Poklicni standard

Naziv:

Svetovalec/svetovalka za destinacijski management

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Svetovalec/svetovalka za destinacijski management (40764611)

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Svetovalec/svetovalka za destinacijski management (65281240)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:  

 1. načrtovati in organizirati lastno delo in delo drugih
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela
 3. racionalno rabiti energijo, material in čas
 4. razvijati poslovno sodelovanje med različnimi deležniki destinacije in vzdrževati poslovne procese med njimi
 5. izvajati destinacijski operativni menedžment
 6. spremljati in analizirati uspešnost destinacije
 7. sodelovati z dobavitelji, s ponudniki iz javnega in zasebnega sektorja in z naročniki
 8. ugotavljati potrebe, načrtovati in organizirati strokovna usposabljanja za deležnike v destinaciji
 9. sodelovati pri razvoju in uvajanju trženjskih aktivnosti
 10. uveljavljati trajnostni razvoj v okolju, družbi in gospodarstvu
 11. komunicirati s sodelavci in z deležniki na destinaciji ter s partnerji
 12. komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 13. razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 14. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 15. varovati zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • planira in organizira lastno delo, spremlja izvajanje, preverja izvrševanje delovnih nalog
 • skrbi za lasten razvoj, usposabljanje in izobraževanje
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • zna ustvariti pozitivno vzdušje (prijaznost, vljudnost)
 • spoštuje in izvršuje standarde podjetja in interne predpise
 • načrtuje organizacijo izvajanja potrebnih aktivnosti skladno s sprejetimi načrti dela in strategijo destinacije
 • analizira učinkovitost vodenja destinacije in načrtuje potrebne ukrepe in aktivnosti
 • pripravlja poročila o aktivnostih
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi se za delo in delovno mesto
 • pripravi se za delo
 • pripravi prostor za delo in razgovore s partnerji in strankami
 • pripravi potrebno dokumentacijo in omogoča dostop do baz podatkov, potrebnih za odločanje
Operativna dela razvija poslovno sodelovanje med različnimi deležniki destinacije
 • načrtuje poslovno sodelovanje in koordinira delo z drugimi ponudniki, zastopniki javnega in zasebnega sektorja
 • spodbuja inovativno in kreativno oblikovanje integralnih tematskih produktov (v nadaljevanju ITP-jev)
 • nenehno prepoznava medsebojne poslovne interese in išče možnosti mreženja z namenom
 • povezuje posamezne ponudnike destinacije z namenom oblikovanja integralnih in tematskih turističnih produktov in partnerskih trženjskih aktivnosti
 • organizira tematske sestanke oziroma okrogle mize za strokovno javnost
 • redno obiskuje ali drugače kontaktira posamezne ponudnike destinacije in zbira njihove predloge
 • organizira srečanja (okrogle mize) za lokalne prebivalce
 • zna vzpostaviti profesionalni odnos do ponudnikov ter zastopnikov javnega in zasebnega sektorja
 • zna organizirati in izpeljati sestanke ali okrogle mize
 • zna prepoznati in povezati potencialne interese ponudnikov na destinaciji
 • pozna okolje, v katerem deluje

vzdržuje poslovne procese med različnimi deležniki destinacije
 • spodbuja ustrezno zastopanost javnega in zasebnega sektorja
 • spodbuja aktivnosti in projekte javnozasebnega partnerstva
 • koordinira uresničevanje strategije destinacije in preverja izvajanje zastavljenih aktivnosti deležnikov, ki so vključeni v turistično destinacijo
 • vodi posamezne projekte razvoja integralnih turističnih produktov
 • preverja in nadzira izvajanje aktivnosti
 • spremlja in išče možnosti pridobivanja dodatnih virov financiranja destinacije
 • spremlja novosti na področju zakonodaje
 • pozna osnovne načine motiviranja za namen pospeševanja prodaje
 • pozna osnove uspešnega koordiniranja in vodenja projektov
 • pozna predpise, ki se nanašajo na dejavnost
izvaja destinacijski operativni menedžment
 • sodeluje in svetuje deležnikom pri prepoznavanju virov destinacije, njihovem vrednotenju in vključevanju v turistično ponudbo destinacije
 • zagotavlja oblikovanje in razvoj kakovostnih ITP-jev
 • skrbi za kakovost in trženje ter nenehno išče možnosti za nove distribucijske poti
 • skrbi za kakovostno izvajanje turističnih storitev
 • predlaga in izvaja standarde kakovosti, nadzorovanje (kontroling) in ukrepe za večjo sinergijsko učinkovitost
 • pozna standarde kakovosti v dejavnosti
 • zna kontrolirati standarde kakovosti
 • pozna osnovne dimenzije tehnične in funkcionalne kakovosti
 • pozna ukrepe za povečevanje sinergijske učinkovitosti
spremlja in analizira uspešnost destinacije
 • spremlja poslovanje in pripravlja poročila (statistike) poslovanja destinacije
 • spremlja trende, raziskave trga, aktivnosti konkurence, potrebe ciljnih skupin
 • svetuje ponudnikom pri prepoznavanju potreb posameznih ciljnih skupin in prilagajanju turističnih produktov
 • ugotavlja prepoznavnost in uspešnost delovanja destinacije
 • analizira rezultate delovanja turistične destinacije
 • pozna metodologijo osnovne statistične priprave in obdelave podatkov
 • pozna metode prepoznavanja potreb posameznih ciljnih skupin
 • zna rezultate predstaviti in pripraviti za objavo v medijih
sodeluje z različnimi ponudniki na destinaciji
 • sodeluje z dobavitelji in se ravna po načelu dobrega gospodarja
 • spodbuja javni in zasebni sektor ter ga vključuje v aktivnosti destinacije
 • sklepa pogodbe in skrbi za njihovo pravilno izvajanje
 • uvaja nove integralne turistične produkte, distribucijske poti in druge tržne novosti
 • pozna načine motiviranja
 • pozna različne oblike turističnih produktov
 • zna poiskati in uporabljati različne distribucijske poti
ugotavlja potrebe, načrtuje in organizira strokovna usposabljanja za deležnike v destinaciji
 • načrtuje in organizira izobraževanja, usposabljanja in treninge deležnikov na področju destinacije
 • spodbuja promocijo poklicev v gostinstvu in turizmu v regiji in sodeluje pri programih promocije turizma med mladimi
 • išče možnosti dodatnih virov financiranja izobraževalnih aktivnosti
 • spodbuja podjetništvo med ponudniki in ostalimi deležniki na destinaciji
 • sodeluje s turističnimi informatorji, animatorji, lokalnimi vodniki, vodniki in svetovalci za velnes ter jih povezuje in usmerja
 • ugotavlja in predlaga kadrovsko zasnovo v destinaciji
 • pozna merila ustrezne kadrovske zasedbe v destinaciji
 • pozne različne možne vire financiranja za potrebe izobraževanja in usposabljanja
sodeluje pri razvoju in uvajanju trženjskih aktivnosti
 • zastopa, predstavlja in promovira destinacijo
 • predlaga odločitve o izvajanju prodajnih in trženjskih aktivnosti
 • predlaga ukrepe za učinkovitejše trženje in večjo prepoznavnost
 • pripravlja predloge razvoja destinacije
 • spremlja prepoznavnost destinacije na domačem in tujih trgih in glede na to predlaga odločitve
 • spremlja ekonomsko uspešnost posameznih trženjskih aktivnosti in glede na to predlaga odločitve
 • spremlja mnenje lokalnega prebivalstva o stanju, razvoju in vplivu turizma v destinaciji
 • spremlja razvoj in trende na področju uvajanja sodobnih tehnologij v različne prodajne poti
 • predlaga inovativne možnosti trženjskih aktivnosti
 • pozna načine uvajanja in promocije blagovne znamke
 • zna pripraviti razvojno strategijo destinacije
 • pozna različne distribucijske kanale (prodajne poti)
 • zna oceniti ekonomski učinek posameznih trženjskih aktivnosti
uveljavlja trajnostni razvoj v okolju, družbi in gospodarstvu
 • skrbi za trajnostni razvoj destinacije
 • deluje povezano, usklajeno in odgovorno med vsemi zainteresiranimi deležniki z namenom skupnega razvoja in promocije destinacije
 • svetuje glede ohranjanja naravne in kulturne dediščine
 • sodeluje z občinami v destinaciji na področju trajnostnega razvoja, racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna načela in usmeritve trajnostnega razvoja
 • razume povezanost rabe prostora, trajnostnega razvoja in ohranjanja naravnih dobrin
 • pozna prostorske načrte občin v destinaciji

Administrativna dela izvaja administrativna dela
 • skrbi za zakonitost poslovanja
 • izpolnjuje dokumentacijo
 • sklepa pogodbe z različnimi ponudniki ter zastopniki javnega in zasebnega sektorja
 • skrbi za urejeno projektno dokumentacijo in njeno hranjenje
 • skrbi za preglednost in urejenost pogodb in izdanih naročil
 • zna pripraviti pogodbo
 • pozna pravila urejanja in arhiviranja projektne dokumentacije
 • pozna pozitivnopravno zakonodajo
Komercialna dela posreduje informacije preko različnih prodajnih poti z namenom pospeševanja prodaje in promocije destinacije
 • sestavlja različne pisne ponudbe
 • uporablja prvine tržnega komuniciranja
 • skrbi za ažurno obveščanje
 • sodeluje na sejmih, razstavah, delavnicah, izobraževanjih
 • zna sestaviti pisno ponudbo
 • pozna prvine tržnega komuniciranja
 • pozna načine komuniciranja
 • pozna pomen sodelovanja na sejmih, razstavah, delavnicah in izobraževanjih
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost delovnega procesa
 • zagotavlja kakovost lastnih storitev
 • varuje poslovne skrivnosti
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • zagotavlja časovno primerno vodenje posameznih aktivnosti sprejete strategije destinacije
 • spremlja izvajanje posameznih storitev integralnih turističnih produktov in predlaga izboljšave
 • spodbuja inovativnost in kreativnost zaposlenih
 • skrbi za spremljanje in nenehno dvigovanje stopnje zadovoljstva odjemalcev in drugih deležnikov
 • skrbi za redna usposabljanja ponudnikov s področja zagotavljanja kakovosti in jim svetuje
 • delo opravlja skladno z načeli etičnega kodeksa v turizmu
 • pozna in uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • ima sposobnost dela v timu
 • aktivno komunicira s sodelavci
 • sprejema in posreduje informacije od vodij posameznih sektorjev ali sodelavcev v delovnem procesu in sprejema dogovore o nalogah
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna osnove dela s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
komunicira z deležniki na destinaciji in s partnerji
 • skrbi za ustrezno komunikacijo z vsemi deležniki na destinaciji, jih povezuje in spodbuja sodelovanje med njimi
 • skrbi za ustrezno podobo v javnosti
 • vzpostavlja in goji dobre odnose z mediji doma in v tujini
 • pri komunikacijskih aktivnostih uporablja tudi najsodobnejšo spletno in mobilno tehnologijo, ki zagotavlja ustrezno učinkovitost
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z lokalnimi in s tujimi ponudniki turističnih storitev in z drugimi poslovnimi partnerji
 • vzpostavlja poslovne odnose s potencialnimi potrošniki turističnih storitev in produktov ter vzdržuje redne stike z obstoječimi uporabniki turističnih storitev in produktov destinacije (domačimi in tujimi)
 • skrbi za dobre poslovne odnose s strankami
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • skrbi za ustrezno zastopanost javnega in zasebnega sektorja destinacije v komunikacijskih aktivnostih
 • z različnimi deležniki komunicira v angleškem jeziku in v vsaj še enem tujem jeziku

Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje na delovnem mestu
 • pozna in upošteva delodajalčeva pravila in navodila glede varovanja zdravja na delovnem mestu
 • skrbi za zdravo in sveže delovno okolje
 • pozna pomen zdravega in svežega okolja in promocije zdravja na delovnem mest
zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu in morebitnimi drugimi standardi hotela
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva smernice dobre higienske prakse
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna smernice dobre higienske prakse
 • pozna in spremlja novosti na področju varovanja okolja in predlaga oz. oblikuje ukrepe v zvezi s tem

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Doris Gomezelj Omerzelj, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica
 • dr. Tanja Lešnik Štuhec, Provital d.o.o.
 • Ksenija Dvorščak, Postojnska jama d.d.
 • Srečko Koklič, Turistično gostinska zbornica Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije
 • Dejan Podgoršek, Portoalpe, turizem in druge storitve d.o.o.
 • Jasna Radič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo
 • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda:

 • Ivo Lebar, Sava turizem, d. d.
 • Mišo Blaž Mrvaljevič, Združenje turističnih agencij Slovenije
 • Tatjana Juriševič, Združenje turističnih agencij Slovenije

 

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.