Katalog

Naziv:

Aromaterapevt/aromaterapevtka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Aromaterapevt/aromaterapevtka (6524274011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Aromaterapevt/aromaterapevtka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Najmanj srednja poklicna izobrazba.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja
Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi poteka tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje znanj, skladno s poklicnim standardom Aromaterapevt/Aromaterapevtka.


5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost, higiena)

5

ustreznost načrta aromaterapevtskega tretmana glede na potrebe stranke

Izvedba

priprava delovnega mesta, naprav in pripomočkov ter materiala (urejenost, ustreznost)

60

obvladovanje določenega zaporedja opravil

strokovnost izvedbe razgovora s stranko

pravilna uporaba naprav in pripomočkov

pravilna izbira in uporaba aromaterapevtskih pripravkov

pravilna izbira in izvedba aromaterapevtskih postopkov

ekonomična uporaba aromaterapevtskih pripravkov, materiala, energije, časa

samostojnost pri delu

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

upoštevanje sanitarno-higienskih pravil in predpisov

Dokumentacija

celovitost dokumentacije

 

 

preglednost dokumentacije

5

strokovna ustreznost dokumentacije

Ustni zagovor

predstavitev izvedene aromaterapije ter strokovna utemeljitev uporabljenih aromaterapevtskih pripravkov, postopkov in pripomočkov

30

Izločilna merila

-        nepravilna in nestrokovna uporaba aromaterapevtskih pripravkov

-        neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

-        neupoštevanje zdravstveno-higienskih predpisov

-        nepoznavanje eteričnih olj in njihovih učinkov


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

-primeren prostor (čist, s sanitarijami ter toplo vodo v prostoru)

-osnovni aromaterapevtski materiali:

 • minimalno 30 različnih eteričnih olj (navedenih v poklicnem standardu Aromaterapevt),
 • minimalno 5 različnih rastlinskih olj min. 30 ml (jojoba, mandelj, olivno, dva po izboru),
 • minimalno 5 različnih hidrolatov min. 50 ml (vrtnica, sivka, rimska kamilica, dva po izboru)
 • etanol min. 50 ml)

-aromaterapevtski pripomočki (za vsakega kandidata): 

 • 10 in 100 ml menzura,
 • kapalka,
 • papirnate brisače

-aromaterapevtska embalaža (za vsakega kandidata): 

 • minimalno 5 stekleničk min. velikosti 10 ml,
 • 5 pokrovčkov za navedene stekleničke,
 • 5 pumpic za navedene stekleničke,
 • 3 aromaterapevtski inhalatorji

-pripomočki, ki so potrebni za vzdrževanje higiene (tekoče milo, razkužilo za roke, papirnate brisače, koš za smeti)

-didaktični pripomočki (anatomske slike kože, notranjih organov, živčnega sistema)

-računalnik z osnovno pisarniško programsko opremo

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem. 

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

 • imata dva člana najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja aromaterapije in
 • en član z najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo s področja kozmetike ali zdravstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja aromaterapije.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi razgovor z uporabnikom glede izbire in poteka aromaterapije
 • razloži uporabniku pomen razgovora pred aromaterapijo
 • ugotavlja želje in pričakovanja uporabnika glede aromaterapije
 • opazuje, prepozna in ovrednoti potrebe uporabnika
 • zbira informacije o zdravstvenem stanju in počutju uporabnikov
 • stranki ponudi storitve aromaterapije in z njo uskladi izvajanje postopkov in metod aromaterapije
 • vodi ciljni razgovor glede na kvarne učinke aromaterapije in kontraindikacije
 • obvlada strokovno terminologijo
 • spoštuje človekovo osebnost (sebe in stranke) in etično ravna do sebe in uporabnika ob upoštevanju posameznikovih lastnosti
 • ustvarja zaupen odnos z uporabnikom
 • v pisni obliki prikaže potek aromaterapije
 • zna navezati stik z uporabnikovim zdravnikom ali s svojci
 • obvlada komunikacijske veščine
 • zna vzpostaviti primeren stik in komunikacijo s stranko
 • zaveda se pomena verbalnih in neverbalnih pravil komuniciranja s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega in prijaznega odnosa do strank za promocijo lastnega dela
 • razume in uporablja splošne pojme in tehnike iz psihologije, ki so pomembni za izvajanje aromaterapije:
-Pozna osnove verbalne in neverbalne komunikacije (pristopanje h klientu, odnos s klientom, predstavitev sebe in svojih uslug, prepoznavanje klientovih občutkov in njegovih neverbalnih znakov, pomaga klientu preko pogovora, aktivno poslušanje).
-Pozna osnovne človekove potrebe oz. hierarhijo potreb po Maslowu (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in ljubezni, potrebe po ugledu, spoštovanju, kognitivne potrebe, estetske potrebe, samoaktualizacija) ter jih upošteva pri izvajanju aromaterapije.
-Pozna in razume pojem stres, simptome in znake stresa, osnove faze stresa (alarm, napad, obramba ali umik, upor, izčrpanost), pogoste vzroke stresa in povezane pojme s stresom, ki so pomembni za izvajanje aromaterapije.
-Navedeno poveže v načela varnega dela v aromaterapiji.
 • po potrebi ovrednoti rezultate predhodno izvedene aromaterapije na podlagi razgovora s stranko
 • zaveda se pomena gostoljubnega in prijaznega odnosa do strank za promocijo lastnega dela in podjetja
Na simuliranem primeru izvede pogovor z uporabnikom:
 • vzpostavi primeren prvi stik in komunikacijo z uporabnikom
 • ustvari zaupen odnos z uporabnikom
 • razloži uporabniku pomen razgovora pred aromaterapijo
 • ugotavlja želje in pričakovanja uporabnika glede aromaterapije
 • opazuje, prepozna in ovrednoti potrebe uporabnika
 • zbira informacije o zdravstvenem stanju in počutju uporabnikov
 • stranki ponudi storitve aromaterapije in z njo uskladi izvajanje postopkov in metod aromaterapije
 • vodi ciljni razgovor glede na kvarne učinke aromaterapije in kontraindikacije
 • sestavi evidenčni karton o razgovoru s stranko
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja IKT
 • zagotavlja osebno urejenost in higieno
 • upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešnega komuniciranja
 • pojasni hierarhijo človekovih potreb v povezavi z izvajanjem aromaterapije
 • opredeli pojme povezane s stresom, ki so pomembni za izvajanje aromaterapije
 • opredeli pojme antidepresiv, anksiolitik, sedativ, psihofizično ravnotežje, tonik za centralni živčni sistem, dvig razpoloženja
 • opredeli in pojasni značilnosti hipokratovih tipov temperamenta
 • izkaže zavedanje, da pri opravljanju te dejavnosti ne sme uporabljati zdravil
 • izkaže zavedanje, da eterična olja, ki jih uporablja, niso namenjena zdravljenju, temveč so le podpora za dobro počutje

izdela načrt aromaterapije glede na strankine želje in potrebe
 • izdela načrt aromaterapije glede na strankine želje in potrebe
 • načrtuje potek aromaterapije za posamezno stranko
 • pozna in razume delovanje telesnih sistemov (živčni, senzorični, respiratorni, kardiovaskularni, prebavni, sistem sečil, reproduktivni sistem, kostno-mišični, oporni, endokrini, limfatični, imunski - s poudarkom na koži ter živčnem, senzoričnem in respiratornem sistemu) ter jih poveže v načela varnega dela v aromaterapiji:
-Pozna in razume osnovne pojme živčnega sistema, ki jih uporablja pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapevtskega tretmana kar vključuje poznavanje osnovne anatomije živčnega sistema (osrednji -centralni živčni sistem oz. možgani in hrbtenjača ter periferni živčni sistem), osnovno delovanje živčnega sistema (somatsko in vegetativno živčevje), kako aromaterapija in eterična olja vplivajo na njega.
-Pozna in razume osnovno anatomijo in delovanje olfaktornega sistema (vohalni/olfaktorni receptorji, nosni in olfaktorni epitel, vohalni/olfaktorni živec, olfaktorni bulbus) in limbičnega sistema (amigdaloidno jedro, obročasti girus, hipokampusova formacija, hipotalamus, mamilarno telesce, talamus, parahipokampusov girus), ki ju uporablja pri izdelovanju načrta in izvedbe aromaterapevtskega tretmana ter kako aromaterapija in eterična olja vplivajo nanju.
-Pozna in razume delovanje senzoričnega sistema in pet čutov (dotik, vid, zvok, okus in vonj s poudarkom na vonju), kaj sestavlja senzorični sistem (jezik, oči, ušesa, koža in nos) in kako aromaterapija vpliva na njega.
-Pozna in razume delovanje respiratornega sistema (vdihovanje in izdihovanje oz. zunanja respiracija, notranja respiracija), kaj ga sestavlja (nos, grlo, sapnik, bronhiji in pljuča) ter kako aromaterapija vpliva na respiratorni sistem s poudarkom na absorpciji eteričnih olj in njihovem delovanju (ekspektorirajoče, mukolitično, dekongestivno delovanje) ter jih poveže v načela varnega dela v aromaterapiji.
-Pozna in razume delovanje kardiovaskularnega sistema, kaj ga sestavlja (srce, arterije, vene, kapilare, vranica, limfatični sistem in krvne žile) ter kako aromaterapija vpliva na njega in osnovne pojme, ki jih uporablja pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapevtskega tretmana kot so cirkulacijski sistem, kardiotonik, vazodilatator, vazokonstriktorin hipotenzorno delovanje eteričnih olj.
-Pozna in razume delovanje prebavnega sistema, kaj ga sestavlja, ter razume omejitve in vpliv aromaterapije na prebavni sistem.
-Pozna in razume delovanje sistema sečil s poudarkom na izločanju, kaj ga sestavlja ter kako aromaterapija vpliva na njega in kako se eterična olja izločajo iz telesa skozi telesne tekočine.
-Pozna in razume delovanje reproduktivnega sistema, kaj ga sestavlja, ter razume omejitve in vpliv aromaterapije na reproduktivni sistem in jih poveže v načela varnega dela v aromaterapiji.
-Pozna in razume funkcijo kostno-mišičnega sistema, kako aromaterapija vpliva na njega, in osnovne pojme (mišice, kosti, sklepi), ki jih uporablja pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapije v velnesu ali pri aromaterapevtski masaži.
-Pozna in razume funkcijo opornega sistema s poudarkom na delovanju in absorpciji eteričnih olj v kožo; pozna tri glavne težave pri uporabi eteričnih olj na koži ter kako se jim izogniti (iritacija, senzibilizacija, fototoksičnost); rabi le osnovne pojme pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapije, kot so: koža, rožena plast (stratum corneum), epidermis, dermis in podkožje.
-Pozna in razume funkcijo endokrinega sistema (endokrine žleze, eksokrine žleze, hormoni), kaj ga sestavlja, razume omejitve in vpliv aromaterapije na endokrini sistem in hormone ter rabi osnovne pojme pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapije, kot so hipofiza, ščitnica in nadledvična žleza.
-Pozna in razume delovanje limfatičnega sistema, kaj ga sestavlja, ter razume omejitve in vpliv aromaterapije na njega.
-Pozna in razume delovanje imunskega sistema, kaj ga sestavlja, razume omejitve in vpliv aromaterapije na njega in osnovne pojme, ki jih uporablja pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapije, kot so imunostimulant, imunomodulator, protimikrobno, protibakterijsko in protiglivično delovanje eteričnih olj.
 • ?razume fiziološke in psihološke učinke aromaterapije naštetih posameznih eteričnih olj: bergamotka (Citrus bergamia), rdeči bor (Pinus sylvestris), brin (Juniperus communis), bosvelija (Boswellia carteri), atlaška cedra (Cedrus atlantica), čajevec (Melaleuca alternifolia), evkaliptus globulus (Eucalyptus globulus), geranija (Pelargonium x asperum), lavandin (Lavandula x intermedia), limona (Citrus limon), limonska trava (Cymbopogon citratus), nemška kamilica (Matricaria recutita), poprova meta (Mentha x piperita), rimska kamilica (Chamaemelum nobile), rožmarin kt cineol (Rosmarinus officinalis), sivka (Lavandula angustifolia), sladka pomaranča (Citrus sinensis), smilj (Helichrysum italicum), timijan kt linalol (Thymus vulgaris), ilang ilang (Cananga odorata), vetiver (Vetiveria zizanoides), pačuli (Pogostemon cablin), majaron (Origanum marjorana), cimet (Cinnamomum zeylanicum), cipresa (Cupressus sempervirens), evkaliptus radiata (Eucalyptus radiata), mandarina (Citrus reticulata), muškatna kadulja (Salvia sclarea), neroli (Citrus aurantium var. amara), palmarosa (Cymbopogon martini var. motia),  vrtnica (Rosa damacena), jasmin (absolut) (Jasminum grandiflorum) in jih uporablja
 • razume poti absorpcije in eliminacije eteričnih olj
 • razume relativne in absolutne kontraindikacije eteričnih olj
 • razume kvarne učinke aromaterapije in eteričnih olj
 • razume pojme iz splošne botanike, ki so pomembni za aromaterapijo, kot so:
 • osnovne sistematske enote pri rastlinah, ki jih uporabljamo pri eteričnih oljih (taksonomija, rod, vrsta, varieteta, hibrid, klon;latinska imena eteričnih olj; razume razliko med pojmi fenotip, genotip in kemotip ter zna navesti primere)
 • rastlinska fiziologija, povezana s proizvodnjo eteričnih olj (primarni in sekundarni metabolizem)
 • kje v rastlini nastaja eterično olje, kje ga shranjuje in biološki pomen proizvodnje eteričnega olja v rastlini
 • navedeno poveže v načela varnega dela v aromaterapiji
 • iz splošne kemije razume pomembne pojme za aromaterapijo :
-pojem atom, njegovo sestavo (atomsko jedro, elektronska ovojnica, protoni, nevtroni, elektroni, lupine)
-pojem kemijskih elementov s poudarkom na atomih ogljika, kisika in vodika
 • pozna in razume osnovne pojme v kemiji, ki so pomembni za razumevanje osnovne kemije eteričnih olj (ioni, enojna in dvojna kovalentna vez, spojine in strukture ogljika in vodika (verige, obroči, ciklični ogljikovodiki, aciklični ogljikovodiki, aromatski ali benzenski obroč), izomer (strukturni izomeri, optični izomeri, geometrični izomeri), funkcionalne skupine
-pozna značilnosti in delovanje osnovnih kemijskih družin, ki so v eteričnih oljih (terpeni, alkoholi, fenoli, ketoni, aldehidi, oksidi, estri, etri, laktoni)
onavedeno poveže v načela varnega dela v aromaterapiji
 • ?pozna in razume osnovne pojme v splošni farmakologiji, ki so pomembni za aromaterapijo (farmakologija, toksikologija, farmakognozija, farmakokinetika, farmakodinamika, terapevtski indeks, terapevtski učinek, toksični učinek) ter jih poveže v načela varnega dela v aromaterapiji
 • ?razume farmakodinamiko eteričnih olj (kako eterično olje deluje na telo) oz. delovanje eteričnih olj in spremembe, ki jih povzroča v organizmu, ter stranske učinke
 • ?razume farmakokinetiko eteričnih olj oz. delovanje organizma na eterično olje, njegove kemijske spremembe in usodo v organizmu (absorpcijo, distribucijo, metabolizem, izločanje)
 • ?pozna in razume osnovne pojme splošne farmakologije, ki jih uporablja pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapevtskega tretmana (adstringent, antidepresiv, antiemetik, antihelmintik, antioksidant, antipiretik, antirevmatik, antiseptik, cefalno, cikatrizantno, dekongestiv, diaforetik, digestiv, diuretik, ekspektorans, emmenagogum, hemostatik, hipertenziv, hipotenziv, imunostimulant, imunomodulator, kardiotonik, karminativ, lipolitik, mukolitik, protibakterijsko delovanje, protiglivično delovanje, protiinfekcijsko delovanje, protivnetno delovanje, protivirusno delovanje, relaksant, repelent, sedativ, spazmolitik, stimulant, tonik, vazodilatator, vazokonstriktor)  ter jih poveže v načela varnega dela v aromaterapiji
 • pozna pojme, ki jih srečuje na aromaterapevtskih izdelkih in razume njihov pomen (latinski naziv rastline eteričnega olja, kemotip, GC/MS, varnostni ukrepi in navodila, varnostni list)
 • razume razliko med kemotipom, hibridom in klonom
 • obvlada delovanje, uporabo in splošno sestavo eteričnih olj in absolutov
 • pozna značilnosti in delovanje osnovnih kemijskih družin, ki so v eteričnih oljih (terpeni, alkoholi, fenoli, ketoni, aldehidi, oksidi, estri, etri, laktoni)
 • pozna tri glavne težave pri uporabi eteričnih olj na koži ter kako se jim izogniti (iritacija, senzibilizacija, fototoksičnost)
 • razume posebnosti in pomen aromaterapije za različne ciljne skupine (starostniki, nosečnice, dojenčki, epileptiki)
 • pozna ostale materiale, ki jih lahko uporabimo v aromaterapiji (rastlinska olja, macerate, masla, alkohol)
 • vodi dokumentacijo o načrtu aromaterapevtskega tretmana
 • se zaveda odgovornosti izvajanja aromaterapije
 • je pozoren na motnje uporabnikovega vedenja
 • razloži uporabniku, da aromaterapija ni nadomestilo za zdravniški pregled
 • presodi, kdaj je smiselno napotiti uporabnika v zdravstveno ustanovo

Izdela načrt aromaterapevtskega tretmana:
 • pisno predstavi težave uporabnika
 • pisno predstavi izbor in količine aromaterapevtskih pripravkov, ki jih bo uporabil
 • pisno opredeli postopek priprave aromaterapevtskih pripravkov
 • pisno opredeli postopek uporabe / nanosa aromaterapevtskih pripravkov
 • izdela pisno kalkulacijo stroškov načrtovane storitve
 • pri pripravi načrta upošteva navodila za varno delo
 • pri pripravi načrta upošteva racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pri pripravi načrta upošteva potrebe in želje uporabnika
 • pri pripravi načrta upošteva strokovna načela uporabe aromaterapevtskih pripravkov
 • predstavi načrt aromaterapevtskega tretmana pred komisijo
 • pojasni zgradbo in delovanje telesnih sistemov ter vpliv aromaterapije oz. eteričnih olj nanje
 • pojasni pojme iz splošne botanike, kemije in farmakologije, ki so pomembni za aromaterapijo
 • pojasni delovanje in vpliv delovanja naštetih eteričnih olj
 • utemelji izbiro nosilnega medija
 • izkaže zavedanje, da sme eterična olja uporabljati le za nanos na kožo v nosilnem mediju po proizvajalčevem navodilu ter za odišavljanje prostora; absolutno izključena je peroralna, rektalna ali vaginalna uporaba,
 • zaveda se regulatornih omejitev pri uporabi eteričnih olj in izkaže zavedanje, da sme uporabljati le eterična olja, ki so registrirana kot kozmetični izdelek
 • pojasni varnostne ukrepe pri rokovanju z eteričnimi olji
 • prepozna hiperreaktivno in občutljivo kožo in izkaže zavedanje, da v takih primerih uporaba eteričnih olj ni primerna oz. zaželena.
 • zna pojasniti vplive na kakovost eteričnih olj ter pravilno rokovanje z njimi

pripravi stranko na aromaterapijo
 • sprejema in obravnava stranko skladno z etičnim kodeksom
 • razloži stranki potek aromaterapije z uporabo strokovne terminologije
 • seznani stranko s potekom svojega dela z uporabljenimi pripomočki ter aromaterapevtskimi pripravki ki jih bo uporabil
 • ustvarja zaupen odnos z uporabnikom
 • obvlada pravilno zaporedje delovnih postopkov in razume njihov pomen za kakovostno izvajanje aromaterapije
 • obvlada komunikacijske veščine
 • spremlja počutje stranke, je pozoren na motnje njenega vedenja
Na simuliranem primeru pripravi uporabnika na aromaterapijo:
 • zagotavlja osebno urejenost in higieno
 • zagotavlja urejenost in čistočo prostora za izvedbo aromaterapije
 • pojasni uporabniku potek aromaterapije
 • predstavi izbor aromaterapevtskih pripravkov ter njihovo delovanje na organizem
 • pojasni postopke aromaterapije in predstavi uporabljene pripomočke
 • upošteva strokovna načela uporabe aromaterapevtskih pripravkov
 • upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešne komunikacije
izvaja aromaterapijo
 • izvaja aromaterapijo skladno z načrtom in strokovnimi načeli aromaterapije
 • celovito obvlada aromaterapijo ter jo uporablja v praksi
 • obvlada vse vrste in postopke aromaterapije
 • razume postopke načrtovanja aromaterapije
 • pozna pojem in teorijo o olfaktaciji
 • razume indikacije in kontraindikacije eteričnih olj in absolutov
 • obvlada sestavo in delovanje eteričnih olj in absolutov, ki jih uporablja v aromaterapiji, ter jih zna skladiščiti
 • obvlada sestavo in delovanje hidrolatov, ki jih uporablja v aromaterapiji, ter jih zna skladiščiti
 • obvlada delovanje in vpliv delovanja naštetih eteričnih olj: bergamotka (Citrus bergamia), rdeči bor (Pinus sylvestris), brin (Juniperus communis), bosvelija (Boswellia carteri), atlaška cedra (Cedrus atlantica), čajevec (Melaleuca alternifolia), evkaliptus globulus (Eucalyptus globulus), geranija (Pelargonium x asperum), lavandin (Lavandula x intermedia), limona (Citrus limon), limonska trava (Cymbopogon citratus), nemška kamilica (Matricaria recutita), poprova meta (Mentha x piperita), rimska kamilica (Chamaemelum nobile), rožmarin kt cineol (Rosmarinus officinalis), sivka (Lavandula angustifolia), sladka pomaranča (Citrus sinensis), smilj (Helichrysum italicum), timijan kt linalol (Thymus vulgaris), ilang ilang (Cananga odorata), vetiver (Vetiveria zizanoides), pačuli (Pogostemon cablin), majaron (Origanum marjorana), cimet (Cinnamomum zeylanicum), cipresa (Cupressus sempervirens), evkaliptus radiata (Eucalyptus radiata), mandarina (Citrus reticulata), muškatna kadulja (Salvia sclarea), neroli (Citrus aurantium var. amara), palmarosa (Cymbopogon martini var. motia),  vrtnica (Rosa damacena), jasmin (absolut) (Jasminum grandiflorum) in jih uporablja
 • izbira in uporablja ustrezne postopke in metode aromaterapije
 • obvlada pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen za kakovostno izvajanje aromaterapije
 • prepozna in razloži tri osnovne note vonjev in njihov pomen v aromaterapiji
 • postavlja formulacije in odmerke v aromaterapevtskih pripravkih
 • izbira in uporablja ustrezne postopke in metode aromaterapije, ki delujejo na površini kože
 • skladno s proizvajalčevimi navodili pripravlja različne aromaterapevtske pripravke za nadaljnjo aromaterapijo
-pozna in razume delovanje telesnih sistemov (živčni, senzorični, respiratorni, kardiovaskularni, prebavni, sistem sečil, reproduktivni sistem, kostno-mišični, oporni, endokrini, limfatični, imunski - s poudarkom na koži ter živčnem, senzoričnem in respiratornem sistemu) ter jih poveže v načela varnega dela v aromaterapiji:
-Pozna in razume osnovne pojme živčnega sistema, ki jih uporablja pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapevtskega tretmana kar vključuje poznavanje osnovne anatomije živčnega sistema (osrednji/centralni živčni sistem oz. možgani in hrbtenjača ter periferni živčni sistem), osnovno delovanje živčnega sistema (somatsko in vegetativno živčevje), kako aromaterapija in eterična olja vplivajo na njega.
-Pozna in razume osnovno anatomijo in delovanje olfaktornega sistema (vohalni/olfaktornireceptorji, nosni in olfaktorni epitel, vohalni (olfaktorni) živec, olfaktorni bulbus) in limbičnega sistema (amigdaloidno jedro, obročasti girus, hipokampusova formacija, hipotalamus, mamilarno telesce, talamus, parahipokampusov girus), ki jih uporablja pri izdelovanju načrta in izvedbi aromaterapevtskega tretmana ter kako aromaterapija in eterična olja vplivajo na njih.
-Pozna in razume delovanje senzoričnega sistema in pet čutov (dotik, vid, zvok, okus in vonj s poudarkom na vonju), kaj sestavlja senzorični sistem (jezik, oči, ušesa, koža in nos) in kako aromaterapija vpliva na njega.
-Pozna in razume delovanje respiratornega sistema (vdihovanje in izdihovanje oz. zunanja respiracija, notranja respiracija), kaj ga sestavlja (nos, grlo, sapnik, bronhiji in pljuča) ter kako aromaterapija vpliva na respiratorni sistem s poudarkom na absorpciji eteričnih olj in njihovem delovanju (ekspektorirajoče, mukolitično, dekongestivno delovanje) ter jih poveže v načela varnega dela v aromaterapiji.
-Pozna in razume delovanje kardiovaskularnega sistema, kaj ga sestavlja (srce, arterije, vene, kapilare, vranica, limfatični sistem in krvne žile) ter kako aromaterapija vpliva na njega in osnovne pojme, ki jih uporablja pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapevtskega tretmana, kot so cirkulacijski sistem, kardiotonik, vazodilatator, vazokonstriktor, hipotenzorno in hipotenzorno delovanje eteričnih olj.
-Pozna in razume delovanje prebavnega sistema, kaj ga sestavlja, ter razume omejitve in vpliv aromaterapije na prebavni sistem.
-Pozna in razume delovanje sistema sečil s poudarkom na izločanju, kaj ga sestavlja, ter kako aromaterapija vpliva na njega in kako se eterična olja izločajo iz telesa skozi telesne tekočine.
-Pozna in razume delovanje reproduktivnega sistema, kaj ga sestavlja, ter razume omejitve in vpliv aromaterapije na reproduktivni sistem in jih poveže v načela varnega dela v aromaterapiji.
-Pozna in razume funkcijo kostno-mišičnega sistema, kako aromaterapija vpliva na njega, in osnovne pojme (mišice, kosti, sklepi), ki jih uporablja pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapije v velnesu ali pri aromaterapevtski masaži.
-Pozna in razume funkcijo opornega sistema s poudarkom na delovanju in absorpciji eteričnih olj v kožo, pozna tri glavne težave pri uporabi eteričnih olj na koži ter kako se jim izogniti (iritacija, senzibilizacija, fototoksičnost) ter rabi osnovne pojme pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapije, kot so: koža, rožena plast (stratum corneum), epidermis, dermis in podkožje.
-Pozna in razume funkcijo endokrinega sistema (endokrine žleze, eksokrine žleze, hormoni), kaj ga sestavlja, razume omejitve in vpliv aromaterapije na endokrini sistem in hormone ter rabi osnovne pojme pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapije, kot so hipofiza, ščitnica in nadledvična žleza.
-Pozna in razume delovanje limfatičnega sistema, kaj ga sestavlja, ter razume omejitve in vpliv aromaterapije na njega.
-Pozna in razume delovanje imunskega sistema, kaj ga sestavlja, razume omejitve in vpliv aromaterapije na njega in osnovne pojme, ki jih uporablja pri izdelavi načrta in izvedbi aromaterapije, kot so imunostimulant, imunomodulator, protimikrobno, protibakterijsko in  protiglivično delovanje eteričnih olj.
 • spremlja počutje stranke in po potrebi prilagaja izvajanje aromaterapije
 • pozna zakonitosti skladnega delovanja organizma na fizični, energijski, duhovni in emocionalni ravni
 • zaveda se omejitev pri izvajanju aromaterapije
 • se zaveda odgovornosti izvajanja aromaterapije
 • je pozoren na motnje uporabnikovega vedenja
Na simuliranem primeru izvede aromaterapijo:
 • zagotavlja osebno urejenost in higieno
 • zagotavlja urejenost in čistočo prostora za izvedbo aromaterapije
 • strokovno izvaja postopek aromaterapije z uporabo ustreznih pripravkov
 • upošteva načrt aromaterapevtskega tretmana
 • izvedbo aromaterapije prilagaja uporabnikovemu odzivu
 • upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešne komunikacije
 • obračuna izvedeno storitev
 • pojasni zgradbo in delovanje telesnih sistemov ter vpliv aromaterapije oz. eteričnih olj nanje
 • pojasni delovanje in vpliv delovanja naštetih eteričnih olj

svetuje stranki o aromaterapiji
 • svetuje stranki in jo poučuje o uporabi aromaterapije
 • svetuje stranki in jo poučuje o uporabi eteričnih olj, absolutov in hidrolatov
 • svetuje stranki in jo poučuje o mešanju eteričnih olj, absolutov in hidrolatov
 • svetuje stranki in jo poučuje o izdelavi aromaterapevtskih pripravkov
 • seznanjen je z zgodovinskim razvojem aromaterapije
 • razume pojem, teorijo in razliko med holistično in klinično aromaterapijo
 • razume pojem in teorijo o olfaktaciji
 • obvlada pojem in teorijo o pridobivanju eteričnih olj (destilacija, hladno stiskanje)
 • obvlada pojem in teorijo o pridobivanju absolutov
 • razume razliko med eteričnim oljem, absolutom in CO2-ekstraktom
 • obvlada teorijo in zna razložiti potek absorpcije eteričnih olj skozi kožo in respiratorni sistem
 • obvlada teorijo in zna razložiti potek eliminacije eteričnih olj
 • obvlada različne metode mešanja eteričnih olj v aromaterapiji
 • poučuje stranko o uporabi aromaterapije in specifičnih eteričnih oljih, absolutih in hidrolatih
 • razume povezanost učinkov aromaterapije na telesno in duševno počutje
 • razume pomen aromaterapije v masaži in velnesu
 • uporablja aromaterapevtska masažna olja
 • razume pomen individualnega pristopa k uporabniku
 • razume pomen zagotavljanja intimnosti varovanja osebne integritete uporabnika
 • pozna posebnosti in pomen aromaterapije za različne ciljne skupine (starostniki, nosečnice, dojenčki, epileptiki)
 • obvlada strokovno terminologijo
 • spoštuje človekovo osebnost (sebe in stranke) in etično ravna do sebe in uporabnika ob upoštevanju posameznikovih lastnosti
 • ustvarja zaupen odnos z uporabnikom
 • obvlada komunikacijske veščine
 • zna vzpostaviti primeren stik in komunikacijo s stranko
 • zaveda se pomena verbalnih in neverbalnih pravil komuniciranja s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega in prijaznega odnosa do strank za promocijo lastnega dela
 • razume in uporablja splošne pojme in tehnike iz psihologije, ki so pomembni za izvajanje aromaterapije:
-pozna osnove verbalne in neverbalne komunikacije (pristopanje h klientu, odnos s klientom, predstavitev sebe in svojih uslug, prepoznavanje klientovih občutkov in njegovih neverbalnih znakov, pomaga klientu preko pogovora, aktivno poslušanje)
-pozna osnovne človekove potrebe oz. hierarhijo potreb po Maslowu (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in ljubezni, potrebe po ugledu, spoštovanju, kognitivne potrebe, estetske potrebe, samoaktualizacija) ter jih upošteva pri izvajanju aromaterapije
-pozna in razume pojem stres, simptome in znake stresa, osnovne faze stresa (alarm, napad, obramba ali umik, upor, izčrpanost), pogoste vzroke stresa in povezane pojme s stresom, ki so pomembni za izvajanje aromaterapije
-navedeno poveže v načela varnega dela v aromaterapiji
Na simuliranem primeru svetuje uporabniku:
 • glede izbire aromaterapevtskih pripravkov, količine in načina pravilne uporabe
 • upošteva želje in potrebe uporabnika
 • upošteva načrt aromaterapevtskega tretmana
 • pri tem uporablja strokovno terminologijo
 • pri tem upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešnega komuniciranja
 • predstavi in pojasni izbor svetovanih aromaterapevtskih pripravkov in postopkov pred komisijo
 • upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešnega komuniciranja
 • pojasni hierarhijo človekovih potreb v povezavi z izvajanjem aromaterapije
 • opredeli pojme povezane s stresom, ki so pomembni za izvajanje aromaterapije
 • opredeli pojme antidepresiv, anksiolitik, sedativ, psihofizično ravnotežje, tonik za centralni živčni sistem, dvig razpoloženja
 • opredeli in pojasni značilnosti hipokratovih tipov temperamenta
 • izkaže zavedanje, da eterična olja, ki jih uporablja, niso namenjena zdravljenju temveč so le podpora za dobro počutje


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Kreft, Samo in Kočevar Glavač, Nina: Sodobna fitoterapija.
 • Kočevar Glavač, doc. dr. Nina in Janeš, doc. dr. Damjan: Sodobna kozmetika, sestavine naravnega izvora.
 • Plut, Štefan: Anatomija in fiziologija človeka, učbenik za modul Anatomija in fiziologija v programu Zdravstvena nega-.
 • Mozetič, Tatjana in Slapnik, Andreja: Anatomija in fiziologija človeka, delovni zvezek za modul Anatomija in fiziologija v programu Zdravstvena nega.
 • Smrdu, Andrej: Kemijo razumem, kemijo znam 3, delovni zvezek za kemijo v 3. letniku gimnazije.
 • Rose, Jeanne: 375 Essential Oils and Hydrosols.
 • Schnaubelt, Kurt: Advanced Aromatherapy.
 • Gattefosse, Rene-Maurice: Aromathérapie – les huiles essentielles hormones végétales.
 • Franchomme, Pierre, Jollois, Roger, Pénoël, Daniel: Aromathérapie exactement.
 • Valnet, Jean: Aromathérapie, Traitement des maladies par les essences des plantes.
 • Price, Shirley: Aromatherapy for Health Professionals.
 • Price, Shirley: Aromatherapy for Common Ailments.
 • Buckle, Jane: Clinical Aromatherapy.
 • Shutes, Jade: Components and Essential Oils Reference manual.
 • Tisserand, Robert, Young, Rodney: Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals.
 • Sue Clarke BSc PhD: Essential Chemistry for Aromatherapy.  
 • Marković, dr. sc. Stribor:  Fitoaromaterapija,.
 • Schnaubelt, Kurt: Medical Aromatherapy.
 • Gümbel, Dietrich: Principles of Holistic Therapy with Herbal Essences.
 • Bowles, E. Joy: The Chemistry of Aromatherapeutic Oils.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Melani Kovač, aromaterapevtka, predsednica Aromainštituta - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
 • Daria Babšek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, CIDESCO odbor
 • Maja Kolnik Švara, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov
 • Željko Radmanović, dipl. ost. aromaterapevt, Higeja, d. o. o.
 • Mihael Kovač, univ. dipl. kem., Favn, d. o. o.


Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK:
 • Nika Mustar, CPI
 • Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.