Poklicni standard

Naziv:

Inspicient/inspicientka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Inspicient/inspicientka (66188720)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo ter sodelovati v pripravah na predstave in koordinacijo dela med umetniškim ansamblom, tehniko in upravo
 2. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 3. sporazumevati se z različnimi deležniki v slovenskem in tujem jeziku ter pri tem uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, potrebno na področju dela inspicienta
 4. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 5. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 6. voditi in organizirati nemoten potek vaje, glavne vaje, generalke
 7. preverjati izpolnjenost pogojev za varno in uspešno izvedbo predstave
 8. dajati iztočnice za varne spremembe scene, lučne spremembe, video in zvok, klicati nastopajoče v predstavi


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter v organizacijskem pogledu sodeluje v pripravah na predstave in koordinira delo med vsemi službami v gledališču, med umetniškim ansamblom, tehniko in upravo
 • do potankosti se seznani z režijskimi in izvedbenimi zasnovami ter izhodišči predstave
 • obvešča, usklajuje in koordinira delo sodelujočih sektorjev (sektor rekvizitov – priprava in pregled rekvizitov; sektor scene – pregled in sugestije pri pripravi scenografije; sektor maske – pregled in sugestije pri pripravi maske; sektor garderoba – pregled in sugestije pri pripravi kostumov ...) v dogovoru z režiserjem, koreografom, scenografom in kostumografom
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter usklajevanja oz koordiniranja dela med vsemi službami v gledališču, med umetniškim ansamblom, tehniko in upravo
 • uporablja elektronske in pisne medije
 • pozna strokovne in vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri pripravi predstave
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v katerem dela
Operativna dela vodi in organizira ter zagotavlja nemoten potek vaje, glavne vaje, generalke
 • usklajuje zahteve in potrebe režije in ostalih oddelkov izvedbe
 • sodeluje z režiserjem in producentom ter celotno izvedbeno ekipo pri načrtovanju vaj ter vodi knjigo vaj
 • naroči (na temelju dogovorov) potrebne storitve posameznim oddelkom izvedbe
 • sodeluje pri vseh vajah v pripravi (režijskih, tehničnih, lučnih …)
 • v knjigi predstav označuje prihode nastopajočih na oder, iztočnice za spremembo scene, lučne spremembe, zvočne efekte, videoprojekcijo skladno z zahtevami režiserja, oblikovalca luči, scenografa
 • časovno usklajuje izvedbo scenskih in ostalih sprememb s scensko tehniko v dogovoru z režiserjem
 • sodeluje pri izvedbenih sestankih
 • seznani tehnično izvedbeno ekipo z zahtevami režiserja
 • pozna osnovne zakonitosti osvetljevanja, scenografije, kostumografije, maskerstva,
preverja izpolnjenost pogojev za varno in uspešno izvedbo vaj in uprizoritvenih dogodkov
 • preveri, ali je scena pripravljena za začetek izvedbe in ali so upoštevane vse varnostne zahteve za uporabo scene (osvetljeni prehodi za sceno, nameščene varnostne ograje, viseče kulise pravilno obešene, označeni robovi različnih višinskih ravni  ...), preveri sistem monitorjev (audio, video)
 • preveri odklenjenost zasilnih izhodov, prisotnost požarne straže
 • preveri ustreznost in pravilno namestitev rekvizitov
 • preveri, ali so vsi sodelavci izvedbene ekipe (nastopajoči, rekviziterji, garderoberji, maskerji …) pripravljeni za pričetek predstave
 • poskrbi za pravočasno odpravo napak v sodelovanju z izvedbenimi ekipami
daje iztočnice za pravočasne in varne spremembe scene, svetlobe, videa in zvoka ter poziva nastopajoče v uprizoritvenem dogodku
 • daje znak vsem izvedbenim ekipam za začetek uprizoritvenega dogodka
 • pred vsako iztočnico za spremembo scene preveri, ali je vse zagotovljeno za varno spremembo (trenutni položaj nastopajočih in pozicija scenskih elementov na odru pred spremembo)
 • daje znak izvedbenim ekipam za spremembo scene, luči, video- projekcije, zvočnih efektov
 • preverja delovanje monitorjev in usklajuje jakost zvoka v monitorjih s tonskim mojstrom skladno z dejansko situacijo na odru
 • preverja prisotnost nastopajočih ob odru pred njihovim vstopom na sceno
 • s klicem poziva nastopajoče in izvedbene ekipe med predstavo
 • da znak vsem izvedbenim ekipam za konec uprizoritvenega dogodka
 • vodi knjigo prireditev (uprizoritveni dogodek, koncerti, dogodki, projekt, najemi, koprodukcije …)
Komunikacija komunicira s kreativno izvedbeno in tehnično produkcijsko ekipo
 • komunicira verbalno, pisno, telefonsko in elektronsko
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem ali tujem jeziku s člani ekipe, nastopajočimi in drugimi zunanjimi ali notranjimi sodelavci
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • upošteva poslovni bonton, poslovno etiko in moralo
 • skrbi za kakovostno prepoznavnost poklica
 • ima sposobnost koncentracije, je natančen in zanesljiv
 • dela in komunicira v timu s sodelavci
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja (pričakovana zgledna in vzorna komunikativnost)
 • zna ustno in pisno komunicirati v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komuniciranja pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna moralne in etične osnove dobrega poslovnega komuniciranja
 • zna ustno in pisno sporočati navodila za izvedbo del
 • pozna pravila timskega in projektnega dela
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ravna tudi po zdravi pameti
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Iztok Smeh, operni inspicient, SNG Maribor
 • Peter Krajnc, operni inspicient, SNG Maribor
 • Reni Jelen, SLG Celje
 • Nada Bjelica, kadrovnica, MGL
 • Edi Martinčić, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Franci Stanonik, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Matej Primec, Mini teater
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija:
 • Mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.