Poklicni standard

Naziv:

Mojster elektroinštalater/mojstrica elektroinštalaterka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mojster elektroinštalater/mojstrica elektroinštalaterka (72131360)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 • ­načrtovati lastno delo ter organizirati, koordinirati in voditi delo sodelavcev skladno z delovnotehnično dokumentacijo za izvedbo elektroinštalacij ter pri tem upoštevati predpise s področja delovnopravne zakonodaje, pravila timskega dela in veščine vodenja:
 • ­izdelovati in popravljati elektroenergetske ter šibkotočne instalacije ob upoštevanju tehničnih smernic za nizkonapetostne elektroinštalacije, tehničnih smernic za zaščito pred delovanjem strele ter požarne varnosti in varnosti gradbiščnih elektro- instalacij ter opreme;
 • ­sporazumevati se z investitorji, projektanti, nadzornimi organi ter ostalimi izvajalci, ki opravljajo druga gradbena in inštalacijska dela na objektih in pri sporazumevanju upoštevati načela uspešne komunikacije in poslovnega  bontona;
 • ­skrbeti, da je delo opravljeno v dogovorjenem času in skladno s predpisanimi normativi za kakovostno in varno izvedene elektroinštalacije;
 • ­celovito in odgovorno izvajati, voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel;
 • ­nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo poslovne enote;
 • ­zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja;
 • ­načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično).


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira in načrtuje lastno delo ter delo drugih
 • ­načrtuje uvajanje svojih zaposlenih v delo s poudarkom na organizaciji dela, upoštevanju zdravja in varstva pri delu, razdelitvi odgovornosti in načinu komuniciranja
 • ­načrtuje lastno delo ter delo sodelavcev skladno z delovnotehnično dokumentacijo
 • ­analizira rezultate opravljenega dela ter dela drugih
 • ­načrtuje izboljšave svojega dela in dela drugih
 • ­pozna osnove organizacije dela

Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda delovnotehnično dokumentacijo in pripravi delovne pripomočke
 • ­pripravi delovna sredstva in preveri pripomočke za varovanje zdravja pri delu
 • ­pregleda dokumentacijo o pogodbenih določilih, ceni, načinu obračuna, načinu plačila, dokumentacijo o pogodbenih kaznih itd.
 • ­podrobno pregleda tehnično dokumentacijo in jo primerja s stanjem na objektu
 • ­zna ugotoviti, ali načrt ustreza stanju v naravi
 • ­izdela  pripombe in vprašanja glede tehnične dokumentacije
 • ­pozna elemente pogodb
 • ­pregleda tehnično dokumentacijo glede skladnosti z ostalimi inštalacijami (pregled lokacij razdelivcev, varnostnih razdalj med strojnimi inštalacijami, pregleda kompatibilnosti z ostalo opremo).
 • ­izdela in potrdi terminski plan objekta
 • ­zna presoditi sosledje svojih del z ostalimi inštalacijami (vodneinštalacije ipd.)

Operativna dela izdeluje in popravlja elektroenergetske in šibkotočne inštalacije ­-izdeluje in popravlja zunanje nizkonapetostne razvode:
 • transformatorske postaje
 • zunanje nizkonapetostna omrežja
 • priključke objektov
­-izdeluje in popravlja notranje nizkonapetostne razvode
 • elektroenergetske instalacije
 • nizkonapetostne stikalne bloke
 • inštalacije za razsvetljavo
­-izdeluje in popravlja šibkotočne razvode
 • inštalacije za požarno javljanje
 • inštalacije za javljanje vloma
 • inštalacije za videonadzorne sisteme
 • inštalacije za kontrolo dostopa oziroma podatkovne računalniške instalacije
 • telekomunikacijske inštalacije (TV in telefonija, zunanji in notranji razvod, bakrene in optične povezave)
 • inštalacije za centralne nadzorne sisteme
 • inštalacije za signalizacijo in varnost
­-pozna vrste sistemov električnih inštalacij
­-pozna osnovne zahteve za projektiranje in izvedbo nizkonapetostnih instalacij
­-pozna sisteme zaščite pred električnim udarom
­-pozna funkcije zaščitne in obratovalne ozemljitve in izenačevanjem potencialov
­-pozna vrste zaščite pred preobremenitvijo vodnikov
­-pozna vrste zaščite pred toplotnim učinkom ter prenapetostjo
­-pozna načine izvedbe električnih razdelilnikov
­-pozna osnove zagotavljanja pravilnega in nemotenega delovanja električne opreme
­-pozna posebne primere električnih inštalacij, kot so:
 • zasilna ali nujnostna razsvetljava
 • inštalacija za požarno javljanje
 • inštalacija v omejenih prevodnih delih
 • inštalacija v posebnih prostorih (kopalnice, bazeni, savne, plinske kotlovnice, nestanovanjske kmetijske stavbe, kampi)
­-pozna sisteme preverjanja ustreznosti električnih inštalacij (vizualni pregledi, preizkusi
 in meritve ter zapisniki o pregledu)
-­izdeluje in popravlja sisteme zaščite pred delovanjem strele notranji in zunanji LPS
 (strelovodne inštalacije)
­-pozna temeljne zahteve za projektiranje in izvedbo zaščite pred delovanjem strele
­-pozna materiale za vodnike
­-pozna preprečitve iskrenja in prebojev ter izenačitve potencialov
­-pozna zaščito pred nevarnostmi zaradi napetosti dotika in koraka
­-pozna zaščito električnih in elektronskih sistemov v stavbah
­-pozna preverjanje ustreznosti LPS (strelovodne inštalacije)
­-izdeluje predračune in kontrolira popise v predračunih
­-pozna osnove kalkulacijskih metod za cene v ponudbi in normative časa za izdelavo
 električnih inštalacij
­-organizira nabavo materiala po terminskem planu in organizira skladiščenje materiala,
 ki ni več potreben v posameznih fazah izvedenih del
­-izdeluje skice in predloge za morebitne spremembe in izboljšave
­-pripravlja sezname potrebnega materiala za posamezne faze dela
­-vodi in beleži vse spremembe za izdelavo projekta izvedenih del, enopolnih shem itd.
­-neposredno vodi dela na objektih z osebnim angažiranjem, predvsem v zahtevnih
 fazah
­-pripravlja in organizira usposabljanja uporabnikov za ravnanje z opremo in pripravlja
 zapisnik o usposabljanju (seznanitev uporabnikov sistema za pravilno uporabo
 inštaliranih naprav)
­-neposredno rešuje probleme na objektih (ali je monter naredil pravilno in skladno z
 dokumentacijo ipd.)
­-koordinira aktivnosti in daje navodila za delo več skupinam, ki delajo na objektu
­-koordinira dela z različnimi udeleženci v gradnji,  predvsem pri priključevanju
 specifične opreme in njihovega puščanja v pogon
­-sodeluje z investitorji, projektanti in nadzornimi organi pred legalizacijo objekta
 (priprava objekta na tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja)

izvaja praktično usposabljanje dijakov
 • ­pripravi načrt praktičnega izobraževanja in ga izvede
 • ­seznani dijake z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • ­določi dijakom dela in naloge v okviru programa praktičnega izobraževanja in usposabljanja
 • ­spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • ­uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • ­seznanjen je s šolskim sistemom
 • ­razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • ­pozna pedagoška načela
 • ­izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • ­seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • ­prepozna posebnosti in interese dijakov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • ­motivira dijake za delo in učenje
 • ­pozna dijakove obveznosti in pravice iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • ­pozna sodobne načine elektronskega poslovanja
uvaja nove delavce na delovno mesto
 • ­seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • ­izvede ali pripravi načrt uvajanja novozaposlenega
 • ­seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • ­določi dela in naloge za novega delavca
 • ­glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • ­motivira novozaposlene za delo in učenje
 • ­pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
zagotavlja rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • ­spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • ­razume odmike poslovanja enote od plana
 • ­skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter s standardi v svoji poslovni enoti
 • ­posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • ­usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • ­pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • ­obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • ­pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • ­pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • ­pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • ­pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • ­pozna analizo rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statistični metod
 • ­pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • ­pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • ­planira poslovanje poslovne enote in skrbi za donosnost le-te
 • ­seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • ­izvaja plačilni promet
 • ­skrbi za donosnost obratovalnice, upravičenost investicij
 • ­izdeluje kalkulacije
 • ­upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • ­prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • ­zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • ­pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • ­pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • ­zna brati bilanco denarnih tokov, stanja in uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • ­zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • ­zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • ­zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • ­seznanjen je z davčnim sistemom
 • ­seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • ­seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • ­izvaja prodajno strategijo podjetja
Administrativna dela skrbi za potrebno dokumentacijo in evidence, ki jih zahtevajo zakonski predpisi ter interni protokoli poslovne enote
 • ­vodi vse evidence za izdajo začasnih računov in končnega obračuna
 • ­vodi gradbeni dnevnik, knjige izmer in zapisnike o prevzemu posameznih del specifične opreme
 • ­pripravlja in organizira predajo tehnične dokumentacije pri primopredaji objekta
 • ­pripravlja garancijske liste s primopredajnimi zapisniki
Vodenje organizira in vodi sodelavce v svoji poslovni enoti
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela in skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture in skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • skrbi za družbeno odgovornost podjetja (vključevanje podjetja v družbeno okolje, sodelovanje z okoliškim prebivalstvom)
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • zna iskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih sredstev
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna različne načine in stile vodenja ter zna izbrati najustreznejšega v dani situaciji
 • zna poslovno idejo oziroma priložnost realizirati v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna  procese dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in z delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve obveznosti in pravice
Nadzor dela nadzoruje procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvaja ukrepe za izboljševanje kakovosti
 • ­kontrolira gradbene dnevnike ter dnevnike delovnih ur zaposlenih elektroinštalaterjev in njihovo pravilno izpolnjevanje
 • ­nadzira izvajanje elektroinštalacijskih del oziroma posameznih faz dela v smislu nadzornega inženirja
 • ­kontrolira izvedena del zaposlenih elektroinštalaterjev
 • nadzira in kontrolira, ali dela potekajo po projektu (vez med investitorjem, projektantom in naročnikom)
 • ­kontrolira kakovost storitev
 • ­spremlja razvoj stroke
 • ­kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • ­zagotavlja  opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • ­pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • ­pozna osnove zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • ­pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • ­skrbi za lasten razvoj in izobraževanje
 • ­upošteva etičnega kodeksa, če ta obstaja
 • ­varuje poslovne skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju
 • ­uporablja delovna sredstva skladno s proizvajalčevimi navodili
 • ­preverja in zbira certifikate elektrotehničnih materialov
 • ­pozna vrste materialov in pripadajoče certifikate  ter izjave o lastnostih
 • ­varuje poslovne zaupne in osebne podatke
 • ­upošteva kodeks poklicne etike in poslovnih običajev
 • ­preverja natančne meritve in le-te tudi upošteva (označevanje elementov)
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovna sredstva
 • ­vzdržuje ročna orodja (vrtalke ipd.), skrbi za neporočene kable in sodeluje pri vzdrževanju avtomobilov v svoji firmi
 • ­pozna roke tehničnih in drugih periodičnih internih pregledov opreme in vozil v podjetju
 • ­obvešča nadrejene (investitorji, stranke) o napakah v pogodbenih objektih
 • ­ugotavlja napake v lastnem objektu in organizira odprave napak, v določenih primerih tudi predhodno obvesti vodilne v svojem podjetju
Komunikacija komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • dnevno komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami
 • komunicira z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton

Varovanje zdravja in okolja vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti
 • ­nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v svoji poslovni enoti
 • ­nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti, upoštevajoč varstvo pri delu
 • ­zagotavlja upoštevanje sanitarno higienskih in drugih predpisov
 • ­permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • ­seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • ­seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • ­seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • ­seznanjen je s predpisi za varovanje okolja
 • ­obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo
 • ­vodi in spremlja organizacijo gradbišča s poudarki na požarni varnosti in varnosti gradbiščnih elektroinštalacij in opreme
 • ­pozna predpise za začasne elektroinštalacije na gradbiščih
 • ­pozna gradbiščni požarni red
vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov s področja varovanja okolja
 • ­zagotavlja varovanje okolja
 • ­seznanjen je s predpisi na področju ekologije
 • ­obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažami
 • ­pripravlja materiale za odvoz na deponijo in s tem vsa potrebna administrativna opravila

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andrej Počivavšek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija elektrodejavnostKoordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.