Poklicni standard

Naziv:

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

8.10.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230.002.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s predstavniki strokovnih služb in strankami
 5. izvede pripravljalna dela
 6. izvede podiranje drevesa
 7. izdela podrto drevo
 8. uredi delovišče in izvaja gozdni red
 9. opravlja dela v posebnih in izrednih razmerah

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo drugih
 • organizira si lastno delo in delo drugih
 • seznani se z dotedanjim potekom dela na delovišču
 • seznani se z nalogami v sečno-spravilnih enotah (SSE) in na delovišču s pomočjo delovnega naloga, sečno-spravilnega načrta, gozdnogojtvenega načrta ali pogodbe
 • opravi ogled delovišča in SSE
 • ugotovi lokacijo podzemne in nadzemne infrastrukture, ki so na delovišču ali v njegovi bližini
 • ugotovi lokacijo objektov visokih in nizkih gradenj in drugih komunikacij, ki so na delovišču ali v njegovi bližini
 • preveri terenske in vremenske pogoje dela
 • zna brati gozdarske karte
 • pozna osnove orientacije na terenu
 • pozna osnove normiranja del v gozdarstvu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • izbere primerno delovno sredstvo, orodja in pripomočke, glede na navodila
 • pregleda delovišče, ugotovi njegove značilnosti ter poišče meje
 • preveri stanje delovnih pripomočkov
 • preveri ustreznost in količino goriva in maziva v ročnih prenosnih strojih
 • organizira lastni prevoz ter prevoz sredstev na delo
 • zna pripraviti delovne pripomočke
 • pozna normative o tehnični brezhibnosti strojev
 • razlikuje delovne stroje in opremo po uporabnost in obvlada tehniko dela
Operativna dela izvede pripravljalna dela za sečnjo
 • poišče drevo za posek, ugotovi razmere in karakteristike drevesa
 • poskrbi za ustrezno zavarovanje delovišča
 • izbere smer in način podiranja
 • oceni potencialno nevarne situacije glede na smer in način podiranja
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer podiranja
 • očisti okolico drevesa in smer predvidenega umika
 • zna ugotoviti razmere na terenu in karakteristike drevesa za posek
 • zna ustrezno zavarovati delovišče
 • zna izbrati smer in način podiranja
 • zna oceniti potencialno nevarne situacije glede na smer in način podiranja
 • zna oceniti dejavnike, ki vplivajo na smer podiranja
 • zna očistiti okolico drevesa in smer predvidenega umika
izvede podiranje drevesa
 • izbere pravilno tehniko podiranja drevesa
 • obdela korenovec
 • izdela zasek
 • izvede podžagovanje drevesa
 • vstavi kline in nagiblje drevo
 • oblikuje ščetino
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa
 • sprosti obviselo drevo
 • pozna tehnike podiranja dreves
 • upošteva dejavnike, ki vplivajo na tehniko podiranja drevesa
 • pozna pravila za varen umik ob padcu drevesa
 • pozna tehnike dela z ročnimi prenosnimi stroji
 • obvlada pravilne reze glede na delovno operacijo
izdela podrto drevo
 • oklesti podrto drevo s primerno tehniko
 • kroji in prežaga deblo na sortimente
 • pozna tehnike za varno kleščenje dreves
 • pozna načine krojenja vseh gozdno-lesnih sortimentov
uredi delovišče in izvaja gozdni red
 • poseka vsa pri sečnji močneje poškodovana drevesa
 • razžaga veje in vrhače iglavcev in jih zloži na kupe tako, da pokrivajo svoje debelejše konce
 • obeli panje smreke, bora in bresta
 • razžaga debelejše veje listavcev in jih razprostre po gozdnih tleh ob redčenju ali panjevski sečnji
 • zloži sečne ostanke tako, da ne ovirajo razvoja mladja ob pomladitveni sečnji
 • zloži sečne ostanke tako, da je površina, primerna za sajenje pri, končnem seku pripravljena za umetno obnovo
 • odpravi poškodbe po sečnji na gozdnih tleh, z namenom preprečitve erozije
 • odstrani sečne ostanke iz strug potokov in hudournikov
 • odstrani sečne ostanke z gozdnih prometnic in spravilnih poti, z mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in iz zunanjih gozdnih robov
 • odstrani vse nelesne odpadke, ki so nastali pri opravljanju del
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • pozna delni ali popolni gozdni red
opravlja dela v posebnih razmerah
 • oceni stopnjo nevarnosti in temu primerno zavaruje delovišče
 • izvede sečnjo suhih dreves
 • izvede sečnjo gnilih dreves
 • izvede sečnjo lubadark
 • izvede sečnjo dreves v šopih
 • izvede sečnjo ob infrastrukturnih ter drugih objektih
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • zna izbrati ustrezno tehniko podiranja v posebnih razmerah in primerna delovna sredstva
 • pozna potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja tovrstnih delovišč
opravlja dela v izrednih razmerah
 • izvede sečnjo v snegolomu
 • izvede sečnjo v vetrolomu
 • izvede sečnjo v žledolomu
 • izvede sečnjo pri sanaciji plazov in usadov
 • izvede sečnjo na požarišču in pogorišču
 • zna oceniti stopnjo poškodovanosti drevesa
 • obvlada tehniko dela v izrednih razmerah
 • zna izbrati ustrezno tehniko podiranja v izrednih razmerah in primerna delovna sredstva
Administrativna dela vodi evidence
 • izpolni evidenčni list o količini in vrsti opravljenega dela
 • vodi evidenco o porabi goriva in maziva ter osebnih varovalnih sredstev
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Komercialna dela izvede nakup sredstev za delo in spremlja ekonomičnost dela
 • nabavi poklicna delovna in osebna varovalna sredstva
 • nabavi gorivo in mazivo
 • nabavi material za vzdrževanje delovnih pripomočkov
 • spremlja ekonomičnost opravljenega dela
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna standarde osebnih varovalnih sredstev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • dnevno spremlja in preverja opravljeno delo
 • preveri pravilnost odločitev pri krojenju debla, točnost zahtevanih dolžin sortimentov, pravokotnost rezov na os sortimenta ter pravilnost premerov sortimentov
 • izvede gozdni red v skladu z delovnim nalogom, s sečno-spravilnim načrtom, z gozdnogojitvenim načrtom ali ustnimi navodili
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela, zlasti pravilnost postopkov varnega podiranja dreves in kleščenja vej
 • racionalno uporablja material, energijo in čas
 • pozna slovenske načine krojenja lesa
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • pozna standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovne opreme
 • opravi dnevni pregled in tekoče vzdrževanje delovne opreme po navodilih proizvajalca
 • opravi manjša popravila na terenu v okviru pooblastil in zmožnosti
 • poskrbi za popravilo pri pooblaščenemu serviserju ob večjih okvarah ali poškodbah sredstev za delo
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje delovnih pripomočkov
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sporazumeva se s sodelavci s kretnjami ali z govorno komunikacijo
 • poroča o vseh za njegovo delo ali stanje gozda pomembnih spremembah na delovišču in na poti na delovišče svojim nadrejenim ali naročnikom del
 • komunicira s predstavniki strokovnih institucij
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • zna pravilno opozoriti sodelavce na nevarnosti
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
sporazumeva se z naključnimi obiskovalci
 • opozori naključne obiskovalce na nevarnost gibanja na delovišču
 • po potrebi razloži namen svojega dela s strokovnimi argumenti
 • zna pravilno opozoriti na nevarnosti in razložiti namen svojega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • izvede delo po določilih dobre prakse opravljanja del v gozdni proizvodnji
 • izvede delo v skladu z omejitvami pri gospodarjenju z ekološkimi funkcijami
 • izvede delo v skladu z omejitvami pri gospodarjenju s socialnimi funkcijami
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu z gozdarskimi prenosnimi stroji in opremo
 • zna izbrati okolju prijazna goriva in maziva
 • pozna postopke za upravljanje, skladiščenje in odstranjevanje odpadkov po sečnji in spravilu ter okolju škodljivih snovi
 • pozna naravno in kulturno dediščino

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Zore, Gozdarstvo Grča
 • Franci Furlan, Gozdno gospodarstvo Postojna
 • Edo Goričan, Gozdno gospodarstvo Maribor
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Egon Rebec, KGZ Nova Gorica
 • Andrej Andoljšek, KGZ Ljubljana
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.