Katalog

Naziv:

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (62300031)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (6230.003.4.021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka  62300030 in točko 11 tega kataloga.

2.2.Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zdravniško spričevalo o zmožnosti opravljanja del gozdarskega traktorista / gozdarske traktoristke
 • Vozniški izpit za F-kategorijo

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka  62300030 in točko 11 tega kataloga.

2.2.Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zdravniško spričevalo o zmožnosti opravljanja del gozdarskega traktorista / gozdarske traktoristke
 • Vozniški izpit za F-kategorijo

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Gozdar, in sicer pri naslednjih predmetih: -večina vsebin poklicnega standarda Gozdar je vključena v predmeta Pridobivanje gozdnih proizvodov ter Gojenje in varstvo gozdov (1., 2. in 3. letnik) in predmeta Organizacija in ekonomika (3. letnik) -praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku (1., 2., 3. letniik). Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Gozdarski tehnik, in sicer pri naslednjih predmetih: -večina vsebin poklicnega standarda Gozdar je vključena v predmeta Pridobivanje gozdnih proizvodov ter Gojenje in varstvo gozdov (1., 2., 3. in 4. letnik) in predmeta Organizacija in ekonomika (3., 4. letnik) -praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku (1., 2., 3., 4.letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati
 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikacijo z naključnimi obiskovalci zaradi nevarnosti gibanja na delovišču
 • upoštevanje pravil varnega dela s stroji
 • uporabo predpisanih varovalnih sredstev
 • upoštevanje pravil varstva okolja

Izločilna Merila
 • neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev
 • neupoštevanje pravil varnega dela z delovnimi stroji

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
dokumentacija10
izvedba45
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Upravljalec/upravljalka premičnih gozdarskih strojev

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Materialni pogoji
- Adaptirani kmetijski traktorji:
 • gozdarski adaptirani traktor s tri-točkovnim vpetim vitlom, hidravlično krmiljen z daljinskim upravljanjem ali
 • gozdarski adaptirani traktor s prednjo rampno desko, zadnjo pregibno naletno desko, horizontalno nastavljivimi smernimi škripci in s hidravlično krmiljenim vitlom na daljinsko upravljanje ali
 • gozdarski adaptirani traktor s prednjo rampno desko, zadnjo naletno desko s smernimi škripci, hidravlično krmiljeni vitel z daljinskim upravljanjem
- Dodatna oprema traktorja:
 • kolesne verige
 • gasilni aparat
 • cepin
 • sekira
 • odpiralni smerni škripec
 • sidrni pas
 • posoda za gorivo
 • sekaški meter
 • opozorilni znaki za označitev nevarnosti na deloviščih
- Orodja in pripomočki za vzdrževanje traktorja:
 • vsa potrebna orodja in pripomočki za vzdrževanje traktorja
- Sodobne profesionalne motorne žage:
- Ročno orodje:
 • komplet za vzdrževanje motorne žage
- Prostori in priprave:
 • model ali shematski prikaz prereza traktorja
- Objekti:
 • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja
- Vozila:
 • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanjem učnih pripomočkov
- Osebna varovalna oprema:
 • varovalna čelada z glušniki in vizirjem po ustreznih evropskih standardih
 • varovalni čevlji po ustreznih evropskih standardih
 • varovalna obleka po ustreznih evropskih standardih
 • delovne rokavice
 • osebna prva pomoč

9.2. Kadrovski pogoji

 • Kadrovski pogoji

Komisija ima tri člane, od katerih ima:

 • en član visokošolska znanja s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj,
 • en član višja strokovna znanja s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj,
 • en član srednješolska znanja s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi teren za spravilo in izvede prazno vožnjo traktorja
 • opravi dnevni pregled
 • označi si vrvne linije ter predvidi mesta odlaganja lesa
 • opravi prazno vožnjo
 • zna določiti rampni prostor in ga pripraviti za uporabo
 • zna pravilno postaviti opozorilne table
 • zna pripraviti vlako za nemoteno in varno delo
 • pozna pravila izvajanja prazne vožnje
 • zna izvesti dnevni pregled traktorja
 • Pregleda traktor pred uporabo
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri nivo motornega olja, hladilne tekočine in goriva, pritrjenost vijakov koles in kolesnih verig, pritrjenost dodatne opreme traktorja, kontrolne naprave v kabini traktorja
  • orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
 • Pripravi teren in zavaruje delovišče
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • označi vrvne linije in rampni prostor po potrebi
  • postavi opozorilne table na gozdni cesti
 • Izvede prazno vožnjo
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • določi kritične točke na vlaki
  • traktor varno obrne
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvede zbiranje lesa in polno vožnjo traktorja
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer spravila
 • izbere smer spravila
 • predvidi nevarne situacije glede na smer in način spravila
 • primerno obrne in postavi traktor
 • izbere pravilno tehniko privlačevanja in zbiranja
 • razvleče jekleno vrv in veže sortimente
 • uporabi različne pripomočke za delo
 • privlačuje les in oblikuje tovor
 • vizualno spremlja sortimente po poti privlačevanja ter odpravi zastoje in zatike pri privlačevanju
 • izvede vlačenje lesa
 • pripne tovor na traktor in opravi polno vožnjo
 • pozna nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi napačno postavljenega traktorja
 • pozna prednosti in slabosti različnih tipov tal, ki vplivajo na spravilo s traktorjem
 • zna uporabljati mehanski in daljinsko vodeni vitel
 • obvlada ergonomsko tehniko razvlačenja jeklene vrvi
 • zna predvideti smer privlačevanja posameznih debel in tovora
 • pozna različne načine vezanja tovora
 • pozna nevarnosti, ki nastanejo s privlačevanjem lesa in si zna izbrati varno mesto pri privlačevanju
 • pozna in upošteva tehnološke zmogljivosti traktorja in gozdnih vlak
 • Izvede zbiranje lesa
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere mesto sidranja traktorja ter smer privlačevanja lesa na vlako
  • traktor sidra
  • razvleče prazno vrv
  • izbere pravilno tehniko vezanja lesa
  • les veže
  • upošteva zmogljivost traktorja in smer vlačenja pri oblikovanju tovora
  • upošteva ergonomsko tehniko vezanja sortimentov
  • les privlačuje do traktorja
  • vizualno spremlja sortimente po poti privlačevanja ter odpravi zastoje in zatike pri privlačevanju
  • oblikuje tovor
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
 • Izvede polno vožnjo
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izvede vožnjo
  • odpravi zastoje pri polni vožnji
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvede ukrepe na rampnem prostoru
 • izvede krojenje in prerezovanje lesa po potrebi
 • upošteva delovni nalog, sečno-spravilni načrt ali ustna navodila glede razvrstitve gozdno-lesnih sortimentov
 • odveže les ter izvede sortiranje lesa
 • navije jekleno vrv in obesi vezalne verižice
 • izvede rampanje lesa
 • kubicira gozdno-lesne sortimente po potrebi
 • izvede razkladanje in sortiranje na rampnem prostoru
 • pozna predpise, ki veljajo za vleko po gozdnih cestah
 • razlikuje les za hlodovino in les za celulozo in drva
 • pozna doseg hidravličnega nakladalnika na kamionu
 • pozna tehnike varnega rampanja lesa
 • pozna pravila krojenja vseh gozdno-lesnih sortimentov in jih zna z uporabo pravilnih rezov skrojiti
 • pozna pravila kubiciranja gozdno-lesnih sortimentov
 • Izvede ukrepe na rampnem prostoru
  • izbere orodje in pripomočke,
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo,
  • les odvezuje, sortira in po potrebi prežaguje,
  • upošteva delovni nalog, na podlagi katerega sortira les,
  • upošteva predpise, ki veljajo za vlačenje lesa po gozdnih cestah,
  • navije jekleno vrv na boben in pospravi verižne zanke,
  • izvede rampanje lesa,
  • upošteva predpise, ki veljajo za rampanje lesa,
  • ugotovi kubaturo izvlečenih gozdnih lesnih sortimentov v ciklusu,
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi.
uredi delovišče in izvaja gozdni red
 • evidentira pri spravilu močneje poškodovana drevesa
 • zlaga veje in vrhove iglavcev na kupe ter razžaga debelejše veje listavcev
 • zloži sečne ostanke tako, da ne ovirajo razvoja mladja
 • odpravi poškodbe po spravilu na gozdnih tleh ter sanira večje poškodbe na vlakah
 • odstrani sečne ostanke iz gozdnih prometnic in spravilnih poti, z mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in iz zunanjih gozdnih robov
 • odstrani vse nelesne odpadke ter odstrani poškodbe, ki so nastale na gozdni cesti
 • očisti dražnike, prečne in vzdolžne jarke ter koritnice
 • sprosti obviselo drevo
 • upošteva pravila varnega dela pri sproščanju drevesa
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • pozna delni in popolni gozdni red
 • Uredi delovišče in izvaja gozdni red
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • demonstrira sproščanje obviselega drevesa
  • evidentira in odstrani močno poškodovana drevesa
  • veje in vrhače iglavcev zloži na kupe
  • odstrani sečne ostanke iz gozdnih prometnic in mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov
  • odpravi poškodbe po spravilu na gozdnih tleh ter sanira večje poškodbe na vlakah
  • odstrani vse nelesne odpadke ter sanira poškodbe, ki so nastale na gozdni cesti
  • po končanem spravilu (dnevno) poravna vozišče in očisti dražnike, jarke ter koritnice
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
opravlja delo v posebnih razmerah
 • oceni stopnjo nevarnosti in temu primerno zavaruje delovišče
 • ugotavlja trdnost suhih in gnilih dreves s pomočjo traktorskega vitla skupaj z gozdarjem sekačem
 • pomaga gozdarju sekaču pri podiranju močno nagnjenih in obviselih dreves (varuje in privlačuje drevo)
 • pomaga gozdarju sekaču pri podiranju ob infrastrukturnih in drugih objektih z uporabo traktorskega vitla
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • zna izbrati ustrezno tehniko pripenjanja in primerna delovna sredstva
 • pozna potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja tovrstnih delovišč
 • Demonstrira dela v posebnih razmerah po izboru komisije
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • predstavi namen in način skupnega sodelovanja z gozdarskim sekačem in vzrok zanj
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela s traktorskim vitlom pri ugotavljanju trdnosti suhih in gnilih dreves
  • predstavi in izvede ukrepe varnega dela s traktorskim vitlom pri ugotavljanju trdnosti suhega in gnilega drevesa
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela s traktorskim vitlom pri podiranju močno nagnjenih dreves (varuje in naganja drevo)
  • predstavi in izvede ukrepe za zagotavljanje varnega podiranja močno nagnjenih dreves s traktorskim vitlom
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela s traktorskim vitlom pri podiranju dreves ob komunikacijah
  • predstavi in izvede ukrepe za zagotavljanje varnega podiranja dreves s pomočjo traktorskega vitla ob komunikacijah in cestah
  • upošteva potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja delovišč
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
opravlja spravilo in sečnjo v izrednih razmerah z različno gozdarsko mehanizacijo
 • izvaja spravilo v snegolomih
 • izvaja spravilo v vetrolomih
 • izvaja spravilo v žledolomih
 • izvaja spravilo na pogoriščih in požariščih
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • obvlada tehniko dela v izrednih razmerah
 • Demonstrira dela v posebnih razmerah po izboru komisije
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • predstavi namen in način skupnega sodelovanja z gozdarskim sekačem in vzrok zanj
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela s traktorskim vitlom pri ugotavljanju trdnosti suhih in gnilih dreves
  • predstavi in izvede ukrepe varnega dela s traktorskim vitlom pri ugotavljanju trdnosti suhega in gnilega drevesa
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela s traktorskim vitlom pri podiranju močno nagnjenih dreves (varuje in naganja drevo)
  • predstavi in izvede ukrepe za zagotavljanje varnega podiranja močno nagnjenih dreves s traktorskim vitlom
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela s traktorskim vitlom pri podiranju dreves ob komunikacijah
  • predstavi in izvede ukrepe za zagotavljanje varnega podiranja dreves s pomočjo traktorskega vitla ob komunikacijah in cestah
  • upošteva potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja delovišč
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Čokel, M., Gozdarski in lesnoindustrijski priročnik, BF, Ljubljana, 1992
 • Fidler, S., Varno delo s traktorji in traktorskimi priključki, Zveza organizacij za tehniško kulturo Slovenije, Ljubljana, 1991
 • Garmuš, V., Vzdrževanje traktorja, Kmečki glas, Ljubljana, 1974
 • Lipoglavšek, M., Kumer, P., Humanizacija dela v gozdarstvu, BTF, Ljubljana, 1998
 • Furlan, F., Košir, B., Varno delo pri spravilu s traktorji, Ljubljana, 1998
 • Turk, I., Ročno orodje gozdarskega delavca za obdelavo lesa, Kmečka založba, Ljubljana, 1956
 • Ude, J., Podiranje in obdelava lesa, Kmečki glas, Ljubljana, 1987
 • Žigon , P., Delo v nevarnih razmerah, Logatec, 1997
 • Lipoglavšek, M., Gozdni proizvodi, TZS, Ljubljana, 1988
 • Navodila za delo in vzdrževanje proizvajalcev strojne opreme
 • Navodila za varno delo s traktorjem, interno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Franci Furlan, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Andrej Andoljšek, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Ljubljana
 • Igor Kotnik, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
 • Egon Rebec, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Nova Gorica
 • Sebastijan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Helena Žnidarič, CPI
    
Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.