Poklicni standard

Naziv:

Predelovalec/predelovalka lesne biomase

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Predelovalec/predelovalka lesne biomase (85000090)

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Predelovalec/predelovalka lesne biomase (65341200)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/na:

 • načrtovati, organizirati in izvajati delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela
 • odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z opremo, materiali, energijo in s časom
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in delovati timsko
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • načrtovati pridobivanje lesne biomase
 • odkupiti in predelati lesno biomaso
 • skladiščiti ter sušiti lesno biomaso
 • zagotavljati kakovost predelave lesne biomase v lesna goriva
 • tržiti lesna goriva

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje in organizira lastno delo ter pozna pravila organizacije dela
 • sodeluje pri sestavi terminskih programov ter letnih načrtov dela
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • razume pomen družbene odgovornosti
 • pozna delovne procese
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi in pregleda delovno opremo, orodje, stroje, naprave in material
 • izbere ustrezne stroje in opremo za pridobivanje in predelavo lesne biomase
Operativna dela načrtuje pridobivanje lesne biomase
 • ugotovi trenutne potrebe trga po lesni biomasi oz. lesnih gorivih
 • ugotovi možne vire lesne biomase za predelavo
 • načrtuje postopke pridobivanja in predelave lesne biomase
 • ugotovi natančno lokacijo lesne biomase za predelavo
 • preveri dovoljenja in pogoje za izkoriščanje lesne biomase
 • upošteva standarde kakovosti za lesna goriva
 • pozna vrste surovin za izdelavo različnih lesnih goriv
 • pozna omejitve pri pridobivanju lesne biomase ter jih dosledno upošteva
 • pozna stroje za predelavo lesne biomase
odkupi lesno biomaso
 • dogovarja se o načinu in mestu odkupa lesne biomase
 • spremlja cene lesne biomase
 • zbira lesno biomaso pri podjetjih, podjetnikih in lastnikih gozdov
 • pozna različne vire lesne biomase
predela lesno biomaso
 • predela lesno biomaso v lesna goriva s pomočjo strojev (Za upravljanje določenih strojev je predpogoj predhodno opravljen izpit za traktor. Ravno tako je za izvajanje del v gozdovih potrebna predhodno pridobljena ustrezna izobrazba oz. pridobljen ustrezen NPK.)
 • pozna primarno in sekundarno predelavo lesa
 • upošteva zakon o gozdovih in ustrezne podzakonske akte ter postopke za prevzem gozdno-lesnih sortimentov v gozdu, na gozdni cesti oziroma v gozdnem prostoru
 • pozna organiziranost gozdarstva v Sloveniji in pristojnosti posameznih strokovnih služb
 • pozna tehnologije predelave lesne biomase v lesna goriva
 • pozna alternativne rabe lesne biomase (lesne plošče, vrtnarstvo …)
skladišči lesno biomaso
 • skladišči les in lesna goriva
 • upošteva ukrepe zagotavljanja požarne varnosti za preprečitev samovžiga lesnih goriv
 • pozna različne načine skladiščenja lesa in lesnih goriv
 • pozna vrsto in kakovost surovine za lesna goriva
suši lesno biomaso

 • izbere način sušenja surovine in lesnih goriv
 • pripravi lesno biomaso za sušenje
 • pripravi lesna goriva za skladiščenje in prodajo
 • izvaja potrebne postopke(postopke ali postopek) sušenja
 • spremlja parametre sušenja
 • upošteva ukrepe zagotavljanja požarne varnosti za preprečitev samovžiga lesnih goriv
 • pozna postopek priprave lesnih goriv za prodajo
 • pozna načine merjenja oziroma določanja količin (pretvorbeni faktorji med različnimi merskimi enotami)
zagotavlja kakovost predelave lesne biomase v lesna goriva glede na standarde
 • nadzira storitev glede na dogovorjene postopke in metode dela
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • zagotavlja standarde kakovosti lesnih goriv glede na pridobljene certifikate
 • zagotavlja in izvršuje faze delovnega procesa skladno s tehnološkimi postopki
 • spremlja rezultate dela uresničevanja programov in načrtov ter predlaga ukrepe
 • izvaja ukrepe za varno delo
 • nadzira lastno delo in delovne procese
 • pozna mednarodne standarde za lesna goriva
 • pozna standarde za zagotavljanje in ohranjanje kakovosti lesnih goriv
 • pozna enostavne metode določanja kakovosti lesnih goriv (vsebnost vlage, gostota nasutja, delež finih delcev …)
 • pozna strokovne institucije s področja zagotavljanja kakovosti lesnih goriv
trži lesna goriva
 • trži lesna goriva
 • dostavlja lesna goriva uporabniku in mu svetuje pravilno skladiščenje
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • pozna načine blagajniškega poslovanja
 • pozna stroške dela in materiale, ki jih uporablja
 • pozna principe podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja z lesno biomaso
 • pozna načine transporta lesnih goriv
Administrativna dela vodi evidenco o delovnih procesih
 • vodi evidenco odkupa vhodne surovine
 • vodi evidenco o vzdrževanju naprav v procesu
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • pripravlja poročila
 • uporablja različna programska orodja pri poslovanju z lesno biomaso
 • pozna načine poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
Vzdrževanje in popravila vzdržuje orodja, stroje in naprave
 • redno pregleduje, čisti in vzdržuje orodja, stroje in naprave skladno z navodili dobavitelja opreme
 • pozna postopke in navodila  za redno vzdrževanje in uporabo posameznih  strojev, naprav, pripomočkov in orodij za predelavo lesne biomase
Komunikacija komunicira s sodelavci, strokovnjaki in strankami
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki in strankami
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja ter timskega dela
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • prepozna in opozori sodelavce oziroma nadrejene o možnih nezgodnih dogodkih z namenom preventivnega ukrepanja
 • varuje okolje z izbiro okolju prijaznih postopkov, materialov in storitev ter z izvajanjem del, ki so skladna s predpisi o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Miha Koprivnikar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije
 • Uroš Habjan, Ministrstvo za infrastrukturo
 • Aleš Godnov, Gaj les, d. o. o., Tržič
 • David Špeh, Biomasa, d. o. o., Luče
 • Tomaž Remic, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Andrej Grum, Zavod za gozdove Slovenije
 • mag. Tadeja Kuhar Osterman, Biofit, d. o. o., Visoko

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.