Poklicni standard

Naziv:

prodajalec/ prodajalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.7.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)


1. Ime in koda poklicnega standarda

prodajalec/ prodajalka (71268820)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo.
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi na področju trgovine.
 3. racionalno rabi energijo, material in čas.
 4. varuje zdravje in okolje.
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje.
 6. sporazumeva se s kupci, z dobavitelji in s sodelavci.
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
 8. spremlja zaloge in založenost z blagom.
 9. prevzema blago.
 10. pripravlja blago za prodajo.
 11. prodaja blago in trgovinske storitve.
 12. opravlja blagajniško poslovanje.
 13. sodeluje pri popisih blaga.
 14. vzdržuje opremo, delovne stroje, pripomočke, prodajne površine, skladišče, pomožne prostore in okolico.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi opremo in pripomočke za delo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • zna uporabljati opremo in pripomočke za delo
Operativna dela spremlja zaloge in založenost z blagom
 • nadzira založenost
 • predlaga naročilo oziroma dopolnitev zalog  
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna evidence za vodenje zalog
 • pozna načine vodenja zalog in naročanja blaga ter nabavno dokumentacijo
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja v trgovini
prevzema blago
 • skrbi za urejenost pomožnih prostorov (razkladalna rampa, manipulativni prostor, prostor za pripravo, skladišče ipd.)
 • količinsko in kakovostno prevzema blago
 • meri in tehta blago
 • skladišči blago, pri čemer upošteva pravila sistema HACCP, DHP in druge predpise ter navodila proizvajalca
 • razpakira, zlaga, sortira, razvršča, kompletira in skladišči blago
 • v primeru nepravilnosti, pomanjkljivosti ali škode, ki jih ugotovi pri prevzemu, izpolnjuje ustrezno dokumentacijo za reklamiranje blaga
 • komisionira blago
 • zna ravnati s trgovskim blagom
 • pozna lastnosti blaga
 • pozna dokumentacijo za prevzem in reklamiranje blaga
 • pozna oznake na embalaži
 • pozna in uporablja predpise o kakovosti in označevanju blaga
 • pozna načine skladiščenja in shranjevanja blaga
 • pozna vrste čiščenja, dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo
pripravlja blago za prodajo
 • pripravi blago za prodajo (označuje blago z maloprodajnimi cenami - skrbi, da je blago opremljeno z ustreznimi deklaracijami in ostalo dokumentacijo: pregleda izvor blaga, datum izdelave, rok trajanja, garancijsko dobo, lastnosti blaga, pogoje uporabe, kakovost blaga ipd., opremlja blago z varovali proti kraji, dopolnjuje blago v prodajnem prostoru, izloča neustrezno blago za prodajo - pregleduje blago glede rokov trajnosti in obvešča nadrejene
 • upošteva veljavno zakonodajo, predpise, smernice, priporočila
 • skrbi za urejenost in čistočo prodajnega prostora in prodajne opreme
 • skrbi za čistočo blaga namenjenega prodaji
 • pozicionira blago po standardih merchandisinga
 • kontrolira temperature v hladilnih vitrinah, omarah in skrinjah in druge pogoje
 • po potrebi blago pakira in aranžira
 • pozna različne vrste blaga in njegovo vzdrževanje
 • pozna tehnične zahteve in predpise o kakovosti za prodajo blaga glede na blagovno skupino (HACCP, DHP in drugi predpisi …)
 • pozna način oblikovanja cene blaga
 • obvlada načine označevanja blaga s cenami
 • obvlada načine vzdrževanja in čiščenja prodajnih površin, delovnih strojev in pripomočkov
 • obvlada načine urejanja prodajnega prostora in pozna vlogo pozicionironiranja blaga (merchandisinga) v prodajnem prostoru
 • pozna delovne pripomočke, delovne stroje in opremo, njihovo funkcijo, delovanje in uporabo
 • pozna načine aranžiranja blaga in estetske zakonitosti
prodaja blago in trgovinske storitve
 • prodaja blago in trgovinske storitve skladno s pravili stroke, predpisi in z navodili
 • prodaja blago po posebnih pogojih (razprodaja, blago s pomanjkljivostmi, znižane cene, prodaja po naročilu, blago pred iztekom roka uporabnosti, prodaja osebam, ki so po EU direktivah oproščene davka …)
 • komunicira s kupci v slovenskem in po potrebi v tujem jeziku
 • svetuje kupcem in jih seznanja: z izvorom blaga, z njegovimi lastnostmi in sestavinami, oblikami in merami, namenom in načinom uporabe,s kakovostjo,  z roki trajanja, vzdrževanjem, oznakami ipd.
 • informira kupce o pogojih dobave oz. dostave, dobavnih oz. dostavnih rokih in možnostih montaže, servisiranja blaga in drugih storitvah
 • sodeluje pri oblikah pospeševanja prodaje
 • svetuje kupcem glede različnih možnosti nakupa oziroma plačila blaga
 • zbira želje in potrebe kupcev ter jih posreduje nadrejenim
 • uporablja delovne stroje in pripomočke, pri čemer upošteva navodila za uporabo, sanitarne predpise in predpise o varstvu pri delu
 • pri prodaji upošteva pravila sistema HACCP, DHP in druge predpise
 • izpolnjuje garancijske liste in dodaja navodila za uporabo
 • rešuje enostavne reklamacije in vodi predpisano dokumentacijo
 • blago ustrezno pripravi za prevzem
 • preprečuje izgube blaga (kraje, uničenje …)
 • obvlada temeljno trgovinsko zakonodajo: trgovina na debelo, trgovina na drobno in trgovinske storitve
 • pozna pravice potrošnikov in obveznosti prodajalca pri prodaji blaga
 • obvlada oznake na izdelkih in jih zna interpretirati
 • pozna ukrepe za gospodarno ravnanje z blagom
 • obvlada različne načine in tehniko prodaje
 • usvoji potrebne veščine o vodenju prodajnega postopka, praktične izkušnje in teoretična znanja o blagu
 • obvlada postopek reklamacije blaga
 • obvlada osnove psihologije prodaje
 • zna komunicirati s kupci v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna tržno komuniciranje in uporablja metode pospeševanja prodaje
 • zaveda se vloge in pomena estetike blaga, embalaže in prodajnega prostora
 • pozna ukrepe za preprečevanje izgube blaga
 • pozna pomen blagovne znamke in programov zvestobe
opravlja blagajniško poslovanje
 • zaračunava blago in storitve
 • vodi blagajniško dokumentacijo
 • oddaja gotovino in negotovinska plačilna sredstva
 • izpolnjuje blagajniški dnevnik in ostalo blagajniško dokumentacijo
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • obvlada blagajniško poslovanje
 • obvlada načine plačevanja in plačilna sredstva
 • pozna osnove knjigovodstva in finančnega poslovanja
 • pozna pomen črtne kode
 • pozna vrste blagajn in delo z njimi
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • pozna postopke na blagajni v primeru reklamacije in vračila blaga
sodeluje pri popisih blaga
 • pripravlja blago za popis
 • sodeluje pri popisih blaga in popisuje blago
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna evidence in metode popisa blaga
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja v trgovini
 • pozna pomen pravilnosti popisovanja blaga
Administrativna dela vodi predpisano dokumentacijo
 • vodi predpisane evidence in ostalo zahtevano dokumentacijo
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja v trgovini
Zagotavljanje kakovosti deluje skladno z zakonodajo in s standardi kakovosti na področju trgovine
 • ravna skladno s pravili stroke in trgovinsko zakonodajo
 • ravna skladno z zahtevami standardov ISO oz. standardov kakovosti
 • upošteva pravila stroke in dobre prakse
 • opravlja vsa dela skladno s predpisi, z internimi akti in navodili za delo ter skladno s poslovnim bontonom
 • skrbi za osebni izgled in urejenost prodajnega prostora
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • pozna standarde kakovosti na področju trgovine
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe energije, materiala in časa
 • obvlada poslovni bonton
 • pozna osebnostne in socialne lastnosti prodajalca
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in sprejemanju informacij
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih odnosov s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
 • obvlada pomen higiene, osebne urejenosti in urejenosti prodajnega prostora

Vzdrževanje in popravila vzdržuje opremo, delovne stroje, pripomočke, prodajne površine, skladišče, pomožne prostore in okolico
 • skrbno in pravilno ravna z opremo, stroji, pripomočki …
 • skrbi za čistočo opreme, delovnih strojev in pripomočkov ter prodajnega prostora
 • čisti prodajne površine, skladišče, pomožne prostore in okolico
 • obvešča nadrejene o okvarah ali poškodbah delovnih strojev, opreme ali zgradbe
 • zna pravilno ravnati z opremo, stroji, pripomočki …
 • zna uporabljati čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, prodajnih površin, skladišč, pomožnih prostorov in okolice
 • pozna pomen gospodarnega ravnanja z delovno opremo  in delovnimi pripomočki
Komunikacija sporazumeva se s kupci, z dobavitelji in s sodelavci
 • stalno in po poslovnem bontonu komunicira s strankami
 • po potrebi komunicira z inšpekcijskimi organi
 • občasno komunicira z dobavitelji
 • komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 • sodeluje pri usposabljanju praktikantov, pripravnikov in novozaposlenih
 • obvlada prodajno komunikacijo in poslovni bonton
 • pozna vrste kupcev
 • obvlada načine reševanja konfliktov
 • pozna pravila in veščine pisnega in ustnega sporazumevanja v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada sredstva elektronskega komuniciranja
 • pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanj

Varovanje zdravja in okolja deluje skladno s predpisi o varovanju zdravja pri delu in okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja ter varovanja zdravja pri delu
 • ravna skladno s pravili sistema HACCP, DHP in drugimi predpisi
 • skrbi za ločevanje odpadkov in odpadne embalaže
 • uporablja varovalno delovno opremo skladno s predpisi
 • pozna delovnopravno zakonodajo in predpise o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom ter varovanju okolja
 • pozna interne akte za varovanje zdravja pri delu in okolja
 • obvlada higienske predpise, standarde in tehnične predpise
 • pozna vrste čiščenja, dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo
 • pozna načine zbiranja in ločevanja odpadkov in odpadne embalaže
 • pozna varovalno delovno opremo skladno s predpisi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Breda Košir, PS Mercator, d. d., Ljubljana
 • Andreja Pisovec Kacin, Merkur, d. d., Kranj
 • Nives Šircelj Fortuna, Semenarna Ljubljana
 • Jani Ulaga, OZS, Sekcija trgovcev
 • Jožica Bavdek, Srednja trgovska šola Kranj
 • Robert Ristič, Srednja trgovska šola Kranj
 • Marjan Jerič, Srednja trgovska šola Ljubljana
 • Jana Ravbar, CPI
 • Suzana Obradovič, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje


7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Helena Šubelj, Spar Slovenija, d.o.o.
 • Vesna Weisseisen, Mercator, d. d.
 • Anja Zupanc, Trgovinska zbornica Slovenije
 • Vid Zalar, Magistrat International

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.