Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.10.2012

Predhodniki:

Upravljalec/upravljalka dvigal (84000130)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal (67025040)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • preventivno pregleda dvigalo pred premikom
 • upravlja cestna vozila, opremljena z napravo za dvigovanje bremen
 • upravlja avtodvigala, namenjena nalaganju in razlaganju predvsem vozil
 • upravlja cestne avtožerjave za večje višine dviganja (do 50 m) in avtožerjave s teleskopsko dvižno napravo   
 • izbira in preklaplja ustrezna sredstva za prenos tovora
 • komunicira z vodstvom in s sodelavci
 • uporablja računalniško opremo in programska orodja
 • skrbi za varnost in zdravje pri delu ter varstvo okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Organizira, načrtuje in analizira lastno delo na delovišču
 • sprejema in razume pisna in ustna navodila za delo
 • samostojno interpretira zbrane informacije
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem razporeda dela, ki ga pripravi nadrejeni
 • analizira opravljeno lastno delo
 • pozna tehnološki postopek
 • pozna časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • temeljito pozna delovno dokumentacijo in tehnična navodila za delo
Priprava dela oz. delovnega mesta Pregleda delovišče, razmere za delo in pripravi ustrezno delovno opremo
 • izbere ustrezno osebno delovno varovalno opremo
 • ogleda si delovišče in se seznani z nalogami na delovišču
 • preveri stanje na delovišču in lokaciji
 • seznani se z delovno skupino (delovodja, signalist) v procesu pretovarjanja
 • pregleda vetromer (vpliv vremenskih razmer na proces pretovarjanja)
 • pregleda dvigalo pred pričetkom dela
 • preveri stanje tekočin (maziva, olja, hladilna tekočina)
 • dnevno izvaja ostala tekoča vzdrževalna dela na dvigalu po navodilih proizvajalca
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna vrste dvigal
 • pozna konstrukcijske in sestavne dele dvigal
 • pozna tehnične značilnosti dvigala
 • pozna lastnosti (karakteristike) varnega dela z dvigali – varno dvigovanje bremen in uporaba dvigala (višina dviga, hitrost, diagram nosilnosti, režim obratovanja)
 • pozna varnostne naprave na dvigalu in principe njihovega delovanja
 • pozna vpliv vremenskih razmer na delo (proces pretovarjanja)
Operativna dela Preventivno pregleda dvigalo pred premikom
 • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • preveri delovanje signalnih naprav, svetlobnih in zvočnih naprav (rotacijske luči ipd.)
 • preveri delovanje komunikacijskih naprav
 • pregleda kretne mehanizme in kolesa
 • pregleda jeklene vrvi in navijalne bobne
 • pregleda kavelj in obešalno opremo (trakovi, priveznice, grabilci, spreader ipd.)
 • pregleda zavore in jih po potrebi nastavi
 • pripravi dvigalo za premik
 • odsidra dvigalo in postavi dvižne ročice v pravilen položaj
 • omeji vrtenje vrtljivega dela dvigala
 • preveri delovanje pogonskih sklopov
 • pravilno postavi dvigalo oziroma podvozje dvigala v horizontalno in varno lego
 • upošteva težo tovora, nosilnost dvigala in nosilnost tal
 • pozna tehnične karakteristike posameznih vrst dvigal  
 • pozna navodila za vzdrževanje dvigal
 • pozna osnovne fizikalne principe hidravlike na delovnih strojih
 • pozna postopek priprave hidravlične tekočine
 • pozna karakteristike delovanja črpalk in ventilov
 • pozna optimalne nastavitve in tekoče vzdrževanje pnevmatičnih sistemov
 • zna sistematično prepoznati, lokalizirati in odpravljati napake
 • pozna postopke hitrih popravil
 • pozna elektronska krmilja – električne naprave  
 • pozna instalacije dvigal
 • zna varno postaviti dvigalo
Upravlja cestna vozila, opremljena z napravo za dvigovanje bremen
 • pripravi dvigalo za premik
 • upošteva manipulacijski prostor, po katerem lahko dvigalo prenaša breme.
 • upošteva pogoje in druge zahteve za varen premik
 • pridobi podatke o teži tovora, po potrebi tovor tehta
 • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (zaradi enakomerne obremenitve obešal), uravnovešenje tovora
 • dviga, prenaša, umirja in preklada tovor ter sledi tovoru pri prenosu
 • upošteva diagram nosilnosti
 • upošteva kinematiko dvigala
 • stalno nadzira dogajanje na delovišču
 • spremlja in uporablja komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
 • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave
 • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
 • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora)
 • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
 • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
 • spremlja izvleko obešalnih priveznic (trakov) izpod tovora
 • ob zaključku dela postavi dvigalo v prvotni položaj
 • upošteva nosilnost tal
 • pozna cestnoprometne predpise in predpise internega transporta
 • pozna statiko dvigala
 • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
 • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
 • pozna osnove in predpise notranjega transporta
 • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
 • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
Upravlja avtodvigala, namenjena nalaganju in razlaganju predvsem vozil
 • preveri delovanje vozila in pripravi avtodvigalo za dviganje vozila
 • upošteva tehnične lastnosti vozila in druge zahteve za varno dviganje bremena
 • spremlja prometne informacije
 • pridobi podatke o teži vozila
 • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (vozila)
 • dviga, vleče, umirja breme ter sledi njegovemu premiku oz. prenosu
 • stalno nadzira dogajanje ob delujočem prometu
 • ustrezno presoja varno nakladanje in ravnanje drugih udeležencev v prometu
 • spremlja in uporablja komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
 • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave
 • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
 • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora)
 • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
 • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
 • upošteva nosilnost tal
 • pozna tehnologijo dela z različnimi avtodvigali
 • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
 • pozna osnove in predpise notranjega transporta
 • pozna cestnoprometne predpise in predpise internega transporta
 • upošteva cestnoprometne predpise in predpise internega transporta
 • zna ukrepati v nevarnosti
Upravlja cestne avtožerjave za večje višine dviganja (do 50 m) in avtožerjave s teleskopsko dvižno napravo
 • pripravi dvigalo za premik
 • upošteva vse zahteve za varen premik
 • upošteva zahteve internega transporta in prometnega režima
 • pozna statiko dvigala
 • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
 • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora)
 • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
 • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
 • upošteva nosilnost tal
 • upošteva navodila za delovanje teleskopske naprave za dviganje
 • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
 • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
 • pozna osnove in predpise notranjega transporta
 • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
 • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
 • pozna zahteve za delovanje teleskopske naprave za dviganje
Izbira in preklaplja ustrezna sredstva za prenos tovora
 • izbira delovno prekladalno opremo in druga privezovalna sredstva za prenos bremen
 • opravlja nastavitve grabilca (zapiranje/odpiranja grabilca)
 • opravlja preklapljanje grabilca
 • opravlja preklapljanje kavlja
 • opravlja preklapljanje spreaderja
 • izbira obešalne priveznice (trakove)
 • zna oceniti ustreznost sredstev za prenos tovora
 • pozna osnove privezovanja tovora
 • pozna osnove zajemanja tovora
 • pozna privezovalno opremo
 • pozna osnove varnega dela in primere upravičene odklonitve dela
Administrativna dela Vodi tehnično in delovno dokumentacijo dvigala
 • pozna ustrezno tehnično in delovno dokumentacijo o dvigalih (matično in kontrolno knjigo)
 • upravlja z dokumentacijo o prevzemu in oddaji dvigala
 • vodi dnevnik obratovanja dvigala
 • dokumentira morebitne pomanjkljivosti, okvare med obratovanjem ipd.
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc pri delu z dvigali
 • zna izpolnjevati delovno dokumentacijo
Zagotavljanje kakovosti Kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • dnevno preverja opravljeno delo in ga v sodelovanju z nadrejenimi v skladišču primerja z zahtevami, ki izhajajo iz terminskega plana skladišča
 • sproti in v sodelovanju z vodstvom skladišča preverja kakovost opravljenega dela ter morebitne napake sproti odpravlja
 • ekonomično uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in racionalno troši energijo
 • delo izvaja v skladu s sistemi kakovosti
 • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za strokovni in delovni razvoj
 • vestno in pravilno izvaja delo v skladu s tehnološkim postopkom
 • pozna standarde kakovosti in metode kontrole kakovosti
 • obvlada načine za dnevno preverjanje opravljenega dela in primerjavo stanja s terminskim planom
 • pozna načine za preverjanje kakovosti opravljenega dela in odpravo napak
 • temeljito pozna načine optimalne uporabe strojev, naprav, materialov in racionalnega trošenja energije
 • pozna sisteme kakovosti s področja svojega dela
 • zna izvajati postopke za sledenje blaga
Vzdrževanje in popravila Tekoče vzdržuje mehanizacijo in opremo
 • izvaja lažja vzdrževalna dela na dvigalu po navodilih proizvajalca
 • skrbi za tehnično stanje delovnih sredstev in sporoča pomanjkljivosti vodjem skladišč
 • obvešča službo vzdrževanja in sodeluje pri odpravi okvare
 • pozna osnove preventivnega vzdrževanja dvigal
 • pozna osnove vzdrževanja strojev ter konstrukcijskih in sestavnih delov dvigal
 • pozna najpogostejše vzroke okvar in poškodb dvigal
 • zna prepoznati in lokalizirati napake
Komunikacija Komunicira z vodstvom in sodelavci
 • uporablja komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
 • redno komunicira s signalistom in delovodjo v procesu pretovarjanja (uporaba signalnih naprav, radijskih postaj, ročnega signaliziranja)
 • obvešča ob škodnem dogodku
 • poroča vodji garaže o morebitnih okvarah dvigala
 • dnevno poroča nadrejenemu v skladu z njegovimi navodili
 • zna uporabljati komunikacijske in signalne naprave
 • pozna postopke in znake signaliziranja pri dvigovanju, nameščanju in prenosu bremen
 • obvlada postopke komunikacije z drugimi udeleženci v tehnološkem procesu
 • pozna postopke, ko nastane škodni primer
 • pozna načine poročanja vodji o stanju delovnih sredstev
 • pozna dokumentacijo poročil nadrejenemu v skladu z njegovimi navodili
Varovanje zdravja in okolja Skrbi za varnost in zdravje pri delu ter za varstvo okolja
 • uporablja osebna varovalna sredstva in opremo
 • dela opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva ukrepe za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in varovanje okolja
 • skrbi, da je stroj opremljen v skladu z zakoni, s pravilniki in z veljavnimi normativi za varno delo
 • skrbi za urejenost delovnega mesta na dvigalu in delovišču
 • obvešča o napakah oziroma nepravilnostih pri delu, zaradi katerih bi lahko nastala materialna ali druga škoda
 • z nevarnimi odpadki ravna tako, da ne obremenjuje okolja
 • skrbi za sortiranje odpadkov in odpadne embalaže
 • pozna veljavne predpise, ki urejajo splošne ukrepe in normative za varstvo pri delu s posameznimi dvigali
 • razume predpise za uporabo zaščitnih in varovalnih sredstev pri delu
 • upošteva navodila o varnostni opremi na delovnih sredstvih
 • pozna postopke za vzdrževanje urejenosti dvigala in celotnega delovnega mesta
 • pozna postopke obveščanja, ko se pri delu dogajajo nepravilnosti
 • pozna škodljive vplive odpadkov na okolje in upošteva navodila o varstvu okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d.
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
 • Rehar Alojz, Rešped transport
 • Roman Plesec, LPP d. o. o.
 • Robert Muha, Fakulteta za pomorski promet
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Andrej Prašnikar, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana
 • Anton Pepevnik, Višja prometna šola Maribor
 • Marijan Urnaut, Srednja prometna šola Maribor
 • Marjan Krasnič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 • Bojan Pečnik, Obrtna zbornica Slovenije
 • Karmen Nebec, Obrtna zbornica Slovenije
 • Rernata Zatler, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Boben Jože, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Zlato Zaletel, Zveza združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Danijel Grmek, Srednja pomorska šola Portorož
 • Mateja Turk, Srednja prometna šola Maribor
 • Primož Štekar, Tehniški šolski center Nova Gorica
 • Breda Košir, MERCATOR Slovenija
 • Andreja Kacin, MERKUR d. d.
 • Nives Fortunat Šircelj, SEMENARNA Ljubljana
 • Helena Šubelj, SPAR Slovenija d. o. o.  
 • Mija Lapornik, Trgovinska zbornica Slovenije
DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA:
 • Robert Sever, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d.
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Petra Krnič, B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o.
 • Milan Srna, KOVA - d. o. o, družba za izvajanje varstva pri delu
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.