Poklicni standard

Naziv:

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.11.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (65332730)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

 1. Načrtuje, pripravi in zagotavlja kakovost lastnega dela in storitve;
 2. Racionalno rabi energijo, material in čas;
 3. Varuje zdravje in okolje;
 4. Komunicira s sodelavci, z zunanjimi izvajalci in strankami ter sodeluje v projektnih timih;
 5. Uporablja ustrezna programska orodja;
 6. Zna izbrati ustrezne merilne metode in njim ustrezne merilne inštrumente;
 7. Razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje;
 8. Predvidi potrebne varnostne ukrepe pri pripravi in izvedbi programa pregledovanja;
 9. Uporablja ustrezno zaščitno opremo;
 10. Opravlja preverjanje (pregled, preizkus in  meritve) nizkonapetostnih električnih inštalacij  ter  kompatibilnosti nanje priključenih vgrajenih naprav in vgrajene opreme na novih objektih ter ob periodičnih in izrednih pregledih na obstoječih objektih,  ki so eksplozijsko ogroženi, objektih v  zaščitnem nivoju I in II zaščite pred delovanjem strele in objektih z lastno transformatorsko postajo ali lastnim virom za proizvodnjo električne energije;
 11. Opravlja preverjanje (pregled, preizkus in meritve) sistema zaščite pred delovanjem strele na novih objektih ter ob periodičnih pregledih na obstoječih objektih, ki so eksplozijsko ogroženi, objektih v  zaščitnem nivoju I in II zaščite pred delovanjem strele in objektih z lastno transformatorsko postajo ter  objektov z lastnim virom  za proizvodnjo električne energije;
 12. Ugotavlja skladnost s projektno dokumentacijo in izdela poročilo o pregledu, preizkusih  in meritvah ter, lahko poda tudi predlog o potrebnih spremembah v primeru ugotovljenih neskladnosti z veljavnimi predpisi in standardi;

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Pregleda projekte izvedenih del in v skladu s tem načrtuje svoje delo in delo sodelavcev
 • sprejme in razume delovno-tehnično dokumentacijo ter pisna in ustna navodila  za delo
 • pregleda tehnično dokumentacijo izvedenih del na objektu
 • načrtuje in organizira opravljanje vizualnih pregledov, preizkusov in meritev
 • analizira rezultate opravljenega pregleda in jih interpretira
 • izdela načrt predvidene uporabe merilnih metod in opreme
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi merilne inštrumente in druge pripomočke za izvajanje pregleda, preizkusov in meritev ter pripravi in pregleda potrebno osebno varovalno opremo in zaščitna sredstva
 • izbere ustrezno orodje, opremo, osebno varovalno opremo in zaščitna sredstva za izvedbo pregleda, preizkusov in meritev
 • preveri delovanje merilnih inštrumentov in drugih pripomočkov z vidika njihove ustreznosti, brezhibnosti ter pogojev za varno delo
 • seznani se s tehnično dokumentacijo za električne in strelovodne inštalacije , ki bodo predmet pregleda
 • seznani se z osnovnimi karakteristikami na inštalacije priključenih naprav in opreme
Operativna dela Predvidi potrebne varnostne ukrepe iz programa pregledovanja
 • izdela program pregledovanja in predvidi potrebne varnostne ukrepe
 • pozna določila Zakona o graditvi objektov, navodil za obratovanje in vzdrževanje ter varnostnih elaboratov in internih pravil za objekt, kjer opravlja pregled
 • pozna veljavne predpise, tehnične smernice in standarde,
 • pozna  merilne inštrumente in merilne metode merjenja,
 • pozna relevantne zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom (izjava o varnosti z oceno tveganja, potrdilo o preskusu znanja, zdravniški pregled)
 • pozna zahteve  za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih
Pregleda, preizkusi in izvede meritve karakteristik električne inštalacije ter kompatibilnosti nanje priključenih vgrajenih naprav in vgrajene opreme na novih objektih ter ob periodičnih pregledih na obstoječih objektih, ki so eksplozijsko ogroženi, objektih v zaščitnem nivoju I. in II. zaščite pred delovanjem strele in objektih z lastno transformatorsko postajo ter objektih z lastnim virom za proizvodnjo električne energije
 • Z vizualnim pregledom, preizkusi in meritvami električnih  inštalacij, njihove opreme in s pregledom nanje priključenih vgrajenih naprav in vgrajene opreme preverja izpolnjevanje tehničnih predpisov, tehničnih smernic in standardov za sisteme električnih inštalacij in njihovo izvajanje ter vzdrževanje:
  • Ustreznosti vgrajenih  materialov in vgrajene opreme električnih inštalacij na osnovi njihovih karakteristik ob upoštevanju veljavnih predpisov,
  • pravilnega vključevanja inštalacijskih sistemov za telefonijo, informacijske sisteme, protivlomne in požarno-javljalne sisteme itd. v sisteme električnih inštalacij,
  • učinkovitosti ukrepov za zaščito pred električnim udarom in prevelikim električnim tokom,
  • za predpisano izvedbo električnih naprav in opreme za posamezne vplive okolja,
  • za predpisano izvedbo električnih razdelilnikov (stikalnih blokov),
  • za izvedbo zaščitnih in ozemljilnih vodnikov,
  • za izvedbo glavne in dodatne izenačitve potenciala,
  • za izvedbo električnih inštalacij na začasnih in premičnih gradbiščih,
  • za izvedbo električnih inštalacij v prostorih s specifičnimi pogoji, kot so kopalnice, plavalni bazeni, savne, kampingi in prikolice za kampiranje, bolnice in drugi zdravstveni objekti, šole, vrtci, blagovnice, gledališča, kino dvorane, sejmišča, itd.

 • preveri ustreznost inštalacij glede na nanje priključene:
  • električne stroje kot so dvigala, žičnice, ipd.,
  • električno opremo in naprave,
  • inštalacije plinskih kotlarn,

 • preveri ustreznost ukrepov za preprečevanje motenja sosednjih inštalacijskih sistemov z višjeharmonskimi komponentami, jalovo energijo, s prekomernimi nihanji napetosti, flikerji in utripanji ali drugimi tehničnimi motnjami
 • ob pregledu preveri zagotavljanje varnosti in kakovosti električnih inštalacij v vsej zaključeni celoti električnega inštalacijskega sistema,
 • ob pregledu preveri medsebojno odvisnost električnih in strelovodnih inštalacij, ki mora biti brez negativnih medsebojnih vplivov.
 • ob pregledu preveri zagotavljanje ustreznih inštalacij za priključitev električnih strojev, skupine strojev, opreme in naprav,
 • zna napisati zapisnik o pregledu, preizkusih in meritvah električne inštalacije skladno z določili pravilnikov in tehničnih smernic ter  standardov .
 • pozna fizikalne osnove merilnih inštrumentov in praktično uporabo različnih merilnih metodah.
 • pozna nevarnosti električnega toka in zaščitne ukrepe pred električnim udarom
 • pri izvajanju del upošteva predpise v zvezi z varnim delom z električnim tokom
 • zna upoštevati navodila za varno delo
 • odgovarja za varno izvajanje postopka preverjanja električne inštalacije
 • v skladu z oceno tveganja za delovno mesto uporablja ustrezno osebno varovalno opremo
 • zna ravnati z nevarnimi snovmi in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in varovanju okolja
 • pri pregledu, preizkusih in meritvah upošteva
  • predpise, ki urejajo področje protieksplozijske zaščite in standarde, ki določajo skladnost proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah
  • predpise o varstvu pred požarom
  • vpliv objektov na okolico ob razelektritvah in okvarah,
  • razporeditev napetostnega lijaka,
  • pojav napetosti koraka in napetosti dotika
  • ustreznost materialov in opreme električnih in strelovodnih inštalacij na osnovi njihovih karakteristik ob upoštevanju veljavnih predpisov,

Preveri sistem zaščite pred delovanjem strele na novih objektih ter ob periodičnih pregledih na obstoječih objektih, ki so eksplozijsko ogroženi, objektih v zaščitnem nivoju I. in II. zaščite pred delovanjem strele in objektih z lastno transformatorsko postajo ter objektih z lastnim virom za proizvodnjo električne energije
 • Z vizualnim pregledom, preizkusi in meritvami strelovodnih inštalacij ter njihove opreme preverja izpolnjevanje:
  • tehničnih predpisov, tehničnih smernic in standardov za strelovodne inštalacije ter njihovo izvajanje in vzdrževanje
  • zaščite pred delovanjem strele
  • ustreznosti materialov in opreme strelovodnih inštalacij na osnovi njihovih karakteristik ob upoštevanju veljavnih predpisov
  • kompatibilnosti na električne in strelovodne inštalacije priključenih naprav in opreme z le-temi
  • preprečitev iskrenja in prebojev med kovinskimi konstrukcijami v notranjosti in zunanjosti stavbe in objektov
  • izenačitev potencialov s povezovalnimi vodniki ali prenapetostnimi zaščitnimi napravami
  • izenačitev potencialov v sistemih oskrbovalnih vodov
  • ločilne razdalje med kovinskimi deli in sistemom zaščite pred delovanjem strele
  • zaščite pred nevarnostmi napetosti dotika in koraka ob atmosferski razelektritvi v sistem zaščite pred delovanjem strele v objekt ali v njegovi bližini,
  • ozemljilnega in ozemljitvenega sistema in njune razsežnosti glede na referenčno zemljo
  • zaščite električnih in elektronskih sistemov v objektih in koordinirane zaščite pred prenapetostmi
  • zaščite pred elektromagnetnim impulzom razelektritvenega toka LEMP,
  • magnetnega oklopljanja in prepletanja.

 • ob pregledu preveri zagotavljanje varnosti in kakovosti strelovodnih  inštalacij
 • zna napisati poročilo o pregledu, preizkusih in meritvah sistema zaščite pred delovanjem strele skladno z določili pravilnika in s tehničnimi smernicami ter v skladu s standardi
 • pozna fizikalne lastnosti merilnih inštrumentov in njihovo uporabnost v praksi pri različnih merilnih metodah
Evidentira spremembe v odnosu do projekta izvedenih del oziroma predhodnega pregleda in izdela poročilo o pregledu, preizkusih in meritvah ter po potrebi izdela predlog za sanacijo
 • pregleda projektno dokumentacijo - projekt izvedenih del
 • izdela poročilo o opravljenem preverjanju z
 • ugotovitvami, lahko poda tudi predloge za odpravo eventualno ugotovljenih neskladnosti s predpisi in standardi
 • v poročilu podaja vrednotenje meritev in ugotavlja skladnost s predpisi in tehničnimi smernicami ter projektno dokumentacijo
 • dokumentira opravljene postopke na manj zahtevnih elektronskih sklopih
 • zagotavlja arhiviranje dokumentacije
Administrativna dela Pripravi in izpolnjuje dnevno dokumentacijo
 • pripravi potrebno dokumentacijo
 • pripravi in izpolnjuje dnevna in druga poročila
 • skrbi za tehniško dokumentacijo
 • uporablja računalniško tehnologijo za vnos podatkov in izdelavo poročil
 • izpolni delovni nalog
Komercialna dela Razvija podjetnostne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • trži svoje storitve
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške za opravljanje pregleda
 • izdeluje predračune in ponudbe
 • za izvajanje pregledov in predlaga nabavo
 • oceni potrebe po nabavi materiala in naroča osnovne in pomožne materiale, polizdelke in opremo za opravljanje pregleda
 • izdela popis izvršenih del in izdela račun
Vodenje Vodenje del eventualnih sodelavcev pri preverjanju
 • prouči obseg in dinamiko izvajanja del na celotnem projektu
 • določi dvosmerno poročanje in komunikacijo s člani tima
 • pripravi kriterije za delovanje zaposlenih na projektu
 • skrbi za upoštevaje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
Nadzor dela Nadzira svoje delo in delovno okolje
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo o nadzoru dela
 • sodeluje s pristojnimi organi nadzora
 • analizira pristojnosti organov nadzora
 • izvaja samoevalvacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela z ravnanjem v skladu s predpisi in standardi ter z upoštevanjem priporočil dobre prakse
 • izvaja dela v skladu s tehničnimi in tehnološkimi navodili ter predpisi in standardi
 • kontrolira rezultate lastnega dela skladno z merili in standardi  kakovosti
 • preučuje napake  z analizo vpliva in odpravlja težave
 • ugotavlja skladnost električnih in strelovodnih inštalacij ter nanje priključenih naprav in opreme s projektno dokumentacijo, z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi
 • dela v skladu z  načeli poklicne etike, poslovnega kodeksa, varovanja poslovnih skrivnosti in skrbi za poslovno uspešnost
 • pozna in upošteva obdobne predpise, po katerih je bil objekt/stavba zgrajen/-a
 • se stalno strokovno izpopolnjuje
Vzdrževanje in popravila Izvaja redno vzdrževanje naprav in opreme za opravljanje preverjanj
 • preventivno vzdržuje naprave in opremo za izvajanje preverjanj
 • skrbi za pravočasne overovitve in kalibracije merilnih inštrumentov
Komunikacija Komunicira z nadrejenimi, s podrejenimi in sodelavci
 • vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • obvlada osnovno komunikacijo v tujem jeziku
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • uporablja strokovno terminologijo
Komunicira s strankami, s projektanti, z izvajalci, nadzorniki, z organi za tehnični pregled, z organi za presojo kakovosti itd.
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada strokovno komunikacijo v tujem jeziku
 • uporablja metode in tehnike poslovne komunikacije
 • uporablja elektronske medije
Varovanje zdravja in okolja Opravlja dela v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varno delo, varno delovno okolje, požarno varnost, varstvo okolja in varnost eksplozijsko ogroženega okolja
 • seznanjen je z oceno tveganja za svoje delovno mesto, z nevarnostmi ter varnostnimi ukrepi
 • opravlja in organizira dela z uporabo ustrezne osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev -  v skladu z oceno tveganja in s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varstvu okolja
 • upošteva navodila za varno delo
 • opozarja na posledice, ki jih lahko povzroči delovanje inštalacije, ki odstopa od določil in predpisov o varnosti pri uporabi električnih in strelovodnih inštalacij

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 1. Mag. Rudi Zorko, univ. dipl. ing. el., Elektrotehniška zveza Slovenije
 2. Mitja Vidmar, univ. dipl. ing. el.
 3. mag. Boris Žitnik, univ. dipl. ing. el., Strelko d. o. o.
 4. Edo Jerman, ELEKTROMERITVE EDO JERMAN s. p.
 5. Sebastijan Bratina, Soške elektrarne
 6. Davorin Kodele, EL. DOM SERVIS DAVORIN KODELE s. p.
 7. Aleš Regent, REGENTA d. o. o.
 8. mag. Ivan Božič , ZVD-Zavod za varstvo pri delu d. d.
 9. dr. Miroslav Pregl, MOP
 10. Saša Galonja, MOP
 11. Davorin Majkus, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.