Poklicni standard

Naziv:

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (62300031)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (67182820)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:

 1. organizirati, izvajati delo in nadzirati znotraj skupine v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela v gozdarstvu,
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 3. pri svojem delu zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje,
 4. komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 5. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo potrebno na področju gozdarstva,
 6. opraviti ogled terena za spravilo s traktorjem in izvesti prazno vožnjo traktorja,
 7. izvesti zbiranje gozdno-lesnih sortimentov in polno vožnjo s traktorjem,
 8. pripraviti rampni prostor ter izvesti sortiranje in krojenje,
 9. urediti delovišče in izvajati gozdni red,
 10. sodelovati pri sečnji in spravilu v posebnih in izrednih razmerah z uporabo različne gozdarske mehanizacije.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih v delovni skupini
 • organizira si lastno delo in delo drugih v delovni skupini skladno s pravili organizacije dela
 • seznani se z dosedanjim potekom dela na delovišču
 • seznani se z naročili delovnega naloga ali s pogodbo o izvedbi del v gozdu oziroma s pogoji in usmeritvami iz odločbe o izbiri dreves za možni posek
 • opravi ogled sečno spravilne enote (SSE)
 • ugotovi lokacijo podzemne in nadzemne infrastrukture (komunalni, elektro, komunikacijski in plinski vodi itd.), ki so na ali v bližini delovišča
 • ugotovi lokacije stavb in inženirskih objektov (prepusti, podporni zidovi, ceste itd.)  ter drugih komunikacij, ki so na delovišču ali v njegovi bližini
 • preverja terenske in vremenske pogoje dela
 • načrtuje nabavo in porabo materialnih sredstev
 • pozna vrste in načine vgradnje dodatne opreme ter uporabo orodja in pripomočkov
 • bere gozdarske karte
 • pozna osnove orientacije na terenu
 • pozna osnove normiranja del v gozdarstvu
 • pozna osnove gozdnega gradbeništva (vzpostavitev prevoznosti gozdnih prometnic v prvotno stanje)
 • pozna osnove splošno-koristnih funkcij gozda

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in opremo za delo
 • preveri tehnično brezhibnost strojev (periodični pregledi)
 • preveri stanje opreme, traktorja, orodij ter maziv in goriv
 • pripravi ustrezno opremljen traktor in druge stroje, orodja in pripomočke za delo glede na navodila
 • pripravi traktor in poskrbi za transport traktorja na delovišče
 • organizira lastni prevoz ter prevoz sredstev za delo
 • razlikuje delovne stroje in opremo po uporabnosti in obvlada tehniko dela z njimi
Operativna dela opravi ogled terena za spravilo in izvede prazno vožnjo traktorja
 • seznani se z razmerami na terenu
 • predvidi mesta odlaganja sortimentov
 • določi rampni prostor in ga pripravi za uporabo
 • ustrezno postavi opozorilne table
 • pripravi vlako za nemoteno in varno delo
 • opravi prazno vožnjo in pri tem upošteva predpisana pravila
izvede zbiranje gozdno-lesnih sortimentov in polno vožnjo traktorja
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer spravila
 • izbere smer spravila
 • predvidi nevarne situacije glede na smer in način spravila
 • uporablja mehanski in daljinsko vodeni vitel
 • primerno obrne, postavi in sidra traktor
 • izbere pravilno tehniko privlačevanja in zbiranja sortimentov
 • ergonomsko razvleče vlečno vrv in veže sortimente
 • uporablja različne pripomočke za delo
 • izbere varno stojišče in privlačuje sortimente ter oblikuje tovor
 • vizualno spremlja sortimente po poti privlačevanja ter odpravi zastoje in zatike pri privlačevanju
 • opravi polno vožnjo oziroma izvede vlačenje sortimentov
 • pozna nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi napačno postavljenega traktorja
 • pozna prednosti in slabosti različnih tipov tal, ki vplivajo na spravilo s traktorjem
 • predvidi smer privlačevanja posameznih debel in tovora
 • pozna različne načine vezanja tovora
 • pozna nevarnosti, ki nastanejo s privlačevanjem sortimentov in si zna izbrati varno mesto pri privlačevanju
 • upošteva tehnološke zmogljivosti traktorja in gozdnih vlak
izvede ukrepe na rampnem prostoru
 • izvede krojenje in prerezovanje lesa po potrebi
 • upošteva delovni nalog, sečno-spravilni načrt ali ustna navodila glede razvrstitve gozdno-lesnih sortimentov
 • odveže sortimente ter izvede sortiranje
 • navije jekleno vrv in obesi vezalne verige
 • izvede rampanje sortimentov
 • opravi izmero gozdno-lesnih sortimentov po potrebi
 • izvede razkladanje in sortiranje na rampnem prostoru
 • pozna predpise, ki veljajo za vleko po gozdnih cestah
 • razvršča sortimente na hlodovino, les za plošče in celulozo ter drva
 • pozna doseg hidravličnega nakladalnika na kamionu
 • pozna tehnike varnega rampanja sortimentov
 • pozna pravila krojenja vseh gozdno-lesnih sortimentov in jih kroji s pravilnimi rezi
uredi delovišče in izvaja gozdni red
 • oceni in evidentira močneje poškodovana drevesa pri spravilu
 • zlaga veje in vrhove iglavcev na kupe ter razžaga debelejše veje listavcev
 • zloži sečne ostanke tako, da ne ovirajo razvoja mladja
 • odpravi poškodbe po spravilu na gozdnih tleh ter sanira večje poškodbe na vlakah
 • odstrani sečne ostanke z gozdnih prometnic in s spravilnih poti, z mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov
 • odstrani vse nelesne odpadke ter sanira poškodbe, ki so nastale na gozdni cesti
 • očisti dražnike, prečne in vzdolžne jarke ter koritnice
 • pozna pravila o ureditvi delovišča oz. sečišča
sodeluje pri sečnji v posebnih razmerah z uporabo gozdne mehanizacije
 • oceni nevarnosti in temu primerno zavaruje delovišče
 • ugotavlja trdnost suhih, gnilih in drugače poškodovanih dreves s pomočjo traktorskega vitla skupaj z gozdarjem sekačem
 • pomaga gozdarju sekaču pri podiranju močno nagnjenih in obviselih dreves (varuje in privlačuje drevo)
 • upošteva pravila varnega dela pri sproščanju drevesa
 • pomaga gozdarju sekaču pri podiranju ob infrastrukturnih in drugih objektih z uporabo traktorskega vitla
 • izbere ustrezno tehniko pripenjanja in primerna delovna sredstva
 • pozna potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja tovrstnih deloviščopravlja spravilo in sečnjo sortimentov v izrednih razmerah z različno gozdarsko mehanizacijo
 • izvaja spravilo v snegolomih, vetrolomih ali žledolomih
 • izvaja spravilo na pogoriščih in požariščih
 • oceni stopnjo poškodovanosti dreves
 • obvlada tehniko dela v izrednih razmerah
Administrativna dela vodi evidence
 • izpolnjuje evidenčne liste o količini in vrsti opravljenega dela
 • vodi evidenco o porabi goriva, maziva in osebnih varovalnih sredstvih
 • vodi evidenco o delovnih urah, servisiranju oziroma vzdrževanju traktorja ter drugih strojev

Komercialna dela izvede nakup sredstev za delo in spremlja ekonomičnost dela
 • nabavlja sredstva za delo in osebno varovalno opremo skladno z oceno tveganja
 • nabavlja pripomočke za vzdrževanje traktorja ter gorivo in mazivo
 • spremlja ekonomičnost opravljenega dela
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna dokumentacijo povezano s storitvami gozdarskega traktorista
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Nadzor dela nadzira delovno območje s povečano nevarnostjo
 • nadzira delovno območje s povečano nevarnostjo med delom in opažanja posreduje sodelavcem na delovišču ter nadrejenim
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • dnevno spremlja in preverja opravljeno delo
 • zagotavlja minimaliziranje poškodb stoječega drevja in spravilnih poti pri zbiranju tovora
 • preverja poškodbe na vlakah in gozdnih cestah ter izvaja potrebno sanacijo
 • pozna načine krojenja lesa ter standarde kakovosti
 • preverja pravilnost odločitev pri krojenju debla
 • izvaja sortiranje lesa skladno z navodili
 • minimalizira poškodbe kamionske ceste pri sortiranju in rampanju
 • po potrebi uredi delovišče oziroma sečišče
 • gospodarno ravna s stroji, z materiali in opremo
 • racionalno porablja energijo in čas
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti in metode kontrole kakovosti, ki se uporabljajo v gozdarstvu
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljanja storitev pri delu gozdarskega traktorista
Vzdrževanje in popravila opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovnih sredstev
 • opravi dnevni, tedenski, mesečni pregled traktorja in drugih strojev ter opreme
 • opravlja tekoče vzdrževanje traktorja in drugih strojev ter opreme
 • skrbi za manjša popravila traktorja, drugih strojev in opreme
 • opravlja manjša popravila traktorja na terenu v okviru pooblastil in zmožnosti
 • poskrbi za popravilo pri pooblaščenem serviserju ob večjih okvarah ali poškodbah sredstev za delo
 • obvešča nadrejene oziroma vzdrževalno službo o večjih okvarah ali poškodbah traktorja in drugih strojev
 • pozna osnovne postopke vzdrževanja strojev
 • pozna navodila za uporabo, vzdrževanje in delovanje strojev, naprav, pripomočkov in orodij

Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • z dogovorjenimi kretnjami ali z govorno komunikacijo se sporazumeva s sodelavci na delovišču
 • komunicira z vozniki gozdarskih transportnih kompozicij in manipulanti
 • poroča svojim nadrejenim ali naročnikom del o vseh, za njegovo delo ali stanje gozda, pomembnih spremembah na delovišču in na poti na delovišče
 • komunicira z nadrejenimi in s predstavniki strokovnih institucij
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci oziroma z nadrejenimi
 • uporablja strokovno terminologijo

sporazumeva se z obiskovalci gozda
 • opozarja obiskovalce na nevarnosti zadrževanja na območju delovišča
 • po potrebi razloži namen svojega dela s strokovnimi argumenti
 • po potrebi sproži interventni postopek umika oseb z delovišča

Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • varuje lastno zdravje in zdravje sodelavcev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter s pravili o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s traktorji, z drugimi gozdarskimi stroji in opremo
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • upošteva varnostne standarde pri delu s stroji
 • sodelavce in nadrejene opozarja na neposredne nevarnosti na delovišču
varuje okolje
 • odgovorno ravna z okoljem
 • dela opravlja skladno s predpisi o gozdovih, ohranjanju narave, kulturne dediščine in varovanju okolja
 • izvaja dela skladno z omejitvami pri gospodarjenju zaradi ekoloških in socialnih funkcij gozda
 • uporablja okolju prijazna goriva in maziva
 • skladno s predpisanimi postopki ravna z okolju nevarnimi snovmi, jih ustrezno skladišči ter odstranjuje odpadke po sečnji in spravilu 

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Zore, Gozdarstvo Grča
 • Franci Furlan, Gozdno gospodarstvo Postojna
 • Edo Goričan, Gozdno gospodarstvo Maribor
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Igor Kotnik, KGZS
 • Egon Rebec, KGZ Nova Gorica
 • Andrej Andoljšek, KGZ Ljubljana
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: 

 • Barbara Kunčič, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Dušan Gradišar, Gozd Ljubljana, d. d.
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Tomaž Remic, MKGP
 • dr. Nike Krajnc, GIS
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
 • Janko Kerneža, Sindikat gozdarstva Slovenije
 • mag. Marjan Dolenšek, GIS
 • Igor Leban, CPI

Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: 

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.