Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (52100061)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (67023500)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 2. racionalno rabi energijo, material in čas,
 3. varuje zdravje in okolje,
 4. vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci,
 5. pripravi stroj in opremo,
 6. spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom,
 7. kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • prevzame in prouči delovni nalog in delovni proces
 • pregleda delovna in zaščitna sredstva
 • prevzame material in kontrolira količino ter po potrebi preveri lastnosti materiala
 • prevzame in pripravi orodja, pregleda njihovo kakovost ter ukrepa, če so poškodovana
 • upošteva pravilno ureditev delovnega mesta
 • obvlada razdelitev nalog v skupini na liniji
 • zna brati tehnično dokumentacijo in razume običajne oblike zapisov v dokumentaciji
 • pozna lastnosti različnih materialov in enostavne postopke kontrole lastnosti materialov
 • razume soodvisnost med sestavo materiala in njegovimi lastnostmi, pomembnimi za predelavo in uporabo
 • seznanjen je s postopki za toplotno obdelavo kovin in spremembo strukture materiala in njegovih lastnosti
Operativna dela pripravi stroj in opremo
 • zažene stroj
 • kontrolira funkcionalnost in delovanje sistemov na stroju
 • spremlja in po potrebi spreminja osnovne tehnološke parametre na CNC stroju po navodilih
 • pozna različne stroje v proizvodnem procesu (obdelovalne,preoblikovalne in druge stroje ter proizvodne linije)
 • zna uporabljati tehnologijo obdelave z odrezovanjem, preoblikovanjem v hladnem in vročem
 • zna uporabljati postopke primarnega oblikovanja, spajanja in oplemenitenja materialov
 • seznanjen je s postopki za pripravo, zagon in obratovanje strojev
 • razume osnovne sisteme na stroju in njihove funkcije (mazanje, hlajenje, pnevmatski sistem, krmilni sistem)
 • razume namembnost, postopke priprave ter vpenjanja različnih orodij
 • seznanjen je z možnimi nastavitvami tehnoloških parametrov na stroju
 • seznanjen je z osnovami risanja z računalniškim programom za potrebe programiranja CNC-strojev
 • zna opraviti hitro menjavo delovnih pripomočkov in orodij
spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom
 • spremlja in nadzoruje delovanje stroja
 • kontrolira učinkovitost delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
 • izvaja vmesno kontrolo v predpisanih obdobjih in korigira tehnološke nastavitve parametrov, če je potrebno
 • zlaga izdelke v transportno embalažo
 • čisti ostružke v stroju in jih odvaža
 • razume delovanje stroja in ve, kdaj je brezhibno oz. napačno
 • pozna parametre, ki vplivajo na pravilen potek obdelave
 • pravilno ukrepa ob napakah pri delovanju stroja, opreme in naprav
 • obvlada postopke čiščenja med delom, posameznimi serijami in ob prehodu na drug proizvod
kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa
 • izvaja stalno in sprotno kontrolo tehnoloških operacij in izdelka
 • razume osnove proizvodne logistike in poti pretoka materiala v proizvodnem procesu
 • prepoznava različne materiale, polizdelke, izdelke
 • obvlada korekcije in postopke, ki omogočijo učinkovito delovanje stroja (hitrost obdelave, podajanje …)
 • prepoznava optimalne načine delovanja stroja, opreme in naprav
Administrativna dela izpolnjuje proizvodno dokumentacijo
 • izpolnjuje in bere proizvodno dokumentacijo
 • vodi dnevnik delovnega mesta
 • razume in zna uporabiti enostavne delovne risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve, lastnega dela in proizvedenih izdelkov
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira in spremlja izdelovalni proces ter rezultate lastnega dela
 • razume sodobno pojmovanje kakovosti in uspešnosti s poudarkom na zavedanju, da je kakovost lastnost izdelka in da zanjo odgovarja tisti, ki je delo opravil
 • obvlada karakteristike kakovosti in elemente lastnih aktivnosti, ki vplivajo na kakovost procesa oziroma načine zagotavljanja kakovosti v delovnem okolju
 • seznanjen je s postopki in načini kontrole polizdelkov in izdelkov
 • zna ravnati z enostavnimi delavniškimi instrumenti in merilnimi napravami, s katerimi se kontrolira polizdelke in izdelke pozna in razume metode stalnih izboljšav
 • predlaga izboljšave na svojem delovnem mestu
 • izloči neustrezne izdelke
Vzdrževanje in popravila kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • razstavi običajne sestavne elemente stroja in opreme, jih očisti in ponovno sestavi
 • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
 • kontrolira obstojnost orodij in ukrepa ob poškodbah
 • zamenjuje orodja pri iztrošenosti
 • sodeluje po potrebi pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • pozna postopke obnavljanja obdelovalne sposobnosti orodij (brušenje, ostrenje, zamenjava …)
 • prepoznava dobro in poškodovano orodje
 • razume pojem obstojnosti orodij
 • razume in se zaveda pomena rednega vzdrževanja za optimalno delovanje stroja in opreme
 • pozna ukrepe in aktivnosti, ki podaljšajo obstojnost orodij (hlajenje, mazanje ...)
 • obvlada postopke čiščenja med delom, posameznimi serijami in ob prehodu na drug proizvod
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • sodeluje s tehnologom, z nadrejenim, s službo kakovosti in službo vzdrževanja in z ostalimi sodelavci
 • sodeluje v skupini
 • prenaša znanje na mlajše sodelavce
 • pozna zakonitosti učinkovite komunikacije
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari
 • pozna vsa tveganja in nevarnosti zaradi napačne uporabe strojev ali naprav
 • seznanjen je s postopki za preprečevanje nesreč
upravlja z odpadki, vodo, energijo ter nevarnimi kemikalijami
 • seznanjen je s temeljnimi zahtevami sistema ravnanja z okoljem in okoljskih ciljev
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta
 • razume okoljske vidike in programe svojega delovnega področja in ve, kje se nahajajo seznami z okoljskimi vidiki in programi
 • pozna vrste odpadkov, ki nastajajo v njegovem delovnem področju, in ve, kje se nahajajo seznami odpadkov
 • pravilno ločuje in odlaga odpadke vključno z nevarnimi odpadki in nevarno embalažo
 • varčuje z vodo, energijo, s surovinami in pomožnimi materiali
 • seznanjen je z navodili za ravnanje z nevarnimi kemikalijami in ve, kje se nahajajo
 • pravilno odlaga tekoče kemikalije
 • pozna postopek odziva v izrednih razmerah (npr. politje, razsutje nevarnih kemikalij)
 • ve, kje se nahajajo absorpcijska sredstva in zna z njimi  ravnati

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Blaž Weber, dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, univ.dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman, univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Davorin Vidrih, univ. dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Edvard Gal, dipl. org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Vojko Fon, dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Andrej Trampuž, org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Edvard Gal, dipl. org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Vojko Fon, dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Janko Bačar, VRC Springs, d. o. o.
 • Valentin Česnik, Jeklarna Ravne
 • Anton Drobnič, Šolski center Postojna
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.