Poklicni standard

Naziv:

Lovec/lovka

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Lovec/lovka (7060.384.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje in organizira lastno delo
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • racionalno porablja energijo in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • komunicira s sodelavci in z drugimi uporabniki prostora
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • spremlja stanje divjadi in drugih prostoživečih živali v lovišču
 • uravnava številčnost divjadi v lovišču
 • izvaja biotehnična dela v lovišču
 • opravlja vsa ostala dela v povezavi s prostoživečimi živalmi in z loviščem

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela seznani se z načrtovanim delom pri urejanju lovišča in gospodarjenju z divjadjo ter si na podlagi navodil načrtuje potek dela
 • seznani se z navodili za opravljanje dela
 • organizira si lastno delo in ga zna kontrolirati
 • preveri terenske in vremenske razmere za delo
 • zna uporabljati gozdarske in lovske karte
 • pozna vse oblike orientacije in označb v prostoru
 • pozna osnove orientacije na terenu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovišče in pripomočke oz. materiale, potrebne za delo
 • pripravi vse potrebno za delo:
 1. delovno orodje
 2. stroje
 3. naprave
 4. pripomočke
 5. prostore in
 6. material
 • pridobi kartno gradivo
 • preveri terenske in vremenske razmere na mestu izvajanja delovne naloge

 • zna pripraviti ročno orodje in stroje za delo v gozdu in pozna tehnike dela z njimi
 • pozna glavne smernice zakonodaje o gozdarstvu, lovstvu, varovanju naravne in kulturne dediščine, okolju, kmetijstvu in urejanju prostora
 • pozna lovsko-gojitvene in lovsko-gospodarske načrte ter druge načrte za gospodarjenje z divjadjo
Operativna dela spremlja stanje divjadi in drugih prostoživečih živali v lovišču
 • spremlja stanje divjadi v lovišču preko vsega leta
 • spremlja naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo
 • ugotavlja in ocenjuje številčnost divjadi in drugih prostoživečih živali v odvisnosti od okolja
 • ugotavlja in ocenjuje zdravstveno stanje živali
 • ugotavlja in spremlja lokacije migracijskih poti
 • pozna osnovne pojme o divjadi
 • pozna vse pomembnejše živalske vrste v okolju
 • razlikuje živali po izgledu, oglašanju, sledovih in življenjskih navadah
 • pozna njihove ekološke značilnosti
 • pozna glavne bolezni živali
 • pozna medvrstne odnose
 • pozna odnose med živalmi iste vrste
 • pozna glavne značilnosti ekosistemov
 • pozna vplive živali na okolje in okolja na živali
 • pozna glavne zavarovane in ogrožene živalske ter rastlinske vrste
 • pozna vzroke ogroženosti vrst in najpomembnejše ukrepe za ohranjanje vrst
uravnava številčnost divjadi v lovišču
 • izbere primerno divjad za odstrel
 • izvaja odstrel po odločbi
 • strelja na mirujočo in premikajočo se tarčo ter na glinaste golobe
 • izvaja lov na različne načine
 • lovi s pomočjo lovskega psa
 • sodeluje pri organizaciji lova in spremljavi lovskih gostov 
 • pripravi uplenjeno divjad za transport
 • opravi transport divjadi in jo pripravi za prodajo
 • pripraviti trofejo in izpolni trofejni list
 • oceni starost divjadi po zobovju ali drugih kazalcih
 • bere gozdarske karte in se s pomočjo instrumentov ali oznak orientira v gozdnem prostoru
 • pozna različne načine lova
 • pozna osnove o uporabi orožja in balistike
 • pozna lovsko optiko, njene značilnosti in lovske pripomočke
 • zna oceniti, katere živali so primerne za odstrel
 • pozna vse ukrepe za preprečevanje škode, ki bi jo lahko povzročile divjad in druge prostoživeče živali
 • pozna ukrepe preprečevanja škode na divjadi
 • pozna ukrepe pri transportiranju uplenjenjene divjadi
 • zna postopke priprave trofeje in določanja let divjadi
 • pozna vse glavne vrste in značilnosti lovskih psov ter njihove bolezni
 • pozna osnove šolanja in vodenja lovskih psov
 • pozna pogoje za uporabo lovskih psov pri lovu
izvaja biotehnična dela v lovišču
 • izvaja označevanje lovskih mej
 • izvaja pripravo krmnih njiv in vzdrževanje pašnikov za divjad
 • ureja grmišča
 • ureja remize in voljere
 • izdeluje krmilnice, valilnice in dupla za ptice ter skrbi zanje
 • izdeluje solnice, napajališča in kaluže
 • ureja krmišča za divjad in druge prostoživeče živali
 • izvaja krmljenje divjadi
 • izvaja vzdrževanje in oskrbo krmišč, solnic, napajališč in kaluž za divjad
 • izvaja pripravo lovskih stez
 • izdela in postavi visoke preže na primerna mesta
 • izvaja dela z motorno žago, motorno čistilko in ostalimi gozdarskimi delovnimi sredstvi za delo v lovišču
 • pozna pravila označevanja lovskih mej
 • pozna potrebe in načine krmljenja določene divjadi
 • pozna pomen solnic
 • pozna kriterije za pripravo pašnikov, krmnih njiv, krmišč, napajališč, kaluž, lovskih stez, prež,
 • zna urediti grmišča, remize in voljere
opravlja vsa ostala dela v povezavi s prostoživečimi živalmi in z loviščem
 • oceni škodo na kmetijskih površinah
 • ugotovi vrsto živali, ki je povzročila škodo
 • izvede ukrepe za preprečevanje škode od divjadi in drugih prostoživečih živali
 • izvede ukrepe za preprečevanje škode na divjadi
 • uporablja traktor, traktorske priključke, motorno žago, motorno čistilko in ostala gozdarska delovna sredstva za uporabo v lovišču
 • uporablja lovsko optiko
 • oškodovancu nudi prvo pomoč
 • pozna glavne rastlinske in živalske vrste, na katerih povzročajo divjad in nekatere druge prostoživeče živali največ škode
 • pozna ukrepe, na živalih in na okolju, za usklajevanje številčnosti živali z okoljem
 • pozna ukrepe za preprečevanje škode od divjadi in drugih prostoživečih živali
 • pozna lovsko optiko, njene značilnosti in lovske pripomočke
 • pozna nevarnosti pri izvajanju lova
 • zna nuditi poškodovancu prvo pomoč
Administrativna dela vodi evidence
 • evidentira  uplenjeno ali drugače poginulo oziroma poškodovano divjad in njeno stanje
 • evidentira divjad ter druge prostoživeče živali in usklajenost z okoljem
 • evidentira škodo na kmetijskih in gozdnih površinah
 • evidentira  lovske goste in njihovo udejstvovanje v lovišču
 • sodeluje pri izdelavi lovskega dnevnika in kronike lovišča
 • zbira in evidentira podatke za potrebe raziskovalnih projektov
 • pozna vse lovske evidence ter jih zna voditi
Komercialna dela razvija podjetništvo
 • izračuna vrednost divjadi po kvaliteti trofeje in vrednosti divjačine
 • pozna svojo konkurenco
 • zna predstaviti svojo dejavnost
 • zna nastopati v medijih
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov, dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • dnevno spremlja in preverja opravljeno delo
 • izpolnjuje načela etičnega kodeksa slovenskih lovcev
 • racionalno rabi material, energijo in čas
 • pozna, spoštuje in uporablja lovske običaje
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Komunikacija komunicira s sodelavci in souporabniki prostora
 • rešuje probleme pri izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z vodjem
 • uporablja primeren način komunikacije z lovskimi gosti
 • sodeluje z lastniki zemljišč in s strokovnimi službami v revirju ter z ostalimi uporabniki prostora
 • sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • opozarja naključne obiskovalce na primerno ravnanje v lovišču
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna pravilno opozoriti na nevarnosti in razložiti namen svojega dela
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja                      
 • varuje vodne vire in okolje
 • izvede delo v skladu z omejitvami pri gospodarjenju z ekološkimi funkcijami
 • izvede delo v skladu z omejitvami pri gospodarjenju s socialnimi funkcijami
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna naravno in kulturno dediščino
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu v gozdu in udejstvovanju pri lovu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Borut Horvat, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Jože Strle, GZS
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Andrej Breznikar, ZGS
 • Ivan Žižek, Lovska zveza Slovenije – predsednik komisije za izobraževanje
 • Igor Simšič, Lovsko-upravljalsko območje Notranjske (Lovska zveza Slovenije)
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Koordinator:  Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.