Katalog

Naziv:

GOZDARSKI GOJITELJ/GOZDARSKA GOJITELJICA

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (62300011)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

GOZDARSKI GOJITELJ/GOZDARSKA GOJITELJICA (6230.001.4.021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

    2.1. Strokovna znanja in spretnosti

    Glejpoklicni standard Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica   62300010 in točko 11
    tega kataloga.

    2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno
    kvalifikacijo

 • Zdravniško spričevalo o zmožnosti opravljanja del gozdarskega gojitelja / gozdarske gojiteljice

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

    2.1. Strokovna znanja in spretnosti

    Glejpoklicni standard Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica   62300010 in točko 11
    tega kataloga.

    2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno
    kvalifikacijo

 • Zdravniško spričevalo o zmožnosti opravljanja del gozdarskega gojitelja / gozdarske gojiteljice

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Gozdar, in sicer pri naslednjih predmetih: -večina vsebin poklicnega standarda gozdarski gojitelj je vključena v predmeta Gojenje in varstvo gozdov (1., 2. in 3. letnik) ter Dendrologija (1. in 2. letnik); -znanja s področja delovnih pripomočkov, orodij in ročnih delovnih strojev pri predmetu Pridobivanje gozdnih proizvodov (1., 2. in 3. letnik); -znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Osnove ekonomike (3. letnik); -praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati
 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • izbiro pravilne tehnike dela
 • komunikacijo z naključnimi obiskovalci zaradi nevarnosti gibanja na delovišču
 • upoštevanje pravil varnega dela s prenosnimi ročnimi stroji
 • uporabo vseh predpisanih varovalnih sredstev
 • poznavanje najpogostejših gozdnih drevesnih in grmovnih vrst
 • upoštevanje pravil varstva okolja

Izločilna Merila

 • neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev
 • nepoznavanje najpogostejših gozdnih drevesnih in grmovnih vrst
 • neupoštevanje pravil varnega dela s prenosnimi ročnimi stroji

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
dokumentacija10
izvedba45
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Materialni pogoji
- Ročni prenosni stroji:
 • ustrezne sodobne profesionalne gojitvene motorne žage
 • nahrbtna motorna čistilka
 • motorna čistilka
 • višinski obrezovalnik
- Ročno orodje:
 • križna rovnica
 • sadilna motika
 • sadilna cev
 • torba za pogozdovanje
 • cepin
 • sekira
 • naganjalni vzvod
 • ponjava za sproščanje obviselih dreves in za privlačevanje in oblikovanje tovora
 • komplet za vzdrževanje ročnih prenosnih strojev in ročnih orodij
 • tračni meter
 • sekire
 • vejniki – enoročni in nasadilni
 • srpi – ročni in nasadilni
 • gojitveni komplet
 • gojitvena kosa
 • dvoročne gojitvene škarje
 • samokolnica
 • lopate in krampi
 • orodje za pogozdovanje
 • posoda za gorivo in mazivo
- Prostori:
 • ustrezno opremljeni delovni prostori
- Objekti:
 • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja
- Vozila:
 • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanje učnih pripomočkov
- Osebna varovalna oprema:
 • delovna obleka za gozdarja
 • varovalna čelada z glušniki in vizirjem po ustreznem evropskem standardu
 • varovalni gozdarski čevlji
 • delovne rokavice
 • gozdarska obutev za vlago in dež
 • dežni plašč
 • torbica s prvo pomočjo

9.2. Kadrovski pogoji

 • Kadrovski pogoji

    Komisija ima tri člane, od katerih ima:

 • en član visokošolska znanja s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj,
 • en član višja strokovna znanja s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj,
 • en član srednješolska znanja s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvede pripravljalna dela za sečnjo
 • ugotovi razmere na terenu in karakteristike drevesa za posek
 • poskrbi za ustrezno zavarovanje delovišča
 • izbere smer in način podiranja
 • oceni potencialno nevarne situacije glede na smer in način podiranja
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer podiranja
 • očisti okolico drevesa in smer predvidenega umika
 • zna ugotoviti razmere na terenu in karakteristike drevesa za posek
 • Izvede pripravljalna dela na podiranje drevesa
  • poišče drevo za posek
  • izbere orodje in pripomočke
  • oporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • določi smer podiranja drevesa
  • prepozna potencialne nevarnosti pri podiranju drevesa
  • oklesti deblo do višine ramen (tanjša drevesa)
  • izvede čiščenje okolice drevesa, smeri umika in po potrebi smeri padca drevesa
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvaja podiranje tanjših dreves
 • izbere pravilno tehniko podiranja tanjšega drevesa
 • izdela zasek in izvede podžagovanje drevesa
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa
 • sprosti obviselo drevo
 • pozna tehnike podiranja tanjših dreves
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na tehniko podiranja drevesa
 • pozna pravila za varen umik ob padcu drevesa
 • pozna tehnike dela z ročnimi prenosnimi stroji
 • obvlada in uporablja pravilne reze glede na delovno operacijo
 • Drevo podre
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja
  • izdela zasek
  • preveri smer podiranja
  • opozori na nevarnost podiranja drevesa
  • izvede podžagovanje drevesa
  • oblikuje ščetino
  • drevo naganja
  • opozarja na nevarnost padanja drevesa
  • umakne se v varno območje
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
 • Sprosti obviselo drevo
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere tehniko sproščanja obviselega drevesa
  • prežaga ščetino
  • opozarja na nevarnost padanja drevesa
  • drevo sprosti
  • umakne se v varno območje
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
pripravi gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev
 • izvede pripravo tal in sestoja za naravno pomladitev
 • pozna cilje nege gozda
 • razlikuje med gozdnogojitvenimi stopenjskimi in dolgoročnimi cilji
 • pozna vrste in oblike gozdnih sestojev
 • pozna dejavnike okolja, ki vplivajo na gozd
 • pozna tehniko priprave sestoja in gozdnih tal za naravno pomladitev
 • Pripravi gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev
  • upošteva delovni nalog, na podlagi katerega pripravi gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev
  • izbere orodja in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • poseka drevesne in grmovne vrste, ki niso bodoči graditelji sestoja
  • odstrani podrast
  • določi mesta kupov ali redov vej in lesnih ostankov glede na delovni nalog
  • razžaga veje in vrhače iglavcev in jih zloži na kupe ali rede
  • razžaga debelejše veje listavcev in jih zloži na kupe ali rede
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
umetno obnavlja gozd
 • izvede pripravo tal in sestoja za umetno obnovo
 • prevzame in dostavi semena in sadike na delovišče
 • pripravi semena in sadike za setev oziroma sajenje
 • izvede setev semena v gozdu
 • sadi sadike gozdnega drevja v gozdnem prostoru
 • opravi spopolnitev v posameznih razvojnih fazah gozda s sajenjem
 • pozna ekološke in gojitvene značilnosti najpogostejših drevesnih vrst
 • pozna osnove gozdnega semenarstva in razlikuje semena najpogostejših drevesnih vrst
 • pozna osnove gozdnega drevesničarstva
 • obvlada tehniko priprave tal za sajenje in sejanje
 • obvlada tehnike sajenja sadik gozdnega drevja
 • Seje semena gozdnega drevja
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • očisti tla za setev
  • prerahlja tla za setev
  • izvede setev
  • izvede zavarovanje setve
 • Sadi sadike gozdnega drevja
  • izbere orodje in pripomočke
  • oorabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • očisti mesto sajenja sadike gozdnega drevja
  • skoplje jamico
  • sadiko vstavi v jamico, zasuje in zemljo izravna
  • sadiko utrdi
  • po podobnem postopku opravi tudi druge tehnike sajenja glede na delovni nalog (sajenje v zasek, kontejnersko sajenje…)
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvaja negovalna dela v gozdu
 • izvede nego mladja
 • izvede nego gošče
 • opravi izbiralno redčenje v letvenjaku
 • izvede obvejevanje določenih osebkov v letvenjaku
 • odstrani gozdne ovijalke z dreves
 • pozna in razlikuje najpogostejše drevesne in grmovne vrste gozdnega prostora po deblu, listih in poganjkih z brsti
 • pozna najpogostejše gozdne ovijalke in vzpenjalke
 • pozna osnovno razliko med gospodarskim gozdom in pragozdom
 • pozna dinamiko razvoja gozda, razlikuje razvojne faze ter pozna njihove zakonitosti
 • razlikuje sredstva za nego in pozna posamezne ukrepe nege v mladju, gošči in letvenjaku
 • pozna načine gospodarjenja z gozdom
 • pozna prirastoslovne osnove nege
 • obvlada tehniko obvejevanja v letvenjaku
 • Izvede negovalna dela v mladju in gošči
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • določi razvojno fazo mladja in gošče
  • določi drevesne in grmovne vrste na objektu po deblu, krošnji, listih in poganjkih z brsti
  • glede na delovni nalog : opravi rahljanje osebkov, opravi čiščenje osebkov, uravnava in oblikuje zmes drevesnih vrst, opravi obžetev mladja, poseka ali obglavi predrastke, orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
 • Izvede negovalna dela v letvenjaku
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • prepozna razvojno fazo letvenjak
  • izvede sečnjo in obdelavo dreves, ki so označena za posek v skladu z delovnim nalogom
  • izvede obvejevanje označenih dreves (izbrancev)
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvaja ukrepe za zagotovitev ekoloških funkcij
 • vzdržuje vodne vire in kaluže
 • vzdržuje grmišča
 • oblikuje gozdni rob
 • vzdržuje laze v gozdu
 • sadi plodonosno drevje
 • postavi gnezdnice in jih vzdržuje
 • vzdržuje pasišča
 • neguje gozdne robove in omejke
 • zaščiti pomembna drevesa v gozdnem prostoru
 • pozna zakonsko opredeljene funkcije gozda
 • pozna tehnike osnovanja in vzdrževanja ekoloških funkcij gozda
 • pozna najpomembnejše živali in rastline gozdnega prostora
 • pozna pomen sušic in živih dreves z dupli za preživetje duplarjev
 • pozna pomen starega in debelega drevja za življenje gozda
 • pozna pomen posameznih dreves in omejkov v gozdnati krajini
 • Izvede ukrepe za zagotavljanje ekoloških funkcij
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • odstrani odpadle veje in listje iz kaluž
  • posadi plodonosno drevje
  • postavi gnezdilnice in predstavi njihovo vzdrževanje
  • pokosi laze in pasišča v gozdu in gozdni krajini
  • odstrani odpadle veje ter listje s pasišč v gozdu in gozdni krajini
  • vzdržuje pestrost in velikost grmovnih vrst ob pasiščih
  • določi najpomembnejše živali in rastline gozdnega prostora
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvaja ukrepe za zagotovitev socialnih funkcij
 • vzdržuje rekreacijske poti
 • vzdržuje pohodne poti
 • vzdržuje učne poti
 • vzdržuje razgledišča
 • ohranja naravno in kulturno dediščino v gozdnem prostoru
 • pozna naravno in kulturno dediščino v gozdnem prostoru
 • pozna postopke za vzdrževanje različnih poti in točk v gozdnem prostoru
 • Izvede ukrepe za zagotavljanje ekoloških funkcij:
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • poseka drevesne in grmovne vrste, ki zarašačajo rekreacijske, pohodne in učne poti ter razgledne točke
  • posekane grmovne vrste in veje dreves umakne z rekreacijskih, s pohodnih in z učnih poti
  • določi ustrezen material, postavi in vzdržuje table in kažipote
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvaja varstvo gozdov
 • zavaruje pred divjadjo glavne poganjke sadik in mladja (premazi, tulci …)
 • zavaruje pred divjadjo debla mladja in mlajših dreves z zavarovanji in jih vzdržuje (tulci, mreže …)
 • izdeluje in vzdržuje protipožarne steze in zidove
 • izdeluje in vzdržuje protipožarne preseke
 • postavlja in vzdržuje protipožarne table
 • zatira rastlinske bolezni po navodilih
 • izvede ukrepe za zatiranje podlubnikov in drugih škodljivcev po navodilih
 • vzpostavlja gozdno higieno
 • pozna in prepozna gospodarsko pomembne bolezni gozdnega drevja
 • pozna ukrepe za preprečevanje, omejevanje in zatiranje gospodarsko pomembnih bolezni
 • pozna gospodarsko pomembne škodljivce gozdnega drevja in ukrepe za njihovo zatiranje
 • pozna ukrepe protipožarnega varstva gozdov
 • pozna vlogo in pomen divjadi v gozdnem prostoru ter zavarovanje posameznih osebkov in gozda pred morebitnimi poškodbami
 • pozna nevarnosti, ki pretijo gozdu po naravnih ujmah
 • pozna posledice nenadzorovanih človekovih vplivov na gozd
 • Varuje gozdove
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izdela zaščito sadik s premazom in tulci
  • določi ustrezen material in izdela zaščito mlajših dreves z mrežo
  • poseka grmovne in drevesne vrste, ki zarašačajo protipožarne preseke, steze, zidove in protipožarne table
  • pospravi grmovne in drevesne vrste s protipožarnih presek, stez in z zidov v gozd
  • določi ustrezen material za protipožarne table in jih postavi
  • upošteva delovni nalog, na podlagi katerega izvede ukrepe za zatiranje podlubnikov in drugih škodljivcev
  • določi najpogostejše škodljivce v gozdu
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvaja dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih poti
 • preprečuje zaraščanje robov gozdnih prometnic
 • čisti dražnike, cevne prepuste, koritnice, jarke
 • sanira manjše poškodbe na gozdnih prometnicah
 • pozna osnove gozdnega gradbeništva
 • obvlada vzdrževalna dela v okviru gozdnega gradbeništva
 • Izvede dela za vzdrževanje gozdnih cest in spravilnih poti
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • poseka grmovne vrste, ki zarašačajo rob gozdnih prometnic
  • oklesti veje dreves, ki zaraščajo rob gozdnih prometnic
  • posekane grmovne vrste in veje dreves umakne s cestišča
  • očisti dražnike in koritnice
  • očisti vtočne jaške cevnih propustov in cevne propuste
  • sanira udrtine na vozišču
  • sanira vodne jarke, ki so na cestišču
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvaja nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru
 • odstrani zapreke, ki ovirajo odtok vode, in s tem preprečuje nevarnost erozije
 • vzdržuje robove vodotokov
 • pozna osnove gospodarjenja z vodotoki v gozdnem prostoru
 • pozna osnovni pomen vodnih tokov za gozdni prostor
 • Izvede nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • čisti kamenje, listje ter veje iz struge manjšega vodotoka
  • ročno utrdi bregove manjšega vodotoka
  • po nalivih očisti mesta pretoka hudournih vod
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
izvaja nujna vzdrževalna dela na plaziščih in erozijskih območjih
 • izvede nujna vzdrževalna dela na plaziščih in erozijskih območjih po navodilih
 • pozna osnove nastanka, razvoja in sanacije plazišč in erozijskih območij
 • Izvede nujna vzdrževalna dela na plaziščih in erozijskih območjih
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • glede na delovni nalog : ročno izdela pregrade za preprečevanje zdrsa zemlje na erozijskih območjih, zemljo razprostre po celotni površini erozijskega območja, odstrani večje kamenje ter lesne ostanke, posadi grmovne ali drevesne vrste, površino poseje s semeni trav
  • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Krasnov, B. (1986). Gojenje in varstvo gozdov, Ljubljana: TZS
 • Perko, F. Gojenje gozdov, ekologija, nega in varovanje, Ljubljana: ČZD Kmečki glas
 • Vrtovec, O. (1991). Gozdnogojitvena tehnika 1 – nega gozdov, Ljubljana ZRS za šolstvo in šport
 • Vrtovec, O. (1991). Gozdnogojitvena tehnika 2 – gojenje gozdov, Ljubljana ZRS za šolstvo in šport
 • Perko, F. (1994). Nega in varstvo mladega gozda, Ljubljana
 • Hengst, Ks. (1964). Nega gozdnega nasada in mladja, Ljubljana: Zveza gozdarjev SRS
 • Perko, F., Pogačnik, J. (1996). Kaj ogroža slovenske gozdove, Ljubljana
 • Krže, B. (1997). Lovec kot kmet in gozdar. Lovska zveza Slovenije

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Franci Furlan, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Andrej Andoljšek, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Ljubljana
 • Igor Kotnik, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
 • Egon Rebec, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Nova Gorica
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Sebastijan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Kristjan Jarni, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Cvetka Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.