Katalog

Naziv:

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica (7045443011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica: 70454430 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela glasbenega redaktorja
 • kandidat predhodno pripravi svoj izdelek na nosilcu zvoka (CD, DVD): avdio izdelek naj vsebuje vsaj naslednjih pet vsebin z navedbo virov (natančnejši opis glej v točki 12., v nalogah za preverjanje):
 1. glasbeno opremo
 2. vodena glasbena oddaja
 3. intervju
 4. reportažo ali poročilo
 5. komentar ali recenzijo

Izdelek je lahko pripravljen v obliki ene ali več oddaj. Izdelek mora vsebovati ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo oddaje (scenarij, dispozicija, besedilo…). Kandidat na preverjanju prikaže tudi rabo terenske snemalne naprave za izvedbo intervjuja (napravo prinese s seboj na preverjanje).

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica: 70454430 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela glasbenega redaktorja
 • kandidat predhodno pripravi svoj izdelek na nosilcu zvoka (CD, DVD): avdio izdelek naj vsebuje vsaj naslednjih pet vsebin z navedbo virov (natančnejši opis glej v točki 12., v nalogah za preverjanje):
 1. glasbeno opremo
 2. vodena glasbena oddaja
 3. intervju
 4. reportažo ali poročilo
 5. komentar ali recenzijo

Izdelek je lahko pripravljen v obliki ene ali več oddaj. Izdelek mora vsebovati ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo oddaje (scenarij, dispozicija, besedilo…). Kandidat na preverjanju prikaže tudi rabo terenske snemalne naprave za izvedbo intervjuja (napravo prinese s seboj na preverjanje).


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Izdelek z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • upoštevanje predpisov s področja avtorskih pravic,
 • upoštevanje pravil o varnosti pri delu,
 • razumljiv in jedrnato izražanje in sporočanje,
 • poznavanje uporabe osnovnih produkcijskih sredstev,
 • sproščeno komuniciranje,
 • široko poznavanje glasbenega področja,
 • sposobnost priprave smiselnega glasbenega zaporedja,
 • poznavanje medija.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje predpisov s področja avtorskih pravic,
 • neupoštevanje pravil o varnosti pri delu,
 • nerazumljiva in ne jedrnato izražanje in sporočanje,
 • nepoznavanje uporabe osnovnih produkcijskih sredstev.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

PODROČJE OCENJEVANJA DELEŽ  (%)
izdelek 70
zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Računalnik z računalniškim programom za predstavitev izdelka,
 • ustrezen prostor s tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva izdelek: predvajalniki zvoka z ozvočenjem: CD/DVD predvajalnik, magnetofon, gramofon, mini disk, prenosni snemalnik ipd.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • najmanj dva člana višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja dela glasbenega redaktorja,
 • največ en član srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja dela glasbenega redaktorja ali opravljen NPK Glasbeni redaktor.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela predlog vsebinske zasnove glasbenih oddaj
 • spremlja vsakodnevno informativno in drugo aktualno dogajanje z glasbenega področja v časopisih, strokovnih revijah in drugih medijih ter dogajanje na glasbenem področju
 • poišče, izbere in predlaga  glasbene teme v okviru programskega načrta in v sodelovanju z uredništvom
 • zbere glasbeno gradivo
 • sestavi zaporedje skladb
 • izdela oz. sodeluje pri izdelavi scenosleda glasbene oddaje
 • izbere glasbenika, izvajalca ali drugega poznavalca – gosta/i oz. sogovornika/e (v nadaljevanju: gost)
 • seznani se z delom in kulturnim krogom iz katerega gost izhaja
 • določi razmerje med glasbenim in govorjenim delom oddaje
 • se dogovori z gostom o načinu izvedbe oddaje
 • se dogovori s snemalno ekipo ali realizatorjem o morebitnih posebnih izvedbenih zahtevah oddaje
 • obvlada različne glasbene zvrsti in njihove značilnosti
 • pozna osnovne sestavine programskega načrta
 • pozna različne načine iskanja ustreznega glasbenega gradiva
 • pozna tipe oddaj in zna temu ustrezno prilagoditi scenosled glasbene oddaje
 • zna določiti posebne zahteve glasbene oddaje
 • zna sestaviti ustrezno zaporedje skladb glede na tematsko zasnovo oddaje
 • pozna delo svojega glasbenega gosta in sogovornika ter posebnosti kulturnega kroga iz katerega ta izhaja
 • pozna načine izvedbe oddaj
 • pozna načine vzpostavljanja stikov in komunikacije z akterji na glasbenem področju

Utemelji pripravo glasbene opreme (1):

 • pripravi pisni seznam predvajanja z vsemi potrebnimi elementi (avtor, izvajalec, naslov, založba, čas…)
 • utemelji izbor in zaporedje glasbenih skladb glede na temo in trajanje oddaje
vodi glasbene oddaje
 • povezuje zaporedje skladb z ustreznimi govornimi vložki
 • vzpostavi stik z gostom/i
 • vzpostavlja stik s poslušalci
 • podaja preverjene in relevantne informacije
 • komunicira sproščeno in konstruktivno
 • skrbi za pravilno izgovorjavo tujih besed, poimenovanj izvajalcev in skladb
 • se ustrezno odziva v različnih nepričakovanih situacijah
 • govori logično, tekoče in brez govornih napak
 • komunicira s tehnikom
 • obvlada vsebino glasbene oddaje, ki jo vodi
 • zna uvrstiti izvajalca v širši kontekst
 • pozna osnove medijske komunikacije
 • obvlada različne oblike govorne komunikacije
 • pozna osnovna pravila pogovornega in knjižnega slovenskega jezika
 • pozna osnove izgovorjave besed v tujih jezikih
 • zna komunicirati s tehniko

Utemelji izvedbo intervjuja (2):

 • utemelji izbor gosta
 • utemelji in predstavi nabor vprašanj
 • utemelji način izvedbe in vodenja intervjuja
 • izkaže poznavanje obravnavane tematike in gosta
 • prikaže uporabo terenske snemalne naprave, ki jo najpogosteje uporablja
 • izkaže znanja iz osnov pisnega in ustnega komuniciranja

Predstavi glasbeno oddajo (3):

 • utemelji zasnovo oddaje (izbor teme, glasbenih del, avtorjev …)
 • opiše način nastajanja in izvedbe oddaje
zasnuje in opravlja intervjuje z gosti glasbenih oddaj
 • pripravi in postavlja ustrezna vprašanja glede na vsebino intervjuja
 • pripravi intervjuvanca na intervju
 • izvede intervju po telefonu, v studiu ali na terenu
 • posname ali v živo izvede intervju
 • postavlja ustrezna dodatna vprašanja glede na potek intervjuja
 • komunicira s tehnikom
 • komunicira sproščeno, tematiki primerno
 • pozna različne vrste intervjujev
 • obvlada tematiko intervjuja
 • pozna delo in ozadje delovanja intervjuvanca
 • zna zastavljati jasna in smiselna vprašanja glede na potek intervjuja
 • zna motivirati sogovornika
 • zna uporabljati snemalne naprave (mini disc, mikrofon, računalnik…)
 • pozna osnovna pravila pogovornega in knjižnega slovenskega jezika
 • pozna osnove izgovorjave besed v tujih jezikih
 • zna se pravilno odzivati na etično vprašljive situacije (sovražni govor, preklinjanje…)
 • zna komunicirati s tehnikom in mu dajati jasna in ustrezna navodila

Obrazloži reportažo ali poročilo (4):

 • utemelji izbor teme
 • opiše način nastajanja in izvedbe
 • opiše razliko med reportažo, poročilom, komentarjem in recenzijo
sodeluje pri snemanju, obdelavi in izdelavi končne podobe glasbene oddaje

 • pripravi glasbeni material za uporabo v programu
 • sodeluje pri arhiviranju in obdelavi zvočne podobo oddaje
 • pozna osnove tonske tehnike
 • zna računalniško urejati zvočno podobo oddaje

Utemelji komentar ali recenzijo (5):

 • utemelji izbor teme
 • izkaže poznavanje obravnavane tematike
 • utemelji subjektivne sodbe izražene v komentarju oz. recenziji
skrbi za redno bogatitev radijskega arhiva
 • daje pobude za nakup glasbenih posnetkov
 • daje pobude za snemanje koncertov in obnovo ter posodabljanje glasbenega  arhiva
 • zagotovi tehnično podporo za izvedbo snemanja
 • preveri in uredi medsebojno obveznosti na področju avtorskih pravic
 • ureja bazo podatkov z avtorskega in izvajalskega področja
 • pozna aktualna dogajanja na glasbenem področju
 • pozna razvoj glasbenih zvrsti
 • pozna kvalitativne glasbene presežke
 • pozna osnove  tehnične izvedbe snemanja
 • pozna predpise s področja avtorskih pravic
 • pozna različne nosilce zvoka in načine njihovega arhiviranja

Izkaže poznavanje naslednjih področij (6):

 • znanje pri delu z glasbenim arhivom
 • poznavanje pravil o avtorskih pravicah
 • poznavanje osnov radijske produkcije (organizacijsko in tehnično) (komunikacija, načrtovanje dela)
 • pregled znanja nad glasbenim dogajanjem, v skladu s težiščem dela kandidata

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Dragan Bulič, Radio Slovenija
 • Vene Jernej, Radio Slovenija
 • Arnold Marko, Radio Študent
 • Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Dr. Peter Purg, IAM Inštitut
 • Ivan Oven, MK
 • Irena Brglez, GZS

Koordinacija: Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.