Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica mesarja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica mesarja (65017630)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. kontrolirati  lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati zdravje in okolje
 4. komunicirati s sodelavci
 5. zagotavljati kvaliteto opravljene storitve
 6. sprejeti živali v zakol in jih po potrebi oskrbeti
 7. pomagati pri klanju živali
 8. opravljati  različna dela v vamparni in črevarni
 9. pomagati  pri obdelavi mesa
 10. sodelovati pri pripravi razsolice in pomaga pri samem razsoljevanju mesa
 11. pomagati pri pripravi potrebnega materiala za izdelavo mesne emulzije
 12. pomagati pri izdelavi presnih mesnin in mesnih pripravkov
 13. pomagati pri izdelavi izdelkov iz slanine in masti
 14. pomagati pri izdelavi polpripravljenih in pripravljenih jedi
 15. pomagati pri hlajenju in zamrzovanju mesa in mesnih izdelkov
 16. pakirati meso in mesne izdelke


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo
 • pregleda navodila za delo
 • seznani se z veterinarsko-sanitarnimi predpisi
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnove sistema HACCP
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko, poskrbi za osebno higieno
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo
 • pozna optimalno vzdrževanje osebne higiene, higiene obratov, strojev in naprav
 • pozna nevarnosti navzkrižne kontaminacije z alergeni
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • pozna postopke priprave in pospravljanja surovin, orodja in embalaže
Operativna dela sprejme klavno govedo in klavne prašiče v hleve
 • sprejme živali iz transportnih kamionov in jih sortira po hlevskih blokih
 • napoji in po potrebi krmi živali
 • pozna vrste klavnic, njihovo ureditev in delovno opremo
 • pozna pomen označevanja živali
 • pozna pomen pravilnega ravnanja z živalmi
 • poznajo vrste in pasme živali in njihove značilnosti (mesne, mlečne, kombinirane)

sprejme živo perutnino
 • sprejme, stehta in razloži živo perutnino v kletkah
 • pozna pomen označevanja živali
 • pozna pomen pravilnega ravnanja z živalmi
 • poskrbi za primerno zračenje prostorov za sprejem žive perutnine
 • pozna vrste perutnine, načine vzreje in posebnosti perutnine

pomaga pri klanju govedi in prašičev na klavni liniji
 • glede na tehnologijo klanja odere kožo ali pari ter ožiga prašiče
 • odstrani rogove in parklje
 • obrezuje in pere klavne polovice ter jih skladišči v hladilne komore
 • pozna osnove anatomije goveda in prašičev (pozna vrste živalskih tkiv, okostje in mišičevje klavnih živali, pozna notranje organe, prebavila, sečne organe, srce in zgradbo krvožilnega sistema, dihala in spolne organe)
pomaga pri klanju perutnine na klavni liniji
 • obeša posamezne živali na obešala tekočega traku
 • upravlja z napravo za omamljanje perutnine
 • ročno kolje perutnino ali kontrolira učinkovitost avtomatske naprave za klanje perutnine
 • ročno opravi postopke parjenja, skubljenja, evisceracije, pranja in pregleda trupov
 • nastavlja parametre in naprave za parjenje, strojno skubljenje, evisceracijo in pranje trupov perutnine
 • ločuje užitne in neužitne dele drobovine
 • užitne dele primerno obdela (očisti, opere, pripravi za hlajenje)
 • pregledane trupe obeša na obešala traku (vozička) za hlajenje
 • pozna osnove anatomije perutnine
 • pozna faze zakola perutnine
 • pozna stroje in naprave za transport, skubljenje, evisceracijo, pranje in hlajenje perutnine

razseka in izkoščuje perutnino
 • pretehta oz. kalibrira trupe za pakiranje celih trupov
 • ročno razseka trupe perutnine na osnove kose (prsi, peruti, bedra, hrbet)
 • nastavlja stroje in naprave za strojni razsek in izkoščevanje trupov
 • ročno izkoščuje trupe na fiksnih ali kontinuirnih linijah za izkoščevanje
 • pripravi in oblikuje kose perutninskega mesa za pakiranje
 • pozna osnove anatomije perutnine
 • pozna najpomembnejše stroje, naprave za izkoščevanje perutnine in pakiranje
sprejme in pomaga pri klanju drobnice, kuncev in divjačine
 • sprejme drobnico ali kunce v zakol
 • sprejme divjad v koži in jo sortira v hladilnikih po vrstah
 • izkoži drobnico, kunce ali divjad in razpolovi trupe
 • razkosa trupe drobnice, kuncev in divjadi na anatomske dele in kategorizira meso po vrstah
 • pripravi prodajne kose mesa
 • konfekcionira in deklarira meso drobnice, kuncev ali divjadi
 • pozna anatomske posebnosti posameznih živalskih vrst
 • pozna prostore, naprave in opremo za zakol
 • pozna posamezne faze zakola drobnice in kuncev
 • zna razkosati drobnico, kunce in divjad

pomaga pri različnih delih v črevarni in vamparni
 • čisti in ožema goveja in svinjska čreva
 • kalibrira, meri ter jih pravilno skladišči
 • čisti in konfekcionira goveje vampe in prašičje želodce
 • pozna zgradbo prebavil
 • pozna postopek čiščenja črev, želodcev in vampov
pomaga pri obdelavi mesa (svinjskega stegna, plečeta, kareja, reber ter vratu, goveje prednje in zadnje četrti – stegna, hrbta ter ledja, reber in prsi, podplečja z vratom in plečetom )
 • izkosti, obdela in oblikuje kose
 • razseka klavne polovice na več vrst četrti
 • konfekcionira meso
 • pozna osnovne načine razseka mesa
 • zna poimenovati posamezne kose mesa
pomaga pri pripravi presnih mesnin in mesnih pripravkov
 • pomaga pri pripravi presnih mesnin in mesnih pripravkov (nabodala/ražnjiči, začinjeno meso, marinirano meso …)
 • pozna pomen higiene pri delu z mesom
sodeluje pri pripravi razsolice in pomaga pri samem razsoljevanju mesa
 • pomaga mesarju pri fazi razsoljevanja mesa
 • pozna različne postopke razsoljevanja, uporabo masirk in vlogo soli in nitrita pri tem
pomaga pri pripravi potrebnega materiala za izdelavo mesne emulzije
 • zamrzuje pripravljeno emulzijo v ploščate bloke
 • pozna stroje in naprave za izdelavo emulzije

pomaga pri izdelavi mesnih proizvodov
 • predeluje (obdeluje) meso s pomočjo stroja za mletje mesa, kuterja in raznih mešalcev
 • polni nadev v razne ovitke (odvisno od vrste izdelka)
 • oblikuje oziroma frka napolnjene polproizvode
 • po navodilih uporablja stroj za embaliranje in deklariranje ter lepi deklaracije
 • pozna stroje in naprave za predelavo mesa ter pakiranje
 • pozna vrste mesnih izdelkov po skupinah (skladno z veljavno zakonodajo)
 • pozna njihove glavne značilnosti in tehnološki postopek izdelave
pomaga pri izdelavi različnih vrst izdelkov iz slanine in masti
 • upravlja stroje za izdelavo izdelkov
 • dimi in toplotno obdeluje slanino glede na želen izdelek
 • topi mast po suhem in mokrem postopku
 • s toplotno obdelavo izdeluje ocvirke
 • glede na delovna navodila pravilno uskladišči izdelke
 • glede na način pakiranja izbere primerne embalažne materiale
 • pozna osnove tehnoloških postopkov za izdelavo izdelkov iz slanine in masti
 • pozna stroje in naprave za izdelavo izdelkov iz slanine in masti
 • pozna posebnosti pri skladiščenju izdelkov iz slanine in masti
pomaga pri izdelavi polpripravljenih in pripravljenih jedi
 • upravlja naprave in stroje za izdelavo izdelkov
 • po navodilu pomaga pri izdelavi pripravljenih ali polpripravljenih jedi
 • pakira in skladišči izdelke
 • pozna osnove tehnoloških postopkov izdelave polpripravljenih in pripravljenih jedi
 • pozna stroje in naprave za izdelavo in pakiranje polpripravljenih in pripravljenih jedi
 • pozna posebnosti skladiščenja polpripravljenih in pripravljenih jedi

pomaga pri izdelavi trajnih konzerv
 • pripravi surovine za izdelavo nadeva
 • na dozirnih linijah polni nadev v pločevinke ali alu-posodice
 • napolnjene pločevinke oz. posodice sterilizira v sterilizatorju
 • označi in pakira gotove proizvode
 • pozna faze izdelave poltrajnih in trajnih izdelkov
 • pozna stroje in naprave za izdelavo, polnjenje in sterilizacijo konzerv
 • pozna postopke kontrole trajnih konzerv
pomaga pri izdelavi poltrajnih in trajnih suhomesnatih mesnih proizvodov
 • ročno ali strojno masira porabniške kose
 • soli in presoljuje porabniške kose
 • suši različne vrste trajnih mesnih proizvodov
 • pozna vrste suhomesnatih izdelkov in njihove značilnosti
 • pozna osnovne tehnološke postopke izdelave poltrajnih in trajnih suhomesnatih izdelkov
pomaga pri hlajenju in zamrzovanju mesa in mesnih izdelkov
 • pripravi meso in mesne izdelke za hlajenje ali zamrzovanje
 • zamrznjeno meso skladišči v skladiščnem zamrzovalniku
 • pozna postopek ohlajanja, zamrzovanja, šok zamrzovanja in odmrzovanja mesa ter mesnih izdelkov
 • pozna stroje in naprave za hlajenje in zamrzovanje
pakira mesne izdelke
 • ročno ali strojno tehta in pakira mesne izdelke v prodajno in zbirno embalažo
 • upravlja s stroji oz. z linijami za pakiranje
 • deklarira izdelke
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • pozna stroje in naprave za pakiranje mesa in mesnih izdelkov
 • pozna pomen in vrste embalažnih materialov
 • pozna pogoje hlajenja in skladiščenja
 • zna mesne izdelke narezati in zapakirati
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju mesa in mesnih izdelkov
Administrativna dela izpolnjuje delovne naloge in delovne obrazce
 • izpolnjuje delovne naloge
 • zna izpolnjevati enostavne obrazce
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, aditivi,  polizdelki in končnimi izdelki
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • skrbi za čistočo v delovnem okolju in čisti ter razkužuje stroje in naprave, s katerimi upravlja
 • opravi manjša vzdrževalna popravila, o pomanjkljivostih obvesti pooblaščenega vzdrževalca
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev in naprav
 • pozna čistilne pripomočke in zna ravnati z njimi
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja ter varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna ukrepe ob izrednih dogodkih
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • zna varno ravnati z nevarnimi kemikalijami/čistili
 • pozna pomen ločevanja odpadkov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Samo Vrtovec , MIP Nova Gorica
 • Jurij Urbanec, Perutnina Ptuj, d. d., PC MI Zalog
 • Tatjana Šubic, Mesarija Arvaj
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Andreja Banko, Panvita, Murska Sobota
 • Martina Zabukošek, Perutnina Ptuj, d. d., PC MI Zalog
 • Tatjana Šubic, Mesarija Arvaj
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.