Poklicni standard

Naziv:

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Polagalec/polagalka keramičnih ploščic (58200171)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del (70467440)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:


 • dnevno sprejema navodila za delo od nadrejenega in skladno z njimi načrtuje svoje delo po fazah,
 • zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,,
 • pri sporazumevanju z deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 • je usposobljen za branje načrtov in tehničnih risb za keramičarska dela,
 • pripravi podlago in materiale za keramičarska dela in pri tem upošteva proizvajalčeva navodila ter normative, ki določajo količino in kakovost uporabljenega materialater normative časa dela,
 • pripravi fazonske in zaključne elemente, polaga ploščice skladno z risbami, fugira ter izvede zaščito obloge in pri tem upošteva merila kakovosti, ki veljajo v panogi,
 • izvaja enostavna sanacijska dela po predhodnem dogovoru z nadrejenim.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • prevzame navodila za delo
 • organizira svoje delo
 • skrbi za uporabo orodja, strojev in naprav skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • razume dokumentacijo za izvedbo keramičarskih del
 • pozna normative dela in porabe materiala
 • pozna sisteme polaganja glede na vrsto podlage, namembnost in lego površine
 • pozna lastnosti podlag
 • pozna lastnosti materialov in njihovo pripravo
 • preveri obstoječe stanje po dokumentaciji
 • skicira enostavno keramično oblogo, oceni količine materialov
 • pozna organizacijo varnega dela skladno s pogoji gradbišča

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • izbere in pripravi ustrezno orodje, stroje in pripomočke za pripravo površine, obdelavo ploščic, polaganje in fugiranje
 • zaščiti tlake in druge dele objekta v času izvajanja del
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje

Operativna dela pripravi podlago ter materiale
 • preveri podlago: ravnost, horizontalnost in vertikalnost, padce, dilatacije, impregnacijo
 • preveri višine
 • pripravi podlago: jo razmasti,  razpraši in utrdi
 • pregleda ploščice, izloči poškodovane in drugače neprimerne
 • pripravi vezni material po proizvajalčevih navodilih
pripravi fazonske in zaključne elemente in polaga ploščice
 • zastavi oblogo in polaga ploščicev lepilo ali v cementno malto skladno z risbami
 • reže, vrta in brusi ploščice (izdela odprtine, izreze) in profile
 • vgradi dilatacijske in zaključne profile (letvice, pripire, dilatacijske profile)
 • vgradi elemente za odprtine, vratca, sifone
 • izdela zaključke obloge
 • zaščiti oblogo pred poškodbami med delom

fugira površine, obložene s keramičnimi ploščicami
 • očisti fuge: odstrani zagozde in očisti fuge veznega materiala
 • pripravi fugirno maso po proizvajalčevih navodilih
 • fugira
 • ustrezno obdela dilatacijske stike
zaščiti obloge
 • zaščiti oblogo pred prezgodnjo uporabo in neugodnimi klimatskimi razmerami
izvaja enostavna sanacijska dela
 • zarezuje in izsekava poškodovane ploščice in zamenja posamezne ploščice ali dele obloge
 • izvede popravilo fug
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost in količino dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • delovna sredstva in materiale uporablja skladno s proizvajalčevimi navodili
 • pozna normative, ki določajo količino in kakovost uporabljenega materiala in normative časa dela
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija, materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • primerja izvedbo z zahtevami dokumentacije
 • sproti preverja kakovost dala: ravnost, horizontalnost, vertikalnost in padce površin ter sprijemljivost ploščic; enakomernost, gladkost in polnost fug
 • po dogovoru z nadrejenim odpravlja ugotovljene napake
 • pozna pomen estetskega videza obloge
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva in čisti ter odstrani odpadni material
 • opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje orodij, strojev in naprav za delo
 • vzdržuje urejenost delovnega mesta
 • očisti prostore po opravljenem delu
 • odstrani preostali material in odpadke
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
 • razume in upošteva tehnična navodila za delovanje strojev in naprav

Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi (skupinovodjo, delovodjo)
 • sporazumeva in dogovarja se s sodelavci in nadrejenimi o poteku del in opravil
 • uporablja strokovno terminologijo
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do sodelavcev
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • pri delu uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o zagotavljanju varnosti na začasnih in premičnih gradbiščih
 • na skupnih gradbiščih upošteva skupne varnostne ukrepe
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • uporablja škodljive snovi ali opremo tako, da varuje okolje in zdravje
 • sortira in ustrezno ravna z odpadki
 • zaveda se pomena racionalne uporabe materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 1. Franc Bukovec, Keragrad Novo mesto, d. o. o.
 2. Marko Vučič, Kerakam, d. o. o.
 3. Jurij Hrovat, Hrovat Jurij, s. p,. Splošno pečarstvo
 4. Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorici pri pripravi poklicnega standarda

 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.