Poklicni standard

Naziv:

Viličarist/viličaristka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Viličarist/viličaristka (84000140)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Viličarist/viličaristka (68576850)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna: 
 
 • pridobivati in uporabljati delovno dokumentacijo in ostale informacije, potrebne za organizacijo lastnega dela
 • skladno z zahtevami procesa komunicirati z nadrejenimi, s sodelavci in strankami
 • upravljati različne vrste viličarjev za manipulacijo blaga, surovin ali materiala v različnih vrstah delovnih procesov ter upoštevati tehnične lastnosti in navodila za uporabo posameznih viličarjev  
 • prevzemati blago na podlagi prevzemne dokumentacije,  izvajati kvantitativno in kvalitativno kontrolo prevzetega blaga in embalaže in/ali z uporabo elektronskih naprav sproti evidentirati prevzemne dogodke
 • izvajati manipulacije blaga skladno s tehničnimi navodili za upravljanje viličarjev ter z zakonskimi in internimi varnostnimi predpisi in predpisi za varovanje okolja
 • izvajati manipulacijo blaga ob upoštevanju opozorilnih oznak na embalažah in voditi ali izpolnjevati zahtevane evidence uskladiščenega blaga ter prepoznavati in beležiti poškodovano blago
 • natovarjati ali raztovarjati blago na transportno sredstvo v sodelovanju z odgovorno osebo transportnih sredstev
 • uporabljati ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja in programsko opremo za prevzem, pregledovanje, skladiščenje, pripravo ter odpremo blaga

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo po navodilih nadrejenega
 • sprejme navodila za delo
 • opravlja delo na podlagi navodil nadrejenih
 • prebere enostavno delovno-tehnično dokumentacijo
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem razporeda dela nadrejenega
 • pozna razdelitev nalog v skupini
 • razume delovno-tehnično dokumentacijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda delovno okolje in pripravi ustrezno delovno opremo
 • preveri primernost delovnega okolja za varno in kakovostno delo
 • preveri brezhibno delovanje mehanizacije, opravi vse potrebne nastavitve za optimalno ergonomsko upravljanje viličarja (sedež, volan, vzvratna ogledala, varnostni pas in ostale nastavljive elemente)
 • vključi potrebna svetlobna telesa
 • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • pozna vlogo, delovanje in tehnične karakteristike mehanizacije
Operativna dela upravlja z viličarji
 • uporablja zaščitno opremo
 • upravlja različne vrste viličarjev
 • izbere ustrezne delovne stroje in mehanizacijo glede na težo, velikost in obseg blaga, vrste palet, tip skladišča (zunanji, notranji) in glede na zaščitenost blaga
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji za pravilno obremenitev vilic
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji glede dovoljene višine in teže tovora
 • pri natovarjanju na transportno vozilo je pozoren na težo blaga in specifike transportnega vozila
 • upravlja s čitalci
 • upošteva navodila za uporabo delovnih sredstev
 • upošteva navodila glede za hitrost vožnje in uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna lastnosti in pravila uporabe vseh vrst viličarjev
 • upošteva splošna pravila varnega upravljanja viličarjev
 • upošteva opozorila in navodila za pravilno uporabo viličarjev in mehanizacije
 • pozna specifike transportnih vozil glede na težo in razporeditev blaga
 • obvlada proizvajalčeva navodila viličarjev za varno in pravilno delo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe transportne mehanizacije
opravlja premike blaga z uporabo viličarja
 • prevzema in odvaža blago s tovornega vozila ali iz vagona
 • sodeluje z voznikom tovornega vozila pri raztovoru blaga
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
 • po potrebi očisti prispelo blago
 • prevzema in odvaža blago
 • ločuje odpadno blago in ga odvaža na ustrezne prostore za uničenje
 • vizualno prekontrolira stanje blaga
 • zabeleži vse poškodbe na prevzetem blagu
 • vodi zahtevano evidenco o količini prevzetega blaga
 • uskladišči že prevzeto blago na podlagi dokumentacije
 • pravilno odlaga blago
 • vodi zahtevano evidenco o mestu uskladiščenega blaga
 • zabeleži vse poškodbe na uskladiščenem blagu, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • vodi zahtevano evidenco o količini uskladiščenega blaga
 • preskladišči/premesti blago
 • opravlja medskladiščno manipuliranje
 • premika, dviga ali spušča blago kot del tehnološkega procesa
 • premika, dviga ali spušča dele konstrukcije pri montaži
 • vodi evidenco o količini preskladiščenega blaga
 • sprejme nalog za oddajo blaga
 • odvaža in razklada blago na tovorna vozila ali vagone
 • sodeluje z voznikom pri natovarjanju
 • odvaža in razklada blago na prostore za uničenje
 • vodi evidenco o količini oddanega blaga
 • pozna vrste opozorilnih oznak na embalažah
 • upošteva navodila za vodenje evidenc ob prevzemu blaga
 • pozna postopke vodenja ustrezne evidence o mestu skladiščenega blaga
 • upošteva pravila prevzemanja in odvažanja blaga z različnih transportnih sredstev, s konca proizvodne tehnološke linije ali po opravljenem prepakiranju
 • upošteva pravila medskladiščnega manipuliranja
 • razume vsebine nalogov za oddajo blaga
Zagotavljanje kakovosti kontrolira lastno delo skladno z normativi in s predpisi na področju skladiščenja
 • pri delu upošteva sisteme standardov kakovosti HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ADR (evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga) ter ISO-standardov (mednarodni dokumenti z zahtevami za zagotavljanje kakovosti)
 • izvaja postopke za sledenje blaga
 • sproti preverja kakovost opravljenega dela v sodelovanju z vodstvom delovišča in morebitne napake sproti odpravlja
 • oceni morebitne nepravilnosti v delovnem procesu in jih v sodelovanju z vodstvom delovišča odpravlja
 • ekonomično uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • pozna normative opravljenega dela
 • upošteva osnovna navodila za ekonomično uporabo naprav, orodij, priprav, materialov in energije
 • pozna sisteme kakovosti za svoje delo
Vzdrževanje in popravila vzdržuje mehanizacijo in opremo ter skrbi za čistočo v skladišču in njegovi okolici
 • redno preverja stanje pogonskih sklopov in naprav
 • redno vzdržuje viličarja in skrbi za njegovo čistočo
 • možne napake in poškodbe javlja nadrejenemu
 • izvaja manjša vzdrževalna dela
 • nataka gorivo za pogon ali priklopi viličar na polnjenje
 • obvešča vzdrževalno službo in sodeluje pri odpravi okvare
 • vzdržuje čistočo opreme in prostora med delom in po njem
 • evidentira vzdrževanje opreme in prostorov
 • seznanjen je z osnovnimi načini vzdrževanja viličarjev
 • opravlja manjša vzdrževalna dela na delovnih strojih in mehanizaciji po proizvajalčevih navodilih
 • razume pomen čistoče viličarjev in skrbi zanjo
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • komunicira z nadrejenimi s sodelavci in s strankami
 • sprejema, razume in izvaja pisna in ustna navodila za delovni potek
 • daje koristne predloge glede izboljšanja skladiščenja ali manipuliranja z blagom
 • pozna osnovne komunikacijske veščine in zna uporabljati ustrezna komunikacijska sredstva
Varovanje zdravja in okolja dela opravlja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi o varovanju okolja
 • razvršča odpadke in odpadne embalaže
 • z nevarnimi odpadki ravna tako, da ne obremenjuje okolja
 • skrbi za red in čistočo na delovišču in v njegovi okolici
 • uporablja zaščitna in varovalna sredstva ter opremo pri delu
 • dela opravlja skladno s predpisi o varstvu okolja in zdravju pri delu ter požarne varnosti
 • upošteva proizvajalčeva navodila viličarja za varno in pravilno delo
 • upošteva ureditev notranjega prometa in pravil
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • upošteva pravilno držo telesa ob dvigovanju bremen
 • pozna različna varovalna zaščitna sredstva in pripomočke ter jih zna pravilno uporabljati
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja in ravna skladno z njimi
 • pozna postopke za skladiščenje in odstranjevanje snovi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje, ter za delo z njimi
 • pozna normative za varno delo, ki predpisujejo ustrezno opremljenost strojev in mehanizacije
 • pozna cestnoprometne predpise

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Andrej Režonja, Fa-Maik, d.o.o., Maribor
 • Matej Ribič, Henkel Maribor, d.o.o., Maribor
 • Igor Žula, Slovensko logistično združenje, Ljubljana
 • Rado Hauptman, Schenker, d.d., Ljubljana
 • Marko Cedilnik, Mercator, d.d., Ljubljana
 • Anton Pleško, Merit International, d.o.o., Ljubljana
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.