Poklicni standard

Naziv:

Mojster/mojstrica strojnih instalacij

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mojster/mojstrica strojnih instalacij (64317430)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela,
 3. oblikovati in izdelati montažne elemente strojnih inštalacij,
 4. izvesti montažo in priklop naprav in elementov strojnih inštalacij (vodovod, plinska inštalacija, ogrevanje in prezračevanje),
 5. vzdrževati strojne inštalacije (vodovod, plinska instalacija, ogrevanje in prezračevanje),
 6. načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 7. samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovno-pravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 8. samostojno komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 9. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti,
 10. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo poslovne enote,
 11. zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančno-ekonomskega področja.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje in organizacija lastnega dela ter sodelovanja pri načrtovanju dela v skupini
 • pregledovanje naročila, prevzemanje dokumentacije in ovrednotenje zbranih informacij
 • pregledovanje in razumevanje montažnega načrta elementov ter opreme, ogledovanje stanja na objektu in primerjava s projektnimi zahtevami strojnih instalacij oziroma ostalih montažnih in tehnoloških načrtov
 • načrtovanje dela terminsko in po fazah dela ter izbiranje vrste in količine materialov ter drugih elementov strojnih instalacij
 • uskladitev izvedbe strojno-instalacijskih del s terminskim planom gradbišča oziroma z izvajalci ostalih del

Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta, delovne naprave, orodij in materialov v delavnici ter na delovišču - gradbišču
 • preverjanje skladnosti načina vgradnje, količine in kvalitete projektirane napeljave strojnih instalacij z realnim stanjem na objektu in tehnološkimi potrebami investitorja
 • označevanje lege elementov napeljave strojnih instalacij skladno z montažnim načrtom in projektom strojnih instalacij
 • označevanje potrebnih prebojev in utorov na gradbeni konstrukciji za potrebe napeljave strojnih instalacij skladno s projektom
 • organiziranje prostora za potrebe skladiščenja orodja, strojev in materialov
 • izbiranje in pripravljanje potrebnih orodij, opreme, materialov in drugih pripomočkov, potrebnih za izvedbo del
 • pripravljanje in preverjanje merilnih naprav (njihov rok umerjenosti), orodij in naprav za montažo
 • izbiranje ustrezne varovalne opreme ter usklajevanje varnosti na gradbišču z drugimi udeleženci
Operativna dela oblikovanje in izdelava montažnih elementov strojnih inštalacij
 • oblikovanje in izdelovanje sestavnih elementov prezračevalnih kanalov, oziroma cevnih napeljav ter potrebnih elementov za pritrjevanje
 • izpeljevanje preizkusa trdnosti in tesnosti
 • urejanje protikorozijske zaščite napeljave
 • označevanje sestavnih delov po zaporednih oznakah in posamičnih sklopih napeljave strojnih inštalacijmontaža in priklop naprav in elementov strojnih inštalacij (vodovod, plinska inštalacija, ogrevanje in prezračevanje)
 • preučevanje načrta montaže naprave in pripravljanje mesta montaže
 • razporejanje montažnih segmentov po označenih sklopih in zaporedju
 • pritrjevanje, spajanje in vgraditev montažnih elementov ali sklopov v sisteme strojnih inštalacij
 • montiranje in priključevanje naprav na sistem prezračevanja, zračnega ogrevanja/hlajenja in na električno omrežje skladno s katalogom različnih proizvajalcev
 • razumevanje ter uporabljanje standardov in normativov za montažo in preizkus napeljav strojnih inštalacij
 • izvajanje meritev pretočnih količin, hrupa, mikroklime in emisij v okolje
 • izvajanje postopkov preverjanja delovanja inštalacij in uporabljanje merilnih inštrumentov
 • razumevanje delovanja energetskih sistemov kot celote in poznavanje osnov dimenzioniranja energetskih porabnikov in sistemov
 • poznavanje osnov elektrotehnike, meritev in nevarnosti električnega toka ter zaščitnih ukrepov (ozemljitev, izenačitev potencialov)
 • pripravljanje posameznih elementov inštalacij za obdelavo in spajanje (zvarni robovi, podgrevanje, rezanje navojev …)
 • spremljanje in po potrebi spreminjanje osnovnih parametrov na napravah za spajanje in tesnjenje
 • montiranje elementov cevnih inštalacij v sisteme
 • preverjanje usklajenosti (dimenzije spojene) zaključene inštalacije z inštalacijskim načrtom
 • reguliranje pretokov
 • poznavanje sistemov tlačnega varovanja in ustreznih veljavnih predpisov
 • poznavanje osnov dimenzioniranja posameznih elementov strojnih inštalacij
 • razumevanje hidravlične zakonitosti pretakanja vode
 • poznavanje različnih sistemov cevnih inštalacij (inoks cevovodi, bakreni cevovodi, pp-r cevovodi, alu-pe cevovodi ...), njihovih sestavnih elementov, tehnoloških lastnosti in njihovega spajanja (varjenje, spajkanje, zatiskanje, vijačenje, vtikanje ...)
 • poznavanje lastnosti materialov za spajanje (osnovnih in dodajnih)
 • izpiranje cevnih energetskih sistemov, njihovo polnjenje z ustreznim medijem in odzračevanje
 • vgrajevanje varnostnih, regulacijskih in zapornih elementov sistema
 • vgrajevanje energetske naprave (črpalka, hidroforji, radiatorji, konvektorji, termostati, avtomatika, električni pogon, tipala in senzorji, sončni kolektorji, peči na olje, plin in biomasa, kamini, toplotne črpalke, kogeneracijske naprave, hladilni agregati ...)
 • obvladovanje postopka ugotavljanja in odpravljanja napak na sistemih strojnih inštalacij ter razumevanje vzroka za njihov nastanek
 • poznavanje osnove termodinamike, fluidne tehnike in prenosa toplote
 • razumevanje delovanja energetskih sistemov kot celote (centralno ogrevanje, sončni sistemi, sanitarni sistemi, ploskovni ogrevalni in hladilni sistemi, prezračevalni in klimatski sistemi, sistemi za stisnjen zrak, sistemi za filtracijo in mehčanje vode, sistemi za gašenje - sprinkler ...)  
 • montiranje dušilcev zvoka, toplotnih menjalnikov/hranilnikov toplote, vlažilnikov, razslojevalnikov, izločevalnikov vodnih kapljic, toplotnih črpalk in pripadajočih inštalacijskih in varnostnih elementov sistema po proizvajalčevih priporočilih oz. izvedbeni tehnični dokumentaciji
 • izvajanje inštalacije sistema in integriranje sistemov za izrabo OVE v obstoječe sisteme zračnega ogrevanja/hlajenja
 • vgrajevanje varnostnih, regulacijskih in zapornih elementov sistema
 • poznavanje razlik med primarnimi in obnovljivimi viri energije, njihovo uporabnost in pomen energetske učinkovitosti
 • razlikovanje različnih vrst plinov, ki se uporabljajo pri klimatskih napravah, in poznavanje njihovih lastnosti ter uporabnosti
 • pripravljanje in sestavljanje nosilne konstrukcije kolektorjev/modulov na strehi, pročelju objekta ali na prostem
 • montiranje transportnih mehanizmov za preskrbo kotlov na biomaso
 • montiranje kolektorjev/modulov na nosilno konstrukcijo, toplotnih menjalnikov/hranilnikov toplote, toplotne črpalke, sistemov za kurjenje biomase in pripadajoče inštalacijske in varnostne elemente sistema po proizvajalčevih priporočilih oz. izvedbeni tehnični dokumentaciji
 • poznavanje različnih primarnih virov energije in njihove uporabnosti
 • razumevanje funkcije, delovanja, načina priključitve in obratovalnega režima vseh gradnikov solarnih toplotnih sistemov,  sistemov s toplotnimi črpalkami, sistemov za koriščenje biomase in sistemov za soproizvodnjo toplote in elektrike
 • poznavanje in za potrebe projektov organiziranje tehnološko ustreznih ter zakonsko določenih meritev in pregledov napeljave strojnih inštalacij za zagotovitev projektiranih parametrov, zahtev varovanja in varstva zdravja ter zahtev požarne varnosti
 • poznavanje in za potrebe projektov organiziranje nastavitev in poizkusnega obratovanja in zagona elementov in naprav ter označitev napeljave strojnih inštalacij skladno s projektno dokumentacijo ali investitorjevimi standardi

vzdrževanje strojnih inštalacij (vodovod, plinska inštalacija, ogrevanje in prezračevanje)
 • preverjanje delovanja sistema in posameznih naprav celotnih strojnih inštalacij z namenom odkrivanja napak ter zamenjava poškodovanih in izrabljenih delov
 • opravljanje vzdrževalnih del, testnih preizkusov delovanja ter preizkusov tesnosti tako, da se upošteva proizvajalčeva navodila
 • izvajanje popravila napeljave oziroma posamezne naprave ter preizkušanje delovanja
 • razumevanje pomena čiščenja klimatske in prezračevalne naprave zaradi zagotavljanja udobja bivalnih prostorov
 • razlikovanje in poznavanje lastnosti medijev in drugih zamenljivih elementov v sistemih
 • izvajanje čiščenja, mazanja in enostavnega vzdrževanja uporabljenih merilnikov pri delu
 • poznavanje preventivnega in kurativnega vzdrževanja in pomena vzdrževanja
izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov
 • pripravljanje načrta praktičnega izobraževanja in njegova realizacija
 • seznanjanje dijakov z organizacijo podjetja, s hišnim redom in podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno učno mesto
 • spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri delu
 • uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • seznanjanje s šolskim sistemom
 • razumevanje pomena in poznavanje elementov priprave na pedagoško delo
 • poznavanje pedagoška načela
 • izbiranje učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjenje s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepoznavanje posebnosti in interesov dijakov ter njihovo ustrezno upoštevanje pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motiviranje dijakov za delo in učenje
 • poznavanje dijakovih obveznosti in pravic iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • poznavanje sodobnih načinov elektronskega poslovanja
uvedba novih delavcev na delovno mesto
 • seznanjanje  novih delavcev z organizacijo podjetja, hišnim redom, režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno delovno mesto
 • priprava in izvajanje načrta uvajanja novega zaposlenega
 • seznanjanje delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določanje dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del sprotno usposabljanje, oziroma usmerjanje na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motiviranje novo-zaposlenega za delo in učenje
 • poznavanje raznih učnih oblik in metod ter znanje o izbiri najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodenje zahtevanih zapisov o delu
 • izpolnjevanje in vodenje delovne dokumentacije - pisanje (gradbenega) dnevnika, izvajanje popisa del vgrajenega materiala, opreme in prevzemnih zapisnikov
 • dokumentiranje odkritih in odpravljenih napak v delovanju sistema ter vodenje evidence popravil, servisnih in vzdrževalnih del
 • izpolnjevanje zapisnika o tlačnem preizkusu, dezinfekciji, nastavitvah in preizkusu delovanja (cevnega) sistema
 • izdelovanje zapisnika o zagonu naprav in sistemov strojnih inštalacij
 • izdelovanje navodil za obratovanje in vzdrževanje
 • poznavanje elementov
 •  delovne in tehnološke dokumentacije
 • uporabljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije in programskih orodij
Komercialna dela sodelovanje pri pripravi predračuna in računa
 • pripravljanje predračuna ali sodelovanje pri njegovi pripravi
 • znanje uporabe standardiziranih popisov del in normativov za strojne inštalacije
 • izdelovanje kalkulacij storitev in porabe materiala in časa skladno z normativi strojnih inštalacij
 • razlikovanje stroškov dela in stroškov uporabljenega materiala
 • obvladovanje sistema označevanja in iskanja rezervnih delov
 • naročanje materiala, opreme, elementov in rezervnih delov ter njihovo skladiščenje
zagotavljanje rentabilnosti poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremljanje in ocenjevanje tekočega poslovanja v poslovni enoti
 • razumevanje odmika poslovanja enote od plana
 • skrb za skladno poslovanje z zakonodajo in internimi predpisi ter standardi v svoji poslovni enoti
 • posredovanje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajevanje ugotovitev z neposrednim vodjem
 • pripravljanje predlogov za boljše poslovanje
 • obvladovanje načinov izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • poznavanje kazalcev poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • poznavanje vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • poznavanje načinov financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • poznavanje analize rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statistični metod
 • poznavanje načinov varovanja in zaščite podatkov
 • poznavanje virov uradnih informacij in njihove uporabe
 • planiranje poslovanja poslovne enote in skrb za donosnost le-te
 • seznanjanje s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvajanje plačilnega prometa
 • upoštevanje zavezujočih predpisov pri delu
 • prepoznavanje tržne priložnosti in sklepanje na osnovi rezultatov raziskave trga
 • znanje določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • poznavanje metod tržnega komuniciranja in pomena promocije
 • poznavanje vloge in pomena imidža podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • znanje branja bilance denarnih tokov, bilance stanja in bilance uspeha, poznavanje njihove vloge in pomena
 • znanje načrtovanja in prikaza potrebnih sredstev in virov za izvedbo posla
 • znanje o kratkoročnem in dolgoročnem finančnem odločanju
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvajanje prodajne strategije podjetja
Vodenje organizacija in vodenje sodelavcev v lastni poslovni enoti
 • vodenje zaposlenih in organiziranje dela v enoti
 • načrtovanje dela
 • delegiranje nalog
 • skrb za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrb za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela in skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motiviranje in nagrajevanje zaposlenih za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbujanje timskega dela
 • kontroliranje opravljenega dela
 • skrb za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrb za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarjanje pozitivnega vzdušja, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upoštevanje poslovne vizije podjetja
 • organiziranje dela sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • znanje poiskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodelovanje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih virov
 • usmerjanje sodelavcev k strokovnemu delu
 • skrb za pomanjkljivosti pri delu in dajanje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno reševanje konfliktov
 • poznavanje principov vodenja in timskega dela
 • poznavanje različnih načinov in stilov vodenja ter znanje izbire najustreznejšega v dani situaciji
 • znanje realizacije poslovne ideje oziroma priložnosti v praksi
 • razvijanje inovativnosti, ustvarjalnega mišljenja in spretnosti logičnega reševanja problemov
 • nadziranje dela v delovnem okolju
 • z lastnim delom in vedenjem biti vzor sodelavcem
 • poznavanje  procesa dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • poznavanje osnovnih motivov za delo
 • poznavanje meril in načinov vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvladovanje osnov organizacije dela, dela skupine
 • obvladovanje zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvladovanje metod vodenja in motiviranja
 • obvladovanje metod reševanja konfliktov
 • obvladovanje dejavnikov stresa in metod preprečevanja stresa
 • poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • poznavanje strukture osebnosti in osebnostnih lastnosti
 • poznavanje vsebine pogodbe o zaposlitvi
 • poznavanje delodajalčevih in delavčevih obveznosti in pravic
Nadzor dela nadzor procesa dela v lastni poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvedba ukrepov za izboljševanje kakovosti
 • kontroliranje kakovosti storitev
 • spremljanje razvoja stroke
 • kritično ocenjevanje lastnega dela, učenje na napakah in njihovo popravljanje
 • zagotavljanje opravljanja dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • poznavanje standardov in metod kontrole kakovosti
 • poznavanje osnov zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrb za lasten razvoj in izobraževanje
 • upoštevanje etičnega kodeksa, če ta obstaja
 • varovanje poslovnih skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti izvedba dela skladno s standardi in predpisi
 • upoštevanje standardov za zagotavljanje celovite kakovosti
 • upoštevanje standardov in norm pri montaži strojnih inštalacij, materialov in sestavnih delov inštalacij ter gradbenih konstrukcij  
 • spremljanje vodenja posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • ekološko skladiščenje ter odvažanje na uničenje odpadnih snovi in materialov
 • razumevanje pomena parametrov ugodja in zagotavljanje le-teh v spremljavi razvoja novih tehnologij v bivalnem okolju

Komunikacija sporazumevanje s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • svetovanje strankam pri izbiri materialov, naprav za instalacije ter elementov oziroma prezračevalnih ali klimatskih sistemov
 • sodelovanje s tehnologom, službo vzdrževanja, z nadrejenimi in ostalimi sodelavci
 • znanje delovanja v skupini pri izvajanju del na objektih
 • sodelovanje z zunanjimi izvajalci inštalaterskih in gradbenih del
 • uporabljanje osnov poslovnega komuniciranja in strokovne terminologije
 • komuniciranje z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter podajanje konstruktivne povratne informacije
 • dnevno komuniciranje s sodelavci in podajanje konstruktivne povratne informacije
 • komuniciranje s strokovnimi službami
 • komuniciranje z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno reševanje konfliktov v komunikaciji
 • obvladovanje etike poslovnega komuniciranja in načel uspešne komunikacije
 • obvladovanje ustne in pisne komunikacije v slovenskem jeziku
 • poznavanje osnov strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvajanje poslovne korespondence
 • uporabljanje sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije
 • poznavanje poslovnega bontona
Varovanje zdravja in okolja opravljanje dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravnanje skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • pri delu uporabljanje osebne varovalne opreme
 • skrb za varovanje svojega zdravja in vseh sodelavcev ter varovanje okolja
 • ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadnega materiala
 • poznavanje možne poškodbe pri delu
 • obvladovanje osnov nudenja prve pomoči
vodenje in spremljanje izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v lastnem delovnem okolju
 • nadzorovanje in spremljanje upoštevanja pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v lastni poslovni enoti
 • nadzorovanje in svetovanje osebju v lastni poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter znanje njihove priprave, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavljanje upoštevanja sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • zagotavljanje varovanja okolja
 • permanentno pridobivanje in obnavljanje znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi o varovanju okolja
 • obvladovanje postopkov in načinov ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andrej Papež, Obrtna zbornica Slovenije
 • Jernej Dolinar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Franc Jelenc, Obrtna zbornica Slovenije

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.