temeljne postopke oživljanja
 13. izvaja vse postopke in posege v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa okužb
 14. podaja zdravstvenovzgojne napotke pacientom in svojcem
 15. sodeluje in izvaja izobraževanje in usposabljanje drugih v okviru delovnega procesa
 16. vstopa in zapušča operativni prostor
 17. se seznani z operativnim programom in pripravi operacijsko sobo
 18. sodeluje pri sprejemu pacienta v operacijsko sobo in nameščanju v ustrezen položaj na operacijski mizi
 19. kirurško si umije roke in se obleče v sterilna oblačila
 20. pripravi sterilne delovne površine in sodeluje pri pripravi operativnega polja in sterilnem prekrivanju
 21. instrumentira pri operaciji
 22. ravna z operacijsko opremo in aparaturami in izvaja medicinsko-tehnična opravila
 23. asistira inštrumentarki in kirurški ekipi v operacijski sobi
 24. nadzoruje vitalne funkcije pacienta
 25. sodeluje pri odvzemu materiala za preiskavo
 26. sodeluje pri oskrbi kirurške rane in imobilizacije okončine
 27. sodeluje pri odpustu in predaji pacienta
 28. vzdržuje in oskrbi kirurške instrumente in naprave po končani operaciji
 29. sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu in pri nadzoru dela v strokovnem timu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju zdravstvene nege
 • samostojno izvaja načrtovane postopke zdravstvene nege
 • za lastno delo prevzema odgovornost
 • sodeluje pri vrednotenju zdravstvene nege
 • pozna procesno metodo dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • uporablja sodobne pripomočke za izvajanje zdravstvene nege
Operativna dela vstopa in zapušča operativni prostor
 • higiensko si umije in razkuži roke
 • se preobleče v operacijska oblačila, obuvala, si nadene kirurško kapo in masko ter druga zaščitna sredstva
 • pozna higienska pravila in ukrepe za preprečevanje prenosa okužb v operacijskih prostorih
se seznani z operativnim programom
 • sodeluje pri pregledu operativnega programa in načrtovanju postopkov operacijske zdravstvene nege
pripravi operacijsko sobo
 • preveri delovanje sistemov: operacijske luči, vakum, komprimiran zrak, medicinski plini, klimatske naprave, temperatura, vlaga
 • pripravi operacijsko mizo, dodatke za različne položaje, opremo in aparature ter preveri njihovo delovanje
 • pripravi sterilne sete s kirurškimi instrumenti, z operacijskim perilom, obvezilnim materialom, s kirurškim šivalnim materialom in z drugim medicinskim materialom
 • pozna zasnove razporeda in organizacije operacijskih prostorov ter način dela in pravila v operacijskem okolju
 • pozna delovanje in vzdrževanje naprav in sistemov v operacijskih prostorih
 • pozna standardne naprave in materiale, potrebne za osnovne operativne posege različnih strok
 • pozna in sprejema odgovornost do lastnega zdravja, varuje zdravje pacienta in sodelavcev
 • pozna nevarnosti delovnega okolja, upošteva načela zaščite in varstva pri delu
sodeluje pri sprejemu pacienta v operacijsko sobo in nameščanju v ustrezen položaj na operacijski mizi
 • sodeluje pri sprejemu pacienta in prelaganju na operacijsko mizo
 • zagotovi ugodno mikroklimo in toplotno okolje
 • higiensko pripravi operativno polje
 • zagotovi zasebnost in varuje integriteto pacienta
 • sodeluje pri nameščanju v ustrezno lego in podlaga ogrožene dele telesa
 • pripravi in sodeluje pri nameščanju dodatkov na operacijsko mizo za ustrezno lego in varnost pacienta
 • komunicira v strokovnem jeziku
 • pozna profesionalna etična načela in koncept zagovorništva pacienta in reševanje etičnih dilem
 • pozna različne operativne položaje, tehnike nameščanja in potencialne nevarnosti nepravilnega nameščanja
 • pozna delovanje operacijske mize in zna nameščati dodatne dele
kirurško si umije roke in se obleče v sterilna oblačila
 • izvaja kirurško umivanje in razkuževanje rok
 • obvlada postopek oblačenja kirurškega plašča in kirurških rokavic
 • pozna standard kirurškega umivanja in razkuževanja rok
 • pozna pomen in uporabo varovalnih in zaščitnih sredstev
pripravi sterilne delovne površine in sodeluje pri pripravi operativnega polja in pri sterilnem prekrivanju
 • preverja sterilnost materiala
 • odpira sterilne sete, sterilno prekriva opremo, razporeja kirurške instrumente in pripomočke na sterilnem polju
 • izvaja standardne postopke štetja in kontrole materiala ter instrumentov
 • sodeluje pri razkuževanju kože pacienta na področju kirurškega reza
 • sodeluje pri oblačenju sterilnih plaščev in kirurških rokavic drugim članom kirurške ekipe
 • sodeluje pri sterilnem prekrivanju pacienta
 • pozna in izvaja aseptične tehnike dela
 • pozna različne materiale za operativno prekrivanje, vrste kirurških plaščev, načela in tehniko sterilnega prekrivanja
 • pozna najsodobnejše postopke in sredstva za kirurško oskrbo rane
 • pozna razkužila in antiseptike
 • pozna kirurške rane in principe celjenja
ravna z operacijsko opremo in aparaturami
 • varno priključi, ravna in upravlja opremo in naprave, med katere spadajo: operacijska miza z dodatki, instrumentarske mize, operacijski reflektorji, kirurški aspirator, elektrokirurški nož, operacijski mikroskop, operacijski aparat za krvno stazo, naprave za endoskopsko kirurgijo (izvor svetlobe, insuflator, irigator, deokamera in procesor, videomonitorji in druge naprave), ultrazvočni aparat za koagulacijo in resekcijo tkiv, laserski aparat, ultrazvočni aparat za intraoperativno diagnostiko, ultrazvočni aparat za intraoperativno diagnostiko, električne vrtalke in žage, pnevmatske vrtalke in žage, agregati za grelne blazine, termostati za gretje tekočin
 • pozna najsodobnejše naprave, njihovo delovanja in je usposobljen za varno ravnanje z njimi in vzdrževanje
 • seznanjen je z zakonodajo, s pravili in ukrepi za varstvo pri delu
izvaja medicinsko-tehnična opravila: instrumentira pri operaciji
 • sodeluje pri operaciji
 • podaja instrumente
 • pregledno ureja instrumente
 • zagotavlja aseptične pogoje, nadzira sterilnost
 • kontrolira in šteje instrumente in material
 • pozna presečno anatomijo in osnovne vrste kirurških posegov ter operativne tehnike različnih kirurških strok
 • pozna kirurške instrumente, naprave in implantate
 • pozna pravila podajanja instrumentov
 • pozna kirurški šivalni material, tehniko šivanja in hemostaze
 • sodeluje in komunicira v multidisciplinarnem timu, zna nuditi podporo drugim članom tega tima, ki so v operacijskih prostorih
 • pozna metode in tehnike za obvladovanje stresnih situacij
 • zna presojati in reševati probleme in dileme profesionalne etike
izvaja medicinsko-tehnična opravila: streže oz. asistira inštrumentarki in kirurški ekipi v operacijski sobi
 • zagotavlja aseptične pogoje pri dodajanju kirurških instrumentov, materialov in dolivanju sterilnih tekočin
 • neprekinjeno spremlja operacijo in hitro reagira na spremembe
 • osvetljuje operativno polje
 • evidentira postopke zdravstvene nege in medicinsko-tehnične posege
 • zna varno ravnati in uporabiti zdravila in farmacevtske pripravke
 • uporablja sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo
nadzoruje vitalne funkcije pacienta
 • pri pacientu, operiranem v lokalni anesteziji, zna opazovati vitalne funkcije
 • izvaja temeljne postopke oživljanja
 • sodeluje pri dodatnih postopkih oživljanja
 • pozna osnovne postopke oživljanja in nudenje prve pomoči
sodeluje pri odvzemu materiala za preiskavo
 • sodeluje pri odvzemu brisa, tekočin, tkiv, organov
 • pozna in izvaja postopke pakiranja, označevanja, izpolnjevanja spremne dokumentacije in odpošiljanja vzorcev
sodeluje pri oskrbi kirurške rane in imobilizaciji okončine
 • po navodilih sterilno oskrbi kirurško rano
 • izvaja povijanje in imobilizacijo okončin
 • sodeluje pri oskrbi drenov in drenaž
 • pozna različne materiale za oskrbo ran in načine za njihovo uporabo
sodeluje pri odpustu in predaji pacienta
 • izpolni odpustno dokumentacijo zdravstvene nege
 • pacientu zagotavlja mikroklimo in ugodje pri predaji in prelaganju
 • ob odpustu kontrolira stanje pacientove kože na ogroženih mestih
 • pozna potencialne nevarnosti za pacienta v operativnem obdobju, izvaja aktivnosti za preprečevanje poškodb
vzdržuje in oskrbi kirurške instrumente in naprave po končani operaciji
 • izvaja zahtevne higienske postopke v pripravi materialov in instrumentov za sterilizacijo: dekontaminacija, čiščenje, vzdrževanje kirurških instrumentov in kontrola delovanja, sestavljanje kirurških setov
 • uporablja naprave za dezinfekcijo in sterilizacijo
 • spremlja, kontrolira in evidentira postopke čiščenja, dezinfekcije, sterilizacije, skladiščenja in transporta
 • pozna varno delovanje naprav in postopke dekontaminacije, dezinfekcije in sterilizacije
 • pozna načela in postopke za preprečevanje hospitalnih infekcij
prevzema material v oskrbovalni enoti operacijske dejavnosti
 • sprejema zdravila, sterilne tekočine, medicinski in nemedicinski material
 • razvršča material po depojih
 • skrbi za založenost in urejenost zalog po depojih
 • pozna postopke in načine skladiščenja materialov
izvaja temeljne postopke oživljanja
 • izvaja temeljne postopke oživljanja
 • sodeluje pri dodatnih postopkih oživljanja
 • pozna temeljne in dodatne postopke oživljanja
 • pozna zdravstveno nego umirajočega in oskrbo umrlega
izvaja vse postopke in posege v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa okužb
 • pri vseh postopkih in posegih ravna v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa okužb
 • pozna smernice za preprečevanje prenosa okužb
podaja zdravstvenovzgojne napotke pacientom in svojcem
 • nudi strokovna navodila in svetuje pacientu in svojcem po opravljeni ambulantni operaciji
 • vključuje svojce in jih poučuje o negi pacienta
 • pozna psihofizične posebnosti posameznih življenjskih obdobij
 • upošteva načelo varovanja podatkov pacienta o zdravstvenem stanju
 • spoštuje pravice pacienta
 • se ravna v skladu z etičnimi načeli
 • pozna delitev dela v zdravstvenem timu in timsko delo
 • sodeluje pri zdravstvenovzgojnem delu s pacienti in z njihovimi svojci
 • pozna psihofizične posebnosti posameznih življenjskih obdobij in ljudi s posebnimi potrebami
 • pozna profesionalna etična načela
sodeluje in izvaja izobraževanje in usposabljanje drugih v okviru delovnega procesa
 • sodeluje pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja
 • sodeluje pri uvajanju novozaposlenih
 • pozna temelje organizacije dela
 • pozna temelje pedagoškega in andragoškega dela
 • pozna osnove načrtovanja praktičnega dela izobraževanja in usposabljanja
 • zna demonstrirati praktične veščine in spretnosti
 • pozna osnovne postopke in standarde pri organizaciji, zagotavljanju tehničnih pogojev in vodenju oblik praktičnega izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih
Administrativna dela izpolnjuje zdravstveno in drugo dokumentacijo
 • izpolnjuje zdravstveno dokumentacijo
 • vodi evidence o posegih
 • arhivira dokumentacijo
 • evidentira lastno delo
 • računalniško vodi opravljene storitve
 • uporablja sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela evidentira, naroča in shranjuje material
 • preveri in dopolni manjkajoči medicinski potrošni material in zdravila v bolniški enoti
Vodenje sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu
 • sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu pri reševanju problemov
 • prevzema in predaja delo
Nadzor dela sodeluje pri nadzoru dela v strokovnem timu
 • sodeluje pri nadzoru dela v strokovnem timu
 • nadzira delo podpornih služb
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • kontrolira kakovost dela podpornih služb
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • razvija podjetniške lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna standardne postopke dela, etična načela, strokovne smernice
Vzdrževanje in popravila vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in okolje pacienta
 • vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in okolje pacienta: jih čisti, dezinficira in pripravi za nadaljnjo uporabo
 • sodeluje s servisnimi službami za popravilo instrumentov
 • pozna delovanje aparatov in navodila za njihovo uporabo
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije, sterilizacije instrumentov, pripomočkov, aparatov, materiala in prostora
Komunikacija komunicira s pacienti, svojci in z drugimi strokovnjaki
 • komunicira s pacienti, spremljevalci in svojci
 • komunicira s sodelavci ter strokovnjaki z drugih področij
 • uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 • uporablja različna komunikacijska sredstva
 • ima znanje o poklicni etiki, deontologiji in komunikaciji
 • pozna principe komunikacije v skupini
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • varuje lastno zdravje, zdravje pacientov in sodelavcev v posebnih delovnih pogojih in upošteva vse varnostne ukrepe
 • zagotavlja higienske razmere za preprečevanje prenosa okužb in uporabo zaščitnih sredstev
 • opravlja delo z uporabo varovalnih in zaščitnih sredstev
 • uporablja snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • ločuje in shranjuje nevarne bolnišnične odpadke v skladu s predpisi
 • pozna in uporablja varovalna, zaščitna sredstva pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in predpise o varovanju okolja
 • pozna načela za preprečevanje prenosa okužb
 • pozna navodila o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alenka Slak, Klinični center Ljubljana, Centralni operacijski blok SPS Kirurška klinika, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
 • Zorica Šuligoj, Splošna bolnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
 • Andrja Kušter, Splošna bolnica Slovenj Gradec, Gosposvetska c. 1, 2380 Slovenj Gradec
 • Silva Stiplovšek, Splošna bolnica Maribor, Ljubljanska ul.5, 2000 Maribor
 • Marija Fabijan, Splošna bolnišnica Novo mesto, Operacijski kirurški blok, Šmiheljska cesta 1, 8000 Novo mesto
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.