Katalog

Naziv:

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka (21500111)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka (6624151011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Mizar restavratorski sodelavec/mizarka restavratorska sodelavka 6624151011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Mizar/mizarka ali opravljen mojstrski izpit iz mizarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Mizar/mizarka in
 • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju mizarstva in
 • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na ustreznih predmetih restavriranja, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DeležNačrtovanje

Upoštevanje konservatorske doktrine ter tehnične in konservatorske dokumentacije

 

 

 

10

Posnetek obstoječega stanja

Priprava delovne risbe in  šablon

Načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okoljaIzvedba

Ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo60

Pravilno in v pravilnem zaporedju izvajani delovni postopki:

·         Demontaža, popravilo in montaža lesene opreme

·         Čiščenje površinskih oblog na leseni opremi

·         Odstranjevanje škodljivcev

·         Menjava in restavriranje okovja

·         Struženje in rezbarjenje

·         Zamenjava poškodovanih elementov lesene opreme in površinska prilagoditev originalnih in zamenjanih delov

·         Restavriranje intarzirane površine

Uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

Skladnost izdelka z načrtom

 Ureditev delovnega mesta po končanem delu in sortiranje odpadkovDokumentacija

 

Tehnična popolnost in kakovost delovne skice

Vsebinska in tehnična popolnost dokumentacije izvedenih del

 

10

 


Zagovor

Predstavitev izdelka:

·         Problematika posega

·         Utemeljitev uporabe materialov, delovnih sredstev in tehnoloških postopkov

·         Utemeljitev izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja


20

 

100

 

Izločilna merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • mizarska delavnica ali zagotoviti možnost dela na terenu, kadar je to mogoče

 • restavratorsko orodje in pribor
 • osebno orodje in stroji za obdelavo lesa
 • pribor za dokumentacijo: foto-, video- in filmska kamera, pribor za skiciranje in risanje
 • osnovni, pomožni in restavratorski materiali
 • možnost opravljanja simulacij za: ugotavljanje vzrokov in stopenj poškodovanosti mizarskih elementov; historične načine obdelave in vgrajevanja; ročno in strojno izdelovanje; razstavljanja, obdelave in rekonstrukcije mizarskih izdelkov, površinskih obdelav lesa, zaščite elementov v vseh fazah dela; čiščenje in vzdrževanje; izdelavo kopij

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja arhitekture ali restavratorstva  ali gradbeništva  ali zgodovine umetnosti  ali etnologije  z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
 • en član najmanj srednjo poklicno izobrazbo v programu Mizar/mizarka in 10-letne delovne izkušnje na področju restavriranja lesa/mizarskih izdelkov ali univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja restavratorstva in pet let delovnih izkušenj s področja restavriranja lesa/mizarskih izdelkov in
 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja lesarstva ali arhitekture z izkušnjami v načrtovanju in/ali izvedbah mizarskih izdelkov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
demontira, montira in izvaja transport lesenih elementov
 • demontira sestavne dele ali mizarski izdelek v celoti
 • opozori na morebitne novonastale situacije in na nova odkritja
 • zaščiti in pripravi lesene elemente na transport do mesta obdelave
 • organizira in izpelje transport
 • pozna principe organizacije transporta
čiščenje mizarskega izdelka:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • ugotovi in predstavi vrste nečistoč ter površinskih premazov na površini z vrstami poškodb
 • ugotovi in predstavi vlažnosti lesa in stanja izdelka
 • izvede regulacijo klimatskih pogojev prostora (delavnice) tj. kontrola relativne zračne vlažnosti in temperature glede na načrtovane restavratorske posege
 • pregleda konstrukcijo in morebitno utrditev konstrukcije oziroma razstavljanje izdelka
 • pravilno in varno uporablja ustrezne kemijske ali mehanske postopke čiščenja, ne da bi poškodoval površino predmeta oz. originalno površinsko obdelavo (odvisno od primera)
 • odstranjuje oziroma nevtralizira čistila
 • vzdržuje pripomočke in orodja za čiščenje in odstranjevanje
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
klimatizira, očisti in ozdravi lesene elemente ter izvede potrebno zaščito
 • izvede postopke naravne klimatizacije
 • izvede postopke čiščenja (odstrani površinske premaze) z uporabo ustrezne mehanske in (ali) kemične metode
 • opazuje in sproti opozarja na morebitne težave nastale pri čiščenju lesa in lesenih produktov  
 • z ustreznimi tehnikami (premazi, injiciranje) in sredstvi (strupi) odstrani (uniči)  rastlinske in živalske škodljivce
 • z ustreznimi tehnikami in sredstvi zaščiti les pred uničujočim delovanjem rastlinskih in živalskih škodljivcev
 • pozna postopke naravne klimatizacije
 • pozna sredstva in postopke čiščenja
 • pozna sredstva in tehnike ozdravitve in zaščite lesa pred rastlinskimi (hišna goba) in živalskimi škodljivci (hišni kozliček, lesna osa …)
 • zaveda se morebitnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja in ozdravitve (uničenje lesnih škodljivcev) poškodovanih lesenih elementov

odstranjevanje škodljivcev in zaščita izbranega mizarskega izdelka:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • ugotovi in predstavi vrsto, mesto in obseg poškodb
 • površinsko in globinsko odstranjuje škodljivce z ustreznimi sredstvi in s tehnikami
 • izvede postopek premazovanja, injiciranja, potapljanja, brizganja ali vakuumskega dezinficiranja
 • izvede nevtralizacijo sredstev za odstranjevanje in zaščito
 • vzdržuje pripomočke, orodja in naprave za čiščenje in odstranjevanje škodljivcev ter zaščito
 • varno shranjuje sredstva za odstranjevanje škodljivcev in zaščito
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
popravlja površinske in strukturne poškodbe lesenih elementov (stavbno pohištvo, ograje, okrasne obloge ….)
 • razstavi izdelek z ročnim orodjem in drugimi potrebnimi pripomočki
 • odstrani močno poškodovane ali popolnoma uničene dele  
 • izdela rekonstrukcije (replike) močno poškodovanih, uničenih ali manjkajočih lesenih delov – ročno in strojno  
 • sestavi in lepi razstavljene dele in jih konstrukcijsko utrdi z uporabo izvirnih tehnologij
 • popravi intarzije
 • popravi rezbarske odkruške ali izdela replike manjkajočih delov lesenih dekorativnih plastik
 • luži les
 • popravljen, obnovljen izdelek površinsko zaščiti z oljnimi premazi, voskanjem in poliranjem
 • pripravi kit in kita
 • retušira
 • izdela pozlate
 • pozna tehnologije in tehnike izdelave intarzij
 • pozna tehnologije in tehnike vzdolžnega ročnega struženja
 • pozna tehniko reliefnega rezbarjenja po vzorcih
 • pozna tehnologije in tehnike ročnega brušenja in struganja površin za površinsko zaščito in obdelavo dodanega manjkajočega dela
 • pozna tehnologije in tehnike luženja lesa dodanega manjkajočega dela
 • pozna specialne ročne tehnologije in tehnike površinske obdelave lesa
 • pozna metode kitanja, retuširanja in pozlatarskih del
restavriranje izbranega mizarskega izdelka:
 • načrtuje in predstavi restavratorski postopek: ugotovi in predstavi vrsto vgrajenih materialov, konstrukcijo, locira in oceni poškodbe
 • razstavi izdelek ali dele ali odstrani poškodovane, uničene ali predhodno nepravilno restavrirane dele
 • izvede mizarsko popravilo ali izdela dele izdelka z ročnimi orodji ali strojno
 • sestavlja, montira in lepi
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
površinska obdelava dela izdelka ali vzorca po izbiri komisije:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • pripravi obdelovanca za izbrano površinsko obdelavo
 • pripravi sredstva za površinsko obdelavo in pripomočke ali orodja glede na vrsto izbranega postopka komisije (šelak, alkohol, plovec, cule, krpe, olje, vosek, terpentin itd.)
 • izvede postopek površinske obdelave
 • vzdržuje pripomočke, orodja in naprave
 • varno shranjuje sredstva za površinsko obdelavo
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
intarziranje, struženje, rezbarjenje po izbiri komisije:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • prouči načrte, skice, predloge
 • pripravi orodja in materiale za intarziranje, struženje, rezbarjenje, furniranje in brušenje
 • pripravi šablone, pripomočke
 • pripravi obdelovance, zariše vzorec na  obdelovance
 • intarzira, struži, rezbari, furnira in brusi z ročnim orodjem ali strojno
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
popravlja, nadomešča in montira okovja
 • čisti okovje z mehanskimi in kemičnimi sredstvi
 • nariše načrte za vezno, vrtilno, zapiralno in okrasno okovje po vzorcih
 • montira pohištveno okovje
 • pozna osnove tehničnega risanja

menjava in restavriranje okovja na mizarskem izdelku:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • ugotovi in predstavi nastale poškodbe
 • ugotovi in predstavi vrste okovja
 • demontira okovje
 • restavrira okovje z mehanskimi in s kemičnimi sredstvi
 • montira restavrirano okovje
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Smith, A.: Woodframe furniture restoration, 1995.
 • Pracht, K.: Making and repairing furniture,1993.
 • Berčič, P.: Restavriranje in površinska obdelava, 1996.
 • Udovič, J.: Restavriranje stilnega pohištva, 1994.
 • Šubelj D.: Restavriranje in zaščita lesa, 2000.
 • Unger, A.: Conservation of wood artifacts, 2001.
 • Mihevc, V.: Obnovimo pohištvo: za ljubitelje, 1996.
 • Bergmann, H.: Selbst alte Moebel restaurieren, 1992.
 • Rotter, M.: Alte Moebel erkannen und restaurieren.
 • Walking, G: Antique furniture, 1992.
 • Curtis, T.: Antiques and their values, Furniture 1800?1950, 1981.
 • Dittrich H.: Oberflaechenbechandlung in der Holzverarbeitung, 1989.
 • Schnaus E.: Oberflaechenbehandlung altermoebel, 1992.
 • Amati, F.: Restauro ligneo secondo le regole dell'arte, 1995.
 • Bonnery J., Neuville C., Mouvier J.P.: Il restauro di vecchi mobili, 1995.
 • Schiffini P.: Il restauro di vecchi mobili, 1992.
 • Martens A.: Restaurare mobili, 1999.
 • Trevisan M., Ragazzo, E.: Guida al restauro dei mobili antichi, 1991.
 • Fister P. in sod.: Arhitekturna identiteta 1., 2.
 • Fister P.: Umetnost stavbarstva na Slovenskem. DZS, Ljubljana, 1984.
 • Fister P.: Obnova in varstvo kulturne dediščine. Partizanska knjiga, Ljubljana, 1979.
 • Deu Ž.: Stavbarstva slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Kmečki glas, Ljubljana, 2001.
 • Črepinšek M.: Prenova stavbne dediščine v Sloveniji (RES: publikacija Restavratorskega centra R Slovenije). Restavratorski center R Slovenije, Ljubljana, 1993.
 • Po poteh ljudskega stavbarstva, In the Footsteps of Vernacular Architecture in Slovenia, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1994.
 • Srednjeveška mesta, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1998.
 • Les v restavratorstvu: skripta, Mednarodno posvetovanje, Ljubljana, Restavratorski center R Slovenije, 11. 6. 1998.
 • Les v restavratorstvu = Wood in the process of restoration, Ljubljana: Restavratorski center R Slovenije, 2000.
 • Po poti baročnih spomenikov Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1992.
 • Ashurst J. & N.: Practical Building Conservation: Volume 5 -Wood, Glass and Resins. Gower Technical Press, Aldershot, 1988.
 • Jokilehto J.: A History of Architectural Conservation. Butterworth Heinemann, Oxford, 1999.
 • Feilden B. M.: Conservation of Historic Buildings. Architectural Press, Oxford, 2001.
 • Reclam P. jun.: Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 3, Glas, Keramik und Porzellan, Möbel, Intarsie und Rahmen, Lackkunst, Leder. Stuttgart, 1986.
 • Sivo M. di, Pardi g.: Legno naturale, guida alla selezione. Firenze: Alinea, 2000.
 • Büning W.: Bauanatomie, Handwerklich-technische grundlagen des wohnbaues als einführung in die baukunst. Berlin, Deutsche Bauzeitung G.m.b.H., 1928.
 • Hebing C.: Die Holz-und Marmormalerei, Anleitung zur praktischen Ausführung. Leipzig, Verlag von Jüstel & Göttel, 1924.
 • Barclay, R., Eames, R., Todd, A.: The Care of Wooden Objects. v: Technical Bulletin No. 8, Ottawa: Canadian conservation Institute, 1980.
 • Drvo u graditeljstvu – tradicija i budučnost = Wood in construction industry -tradition and future, Zagreb : International conference, 2001.
 • Unger, A. P. Schniewind, W. Unger: Conservation of Wood Artifacts. a Handbook, Heidelberg: Springer, 2001

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Andrej Grošelj, Srednja lesarska šola Škofja Loka
 • Davorin Pogačnik, Goriški muzej, Konservatorska in restavratorska delavnica, Solkan
 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

14. Delovna skupina za revizijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Jožef Drešar, Gnom, d. o. o.
 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Dušan Štepec, JZVKDS Restavratorski center Slovenije
 • Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
 • Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo
 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.