Katalog

Naziv:

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (62300021)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230.002.4.021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

    2.1Strokovna znanja in spretnosti

    Glejpoklicni standard Gozdarski sekač/gozdarska sekačica  62300020 in točko 11
    tega kataloga.

    2.2.Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno
    kvalifikacijo
   
 • Zdravniško spričevalo o zmožnosti opravljanja del gozdarskega sekača / gozdarske sekačice

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

    2.1Strokovna znanja in spretnosti

    Glejpoklicni standard Gozdarski sekač/gozdarska sekačica  62300020 in točko 11
    tega kataloga.

    2.2.Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno
    kvalifikacijo
   
 • Zdravniško spričevalo o zmožnosti opravljanja del gozdarskega sekača / gozdarske sekačice

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Gozdar, in sicer pri naslednjih predmetih: -večina vsebin poklicnega standarda Gozdar je vključena v predmeta Pridobivanje gozdnih proizvodov ter Gojenje in varstvo gozdov (1., 2. in 3. letnik) in predmeta Organizacija in ekonomika (3. letnik). -praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku (1., 2., 3. letnik). Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Gozdarski tehnik, in sicer pri naslednjih predmetih: -večina vsebin poklicnega standarda Gozdar je vključena v predmeta Pridobivanje gozdnih proizvodov ter Gojenje in varstvo gozdov (1., 2., 3. in 4. letnik) in predmeta Organizacija in ekonomika (3., 4. letnik) -praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku (1., 2., 3., 4.letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikacijo z naključnimi obiskovalci zaradi nevarnosti gibanja na delovišču
 • upoštevanje pravil varnega dela s prenosnimi ročnimi stroji
 • uporabo vseh predpisanih varovalnih sredstev
 • upoštevanje pravil varstva okolja

Izločilna Merila

 • neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev
 • neupoštevanje pravil varnega dela s prenosnimi ročnimi stroji

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
dokumentacija10
izvedba45
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Gozdar sekač/gozdarka sekačica

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Materialni pogoji
- Ustrezne sodobne profesionalne motorne žage
 • prenosni motorni vitel
 • model ali shematski prikaz prereza motorne žage
- Ročno orodje:
 • klini za naganjanje drevesa
 • hidravlični klin za naganjanje drevesa
 • sekira
 • obračalnik
 • naganjalni vzvod
 • posoda za gorivo in mazivo
 • cepin
 • žični nateg
 • odpiralni škripec
 • sidrni pas
 • sekaški meter
 • ponjava za sproščanje obviselih dreves
 • komplet za vzdrževanje motorne žage: pile za brušenje motorne žage, kombinirani ključ, regulacijski izvijač, mazilo za vodilno kolesce na letvi
 • opozorilni znaki za nevarnost označitev delovišča ob prometnicah
- Prostori:
 • ustrezno opremljeni delovni prostori
- Objekti:
 • poligon za usposabljanje in preverjanje znanja
 • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja
- Vozila:
 • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanjem učnih pripomočkov
- Osebna varovalna oprema:
 • varovalna čelada z glušniki in vizirjem po ustreznih evropskih standardih
 • varovalni čevlji po ustreznih evropskih standardih
 • varovalna obleka po ustreznih evropskih standardih
 • delovne rokavice
 • osebna prva pomoč
 • torbica za prvo pomoč

9.2. Kadrovski pogoji

 • Kadrovski pogoji

     Komisija ima tri člane, od katerih ima:

 • en član visokošolska znanja s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj,
 • en član višja strokovna znanja s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj,
 • en član srednješolska znanja s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvede pripravljalna dela za sečnjo
 • poišče drevo za posek, ugotovi razmere in karakteristike drevesa
 • poskrbi za ustrezno zavarovanje delovišča
 • izbere smer in način podiranja
 • oceni potencialno nevarne situacije glede na smer in način podiranja
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer podiranja
 • očisti okolico drevesa in smer predvidenega umika
 • zna ugotoviti razmere na terenu in karakteristike drevesa za posek
 • zna ustrezno zavarovati delovišče
 • zna izbrati smer in način podiranja
 • zna oceniti potencialno nevarne situacije glede na smer in način podiranja
 • zna oceniti dejavnike, ki vplivajo na smer podiranja
 • zna očistiti okolico drevesa in smer predvidenega umika
 • Izvede pripravljalna dela za podiranje drevesa
  • poišče drevo za posek
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • določi težišče drevesa
  • določi smer spravila lesa
  • ugotovi prisotnost mlajših razvojnih faz ter objektov v gozdu
  • določi smer podiranja drevesa ter smer umika
  • oceni potencialne nevarnosti pri podiranju drevesa
  • preveri stanje drevesa (prisotnost trohnob)
  • izvede čiščenje okolice drevesa, čiščenje smeri umika in po potrebi smeri padca drevesa
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvede podiranje drevesa
 • izbere pravilno tehniko podiranja drevesa
 • obdela korenovec
 • izdela zasek
 • izvede podžagovanje drevesa
 • vstavi kline in nagiblje drevo
 • oblikuje ščetino
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa
 • sprosti obviselo drevo
 • pozna tehnike podiranja dreves
 • upošteva dejavnike, ki vplivajo na tehniko podiranja drevesa
 • pozna pravila za varen umik ob padcu drevesa
 • pozna tehnike dela z ročnimi prenosnimi stroji
 • obvlada pravilne reze glede na delovno operacijo
 • Drevo podre
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja
  • izdela zasek
  • preveri smer podiranja
  • opozori na nevarnost podiranja drevesa
  • izdela plitke stranske reze pod zasekom (iglavci)
  • izvede podžagovanje drevesa
  • oblikuje ščetino
  • izvede klinanje drevesa
  • opozarja na nevarnost padanja drevesa
  • umakne se v varno območje
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
 • Sprosti obviselo drevo
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere tehniko sproščanja obviselega drevesa ter izdela skico sproščanja obviselega drevesa
  • prežaga ščetino
  • opozarja na nevarnost padanja drevesa
  • drevo sprosti
  • umakne se v varno območje
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izdela podrto drevo
 • oklesti podrto drevo s primerno tehniko
 • kroji in prežaga deblo na sortimente
 • pozna tehnike za varno kleščenje dreves
 • pozna načine krojenja vseh gozdno-lesnih sortimentov
 • Podrto drevo oklesti
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • obdela korenovec
  • odreže ostanke ščetine
  • izbere ustrezno tehniko kleščenja glede na drevesno vrsto in debelino vej
  • preveri stabilnost drevesa pred začetkom kleščenja
  • drevo oklesti
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
 • Razžaga deblo na gozdne lesne sortimente
  • upošteva delovni nalog, na podlagi katerega iz debla kroji gozdne lesne sortimente
  • določi in označi mesta prereza debla na gozdne lesne sortimente
  • preveri dolžine, premer in napake na gozdnih lesnih sortimentih glede na klasifikacijske razrede za razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov
  • izbere tehniko prežagovanja glede na napetost lesnih vlaken ter izdela skico prežagovanja
  • izvede prežagovanje debla na gozdne lesne sortimente
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
uredi delovišče in izvaja gozdni red
 • poseka vsa pri sečnji močneje poškodovana drevesa
 • razžaga veje in vrhače iglavcev in jih zloži na kupe tako, da pokrivajo svoje debelejše konce
 • obeli panje smreke, bora in bresta
 • razžaga debelejše veje listavcev in jih razprostre po gozdnih tleh ob redčenju ali panjevski sečnji
 • zloži sečne ostanke tako, da ne ovirajo razvoja mladja ob pomladitveni sečnji
 • zloži sečne ostanke tako, da je površina, primerna za sajenje pri, končnem seku pripravljena za umetno obnovo
 • odpravi poškodbe po sečnji na gozdnih tleh, z namenom preprečitve erozije
 • odstrani sečne ostanke iz strug potokov in hudournikov
 • odstrani sečne ostanke z gozdnih prometnic in spravilnih poti, z mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in iz zunanjih gozdnih robov
 • odstrani vse nelesne odpadke, ki so nastali pri opravljanju del
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • pozna delni ali popolni gozdni red
 • Izdela gozdni red
  • upošteva delovni nalog, na podlagi katerega izdela gozdni red
  • izbere orodja in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • določi mesta kupov vej in lesnih ostankov glede na vrsto sečnje
  • razžaga veje in vrhače iglavcev in jih zloži na kupe
  • razžaga debelejše veje listavcev in jih razprostre po gozdnih tleh
  • obeli panje smreke, bora in bresta v skladu s predpisi
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
 • Sanira delovišče (sečišče)
  • upošteva delovni nalog, na podlagi katerega izvede sanacijo delovišča
  • sanira gozdna tla, struge potokov in hudournikov
  • odstrani sečne ostanke z gozdne prometnice in s spravilnih poti, mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč ter z zunanjih gozdnih robov
  • z delovišča odstrani vse nelesne odpadke, ki so nastali pri opravljanju del
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
opravlja dela v posebnih razmerah
 • oceni stopnjo nevarnosti in temu primerno zavaruje delovišče
 • izvede sečnjo suhih dreves
 • izvede sečnjo gnilih dreves
 • izvede sečnjo lubadark
 • izvede sečnjo dreves v šopih
 • izvede sečnjo ob infrastrukturnih ter drugih objektih
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • zna izbrati ustrezno tehniko podiranja v posebnih razmerah in primerna delovna sredstva
 • pozna potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja tovrstnih delovišč
 • Demonstrira dela v posebnih razmerah po izboru komisije
  • izbere orodje in pripomočke za delo v posebnih razmerah
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja suhega drevesa
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju suhega drevesa
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja gnilega drevesa
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju gnilega drevesa
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja lubadarke
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju lubadarke
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja dreves v šopu
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju dreves v šopu
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja drevesa ob infrastrukturnih ter drugih objektih
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju drevesa ob infrastrukturnih ter drugih objektih
  • upošteva potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja delovišč
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
opravlja dela v izrednih razmerah
 • izvede sečnjo v snegolomu
 • izvede sečnjo v vetrolomu
 • izvede sečnjo v žledolomu
 • izvede sečnjo pri sanaciji plazov in usadov
 • izvede sečnjo na požarišču in pogorišču
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • obvlada tehniko dela v izrednih razmerah
 • zna izbrati ustrezno tehniko podiranja v izrednih razmerah in primerna delovna sredstva
 • Demonstrira dela v posebnih razmerah po izboru komisije
  • izbere orodje in pripomočke za delo v posebnih razmerah
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja suhega drevesa
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju suhega drevesa
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja gnilega drevesa
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju gnilega drevesa
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja lubadarke
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju lubadarke
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja dreves v šopu
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju dreves v šopu
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja drevesa ob infrastrukturnih ter drugih objektih
  • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju drevesa ob infrastrukturnih ter drugih objektih
  • upošteva potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja delovišč
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Čokel, M., Gozdarski in lesnoindustrijski priročnik, BF, Ljubljana, 1992
 • Lipoglavšek, M., Kumer, P., Humanizacija dela v gozdarstvu, BFT, Ljubljana, 1998
 • Medved, M., Košir, B., Varno delo pri sečnji, Ljubljana, 1995
 • Remic, C., Motorna verižna žaga, IPS Ljubljana, Ljubljana, 1967
 • Mlakar, J., Drevesa in grmi Slovenije, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1985
 • Ude, J., Podiranje in obdelava lesa, Kmečki glas, Ljubljana 1987
 • Žigon P., Delo v nevarnih razmerah, Logatec, 1997
 • Lipoglavšek, M., Gozdni proizvodi, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1988
 • Navodila za vzdrževanje strojev ( proizvajalci)
 • Interno gradilo SGLŠ Postojna

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Franci Furlan, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Andrej Andoljšek, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Ljubljana
 • Igor Kotnik, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
 • Egon Rebec, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Nova Gorica
 • Sebastijan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.