Poklicni standard

Naziv:

Koreograf/koreografinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2014

Predhodniki:

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Koreograf/koreografinja (64612700)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje, pripravi, izvede in oceni ter evalvira lastno delo in delo udeležencev
 • vodi administrativne procese v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja
 • zagotavlja kakovost dela in izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • komunicira s plesalci in strokovnjaki
 • uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • vodi strokovni tim in/ali sodeluje v njem ter izvaja nadzor nad delom
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • koreografira
 • usmerja izražanje plesalcev in njihovega giba v plesu
 • spodbuja kreativne in interpretativne sposobnosti plesalcev
 • upošteva glasbene, odrske in prostorske zakonitosti ter vrednoti lastno koreografijo
 • vzdržuje telesne sposobnosti plesalcev in preprečuje nastanek poškodb
 • organizira, pripravi in izvaja plesne treninge, vaje, nastope in tematske dogodke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, izvede in evalvira lastno delo in delo plesalcev
 • pripravi terminski načrt plesnih vaj
 • organizira svoje delo in delo plesalcev
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordinacije dela
 • pripravi motivacijski model treninga
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • oceni lastno delo
 • oceni delo plesalcev
 • pozna organizacijo delovnega procesa, sistemov in vodenja skupin
Priprava dela oz. delovnega mesta izbere opremo in pripravi delovno mesto za trening, vaje, nastop ali tematski dogodek
 • pripravi rekvizite, material in plesne pripomočke
 • pripravi varno okolje
 • estetsko in funkcionalno ureja prostor
 • izbere glasbo, primerno plesni zvrsti
 • upošteva varnostne in požarnovarnostne predpise in normative

Operativna dela koreografira
 • izdela idejni osnutek koreografije
 • sestavi program za plesalce in upošteva njihove različne sposobnosti ter predznanje
 • oblikuje zaporedje določenih gibov in gibanja plesalcev v prostoru
 • upošteva koreografske principe in postopke
 • uporablja improvizacijo za razvoj inovativnih idej gibanja
 • razvija inovativnost in kritičnost pri selekciji in kompoziciji plesnega materiala
 • prikaže gib oz. ples glede na držo, ravnotežje, koordinacijo, moč, fleksibilnost
 • prevzema odgovornost za strokovno izpeljavo programa – svojega dela/koreografskega dela
 • zagotavlja izvirnost, kreativnost, in prepoznaven stil koreografije
 • izvaja evalvacijo koreografskega procesa
 • pozna osnove klasičnega in modernega baleta, džez baleta – džeza, sodobnega plesa, standardnih in latinskoameriških plesov ter modernih plesnih tehnik
 • pozna osnove različnih plesnih tehnik, ima pa obsežno znanje določene plesne tehnike
 • pozna različne koreografske principe vodenja skupine
 • pozna tehnike vodenja in usmerjanja plesalcev v raziskovanje giba
 • pozna specifike človeškega gibanja v smislu obvladovanja prostora, časa, oblike in energije
 • pozna pomen plesa kot kulturne, umetniške, športne in družabne dejavnosti
 • pozna in razume zgodovino in teorijo plesa
 • zna javno nastopati, predavati in demonstrirati praktične koreografske vsebine
upošteva glasbene, odrske in prostorske zakonitosti
 • zaveda se tesne povezanosti med plesom in glasbo
 • koreografijo oblikuje v smislu dramaturško zaokrožene celote
 • oblikuje gibanje plesalcev in razmerij ter odnosov med njimi
 • obvlada orientacijo v prostoru
 • obvlada osnove vizualizacije
 • pozna osnove teorije glasbe
 • pozna različne zvrsti glasbe ter jih izbere glede na namen koreografije
 • pozna osnove dramaturgije plesa

spodbuja kreativne in interpretativne sposobnosti plesalcev
 • spodbuja kreativne in interpretativne sposobnosti pri gibanju in izražanju plesalcev
 • spodbuja uporabo telesnih sposobnosti plesalcev
 • natančno demonstrira gibalne vzorce
 • spodbuja izražanje z glasbo ali brez nje
 • usmerja plesalce v raziskovanje giba
vzdržuje telesne sposobnosti plesalcev in preprečuje nastanek morebitnih poškodb plesalcev
 • načrtuje in določi metode ter tehnike dela in poučevanja
 • v pravem zaporedju izbira in izvaja vaje za ogrevanje, glavni del, za raztezanje ter ohlajanje
 • upošteva določen časovni protokol za izvedbo vaje glede na vsebino programa
 • spremlja razvoj stroke
 • vaje prilagaja načrtom in jih usklajuje s sposobnostmi plesalcev v tehničnem in vsebinskem smislu
 • oblikuje tehnične vaje za pripravo na delo na koreografiji
 • samostojno določa cilje vadbe – njegove vaje/koreografije in ponovitve le-teh/te in ponovitev
 • ukrepa pri preutrujenosti mišic in preprečuje nastanek morebitnih poškodb
 • pozna pomen izvajanja vaj za ogrevanje, raztezanje in vzdrževanje telesnih sposobnosti ter postopke izvedbe
 • pozna zakonitosti in pomen vadbene enote
 • pozna zakonitosti optimalno pripravljenega telesa
 • pozna načine spremljanja razvoja stroke
 • pozna prednosti funkcijske vadbe in čemu je ta namenjena
 • zna uporabiti vaje za izboljšanje določene gibalne sposobnosti
 • pozna načine ohranjanja kondicije, vzdrževanja lastnega zdravja in preprečevanja poškodb pri delu
 • skrbi za skladen telesni razvoj plesalcev
 • pozna osnove anatomije in fiziologije
 • obvlada preventivno medicino plesa
 • pozna vrste najpogostejših poškodb in preventivne ukrepe
 • pozna postopke prve pomoči
organizira, pripravi in izvaja (plesne) treninge, vaje, nastope in tematske dogodke
 • izvaja projektno delo: predstave, produkcije, tekmovanja, treninge
 • vodi strokovni tim in/ali sodeluje v njem
 • pripravi koncept predstave ali produkcije, ga izvaja ali sodeluje pri njem
 • predlaga in analizira različne koreografske rešitve
 • usklajuje idejne in oblikovne zamisli
 • pozna zakonitosti in elemente projektnega dela
 • obvlada timsko delo pri izvajanju razvojnih projektov in raziskovanja
 • pozna metode projektnega dela
 • pozna funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
vrednoti koreografijo
 • analizira podobnosti in razlike med različnimi plesnimi zvrstmi
 • izvaja evalvacijo v smislu obvladovanja prostora, časa, oblike in energije gibanja – Laban
 • pozna zakonitosti in kriterije vrednotenja koreografije določene plesne zvrsti
 • seznanjen je z omejitvenim programom in s pravilnikom o koreografijah določenih plesnih zvrsti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izvaja predstavitvene dejavnosti – aktivnosti za načrtovane programe
 • pozna vrste in oblike stroškov lastnega dela in porabljenega materiala
 • pozna principe ekonomike in jih upošteva pri delu
 • oblikuje svoj portfolio
 • pozna principe trženja, menedžmenta in potreb na trgu
Vodenje vodi strokovni tim in/ali sodeluje v njem
 • sodeluje pri izvajanju dela strokovnega tima
 • pozna osnovne elemente vodenja skupin
 • pozna osnove projektnega dela in vodenja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela in izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotavlja kakovostno izvajanje dejavnosti
 • se stalno strokovno usposablja na plesnem in umetniškem področju
 • skrbi za prenos novih znanj v plesnoumetniško okolje
 • z metodami in s tehnikami dela skrbi za celostni razvoj in strokovno rast
 • išče nove rešitve in pristope
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • motivira sodelavce za kakovostno izvajanje plesne dejavnosti
 • širi plesno kulturo v slovenskem prostoru
 • ravna v skladu z etičnimi in s strokovnimi standardi
 • uporablja nova strokovna znanja za osebni in strokovni razvoj
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
Komunikacija komunicira s plesalci in strokovnjaki
 • sodeluje v strokovnih komisijah
 • izvaja strokovno mentorstvo plesalcem
 • komunicira s strokovnjaki različnih področij in plesalci
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in angleškem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku
 • obvlada metode verbalne in neverbalne komunikacije z različnimi ciljnimi skupinami
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • skrbi za svojo varnost in varnost plesalcev
 • izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna različne vrste možnih nevarnosti za poškodbe na delovnem mestu
 • pozna splošne in posebne zakonske pravne dokumente, ki urejajo varnost in zdravje pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Tomaž Ambrož, vrhunski plesni strokovnjak za področje r'n'r, družabnega plesa in drugih plesnih zvrsti, Urška, d. o. o.
 • Nataša Ambrož, vrhunska plesna strokovnjakinja za področje latinskoameriških in standardnih plesov, podpredsednica Svetovne plesne zveze – IDSF (International Dance Federation), zadolžena za razvoj izobraževanja na področju plesa in plesnih sodnikov, Urška d. o. o.
 • Peter Maxwell, vrhunski plesni strokovnjak za področje latinskoameriških plesov in tekmovalnega plesa, predsednik Svetovne plesne zveze – IPDSF, svobodni umetnik
 • dr.Ruud Veremly, vrhunski plesni strokovnjak za poučevanje vseh zvrsti plesa, doktor plesnih znanosti, Laban center London, Amsterdam
 • Peter Townsend, vrhunski plesni strokovnjak za področje klasičnega in džez baleta, Londons contemporary dance school (LCDS), Amsterdam
 • asist. Tina Jarc Šifrar, prof. športne vzgoje, vrhunska plesna strokovnjakinja za področje psihične in fizične priprave plesalcev, katedra za ples, Fakulteta za šport
 • mag. Sergej Petrović, prof. športne vzgoje, katedra za fitnes in aerobiko, Fakulteta za šport
 • Tomaž Fuchs, višji fizioterapevt mentor, Cyriax terapevt, Fizioterapija Fuchs
 • Barbara Močan, dipl.inž. radiologije in uni.dipl.organizator dela, Urška d. o. o.
Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda

 • Nina Meško, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
 • Branko Padjan, Plesna šola Rolly
 • Mojca Robič, Plesna šola Spin
 • Mirjana Šrot, SNG Maribor
 • Valerija Rahle, plesalka in koreografinja
 • Barbara Močan, Akademija za ples

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.