Poklicni standard

Naziv:

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin (54100341)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin (67344330)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. skrbeti  za sledljivost in voditi ustrezno dokumentacijo
 3. racionalno rabiti energijo, material in čas
 4. varovati  zdravje in okolje
 5. zagotavljati kakovost opravljene storitve
 6. komunicirati s sodelavci in strankami
 7. razsekati, izkoščevati, obdelati in kategorizirati meso
 8. izdelati presne mesnine/mesne pripravke, izdelke iz osnovnih kosov mesa in pripravljene jedi
 9. izdelati pasterizirane mesnine
 10. pripraviti gotove jedi iz mesa
 11. ohladiti, hladiti in zamrzniti polizdelke in izdelke
 12. pripraviti in pakirati izdelke
 13. nabaviti, prevzeti, skladiščiti in poskrbeti  za transport
 14. prodati izdelke


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo in navodila za delo ter opredeli postopek dela
 • pri pripravi na delu in samem delu upošteva načela veterinarsko-sanitarnih predpisov
 • upošteva osnove varstva pri delu in dosledno upošteva navodila
 • vestno izpolnjuje načela dobre higienske prakse ter HACCP-sistema, ki se nanaša na proizvodni del, ki ga opravlja, in redno ter popolno izpolnjuje obrazce
 • preveri kakovost surovine (vonj, barva, izgled)
 • razume tehnološko dokumentacijo
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
 • ob prevzemu zna senzorično oceniti prevzeto surovino, izmeriti temperaturo in pH- vrednost mesa, iz spremne dokumentacije pomožnih surovin zna ugotoviti tehnološko pomembne podatke
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela

skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega področja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko,
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (delovno orodje, stroje, surovine za delo)
 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin v mesarstvu
 • pozna osnove mikrobiologije
 • pozna optimalno vzdrževanje osebne higiene, higiene obratov, strojev in naprav
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • pozna pomen in namen delovne obleke, obutve in varnostnih zaščitnih sredstev
Operativna dela razseka, izkoščuje, obdeluje in kategorizira meso
 • razkosa svinjske in goveje polovice na osnovne prodajne kose
 • kategorizira meso za prodajo
 • izkosti, obdela in oblikuje kose
 • pozna različne načine razseka in razkosavanje mesa za prodajo
 • zna poimenovati dele mesa in navesti njihovo uporabo
izdeluje presne mesnine/mesne pripravke, izdelke iz osnovnih kosov mesa in pripravljene jedi
 • pripravi orodje, naprave in stroje za izdelavo izdelkov
 • izbere pravilno – primerno surovino, začimbe in aditive za posamezni izdelek
 • po tehnološkem navodilu izdela presne mesnine/mesne pripravke - nabodala, začinjeno meso, peklano meso, marinirano meso, panirano meso, zoreno meso, izdelke iz mletega mesa (čevapčiči, sekljanci), namaze (tatarski biftek)
 • po tehnološkem navodilu izdela izdelke iz osnovnih kosov mesa in pripravljene jedi
 • pozna postopek uporabe aditivov
 • skrbi za predpisano obvladovanje alergenih sestavin
 • pozna posebnosti v tehnoloških postopkih izdelave presnih mesnin/mesnih pripravkov – nabodala, začinjeno meso, peklano meso, marinirano meso, panirano meso, zoreno meso, izdelki iz mletega mesa (čevapčiči, sekljanci), mesni namazi (tatarski biftek)
 • pozna posebnosti v tehnoloških postopkih izdelave izdelkov iz osnovnih kosov mesa in pripravljenih jedi
 • pozna stroje in naprave za izdelavo izdelkov
izdeluje pasterizirane mesnine
 • pripravi orodje, naprave in stroje za izdelavo izdelkov
 • izbere pravilno – primerno surovino, začimbe in aditive za posamezni izdelek
 • po tehnološkem navodilu izdela pasterizirane mesnine (klobase)
 • pozna posebnosti v tehnoloških postopkih izdelave pasteriziranih mesnin (klobas),
 • pozna stroje in naprave za izdelavo izdelkov
izdeluje gotove jedi iz mesa
 • toplotno obdela pripravljeno jed
 • izvaja nadzor toplotno obdelanih jedi
 • pozna posebnosti toplotne obdelave pripravljenih jedi
 • pozna naprave za toplotno obdelavo
ohlaja, hladi in zamrzuje polizdelke in izdelke (mesne)
 • ohladi toplotno obdelano jed
 • pripravi meso in mesne izdelke za hlajenje ali zamrzovanje
 • izpolnjuje predpisane obrazce za spremljanje temperature v komorah
 • zamrznjeno meso skladišči v skladiščnem zamrzovalniku
 • pozna postopek ohlajanja, zamrzovanja, šok zamrzovanja in tajanja mesa in mesnih izdelkov
 • pozna stroje in naprave za hlajenje in zamrzovanje
 • zna izdelke zavarovati pred kvarom
 • razume pomen spremljanja parametrov skladiščenja
pripravlja in pakira izdelke
 • glede na način pakiranja in skladiščenja izbere primerne embalažne materiale
 • porcionira pripravljeni izdelek in ga pakira
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke v prodajno in transportno embalažo
 • upravlja s stroji za pakiranje
 • opremlja pakirane izdelke z deklaracijami
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • zna narezati in zapakirati mesne izdelke
 • pozna stroje in naprave za pakiranje in deklariranje mesa in mesnih izdelkov
 • pozna pomen in vrste embalažnih materialov
 • pozna predpise o pakiranju in deklariranju mesa in ter mesnih izdelkov
 • pozna pogoje hlajenja in skladiščenja
 • prepozna znake kvara narezkov in zapakiranih izdelkov
prodaja izdelke
 • pripravi vitrine z mesom in delikatesne vitrine za prodajo
 • sprejme kupca, mu svetuje in postreže
 • pravilno shranjuje in razvršča izdelke v prodajnih vitrinah glede na veterinarsko- sanitarne predpise, estetiko, temperaturni režim, predpisan za posamezne izdelke
 • skrbi za prijeten in lepo urejen videz prodajalne (mesnice)
 • dogovarja se s strankami o naročilih
 • pozna osnove prehrane
 • pozna kategorizacijo mesa za prodajo
 • zna svetovati uporabo posameznih kosov različnih vrst mesa za pripravo različnih vrst jedi
 • pozna postopek vzdrževanja hladne verige v prodajalni
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • zna določiti ceno izdelka
 • pozna osnove psihologije prodaje
 • pozna predpise za klasične in samopostrežne prodajalne
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovne naloge in tehnološke liste
 • sodeluje pri vodenju zalog in izvajanju inventur
 • pozna delovno dokumentacijo
Komercialna dela nabavlja, prevzema, skladišči in skrbi za transport
 • kontrolira pogoje med skladiščenjem
 • izpolnjuje delovne naloge in tehnološke liste
 • sodeluje pri vodenju zalog in izvajanju inventur
 • pozna osnovne tehnike nabave
 • zna tržiti svoje izdelke
 • pozna osnove podjetništva
 • zna uporabljati sodobna komunikacijska sredstva
 • pozna predpise o skladiščenju in transportu mesa in mesnih izdelkov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • glede na HACCP-plane preverja parametre in izpolnjuje predpisane obrazce med samim tehnološkim procesom
 • sodeluje pri preverjanju končne kakovosti izdelkov
 • stalno preverja kakovost surovine med samim tehnološkim procesom
 • kontrolira končno kakovost izdelka
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • čisti in razkužuje opremo in naprave v prodajalni mesa in mesnih izdelkov
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higiene prostorov in strojev
 • pozna osnove kemije
 • pozna postopek čiščenja in razkuževanja prodajalne mesa,
 • pozna pomen temeljitega čiščenja in razkuževanja v živilski industriji
 • zna pavilno ravnati s surovinami, polizdelki in končnimi izdelki
 • pozna metode kontrole kakovosti surovin in izdelkov
 • pozna predpise za predelavo mesa
 • pozna standarde kakovosti
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi
 • komunicira s strankami, naročniki
 • uporablja sodobne informacijsko-komunikacijske pripomočke
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna komunicirati v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pomen sodobnih komunikacijskih sredstev in jih zna uporabljati
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja in varstva pred požarom
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise iz varstva pri delu
 • pozna ukrepe ob izrednih dogodkih
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • zna varno ravnati z nevarnimi kemikalijami/čistili
 • pozna pomen ločevanja odpadkov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Samo Vrtovec, MIP Nova Gorica
 • Jurij Urbanec, Perutnina Ptuj, d. d., PC MI Zalog
 • Tatjana Šubic, tehnolog, Mesarija Arvaj
 • Mateja Platovšek, Združenje živilske industrije, GZS
 • Jelka Čop, vodja področnih skupin za živilstvo in veterino, CPI
 • Marina Veselič, prof., ravnateljica Živilske šole Maribor
 • Rosvita Arzenšek Pinter, univ. dipl. inž., Živilska šola Maribor
 • Polonca Leskovar Mesarič, univ. dipl. inž., Živilska šola Maribor
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Martina Zabukošek, Perutnina Ptuj, d. d., PC MI Zalog
 • Andreja Banko, Panvita  Murska Sobota
 • Tatjana Šubic, tehnolog, Mesarija Arvaj
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.