Poklicni standard

Naziv:

Knjigovodja/knjigovodkinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

Knjigovodja/ Knjigovodkinja (52852740)

Klasius-P16:

Računovodstvo in revizija (0411)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Knjigovodja/knjigovodkinja (70037000)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela skladno z navodili za delo in varuje poslovne skrivnosti,
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v delovnem procesu ter varovati okolje skladno z načeli trajnosti,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja,
 • voditi poslovne knjige,
 • zbirati in urejati knjigovodske podatke,
 • knjižiti nastale poslovne dogodke,
 • izdelovati knjigovodske obračune,
 • dostavljati in prikazovati knjigovodske podatke,
 • shranjevati knjigovodske listine in poslovne knjige,
 • nadzirati proces knjigovodenja,
 • pisno in ustno komunicirati s strankami in sodelavci.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda dokumentacijo in pripravi delovno mesto
 • načrtuje in organizira knjigovodenje
 • presoja računovodsko in davčno pravilnost posameznih dokumentov
 • spremlja vse spremembe zakonskih in podzakonskih aktov ter ustreznih pojasnil s področja obračuna dohodkov fizičnih oseb
 • razume zakonodajo s področja delovnih razmerij, kolektivne pogodbe dejavnosti in predpise s področja obračunavanja plač in plačnih nadomestil
 • obvlada pisarniško tehnologijo, uporablja ustrezni računalniški  sistem v podjetju
 • ravna z elektronskimi mediji
 • pozna pojme in vrste posameznih kategorij poslovnih dogodkov v povezavi s kontnim načrtom
 • pozna sintetično in analitično knjigovodstvo
Operativna dela vodi poslovne knjige
 • evidentira poslovne dogodke z razvrščanjem knjigovodskih podatkov, skladno z določenimi pravili, v različne vrste poslovnih knjig
 • pri vodenju poslovnih knjig upošteva določila Pravil skrbnega računovodenja (v nadaljevanju PSR) in drugih ustreznih aktov, ki opredeljujejo poslovne knjige
 • razume naloge in pomen finančnega in stroškovnega knjigovodstva
 • razume naloge materialnega oziroma blagovnega knjigovodstva
 • obvlada informacijsko- komunikacijsko tehnologijo
zbira in ureja knjigovodske podatke
 • prepozna pomen verodostojne elektronske listine in pozna načine ravnanja s tako listino
 • prevzema izvirne knjigovodske listine
 • izvede formalno kontrolo knjigovodskih listin
 • izdela izvedene knjigovodske listine
 • razvrsti knjigovodske listine po vnaprej določenih in predpisanih merilih
 • pripravi knjigovodske listine za obdelavo
knjiži nastale poslovne dogodke
 • vpiše podatke o sredstvih, obveznostih do sredstev, stroških, odhodkih in prihodkih v knjigovodske evidence  
 • izvede kontrole prenosa podatkov iz knjigovodskih listin različnih oblik v glavno in pomožne knjige
 • spremlja vse povezave pri zajemu posamezne listine v davčne evidence in pomožne poslovne knjige
 • razume razliko med knjigovodskimi listinami, povezanimi s prevzemom blaga in materiala, osnovnih sredstev, stroškov in prihodkov in podobno


izdeluje knjigovodske obračune
 • izdela obračun obresti
 • izdela obračune obveznosti in terjatev
 • izdela obračune gibanja materiala in blaga
 • izdela obračune razlik v ceni pri prodaji blaga
 • izdela obračune gibanja proizvodnje in storitev
 • izdela obračune stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov ter njihovega prenosa v odhodke oziroma zaloge
 • izdela obračune gibanja odhodkov, prihodkov in rezultata
 • izdela obračune davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV)
 • pozna modele obračunavanja proizvodnje
dostavlja in prikazuje knjigovodske podatke
 • uporabnikom predstavi v razumljivi obliki knjigovodske podatke za določen namen
 • pojasni knjigovodske podatke z namenom večje razumljivosti in vzročne ter logične utemeljenosti
 • uporablja načela oblikovanja poročil in izpisov knjigovodskih podatkov
shranjuje knjigovodske listine in poslovne knjige
 • tekoče in redno shranjuje in vzdržuje knjigovodske listine in poslovne knjige skladno z notranjimi in zunanjimi predpisi
 • pozna predpise o hranjenju in varovanju poslovnih listin in poslovnih knjig
nadzira proces knjigovodenja
 • predstavi ugotovitve o delovanju in učinkovitosti notranjih kontrol in drugih oblik nadziranja v procesu knjigovodenja
 • razume principe nadzora procesov knjigovodenja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji
 • pravilno, strokovno in pravočasno izvaja navodila in delovne postopke
 • upošteva navodila za delo
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • skrbi za diskretnost in etičnost v stikih z uporabniki in s sodelavci
 • upošteva pravila stroke in dobre prakse
 • opravi vsa knjigovodska dela skladno s predpisi, z internimi akti, navodili za delo ter skladno s poslovnim bontonom
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • ravna skladno s pravili o informacijski varnosti
 • skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • pozna odgovornost pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje uporabnikom
Komunikacija pisno in ustno komunicira s strankami in sodelavci
 • komunicira na način, ki je razumljiv udeležencem v komunikaciji in ne uporablja dvomljivih, nejasnih ali nerazumljivih izrazov
 • komunicira pisno, ustno v osebnem kontaktu, preko telefona ali elektronske pošte ter z uporabo orodja/platforme za izvajanje komunikacije na daljavo
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in (vsaj enem) tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja terminologijo knjigovodske stroke
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • dela skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • sledi smernicam zelene in zdrave pisarne (brezpapirno poslovanje, varčna poraba vode, električne energije, ločevanje odpadkov, pravilna reciklaža tonerjev, kartuš, baterij …)6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Lucija Arnold, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Bojan Ravnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Karmen Fortuna, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Marija Tomc Muc, Gospodarska zbornica – Zveza računovodskih servisov
 • Ksenija Prosen, Gospodarska zbornica – Zveza računovodskih servisov
 • mag. Jana Ravbar, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.