Poklicni standard

Naziv:

Asistent/asistentka zvoka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Asistent zvoka/asistentka zvoka (15436571)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Asistent/asistentka zvoka (66403630)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo v timu s sodelavci
 2. komunicirati in vzpostavljati kooperativen odnos s sodelavci in člani ekipe
 3. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 4. opravljati delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter varovanju okolja
 5. razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter skrbeti za lasten strokovni razvoj
 6. opravljati enostavna zvokovna snemanja in ozvočenja
 7. asistirati oblikovalcu zvoka pri zahtevnejših zvokovnih projektih
 8. pripravljati in urejati posneti zvokovni material
 9. arhivirati zvočne posnetke


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji in skladno s projektno dokumentacijo
 • spremlja predpise, delovna navodila, standarde in zakonodajo z delovnega  področja
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive produkcijske opreme
 • sodeluje pri pripravi projekta
 • sodeluje pri pripravi izvedbenega načrta projekta na področju zvoka
 • oblikuje in izboljšuje proces ter postopke lastnega dela oziroma delovnega področja, pripravlja navodila za delo in tehničnoprodukcijsko dokumentacijo
 • racionalno rabi energijo, material in čas razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna tehnološke značilnosti in zmogljivosti opreme
 • spremlja razvoj tehnologije in opreme na področju zvoka
 • uporablja normative časa za izvedbo posameznih nalog v projektu
 • uporablja osnovne zakonitosti produkcijskih procesov na področju zvoka
 • uporablja postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
načrtuje lastno delo v timu s sodelavci
 • upošteva navodila vodje projekta
 • načrtuje in pripravi lastno delo v timu s sodelavci (zvokovna tehnika)
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti zvokovne opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo priprav, vzdrževalnih del, nadzora in drugih aktivnosti
 • sodeluje pri oceni časa, potrebnega za izvedbo zvokovnega projekta
 • sodeluje pri pripravi izvedbenega načrta projekta
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja načine načrtovanja in organiziranja dela v skupini
 • uporablja in pozna časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • upošteva osnovne zakonitosti tehnoloških procesov in zmogljivosti opreme
 • upošteva osnovne principe organizacije dela
 • uporablja postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • prenaša znanja s področja dela asistenta zvoka na sodelavce
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi in preveri delovanje zvokovne tehnike
 • pregleda seznam potrebne zvokovne tehnike za realizacijo projekta
 • preveri, ali ima na voljo vso načrtovano zvokovno tehniko
 • preveri delovanje zvokovne tehnike
 • uporablja tehnično, tehnološko idr. projektno dokumentacijo, ki jo uporablja med svojim delom
Operativna dela opravlja enostavna zvokovna snemanja in ozvočenja
 • uporablja in loči različne tipe mikrofonov
 • upravlja preprosto mešalno mizo
 • uporablja snemalne naprave (analogne in digitalne)
 • uporablja naprave za poslušanje zvoka pri enostavnejših projektih (zvočniki, slušalke ...)
 • uporablja merilne instrumente (merilnik signala, korelator…)
 • sodeluje s projektno ekipo
 • uporablja osnovne tehnike distribucije zvočnih signalov
 • pozna osnovne tehnike mikrofonskega snemanja in ozvočenja
 • pozna različne vrste snemalnih in ozvočevalnih naprav ter  opreme
 • uporablja različne formate zvočnega zapisa
 • uporablja veljavne standarde zvočnih zapisov
 • razume osnove radijske, televizijske, gledališke, koncertne in filmske produkcije na področju zvoka
 • razume združljivost tehnične opreme
 • uporablja tehnološki proces in zmogljivosti tehnične opreme, ki jo uporablja
asistira oblikovalcu zvoka pri zahtevnejših zvokovnih projektih
 • upošteva navodila nadrejenih
 • skrbi za zvokovno tehniko na projektu
 • postavi mikrofone in drugo zvokovno tehniko po dispoziciji
 • upravlja z brezžičnimi mikrofoni
 • upravlja z napravami za reprodukcijo zvoka
 • upravlja z napravami za snemanje zvoka
 • lovi zvok na filmskih, dramskih, televizijskih, radijskih in drugih projektih
 • pospravi in prenese zvokovno opremo s prizorišča v skladišče
 • z zvokovno opremo ravna odgovorno
 • preveri delovanje opreme in ustrezno ukrepa
 • razume sisteme za snemanje in reprodukcijo zvoka
 • razume delovanje pripomočkov za premikanje in upravljanje mikrofonov
 • razume delovanje vseh vrst mikrofonske tehnike
 • zna upravljati z nosilci zapisov zvoka
 • pozna tehnološki proces snemanja, reprodukcije in realizacije projekta
 • pozna dispozicije snemanja, reprodukcije in realizacije projekta
 • uporablja sisteme skladiščenja zvokovne opreme
 • zaveda se pomena ustreznega ravnanja z zvokovno opremo
pripravlja in ureja posneti zvokovni material ter arhivira zvočne posnetke
 • upravlja z delovno postajo
 • pripravi materiale za zvočno montažo
 • ureja zvočne posnetke
 • arhivira zvočne posnetke
 • arhivske materiale opremlja z metapodatki
 • uporablja strojno in programsko opremo na področju zvoka
 • uporablja formate in standarde zapisov zvokovnega signala
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • ureja računalniške baze podatkov o tehnični dokumentaciji zvokovnega projekta
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje podatkov o zvokovnem projektu)
 • pripravlja poročila o svojem delu
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela spremlja izvedbo zvokovnega projekta
 • spremlja delo in predlaga spremembe
 • nadzira delovanje zvokovne tehnike
 • spremlja izvajanje delovnih nalog sodelavcev
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev med procesom
 • obvlada potek celotnega procesa dela
 • pozna vse faze in elemente zvokovnega projekta
 • pozna načela timskega dela
 • razume nastavitve in delovanja zvokovne in računalniške opreme
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno s standardi kakovosti na področju zvoka
 • predlaga izboljšave na AV-projektih
 • uporablja delovna sredstva v skladu s tehničnimi standardi in s  proizvajalčevimi ter z delodajalčevimi navodili
 • spremlja tehnološki razvoj v (zvokovni) stroki
 • spremlja razvoj sistemov in potrebnih tehnik in orodij na področju zvoka
 • pozna osnovne faze in značilnosti projektnega (širše, ven produkcijskega) procesa na področju zvoka
 • pozna standarde kakovosti na področju zvoka
 • pozna metode kontrole kakovosti na področju zvoka
 • pozna postopke dela na področju zvoka
Vzdrževanje in popravila organizira vzdrževanje zvokovnih naprav in nosilcev zvoka
 • čisti opremo zvokovne tehnike
 • pravilno uporablja opremo in skrbi za stalno vzdrževanje
 • preverja uporabnost zvokovne tehnike (baterij, kablov, stativov, monitorjev, mikrofonov …) in odpravlja manjše okvare
 • oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvesti odgovorne in službo za vzdrževanje o okvarah zvokovne tehnike
 • organizira vzdrževalna dela in popravila
 • razume delovanje zvokovne tehnike za potrebe tekočega vzdrževanja
 • pozna pomen rednega vzdrževanja zvokovne tehnike
Komunikacija komunicira in sodeluje s člani projektne ekipe in drugimi sodelujočimi
 • komunicira s celotno ekipo projekta
 • sprejema informacije od vodje ali sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna v skladu s poslovnimi dogovori
 • seznanja in koordinira njemu podrejene sodelavce
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati v primernem načinu glede na naslovnika
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • poskrbi, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostnazaščitna oprema
 • uporablja osebna zaščitna sredstva skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom, požarni red in posebne varnostne ukrepe

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Aleš Koman, RTV Slovenija
 • Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
 • Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Dr. Peter Purg, IAM
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Irena Brglez, GZS
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Mitja Reichenberg, SAE Institute
 • Marko Vogrinc, TV SLO
 • Stojan Nemec, SNG NG
 • Klemen Pečnik, FE
 • Matjaž Jeršič, SLG Celje
 • Rudi Jeseničnik, Viba Film
 • Matej Pečaver, IAM
 • Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Klavdija Zupan, neodvisna producentka
 • Irena Ostrouška, MK
 • Dr. Peter Purg, UNG
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.