Poklicni standard

Naziv:

Preglednik/preglednica cestnih objektov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Preglednik/preglednica cestnih objektov (66886650)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. sprejemati in pregledati projektno dokumentacijo ter skladno z njo načrtovati svoje delo
 2. nadzorovati procese dela v svoji delovni skupini za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje le-teh skladno s standardi kakovosti, ki veljajo na gradbišču, delovišču ali delavnici
 3. vizualno odkrivati poškodbe in prve znake nevarnosti in poslabšanja stanja cestnih objektov
 4. sodelovati pri načrtovanju rednih vzdrževalnih del, popravil in manjših obnov cestnih objektov
 5. obveščati pristojne o nujnosti izvedbe vzdrževalnih del na cestnih objektih
 6. voditi evidence in pripravljati poročila o stanju cestnih objektov
 7. upoštevati veljavne predpise s področja vzdrževanja cestnih objektov
 8. pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upoštevati poslovno etiko
 9. uporabljati sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo ter ustrezno programsko orodje, ki ga potrebuje pri svojem delu
 10. pri svojem delu upoštevati veljavne predpise in načela o učinkoviti rabi energije ter varovanju zdravja na delovnem mestu in varovanju okolja  
 11. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala
 12. upoštevati načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do strank in sodelavcev


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • prevzame, zbere in samostojno interpretira navodila za delo
 • odkriva napake, poslabšanja in napredovanja anomalij na objektih (vizualno in z uporabo različnih pripomočkov)
 • spremlja dokumentacijo o preteklih pregledih, prenovah, obnovah, popravilih
 • izbere primerno orodje in pripomočke za preglede ter manjša popravila
 • seznani se z načrtom varnosti in zdravja pri delu
 • pozna pomen pravočasnega odkrivanja napak, nevarnosti, propadanja materialov, zmanjšanja varnosti
 • pozna prometno signalizacijo ter opremo za zavarovanje vozišča in varovalnega pasu in svojega dela
 • pozna pravila postavljanja prometne signalizacije ter opremo za zavarovanje delovišča
 • pozna orodje in pripomočke za delo, ki ga opravlja
 • pozna lastnosti materialov, ki se uporabljajo za sanacije z vidika uporabe in trajnosti (vpliv v celotnem življenjskem krogu na okolje ter vpliv na zdravje človeka)

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pregleda ustreznost in brezhibnost delovnih sredstev za izvedbo pregleda objekta
 • pregleda objekt in odstrani morebitne ovire na njem ali v njegovi okolici
 • izbere primerno orodje in pripomočke za delo
 • pozna učinek  na okolje uporabljenih orodij in delovnih sredstev
Operativna dela Neposredno spremlja stanje cestnih objektov
 • vizualno odkriva poškodbe in prve znake nevarnosti in poslabšanja stanja  objektov
 • vizualno odkriva začetke, napredovanje in vzroke propadanja materialov
 • vizualno odkriva morebitne spremembe na objektu, ki lahko vplivajo na njihovo varnost in trajnost
 • spremlja učinkovitost preteklih vzdrževalnih in obnovitvenih del
 • spremlja stanje konstrukcij (razpoke, deformacije, vibracije/hrup, kakovost gradbenih materialov)
 • spremlja stanje nanosov ovir ob objektih za odvodnjavanje
 • oceni možnost odvodnjavanja
 • pridobiva informacije, ki služijo za ocenjevanje obstoječe nosilnosti objektov
 • prepozna/zazna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost cestnih objektov (razpoke, deformacije, prebit elastomer tesnilnega traku, dotrajanost materiala, neenakomernost delovanja konstrukcije …)
 • poda oceno glede na zadnji pregled pooblaščenih institucij, vidnih poškodb (dilatacije – stiki ploščadi, asfaltni in betonski stiki, udarne jame ob stikih ali krušenje, pokanje robov; rege, stiki ob grajenih železnih ali jeklenih konstrukcijah …)
 • pozna vrste cestnih objektov in njihove dele ter namen (premostitveni objekti, kot so viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi, prepusti, predori, podhodi, nadhodi, oporne in podporne konstrukcije na cestah in v predorih, protihrupne ograje …)
 • pozna namen in funkcijo naprav in opreme na cestah/železnicah (SPIS-portale, vremenske postaje, samodejne merilce hitrosti, naprave za cestninjenje …)
 • prepozna vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost in varnost objekta
 • odkriva poškodbe in prve znake nevarnosti porušitve dela objektov, nepravilnega delovanja ali nedelovanja opreme in naprav
 • sodeluje v timu pri letnih, rednih in glavnih pregledih objektov na cestah/železnici
 • pregleda vse ostale elemente cestne infrastrukture in varovalnega pasu v okolici objekta zaradi morebitnih kvarnih vplivov na prometno infrastrukturo in varnost prometa
 • spremlja vplive vremenskih razmer na  cestno infrastrukturo
 • pozna predpise, ki urejajo delo vzdrževanja cestnih objektov
 • pozna sestavne dele  cestne infrastrukture
 • pozna vsebino in pomen banke podatkov o cestni infrastrukturi ali katastra javne infrastrukture
 • pozna zahteve in standarde v zvezi z izvajanjem  vsakodnevnih pregledov in sodelovanja pri rednih, glavnih in izrednih pregledih s pooblaščenimi institucijami
 • pozna razloge za izredne preglede cest in objektov
sodeluje pri načrtovanju rednih vzdrževalnih del, popravil in manjših obnov objektov cestnih objektov
 • posreduje informacije in  pomembne podatke za  načrtovanje čiščenja površin in  opreme na objektu, prostorov neposredno okoli objektov  (ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta, naprav za odvodnjavanje, naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt in varnost prometa)
 • posreduje informacije in  pomembne podatke za  načrtovanje manjših popravil poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature …), protikorozijske zaščite, hidroizolacije in odvodnjavanja, izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij
 • presodi, s katerim ukrepom (nadgradnja, sanacija ali rekonstrukcija) se bo izvajala sanacija infrastrukturnega objekta


daje pobude za presojo prometne varnosti prometne infrastrukture na podlagi ocene poškodovanosti cestnih objektov
 • presoja vidne poškodbe, ki vplivajo na prometno varnost, stabilnost in trajnost objekta
 • zazna dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost in so odvisni od stanja cestne infrastrukture, vplivov okolja in vremenskih pojavov, stanja in postavitve signalizacije
 • ustrezno ukrepa, ko zazna nevarnosti na cesti

obvešča pristojne o nujnosti ukrepanja ob zaznanih primerih, ki vplivajo na varnost prometa in varnost objekta
 • presodi nujnost ukrepanja in o tem obvesti službe, ki so pristojne za ukrepanje v primerih, ki vplivajo na varnost prometa in varnost objekta
 • pripravi poročilo o pregledu in postopku obveščanja
 • izpolni potrebno dokumentacijo skladno z veljavnimi predpisi
vodi evidence in pripravlja poročila o stanju cestnih objektov
 • zbira podatke pregledniških služb
 • vodi evidenco tehničnih podatkov o objektih – prometni infrastrukturi
 • uporablja banko cestnih podatkov zaradi pregleda nad stanjem objektov
 • uporablja evidenco objektov v garancijski dobi
 • pripravlja statistike in poročila o stanju prometne varnosti in varnosti objektov
 • izmenjuje podatke z izvajalci rednih, glavnih, globinskih, intervencijskih in detajlnih pregledov
pri delu upošteva navodila za vzdrževanje cestnih objektov in temeljne predpise o vzdrževanju javnih cest
 • pozna dejavnost vzdrževanja cestnih objektov
 • pozna prednostne razrede rednega vzdrževanja objektov
 • pozna obseg rednega vzdrževanja cestnih naprav in njihovo ureditev
 • pozna predpise, ki urejajo prevoznost in uporabnost cestne infrastrukture
 • pozna in uporablja projektno dokumentacijo
 • pozna vsebino Pravilnika o rednem vzdrževanju
 • pozna vsebino Zakona o cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi
Administrativna dela izpolni osnovno delovno dokumentacijo
 • izpolni osnovno delovno dokumentacijo  za spremljanje del
 • uporablja informacijsko tehnologijo za potrebe dokumentiranja in evidentiranja stanja na cestah/železnicah ter za potrebe informiranja
 • obvlada temeljna programska in grafična orodja za izdelovanje projektne dokumentacije
Vodenje vodi delo manjše skupine
 • po potrebi vodi manjšo skupino ljudi in jim daje navodila za izvedbo ter varno delo
 • načrtuje in organizira delo z vidika varnosti in varovanja zdravja
 • usklajuje konkretne naloge po terminskih načrtih in navodilih
 • uporablja projektno dokumentacijo in tehnična navodila
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna vodenje in usklajevanje dela posameznika in skupine
Nadzor dela nadzira delo manjše skupine
 • samostojno in odgovorno opravlja svoje delo in upošteva dana navodila
 • opravlja nadzor nad delom manjše skupine
 • nadzira potek realizacije delovnega naloga
 • nadzira uporabo orodja, sredstev, materiala in odpadnih materialov
 • pozna načine vodenja delovnih skupin
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojega dela v skladu z načrtom
 • delo opravlja strokovno skladno z dogovorjenimi časovnimi roki
 • dela izvaja skladno s predpisi
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija, materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • razume odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu
 • razume vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela
 • pozna postopke in standarde za opravljanje svojega dela
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • vzdržuje urejenost in čistočo orodij in osebne opreme
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja pripomočkov za delo
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi ter sodeluje v projektnih timih
 • upošteva tehnološka navodila
 • upošteva navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • sporazumeva in dogovarja se s sodelavci o poteku del in opravil
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do sodelavcev
 • pozna načine posredovanja navodil za izvajanje dela podrejenim

Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu s predpisi o varovanju lastnega zdravja in zdravja drugih
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • spremlja in upošteva predpise s področja varovanja zdravja pri delu
 • nadzira upoštevanje in izvrševanje varnostnih pravil pri delu svojih podrejenih
 • upošteva pravila za zagotavljanje osebne varnosti zaradi prometa
 • nadzira izvajanje pravil varovanja zdravja ter uporabe zaščitne opreme podrejenih v ekipi
 • skrbi za varnost ostalih udeležencev v prometu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • uporablja nevarne snovi ali opremo tako, da varuje okolje in zdravje
 • ustrezno ravna z odpadki na izvoru nastanka
 • pozna vrste in delovanje materialov, škodljive vplive ter njihov vpliv na okolje
 • pozna osnovne vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Helena Cvek, področje Vzdrževanje avtocest, tehnična služba, DARS, d. d.
 • Žana Krašovic, koordinator vzdrževanja na področju Vzdrževanje avtocest, DARS, d. d.
 • Dušan Molek, koordinator vzdrževanja na področju Vzdrževanje avtocest DARS, d. d.
 • Dušan Cmok, projekt Investicije, investicijsko vzdrževanje prometne infrastrukture DARS, d. d.
 • Olga Kobal, DARS, d. d.
 • Metka Zajc Pogorelčnik, Cestno podjetje Ptuj, d. d.
 • Pavle Hevka, Direkcija RS za infrastrukturo
 • Edin Behrič, JKP VRHNIKA  


Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.