Katalog

Naziv:

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (86100031)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (6631573011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 66315730 in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Varnostnik / varnostnica ali strokovna usposobljenost za opravljanje teh del.
 • Izpolnjevanje pogojev glede delovnih izkušenj v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za Varnostnika nadzornika / varnostnico nadzornico v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 66315730 in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Varnostnik / varnostnica ali strokovna usposobljenost za opravljanje teh del.
 • Izpolnjevanje pogojev glede delovnih izkušenj v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za Varnostnika nadzornika / varnostnico nadzornico v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • poznavanje različnih oblik nadzora nad varnostnimi mehanizmi v sodobni družbi,
 • poznavanje metod in postopkov izvajanja nadzora varnostnega osebja,
 • strokovnost opravljanja notranjega nadzora nad delom varnostnega osebja,
 • pravilnost interpretacije varnostnih informacij,
 • pravilnost in optimalnost varnostnega oziroma intervencijskega načrta,
 • poznavanje načrtovanja varovanja,
 • poznavanje oblik zasebnega varovanja,
 • poznavanje opreme in sredstev pri opravljanju zasebnega varovanja,
 • pravilnost komunikacije v različnih situacijah,
 • poznavanje osnov sistemov tehničnega varovanja,
 • poznavanje delovnih postopkov opravljanja zasebnega varovanja,
 • poznavanje obveznosti ob zaznavi kaznivega dejanja,
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.

Izločilna merila:

 • nepoznavanje ukrepov in drugih sredstev ter dolžnosti varnostnika,
 • nepoznavanje predpisov na področju zasebnega varovanja,
 • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
 • nepoznavanje obveznosti zagotavljanja notranjega nadzora.

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
pisno preverjanje 30
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba naloge 30
ustni zagovor 30


Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.


Praktični in/ali ustni del preizkusa sta ocenjena z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % zahtevanega znanja.Celoten preizkus je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat obvlada najmanj 60 %    zahtevanega znanja po katalogu.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Učilnica z računalnikom, projektorjem, listna tabla in prenosna kamera,
 • komunikacijska in druga sredstva (telefon, GSM, radijska postaja),
 • vzorci obrazcev, ki jih uporablja varnostnik nadzornik.

9.2. Kadrovski pogoji


Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima: 
 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja;
 • en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja;
 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zvezi z urejanjem ali nadzorom zasebnega varovanja ali v pedagoškem procesu na področju zasebnega varovanja . 


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja
 • ugotavlja prisotnost varnostnega osebja na razporejenih lokacijah
 • nadzira izpolnjevanje zakonskih zahtev varnostnega osebja
 • ugotavlja izvajanje nalog varnostnega osebja, ki so določene v pogodbi o varovanju
 • ugotovi osebno urejenost varnostnega osebja in urejenost delovnega mesta
 • pridobiva, zajema in ocenjuje informacije o nadzoru
 • nadzira razpoložljivost in uporabo tehničnih sredstev, ki jih uporablja varnostno osebje pri izvajanju varovanja
 • izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov in internih navodil (prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, intervencija, varovanje javnih zbiranj … ) in to ustrezno evidentira v obliki poročila o izvedenem nadzoru oziroma kontrolne knjige
 • pripravi priporočila za izboljšanje in odpravo ugotovljenih neskladij
 • s ponovnim nadzorom ugotavlja učinkovitost izvedenih ukrepov za ugotovljena neskladja

 • prepozna znake, po katerih ugotovi, da so osebe pod vplivom alkohola, mamil, zdravil, ter prepozna utrujenost osebe
 • pozna oblike izvajanja zasebnega varovanja
 • pozna najpogostejše kršitve varnostnega osebja
 • pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
 • pozna varnostne zadržke za delo varnostnega osebja
 • pozna sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
 • pozna pristojnosti reprezentativnega strokovnega interesnega združenja na področju strokovnega nadzora
 • p­ozna pristojnosti inšpektorata, policije in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ter drugih pristojnih organov za nadzor nad zasebnim varovanjem

Opravi nadzor nad varnostnim osebjem

 • pojasni svoje pristojnosti pri izvajanju notranjega nadzora
 • ugotovi primernost osebe za opravljanje dela in predlaga morebitne potrebne ukrepe
  • ugotovi alkoholiziranost osebe z uporabo alkotesta
  • ugotovi osebno urejenost osebe
  • določi in utemelji ukrepe, če je ugotovljena alkoholiziranost in osebna neurejenost
  • ustrezno dokumentira ugotovitve in ukrepe nadzora
  • pregleda in interpretira poročila o delu, o dogodkih in o uporabi ukrepov ali drugih sredstev varnostnika
  • pregleda in interpretira evidence in zabeležke v knjigah o prevzemu in predaji dela
  • opiše sistem notranjega nadzora

Opiše sistem izvajanja zasebnega varovanja v Sloveniji

 • našteje ključne inštitucije sistema zasebnega varovanja in opiše vlogo državnih organov pri varovanju
 • našteje oblike izvajanja zasebnega varovanja
 • našteje dejavnosti, ki so nezdružljive z zasebnim varovanjem
 • našteje organe in službe, ki skrbijo za zagotavljanje varnosti in reševanje ljudi v Sloveniji, in njihove ključne pristojnosti
 • opiše sistem nadzora reprezentativnega strokovnega združenja
 • opiše pristojnosti inšpektorata, policije in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ter drugih pristojnih organov za nadzor nad zasebnim varovanjem
 • navede ustavno zajamčene človekove pravice v povezavi z zasebnim varovanjem
 • pojasni osnove zakonodaje o varstvu pri delu in varstvu pred požarom

 

Pojasni nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnega osebja

 • opiše pogoje in postopke uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • navede primere, ko je potrebno podati kazensko ovadbo, in na konkretnem primeru sestavi kazensko ovadbo
 • pojasni posamezne pojme s področja kaznivih dejanj (prekršek, kaznivo dejanje, kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, kazenska ovadba,  zavarovanje in spreminjanje kraja kaznivega dejanja …)
 • pojasni nadzor nad nošenjem in uporabo orožja (hramba, čiščenje, dokumentacija ...)
 • opiše okoliščine, ki dovoljujejo silobran in skrajno silo
 • opiše dejavnosti, ki so nezdružljive z delom varnostnika
spremlja in usmerja delo varnostnega osebja
 • spremlja in usmerja varnostno osebje pri izvajanju storite, ter mu svetuje
 • spremlja in usmerja varnostnike, ter jim svetuje, kako strokovno uporabljati ukrepe in druga sredstva
 • vzpostavi in vzdržuje primeren odnos do varnostnega osebja
 • izdela predlog za nagrajevanje varnostnega osebja
 • posreduje strokovno znanje in spretnost ter delovnopravne zahteve sodelavcem
 • preverja strokovno znanje in spretnosti varnostnega osebja

 • pozna metode motiviranja za delo in mirnega reševanja konfliktov
 • pozna metode in oblike timskega dela
 • pozna pristojnosti in načine sodelovanja z drugimi subjekti varovanja na področju zagotavljanja varnosti (policija, tožilstvo, inšpekcijske službe, občinsko redarstvo, reditelji, reševalci, gasilci …)
 • pozna spretnosti in znanja varnostnega osebja

Za določeno situacijo predlaga varnostne ukrepe

 • opredeli splošne nevarnosti za zdravje in okolje ter pojasni postopke za preprečevanje
 • določi in zagotovi potrebna zaščitna sredstva za uporabo pri delu
 • ugotovi ostale pogoje za ukrepanje v posamezni nevarni situaciji
 • opiše način pristopa na varovano območje
 • pove, kateri so prvi nujni ukrepi za odpravo okoliščin nevarnosti na varovanem območju
 • opiše standarde v zasebnem varovanju
 • opiše vlogo odgovornih oseb družbe za zasebno varovanje in povezavo z odgovorno osebo naročnika

Komunicira z varnostnim osebjem in drugimi osebami

 • opiše uporabo komunikacijskih sredstev
 • opiše postopek napotitve varnostnega osebja na delo
 • prikaže strokovno komunikacijo in uporabo strokovne terminologije
 • ­opiše komunikacijo v izrednih razmerah
 • opiše komunikacijo z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami
 • opiše komunikacijo z mediji

 

Pojasni organizacijo dela varnostnega osebja

 • pojasni sestavo urnika dela za varnostno osebje
  • upošteva naloge varovanja
  • upošteva zahtevnost del varnostnega osebja ter njihovo usposobljenost
  • upošteva predpise o delovnih razmeriih ter o varstvu pri delu
  • utemelji razpored in urnik, ki ga je pripravil za konkreten primer
  • pojasni ključne pravice delavcev po Zakonu o delovnih razmerjih (počitki, odmori, dopusti, nočno delo, nadurno delo, delo preko polnega delovnega časa)

 

Preveri stanje naprav in opreme za delo varnostnikov

 • opiše delovanje naprav v varnostno-nadzornem centru
 • pojasni pripravljenost, varno uporabo in vzdrževanje intervencijskih vozil, varnostne opreme, orožja in drugih sredstev
 • opiše komunikacijska in zaščitna sredstva
 • opiše pomen pravilnega nošenja delovne obleke in oznak varnostnega osebja
 • pojasni pomen evidentiranja v skladu s predpisi in z notranjimi akti

 

Izdela preglednico za izračun plač v skladu z danimi podatki

 • ugotovi število ur
 • ugotovi vsebino dela in delovne razmere
 • ugotovi stopnjo odgovornosti za izvedena dela
 • utemelji izdelano preglednico
sodeluje pri načrtovanju varovanja
 • sodeluje pri ogledu varovanega območja in pri pripravi predloga varovanja
 • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta ter predlaga rešitve
 • usklajuje ukrepe varovanja  z naročnikovimi zahtevami
 • pridobi podatke za pripravo ocene stopnje tveganja (od naročnika, policije …)
 • pripravi osnutek načrta varovanja, oceno stopnje tveganja, načrt fizičnega varovanja in sodeluje pri pripravi programa varovanja
 • na podlagi spremenjene ocene stopnje tveganja pripravi spremembe načrta varovanja

 • pozna dejavnike, ki pomenijo tveganje za varnost ali varnost ogrožajo
 • pozna vsebino načrta varovanja
 • pozna način določanja ocene stopnje tveganja
 • pozna zakonske zahteve za pripravo pogodbe o varovanju

Izdela načrt varovanja oziroma intervencije v skladu s pogodbo z naročnikom, z intervencijskim načrtom, s požarnim načrtom, požarnim redom in predpisi o varnosti pri delu

 • interpretira dane informacije
 • določi varnostno pomembne točke
 • določi nevarna mesta
 • določi optimalno razporeditev varnostnikov na določenem območju
 • določi in utemelji potrebno opremljanje varnostnikov in vozil
 • utemelji izdelan načrt varovanja
 • pojasni pomen ocene stopnje tveganja
 • pojasni pomen tehničnega ali fizičnega varovanja
 • pojasni pomen ažuriranja oziroma spremembe načrta varovanja
 • pojasni zakonska določila posodabljanja in pomen pogodbe, sklenjene z naročnikom

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju
 • Podzakonski predpisi s področja zasebnega varovanja
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov  
 • Zakon o kazenskem postopku
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Splošna in panožna kolektivna pogodba
 • Kodeks poklicne etike

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • mag. Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Marko Bradač, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d., Kraljeviča Marka 5, Maribor
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • Franc Lončar, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

 

14. Delovna skupina pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti


 • Simon Savski, MNZ
 • Boris Grilc, MNZ
 • Branko Slak, ZRSZV
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Franc Galin, Sintal d. d.
 • Janez Rozman, ZRSZV
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor d. d.
 • Sebastijan Kavčnik, Varnost Maribor d. d.
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Koordinator:

 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.