Poklicni standard

Naziv:

Tehnolog/tehnologinja energetskih naprav in sistemov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Snovalec/snovalka energetskih naprav in sistemov (52100211)

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Tehnolog/tehnologinja energetskih naprav in sistemov (66605480)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo in delo  operaterjev in izvajalcev pri proizvodnji in distribuciji energije ter pri tem z odgovornostjo načrtovati uporabo delovnih sredstev,
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za kakovostno izvedbo dela,
 3. zagotavljati ukrepe za kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj ter ustrezno poslovno komunikacijo,
 4. razvijanja podjetnih lastnosti ob pripravi elementov kalkulacije za investicije,
 5. zagotavljati delovno varnost in zdravje pri delu ter upoštevati okoljevarstvena načela,
 6. spremljati tehnološke procese pri proizvodnji energije in nadzirati njeno distribucijo,
 7. upravljati in načrtovati energetske naprave in sisteme, proizvodnjo in distribucijo energije ter skrbeti za njihovo vzdrževanje,
 8. voditi in nadzorovati manjše projekte na področju energetskega proizvodnega procesa,
 9. zagotavljati kakovost in uspešnost opravljanja dela z uvajanjem optimalnih tehničnih in tehnoloških rešitev in upoštevanjem standardov.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izdelava navodil za delo in načrtovanje dela izvajalcev in operaterjev
 • načrtuje lastno delo
 • izdeluje operativne načrte za delo izvajalcev in operaterjev
 • izdeluje interna navodila za delo in organizira delo izvajalcev in operaterjev
 • sodeluje pri načrtovanju proizvodnje in načrtuje distribucijo energije
 • načrtuje remonte ali servis energetskih naprav
 • načrtuje inšpekcijske preglede energetske opreme in pri pregledih sodeluje
 • analizira opravljeno lastno delo in delo skupine
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo vzdrževalnih del, nadzora in drugih aktivnosti in del
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna gospodarske pojme, s katerimi se srečuje pri poslovanju v podjetju
 • pozna postopke dimenzioniranja in delovanja energetskih naprav in sistemov
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje proizvodnje

Priprava dela oz. delovnega mesta urejanje računalniške, nadzorne in programske opreme
 • predlaga uporabo sodobnih tehnologij na področju energetike
 • nadzoruje računalniške komunikacije in sodeluje pri njihovi nadgradnji
 • načrtuje uporabo delovnih sredstev
 • pozna sodobne naprave, sisteme in tehnologije v energetiki
 • zna brati tehnično dokumentacijo
 • preveri (umerjenost) delovanje merilnih naprav
 • preveri pravilnost delovanja naprav in sistemov
 • pozna merilne naprave, njihovo delovanje in umerjanje le-teh
Operativna dela načrtovanje energetskih sistemov
 • izdeluje tehniško dokumentacijo
 • snuje in konstruira enostavne energetske naprave
 • spremlja in sodeluje pri uvajanju sodobnih tehnologij na področju energetike
 • izdeluje in dopolnjuje tehnološke postopke in sheme za proizvodnjo in distribucijo energenta ter transformiranje energije
 • sodeluje pri tehničnem prevzemu energetskih projektov
 • sodeluje pri implementaciji in nadgradnjah energetskih naprav v računalniško voden nadzorni sistem
 • usklajuje in nadzira energetske naprave za preizkus in zagon
 • pozna energetske naprave in sisteme ter njihov način delovanja in projektiranja
 • pozna računalniške aplikacije s področja upravljanja, proizvodnje in distribucije energije
 • pozna tehnološke novosti na področju proizvodnje in distribucije energije
 • pozna postopke in pravilnike prevzemanja energetskih objektov
upravljanje energetskih naprav in sistemov za proizvodnjo in distribucijo energije
 • izvaja nadzor nad opravljenimi deli
 • skrbi za varno obratovanje energetskih naprav in sistemov
 • upravlja in spremlja delovanje energetskih naprav in sistemov za proizvodnjo in distribucijo energije preko računalniško vodenih nadzornih sistemov
 • sodeluje pri izvajanju kontrolnih in ostalih meritev na energetskih napravah in sistemih
 • načrtuje in nadzira preventivne in kurativne posege v energetske sisteme in omrežja za distribucijo energije
 • načrtuje, sodeluje in spremlja vzdrževalna dela in skrbi za nemoteno preskrbo z energijo
 • kontrolira delovanje čistilnih naprav
 • spremlja porabo energije pri porabnikih in skrbi za stabilno distribucijo energije
 • nadzira delovanje naprav za proizvodnjo in distribucijo energije
 • pozna statistične metode za spremljanje izhodnih veličin
 • pozna optimalno delovanje energetskih naprav in sistemov
 • pozna metode nadziranja energetskih naprav in sistemov
 • pozna metode preventivnega in kurativnega vzdrževanja energetskih sistemov
 • pozna obremenilni vpliv energetskih sistemov na okolje
 • pozna čistilne naprave v energetskih sistemih
Administrativna dela izpolnjevanje spremljajoče delovne dokumentacije
 • ureja in arhivira tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • ureja in dopolnjuje baze podatkov
 • pripravlja poročila in jih usklajuje z zahtevami
 • arhivira podatke in poročila
 • nadzoruje in spremlja količino vgrajenega materiala in opreme pri vzdrževanju
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Komercialna dela izdelava elementov kalkulacije in ponudb
 • sodeluje pri pripravah kalkulacij za vzdrževalna, servisna in druga popravila energetskih naprav in sistemov
 • sodeluje pri pripravah investicijskih kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov investicij
 • pozna normative dela ter kalkulacije
Vodenje vodenje manjših projektov na področju energetskega proizvodnega procesa
 • vodi manjše projekte in sodeluje pri snovanju in realizaciji zahtevnih projektov
 • vodi in usklajuje delo energetskega proizvodnega in spremljevalnega procesa
 • vodi delovne skupine na terenu
 • pozna energetske naprave in sisteme v celoti
 • pozna načine organizacije in vodenja
Nadzor dela nadzor dela pri proizvodnji in distribuciji energije
 • izvaja nadzor nad delom upravljavcev energetskih naprav
 • sprejema odgovornost za nadzorovane naloge
 • skrbi za izvajanje zakonov in predpisov o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna predpise in zakone o varnem delu in varovanju zdravja
 • zna organizirati nadzorna dela
Zagotavljanje kakovosti skrb za kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • spremlja učinkovitost in kakovost opravljenih del
 • predlaga in pripravlja ukrepe za zagotavljanje kakovosti
 • neprestano skrbi za izvajanje in uvajanje optimalnih tehničnih in tehnoloških rešitev
 • spremlja razvoj in razvija nove metode dela
 • predlaga izboljšave na svojem delovnem mestu
 • pozna predpise in zakone s področja kakovosti proizvodnje in distribucije energije
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna pomen in sisteme za zagotavljanje optimalne porabe energije
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov in distribucije
 • pozna trende razvoja na področju proizvodnje in distribucije energije ter nove metode dela
 • pozna in razume metode stalnih izboljšav
Vzdrževanje in popravila organizacija vzdrževanja orodij, strojev in naprav
 • pripravlja načrte za permanentno in redno vzdrževanje naprav in sistemov skladno s predpisi in standardi
 • nadzira izvajanje predpisov o vzdrževalnih delih in popravilih
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija sporazumevanje s sodelavci, porabniki energije in z drugimi strankami
 • ustno in pisno komunicira s sodelavci, porabniki energije in z drugimi strankami
 • komunicira z operaterji in izvajalci del
 • ustrezno ustno in pisno komunicira in se ravna skladno s poslovnim bontonom in z komunikacijo
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažjo komunikacijo z uporabniki, izvajalci in s sodelavci
 • obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravljanje dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • sodeluje pri izdelavi elaboratov za varovanje okolja in varno delo naprav in sistemov
 • skrbi za izvajanje ukrepov in predpisov o varovanju okolja
 • nadzira izvajanje predpisov o varstvu pri delu
 • načrtuje, organizira in izvaja ustrezne ukrepe ob nesrečah
 • skrbi za izvajanje posebnih varnostnih ukrepov pri opravljanju zdravju in okolju nevarnih del ter te ukrepe zagotavlja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Branko Vrečko, ŠC Celje
 • Jože Prezelj, ŠC Celje
 • Jože Gajšek, Cinkarna Celje
 • Janez Peterman, Energetika Celje
 • Viktor Logar, Petrol Energetika Štore
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI,
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Jože Gajšek, Cinkarna Celje
 • Branko Starič, Cinkarna Celje
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.