Poklicni standard

Naziv:

Livar/livarka tlačnega litja

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

26.11.2015

Predhodniki:

Livar/livarka (52100091)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Livar/livarka tlačnega litja (62680140)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. sprejemati navodila nadrejenega in v skladu z navodili organizirati lastno delo,
 2. pripraviti stroje, naprave in orodja za proces tlačnega litja ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih,
 3. upravljati proces tlačnega litja v skladu s standardi in predpisi ter upoštevati navodila za kakovostno, varno in okolju prijazno delo,
 4. nadzirati stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za tlačno litje ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala,
 5. komunicirati z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z drugimi sodelavci,
 6. preventivno vzdrževati stroje, naprave in orodja.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Sprejema navodila nadrejenega in v skladu z navodili organizira lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju in pripravi lastnega dela,
 • samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega,
 • pozna organizacijo dela v podjetju.
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi stroje, naprave in orodja za proces tlačnega litja ter opravi zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih
 • izvede izmensko primopredajo dela
 • preveri delovanje varnostnih naprav in varovalnih naprav,
 • preveri ustreznost dvižnih pripomočkov,
 • preizkusi delovanje orodja in procesa,
 • sprejme in prouči delovno dokumentacijo,
 • uredi delovno mesto,
 • preveri nastavitve tlačnega stroja in livarske celice,
 • preveri dozirne ali vzdrževalne peči,
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev,
 • izvede predgretje orodja za zagon,
 • pripravi livni žled ali pripomočke na livni peči,
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za litje glede na zahteve iz delovne dokumentacije,
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek litja,
 • pregleda in pripravi transportne naprave,
 • pozna postopke in načine litja,
 • pozna stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za litje,
 • pozna navodila za varno delo z delovno opremo in s pripomočki
Operativna dela Upravlja proces tlačnega litja
 • demontira in montira orodja,
 • preveri in po potrebi nastavi predpisane parametre,
 • zažene dozirno ali vzdrževalno peč in upravlja z njo,
 • ročno ali strojno vliva talino v tlačno orodje,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja dovoljene parametre za izdelavo kakovostnih ulitkov,
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja strojev in procesa litja,
 • opravlja dodatna dela na ulitkih – popravila ulitkov pri stroju,
 • kontrolira ulitke in izloča neustrezne ulitke,
 • obseka ulitke in jih ročno ali strojno očisti ter pripravi vzorec odlitka za kemijske in druge analize,
 • nadzira osnovne funkcije delovanja stroja,
 • dodaja olja in maziva,
 • embalira, odpravi in transportira ulitke,
 • obvlada postopek in tehniko tlačnega litja,
 • pozna osnovne parametre tehnologije tlačnega litja,
 • razume osnove fizikalnih in kemičnih lastnosti kovin,
 • pozna postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih litja kovin,
 • pozna napake na ulitkih in vzroke za njihov nastanek,
 • pozna transportne naprave.
Nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za tlačno litje
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja dovoljene parametre na livarskem stroju,
 • nadzira izvajanje procesa litja ter ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov,
 • prepozna nepravilnosti v delovanju strojev in naprav in glede na nepravilno delovanje izbere ustrezen postopek za ukrepanje,
 • zaveda se pomena racionalne rabe energije in materialov.
Administrativna dela Vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo in dokumente o stanju naprav za litje,
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu,
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije

Zagotavljanje kakovosti Izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • izvaja dela v skladu s tehnološkimi navodili in postopki,
 • kontrolira in dokumentira izdelke v skladu z zahtevami sistema kakovosti,
 • izvaja tehnološka navodila in kontrolne postopke,
 • pozna tehnološke postopke na področju litja kovin,
 • pozna postopke ugotavljanja in spremljanja kakovosti litih izdelkov.
Vzdrževanje in popravila Preventivno vzdržuje stroje, naprave in orodja
 • odkriva in odpravlja motnje v procesu litja ter obvešča pristojnega o napakah,
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodja,
 • sodeluje pri popravilih in remontih,
 • pozna osnovna vzdrževalna dela na livarskih strojih ali avtomatiziranih celicah.
Komunikacija Komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci
 • sprejema in predaja informacije o delu,
 • zbira in posreduje informacije o procesu in stanju orodja in naprav,
 • pozna strokovno terminologijo.

Varovanje zdravja in okolja Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu,
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu,
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom,
 • upošteva navodila proizvajalca in interna navodila za delo z delovno opremo,
 • čisti in ureja delovno okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja,
 • v primeru nevarnega dogodka ali »skoraj dogodka« o tem obvesti vodjo (glede na standard OHSAS 18001),
 • pozna principe varnega dela pri litju kovin in obsekovanju odlitkov,
 • pozna najpogostejša in zelo verjetna nepravilna dela (standard ISO 14001) in postopke, ki jih ne sme izvajati,
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom in požarni red,
 • pozna nevarnosti požara in je usposobljen za začetno gašenje požara,
 • pozna možne poškodbe pri delu,
 • pozna osnove nudenja prve pomoči.

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d. Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Urban Šebenik, Livarstvo Šebenik, Ljubljana
 • Metod Češarek, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • ­Alojzij Rozman, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Stanko Triglav, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Jure Jamer, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Miran Kadiš, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Viktor Fortin, MPI reciklaža, d.o.o.
 • ­Alojz Grauf, MPI reciklaža, d.o.o.
 • ­Nina Potočnik, Skupina Impol, d.d.    
 • ­Peter Cvahte, Skupina Impol, d.d.
 • ­Boris Kumer, Štore Steel, d.o.o.    
 • ­Metod Marolt, Štore Steel, d.o.o.
 • ­Stane Jakelj, Acroni Jesenice, d.o.o.    
 • ­Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica, d.d
 • ­Blaž Berčon, LTH Castings, d.o.o.
 • ­Boris Podgoršek, OMCO Feniks, d.o.o.
 • ­Borut Lorgar, Unior Zreče, d.d.
 • ­Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • ­Pavle Vojska, OZS, Sekcija kovinarjev
 • ­Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • ­Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektro industrije-SKEI
 • ­Marija Šibanc, Center RS za poklicno izobraževanjeKoordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.