Poklicni standard

Naziv:

Pivovar/pivovarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Pivovar/pivovarka (54100361)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pivovar/pivovarka (65074100)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. samostojno načrtovati in organizirati lastno delo
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. pri svojem delu upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa
 4. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih, lastnine in okolja
 5. odgovorno, podjetno in etično se obnašati
 6. sporazumevati se z različnimi deležniki ter pri tem uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 7. samostojno zvariti pivino
 8. samostojno prevreti pivino
 9. samostojno zoriti in filtrirati pivo
 10. samostojno polniti in pasterizirati pivo
 11. zagotavljati sledljivost in voditi ustrezno (pripadajočo) dokumentacijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • načrtuje gospodarno rabo virov z naravnimi viri, energijo, materiali in drugimi viri (prostor, oprema, potrošni material) - potrebnih za izvedbo del
 • načrtuje gospodarno ravnanje z odpadki (preprečevanje nastajanja, ločeno zbiranje, ponovna raba in predelava/recikliranje ter ustrezno odlaganje)
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo (analizo surovine, navodila za delo in opredeli postopek dela)
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
 • interpretira analizne izvide za surovine

 • razume tehnološko dokumentacijo
 • pozna osnove mikrobiologije živil
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • zna organizirati delo
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • zagotavlja osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (priprava materialov, strojev, orodij)
 • opravi količinski in kakovostni pregled surovin

 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin v pivovarstvu
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
Operativna dela vari pivino
 • upošteva in izvaja predpisane recepture za posamezne vrste piva
 • jemlje in pripravlja vzorce za analizo
 • pripravi surovine
 • vari pivino
 • ohladi pivino na začetno temperaturo vrenja
 • zagotavlja higieno opreme in prostorov

 • pozna pomen kemijskih in fizikalnih analiz surovin
 • pozna proces varenja pivine
 • pozna pomen osnovnih kemijskih in fizikalnih analiz sladice in pivine
 • pozna naprave v varilnici
 • pozna vpliv posameznih surovin na kvaliteto pivine
vre pivino
 • pripravi pivski kvas
 • uravnava delovanje naprav v vrelni kleti
 • spremlja in nadzoruje vrenje (temperaturo, tlak, čas vrenja, prevrelost)
 • loči kvas od mladega piva
 • pripravi mlado pivo na zorenje
 • jemlje vzorce za fizikalno kemijske analize
 • zagotavlja higieno opreme in prostorov

 • pozna proces vrenja piva
 • pozna postopek priprave in shranjevanja pivskega kvasa ter njegove lastnosti
 • pozna naprave in stroje v vrelni kleti
 • pozna pomen kontrole posameznih faz alkoholnega vrenja
 • pozna postopke čiščenja in dezinfekcije opreme in prostorov
zori in filtrira pivo
 • spremlja in nadzoruje proces dozorevanja piva (nadzoruje temperaturo, tlak in odvajanje CO2, organoleptično ocenjuje ...)
 • pripravi filter za filtracijo in filtrira pivo
 • jemlje vzorce za fizikalno-kemijske analize

 • pozna opremo, stroje in naprave  v zorilni kleti
 • pozna različne filtrirne naprave in filtrirna sredstva
 • pozna pomen stabilizacije piva
 • pozna pomen senzorične, kemijske in mikrobiološke kontrole piva

polni in pasterizira pivo
 • jemlje vzorce za kemijsko, mikrobiološko in senzorično analizo

 • pozna postopke priprave piva za polnjenje
 • pozna možnosti polnjenja in pasteriziranja piva
 • pozna higienske zahteve v polnilnici
 • pozna stroje in naprave v polnilnici
 • pozna različne embalažne materiale za polnjenje piva
 • pozna tehnološki postopek polnjenja in pasterizacije piva
 • pozna vrste in pomen analiz piva ter kriterije kakovosti
 • pozna  negativni vpliv odpadnih materialov na okolje in preprečuje morebitne emisije
zagotavlja sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)  
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu

 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in zapisuje porabo materiala
 • zapisuje naročila in proizvedene količine

 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • pozna osnove dela z računalnikom
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • seznanja se s tržno umeščenostjo podjetja in ostalih deležnikov v okolju (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti)
 • racionalno gospodari z naravnimi viri, energijo, materiali in drugimi viri (prostor, oprema, potrošni material), ki jih potrebuje za opravljanje svojega dela
 • dogovarja se s strankami o naročilih, posebnih naročilih, prilagojenih izdelkih
 • nabavlja surovine na podlagi kalkulacije
 • prodaja izdelke na podlagi kalkulacije

 • pozna postopke nabave surovin
 • pozna postopke prodaje izdelkov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • preverja kakovost končnega  izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju

 • pozna načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • pozna postopke ravnanja s surovinami, polizdelki in končnimi izdelki
 • pozna postopke kontrole kakovosti surovin in izdelkov
 • pozna standarde kakovosti s področja pivovarstva
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehanskonastavljivimi ter ročno-krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • dezinficira stroje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila

 • pozna  postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav v pivovarstvu
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, strankami in strokovnimi službami
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna postopke in načine uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije

Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu in skrbi za okolje
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve  in zakonske predpise o varnosti in zdravju  pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • gospodarno ravna z odpadki (preprečevanje nastajanja, ločeno zbiranje, ponovna raba in predelava/recikliranje ter ustrezno odlaganje)

 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna vrste odpadkov in ravnanje z njimi pri svojem delu
 • pozna pomen ločevanja odpadkov
 • pozna postopke ravnanja z energijo in vodo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jana Ramuš, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, GZS
 • Regina Godec Kirn, Pivovarna Laško
 • Zlatka Harl, Živilska šola Maribor
 • Apolonija Lipovšek, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje


7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • Regina Godec, Pivovarna Laško, d. d.
 • Denis Imširović, Vizir, d. o. o.

 • Albin Hozjan, predsednik Društva pivovarjev Slovenije
 • Vasja Golar, Brauhaus Bevog GmbH, Avstrija
 • Janez Ozimek, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • Iztok Jože Košir, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • Marjan Vindiš, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
 • Petja Šegatin, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
 • Jasmina Mihelak Zupančič, Šolski center Slovenske Konjice–Zreče
 • Brigita Kukovič, Šolski center Slovenske Konjice–Zreče
 • Jelka Čop, Center RS za poklicno izobraževanje


Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.