Poklicni standard

Naziv:

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

8.10.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (6230.003.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s predstavniki strokovnih služb in strankami
 5. pripravi teren za spravilo s traktorjem in izvede vožnjo traktorja
 6. izvede zbiranje lesa
 7. izvede ukrepe na rampnem prostoru
 8. uredi delovišče
 9. opravlja delo v posebnih razmerah
 10. opravlja spravilo v izrednih razmerah

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo drugih
 • organizira si lastno delo in delo drugih
 • seznani se z dosedanjim potekom dela na delovišču
 • seznani se z nalogami v sečno-spravilnih enotah (SSE) in na delovišču s pomočjo delovnega naloga, sečno-spravilnega načrta, gozdno-gojitvenega načrta ali pogodbe
 • opravi ogled SSE
 • ugotovi lokacijo podzemne in nadzemne infrastrukture (komunalni, elektro, komunikacijski in plinski vodi), ki so na ali v bližini delovišča
 • ugotovi lokacijo objektov visokih in nizkih gradenj (stavbe, prepusti, podporni zidovi, itd.), cest in drugih komunikacij, ki so na ali v bližini delovišča
 • preverja terenske in vremenske pogoje dela
 • načrtuje nabavo in porabo materialnih sredstev
 • pozna vrste in načine vgradnje dodatne opreme ter uporabe orodja in pripomočkov
 • zna brati gozdarske karte
 • pozna osnove orientacije na terenu
 • pozna osnove normiranja del v gozdarstvu
 • pozna osnove gozdnega gradbeništva
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava stroja in materiala za delo
 • izbere ustrezno opremljen traktor, orodje in pripomočke za delo glede na navodila
 • pripravi stroje in materiale za delo
 • preveri stanje opreme, traktorja, orodja ter maziv in goriv
 • preveri ustreznost in količino goriva in maziva v ročnih prenosnih strojih
 • pripravi traktor za transport
 • poskrbi za transport traktorja na delovišče
 • organizira lastni prevoz ter prevoz sredstev za delo
 • zna pripraviti delovne pripomočke
 • pozna normative o tehnični brezhibnosti strojev
 • razlikuje delovne stroje in opremo po uporabnost in obvlada tehniko dela
 • zna namestiti orodja in pripomočke na traktor
Operativna dela pripravi teren za spravilo in izvede prazno vožnjo traktorja
 • opravi dnevni pregled
 • označi si vrvne linije ter predvidi mesta odlaganja lesa
 • opravi prazno vožnjo
 • zna določiti rampni prostor in ga pripraviti za uporabo
 • zna pravilno postaviti opozorilne table
 • zna pripraviti vlako za nemoteno in varno delo
 • pozna pravila izvajanja prazne vožnje
 • zna izvesti dnevni pregled traktorja
izvede zbiranje lesa in polno vožnjo traktorja
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer spravila
 • izbere smer spravila
 • predvidi nevarne situacije glede na smer in način spravila
 • primerno obrne in postavi traktor
 • izbere pravilno tehniko privlačevanja in zbiranja
 • razvleče jekleno vrv in veže sortimente
 • uporabi različne pripomočke za delo
 • privlačuje les in oblikuje tovor
 • vizualno spremlja sortimente po poti privlačevanja ter odpravi zastoje in zatike pri privlačevanju
 • izvede vlačenje lesa
 • pripne tovor na traktor in opravi polno vožnjo
 • pozna nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi napačno postavljenega traktorja
 • pozna prednosti in slabosti različnih tipov tal, ki vplivajo na spravilo s traktorjem
 • zna uporabljati mehanski in daljinsko vodeni vitel
 • obvlada ergonomsko tehniko razvlačenja jeklene vrvi
 • zna predvideti smer privlačevanja posameznih debel in tovora
 • pozna različne načine vezanja tovora
 • pozna nevarnosti, ki nastanejo s privlačevanjem lesa in si zna izbrati varno mesto pri privlačevanju
 • pozna in upošteva tehnološke zmogljivosti traktorja in gozdnih vlak
izvede ukrepe na rampnem prostoru
 • izvede krojenje in prerezovanje lesa po potrebi
 • upošteva delovni nalog, sečno-spravilni načrt ali ustna navodila glede razvrstitve gozdno-lesnih sortimentov
 • odveže les ter izvede sortiranje lesa
 • navije jekleno vrv in obesi vezalne verižice
 • izvede rampanje lesa
 • kubicira gozdno-lesne sortimente po potrebi
 • izvede razkladanje in sortiranje na rampnem prostoru
 • pozna predpise, ki veljajo za vleko po gozdnih cestah
 • razlikuje les za hlodovino in les za celulozo in drva
 • pozna doseg hidravličnega nakladalnika na kamionu
 • pozna tehnike varnega rampanja lesa
 • pozna pravila krojenja vseh gozdno-lesnih sortimentov in jih zna z uporabo pravilnih rezov skrojiti
 • pozna pravila kubiciranja gozdno-lesnih sortimentov
uredi delovišče in izvaja gozdni red
 • evidentira pri spravilu močneje poškodovana drevesa
 • zlaga veje in vrhove iglavcev na kupe ter razžaga debelejše veje listavcev
 • zloži sečne ostanke tako, da ne ovirajo razvoja mladja
 • odpravi poškodbe po spravilu na gozdnih tleh ter sanira večje poškodbe na vlakah
 • odstrani sečne ostanke iz gozdnih prometnic in spravilnih poti, z mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in iz zunanjih gozdnih robov
 • odstrani vse nelesne odpadke ter odstrani poškodbe, ki so nastale na gozdni cesti
 • očisti dražnike, prečne in vzdolžne jarke ter koritnice
 • sprosti obviselo drevo
 • upošteva pravila varnega dela pri sproščanju drevesa
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • pozna delni in popolni gozdni red
opravlja delo v posebnih razmerah
 • oceni stopnjo nevarnosti in temu primerno zavaruje delovišče
 • ugotavlja trdnost suhih in gnilih dreves s pomočjo traktorskega vitla skupaj z gozdarjem sekačem
 • pomaga gozdarju sekaču pri podiranju močno nagnjenih in obviselih dreves (varuje in privlačuje drevo)
 • pomaga gozdarju sekaču pri podiranju ob infrastrukturnih in drugih objektih z uporabo traktorskega vitla
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • zna izbrati ustrezno tehniko pripenjanja in primerna delovna sredstva
 • pozna potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja tovrstnih delovišč
opravlja spravilo in sečnjo v izrednih razmerah z različno gozdarsko mehanizacijo
 • izvaja spravilo v snegolomih
 • izvaja spravilo v vetrolomih
 • izvaja spravilo v žledolomih
 • izvaja spravilo na pogoriščih in požariščih
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • obvlada tehniko dela v izrednih razmerah
Administrativna dela vodi evidence
 • zna izpolniti evidenčni list o količini in vrsti opravljenega dela
 • vodi evidenco o porabi goriva in maziva in osebnih varovalnih sredstev
 • vodi evidenco o delovnih urah traktorja in servisiranju traktorja
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Komercialna dela izvede nakup sredstev za delo in spremlja ekonomičnost dela
 • nabavi poklicna delovna in osebna varovalna sredstva
 • nabavi gorivo in mazivo
 • nabavi pripomočke za vzdrževanje traktorja
 • spremlja ekonomičnost opravljenega dela
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna standarde osebnih varovalnih sredstev
Nadzor dela nadzira delovno območje s povečano nevarnostjo
 • nadzira delovno območje s povečano nevarnostjo med delom
 • pozna postopke nadziranja delovnega območja s povečano nevarnostjo med delom
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • dnevno spremlja in preverja opravljeno delo
 • preverja poškodbe stoječega drevja in spravilnih poti pri zbiranju tovora
 • preverja poškodbe na vlakah in gozdnih cestah
 • preverja pravilnost odločitev pri krojenju debla
 • izvaja sortiranje lesa v skladu z navodili
 • minimalizira poškodbe kamionske ceste pri sortiranju in rampanju
 • po potrebi izvede ustrezni gozdni red
 • racionalno uporablja material, energijo in čas
 • pozna načine krojenja lesa
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovne opreme
 • opravi dnevni, tedenski, mesečni pregled traktorja in druge opreme
 • opravlja tekoče vzdrževanje traktorja, in druge opreme
 • skrbi za nadomeščanje in manjša popravila traktorja in druge opreme
 • opravlja manjša popravila na terenu v okviru pooblastil in zmožnosti
 • poskrbi za popravilo pri pooblaščenemu serviserju, ob večjih okvarah ali poškodbah sredstev za delo
 • obvesti nadrejene oziroma vzdrževalno službo in sodeluje pri odpravi okvare ob večjih okvarah ali poškodbah traktorja
 • pozna osnove vzdrževanja strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • s kretnjami ali z govorno komunikacijo se sporazumeva s sodelavci v skupini
 • komunicira z vozniki gozdarskih transportnih kompozicij in manipulanti
 • poroča svojim nadrejenim ali naročnikom del o vseh za njegovo delo ali stanje gozda pomembnih spremembah na delovišču in na poti na delovišče
 • komunicira z nadrejenimi in predstavniki strokovnih institucij
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • zna pravilno opozarjati na nevarnosti
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
sporazumeva se z naključnimi obiskovalci
 • opozarja naključne obiskovalce na nevarnost gibanja po delovišču
 • po potrebi razloži namen svojega dela s strokovnimi argumenti
 • zna pravilno opozarjati na nevarnosti in razložiti namen svojega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • izvaja dela po določilih dobre prakse opravljanja del v gozdni proizvodnji
 • izvaja dela v skladu z omejitvami pri gospodarjenju z ekološkimi funkcijami
 • izvaja dela v skladu z omejitvami pri gospodarjenju s socialnimi funkcijami
 • zna izbrati okolju prijazna goriva in maziva
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s traktorji, gozdarskimi prenosnimi stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje odpadkov po sečnji in spravilu ter okolju škodljivih snovi
 • pozna naravno in kulturno dediščino

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Zore, Gozdarstvo Grča
 • Franci Furlan, Gozdno gospodarstvo Postojna
 • Edo Goričan, Gozdno gospodarstvo Maribor
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Igor Kotnik, KGZS
 • Egon Rebec, KGZ Nova Gorica
 • Andrej Andoljšek, KGZ Ljubljana
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.