Poklicni standard

Naziv:

Rudar/rudarka za površinska rudarska dela

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Upravljalec/upravljalka površinskega kopa (54400080)


Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav (54400010)


Bogatilec/bogatilka mineralnih surovin (54400050)

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Rudar/rudarka za površinska rudarska dela (62566250)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • organizirati in voditi lastno delo delovne skupine,
 • slediti vrednotam podjetja, uporabljati dobre poslovne običaje, delovati skladno s trajnostnim razvojem družbe,
 • pridobivati mineralno surovino z rudarskimi tehnološkimi postopki in s pomočjo strojev in naprav na površinskem kopu,
 • opravljati vrtanje vrtin,
 • izvajati tehnološke procese pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin,
 • opravljati administrativna dela in urejati potrebne evidence,
 • izvajati tekoča vzdrževalna dela na strojih in napravah,
 • komunicirati s sodelavci v delovni skupini in z nadrejenimi,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s standardi ter načeli racionalne rabe človeških in materialnih virov,
 • pri delu upoštevati varnostne in okoljske standarde.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira in načrtuje delo
 • ogleda si delovišče in sprejme ustna in pisna navodila za delo ter skladno z njimi in tehnično dokumentacijo načrtuje in izvaja delo
 • spremlja in evidentira parametre delovnega okolja ter preveri posebne ukrepe, potrebne za zavarovanje delovišča oz. zavarovanje proti okolici
 • organizira delo pri pridobivanju mineralne surovine in pri procesu bogatenja in predelave mineralne surovine in ostalih surovin na površinskih kopih in njihovi pripravi za uporabo
 • načrtuje uporabo delovnih sredstev pri pridobivanju mineralne surovine
 • odredi delo pomočnikom ali sam izvede delo
 • razbira osnovno tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna osnove izmer na terenu, razume zakoličenje in druge oznake na delovišču
 • pozna gradbene materiale in proizvode, s katerimi dela
Priprava dela oz. delovnega mesta določi lokacije delovišč ter pripravi delovno mesto in delovna sredstva na lokaciji delovišča
 • določi in preveri lokacijo delovišča
 • izbere orodja, stroje in naprave za učinkovito in varno delo
 • preveri opremo, orodja, goriva, maziva
 • preveri brezhibnost strojev in naprav
 • sodeluje pri poskusnem obratovanju nove opreme in analiziranju poskusnega delovanja
 • izvede razkladanje strojev in naprav na gradbišču oz. delovišču
 • montira ali demontira delovna orodja na stroje in opremo na delovišču
 • preveri manipulativni prostor stroja
 • preveri delovanje merilnih naprav
 • preveri pravilnost delovanja naprav in sistemov
 • uporablja tehnično dokumentacijo za svoje področje
 • pozna sodobne naprave, sisteme in tehnologije v rudarstvu
Operativna dela pridobiva mineralne surovine s stroji in z napravami na površinskem kopu ter izvaja rudarska dela pri njeni predelavi, bogatenju in pripravi za nadaljnjo uporabo
 • pridobiva in bogati mineralne surovine s stroji in z napravami
 • upravlja z rudarsko-gradbenimi stroji: bagri in nakladalci, buldožerji, ravnalci, dumperji (tovornjaki), drobilno-sejalnimi in separacijskimi napravami, napravami za predelavo in bogatenje gradbenega odpada in sekundarnih surovin,s trakovi za transport materiala, z rešetkami, drobilci in s siti, z vitli, dvigalkami, žičnimi vrvmi in s hidravliko
 • izvaja rudarska dela po različnih tehnologijah pridobivanja mineralnih surovin:
  •     tehnologija izkoriščanja v gramoznici (na etaži, pod vodno gladino)
  •     tehnologija izkoriščanja v kamnolomih, peskokopih (na etaži)
  •     tehnologija izkoriščanja z razstreljevanjem
  •     tehnologija izkoriščanja v glinokopih
  •     tehnologija sanacije in zaključevanja del
  •     tehnologija predelave gradbenih odpadkov in sekundarnih surovin
  •     narivanje, prerivanje, odrivanje surovine
  •     oblikovanje etaž in brežin
  •     izdelava etažnih cest in varnostnih nasipov
  •     odstranjevanje in deponiranje odkrivke
  •     nakladanje surovine
  •     transport in deponiranje surovine
opravlja vrtanje vrtin po različnih tehnoloških postopkih
 • izvaja in obvlada več tehnologij iz dejavnosti za: hidrogeološka vrtanja, strukturna in geomehanska vrtanja ter druge raziskave tal, klasično injektiranje in injektiranje pod visokim pritiskom, geotehnična sidranja, globinska temeljenja s piloti in mikropiloti, geotehnična in gradbena dela za temeljenje, zaščito gradbenih jam in objektov
 • pripravi injekcijske mešanice za klasična injektiranja, injektiranje pod visokim pritiskom ter injektiranje različnih sider
 • izvede injektiranje
 • izvede cementacijo vrtin
 • vgrajuje armature in asistira pri betonaži pilotov in mikropilotov
 • naroča vrtalne stroje, orodja in pripomočke v strojnem parku (če se ne nahajajo na delovišču)
 • dela izvaja po navodilih nadrejenih skladno z zakonodajo, s pravilniki in z elaborati o izvajanju del ter skladno z obratovalnimi navodili
 • uredi ustja vrtin za trajna opazovanja
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • upošteva pravila merjenja
 • upošteva izmere na terenu in razume zakoličenje in druge oznake na delovišču
 • pozna vrste zemljin in hribin
Administrativna dela vodi in izpolnjuje zahtevane evidence
 • vodi evidenco lastnega dela
 • evidentira in vodi podatke predpisanih evidenc
 • obvesti nadrejene o vseh pomembnih dogodkih na delovišču, zastojih, okvarah, nesrečah ter pomanjkanju materiala
 • evidentira količine pripeljanih in predelanih surovin, tipe in izvor surovin in gradbenega odpada
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenega lastnega dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela ali storitve
 • kontrolira rezultate dela
 • kontrolira in spremlja delovni proces
 • delo opravlja skladno z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • izvaja protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna trende razvoja in nove metode dela za pridobivanje surovine, njeno predelavo in pripravo za uporabo
Vzdrževanje in popravila izvaja redna vzdrževalna dela na strojih in napravah po navodilih nadrejenih
 • čisti stroje, opremo in prostore med delom in po končanem delu
 • vzdržuje stroje in naprave ter opravlja manjša popravila
Komunikacija komunicira s sodelavci in z drugimi deležniki v delovnem procesu
 • komunicira s sodelavci, strankami in strokovnimi službami
 • ustno in pisno komunicira ter ravna skladno s poslovnim bontonom in z načeli uspešne komunikacije
 • poroča vodji delovišča o vseh pomembnih dogodkih na delovišču
 • daje navodila izvajalcem del
 • obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • seznani se s predpisi s področja varovanja zdravja in okolja ter z njimi povezanimi dolžnostmi in pravicami
 • dela skladno z delovnimi navodili
 • izvaja varnostne ukrepe pri rudarskih delih
 • predvidi možnosti za nastanek nesreč ter v primeru nesreče obvesti pristojne sodelavce/službe ter izvede postopke alarmiranja
 • v nevarnosti ravna skladno z naprej predpisanimi postopki
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • seznani se s splošnimi pravili za požarno varnost in obvlada uporabo sredstev za gašenje
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadne materiale skladno s predpisi o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vera Suhadolnik, Simona Kuder in Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodje priprave poklicnega standarda
 • Aleš Dremel, Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
 • Andrej Kos, Marmor, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d. d., Sežana
 • Boris Salobir, Protos, d. o. o., in ŠC Velenje, Velenje
 • Boris Verdnik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Damir Klemenčič, CGP, Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Novo mesto
 • Ivan Pohorec, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Meta Dobnikar, Geološki zavod Slovenije, Ljubljana
 • Mitja Kamenik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Natalija Lah, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Primož Vedenik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Simon Lednik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Simon Zavšek, Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
 • Stanislav Amon, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Suzana Macolič, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana
 • Tadej Vodušek, ATOL 9, d. o. o., Ljubljana
 • Tomaž Hribar, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.