Poklicni standard

Naziv:

Prometnik/prometnica v cestnem prometu

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Prometnik/prometnica v cestnem prometu (84000170)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Prometnik/prometnica v cestnem prometu (62246220)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   

 • pridobivati, analizirati in uporabljati delovno dokumentacijo in ostale potrebne informacije za organizacijo in načrtovanje lastnega dela ter načrtovanje dela voznikov
 • prevzemati in analizirati različne informacije ter tehnično dokumentacijo za prevoz blaga ali potnikov in preverjati ustreznost prevoznih sredstev glede na naročilo oziroma vrsto prevoza
 • izbirati vozila in oblikovati liste vozil za prevoz blaga ter odrejati voznike glede na okoliščine naročila ob upoštevanju strukture prevoznikov in njihove kakovosti
 • z uporabo elektronskih orodij in aplikacij za podporo razporejanju voznikov pripravljati kratkoročni-dnevni operativni razpored voznikov in vozil ter v sodelovanju s komercialo načrtovati mesečne ali večmesečne delovne naloge voznikov
 • kontrolirati psihične in fizične sposobnosti voznikov pred napotitvijo na prevoz in z uporabo ustreznih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in tehnologij za sledenje vozil med izvajanjem prevoza nadzorovati in zagotavljati izvajanje prevoza blaga ali potnikov ter komunicirati z vozniki in naročniki prevozov glede izvajanja prevoza in stanja na cestah
 • urejati in zaključevati računsko in prometno dokumentacijo ter voditi različne predpisane evidence v potniškem prometu ali evidence pri prevozu blaga
 • evidentirati škodo, nesreče in ostale nepravilnosti ter pošiljati vozila na redne tehnične preglede in kontrolirati evidence tehničnih pregledov in registracij
 • pri svojem delu upoštevati predpise o varnosti v cestnem prometu in predpise o varovanju okolja, predpise o odmorih in počitkih mobilnih delavcev ter normative in predpise za ustrezno tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo ter delo drugih
 • načrtuje delo voznikov v sodelovanju z drugimi službami v podjetju
 • pozna načela ekonomične izrabe prevoznih sredstev
 • pozna načine optimalne ter ekonomske izrabe časa, materiala in energije
 • pripravlja dokumente za analizo dela voznikov
 • zbira in uporablja prejete informacije zaradi uporabe v organizaciji dela voznikov (prevoza)
 • pripravlja in načrtuje instradacije blaga
 • analizira opravljeno lastno delo
 • pozna obseg in raven znanja delavcev, za katere odgovarja
 • pozna logistično načrtovanje in organizacijo del pri prevozu
 • pozna strokovne predpise iz notranjih in mednarodnih pravnih virov za promet
 • pozna dela s potovalnimi dokumenti, tako kot določajo tarife (izračun cene, izdaja, kontrola in obdelava podatkov o potovalnih dokumentih)
 • pozna potovalne informacije
 • pozna elemente prometnih sistemov, logističnih sistemov in podsistemov
 • obvlada uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za usklajevanje vseh elementov v prometu
 • pozna predpise notranjih in mednarodnih pravnih virov za promet, transport, logistiko
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda tekočo delovno dokumentacijo in preveri delovni načrt v podjetju
 • zbere in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • pregleda naročila za prevoze
 • pozna načine sodelovanja s posredniki pri izvedbi prevozov
 • razume sistem izbiranja prevoznih sredstev za prevoze
 • pozna prevozna sredstva, ki jih odreja za prevoze
Operativna dela prevzema in analizira različne informacije ter tehnično dokumentacijo
 • sprejema naročila za prevoz blaga ali za občasni prevoz potnikov
 • preverja ustreznost prevoznih sredstev glede na naročila posamičnih prevozov ali glede na vrsto prevoza potnikov
 • preverja zasedenost vozil
 • preveri in pridobi ostale potrebne pravne in tehnične informacije v zvezi s konkretnim naročilom prevoza ne glede na obliko transporta ali posameznega občasnega prevoza potnikov
 • kontaktira z ustreznimi državnimi službami (policija, službe resornega ministrstva ipd.) v zvezi s pogoji za prevoz blaga ali potnikov doma in v tujini
 • preverja predpisano vozniško in prometno dokumentacijo pred napotitvijo voznikov na prevoz
 • usklajuje strankina naročila s prepisanimi pogoji za izvedbo občasnih prevozov
 • zbira različne informacije in tehnično dokumentacijo za lastno delovno področje
 • obvlada zmožnosti transportnih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami, obremenitvami in varnostnimi lastnostmi
 • razume tehnično dokumentacijo s strokovnimi izrazi transportnih sredstev
 • pozna načela ekonomične izrabe tovornih in potniških prevoznih sredstev
 • razume zgradbo, nosilnostno konstrukcijo in delovanje dvigalnih ter prenašalnih naprav
 • razume manipulativne vožnje z viličarji, razume upravljavska dela z različnimi dvigali, ostalimi manipulativnimi transportnimi sredstvi in napravami
 • pozna sodobne tehnologije transporta: kombinirani, integralni in multimodalni transport
izbira voznike za prevoz blaga
 • izbira vozila iz lastnega podjetja glede na vrsto in značilnosti blaga, ki se bo prevažalo
 • izbira vozila iz lastnega podjetja glede na izkušnje in glede na vozilo, ki ga bo upravljal voznik
 • izbira podprevoznike glede na zanesljivost in kakovostno opravljanje prevozov
 • oblikuje liste vozil in jih razvršča glede na dogovorjena merila
 • oblikuje liste podprevoznikov in jih razvršča glede na merila: kakovost, opremljenost, zanesljivost
 • odreja vozila glede na naročilo
 • odreja voznike v svojem podjetju glede na okoliščine naročila (kraj nakladanja, bližina razpoložljivega tovornjaka, opremljenost tovornjaka, vrsta blaga)
 • obvlada organiziranje specifičnih prevozov: prevoz nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov ter pozna označitve, spremljave (naloge spremnega osebja) in izvedbo
 • opozarja glede na ustrezen način varnega natovarjanja v skladu z mednarodnimi predpisi o varnem natovarjanju in zavarovanju tovora ter glede na naročnikova navodila
 • uporablja elektronskega orodja in tehnologije za podporo razporejanja vozil
 • pozna sistem izbire vozil za izvajanje prevoznih storitev
 • razume sistem sestavljanja razporeda voznikov glede na izpolnjevanje zahtevanih meril
 • pozna strukturo prevoznikov in njihovo kakovost, zanesljivost, opremljenost ter jih zna razvrščati glede na postavljena merila
nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza blaga
 • kontrolira psihične in fizične sposobnosti voznikov pred napotitvijo na prevoz
 • vodi in kontrolira prevoz posameznega blaga
 • poroča o stanju pošiljk blaga
 • sporoča skladno z naročilom in naročnikom prevoza o stanju pošiljke glede na dobavljivost in razpoložljivost
 • sporoča o izrednih dogodkih glede zamude pošiljk
 • sporoča o izrednih dogodkih glede materialne škode pošiljk, nesreče in drugih izrednih dogodkih v zvezi s konkretno pošiljko
 • kontaktira z naročniki prevoza in dobavitelji naročnika skladno z naročilom prevoza
 • kontaktira z vozniki med samim izvajanjem prevoza
 • posreduje informacije voznikom o obvozih in zaporah na cestah ter voznike usmerja
 • komunicira z naročnikom ob izrednih dogodkih med prevozom
 • kontaktira z vozniki in izvajalci stranskih dejavnosti, kot so skladiščniki, svetovalci za prevoz nevarnega blaga, komercialisti in špediterji
 • tekoče spremlja stanje v prometu in izdeluje dnevna poročila
 • analizira tahogramske zapise voženj z vidika izvajanja delovne naloge in upoštevanja predpisanih odmorov in počitkov
 • nadzoruje izvajanje prevoza iz prometnega centra z uporabo GPS-tehnologije za sledenje vozil
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s katero nudi pomoč pri zagotavljanju optimalnega gibanja vozil v urbanih naseljih ter obvlada sodobno satelitsko elektronsko tehnologijo za sledenje in vodenje po poti
 • obvlada prometno geografijo pri elektronski orientaciji (za izračun optimalnih prevoznih poti), sledenju in vodenju prevoza
 • razume transportne pogodbe in klavzule
 • pozna predpise za ravnanje ob izrednih dogodkih
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
 • obvlada nudenje operativne pomoči vozniku na trenutni lokaciji
 • pozna osnove prometnotransportne signalizacije za vodenje in varnost v prometu

pripravlja kratkoročni-dnevni operativni razpored voznikov in vozil
 • izdeluje dnevni razpored voznikov in vozil na delovne naloge
 • izdela preglednico prevzema vozil ob menjavi služb na liniji
 • načrtuje pravilno razporeditev in izrabo delovnega časa voznikov
 • odreja voznike in vozila glede na vrsto prevoza in morebitne posebne pogoje pri občasnem prevozu
 • presoja in upošteva voznikovo primernost glede na dodatno funkcionalno izobrazbo in izkušnje, glede na primernost prevoznih sredstev, glede na potek vožnje ter strankino naročilo ali glede na posebne zahteve prevoza posameznih skupin potnikov
 • obvlada elemente voznega reda
 • pozna dinamiko gibanja vozil
 • obvlada hitra preusmerjanja v potniškem prometu
 • uporablja elektronska orodja in tehnologije za podporo razporejanju voznikov
 • pozna celotno infrastrukturo za prevoz potnikov in tudi zunanje objekte za prevoz potnikov: potniške postaje, postajališča, vrste parkirišč, počivališč, logističnih servisov ...
 • obvlada orientacijske veščine prometne geografije
 • obvlada značilnosti in zmožnosti potniških prevoznih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami in obremenitvami (število sedežev, stojišč, prtljažni prostor, prostor za kolesa in kolesa z motorjem, klimatske naprave v vozilih, sanitarije, multimedijska oprema in ostala oprema za dobro počutje odraslih oseb, otrok in mladine, varnostne lastnosti vozil)
 • razume tehnično dokumentacijo z ustreznimi strokovnimi izrazi
načrtuje mesečne ali večmesečne delovne naloge voznikov v sodelovanju skupaj s komercialo
 • izdela vozne rede na rednih linijah po predpisanem postopku v aplikaciji AVRIS ali podobni aplikaciji
 • izdela postajne vozne rede
 • izdela urnike voženj na posebnih linijah
 • izdela delovne naloge oziroma službe voznikov v linijskem prevozu potnikov
 • izdela razpored voznikov in vozil na delovne naloge po predpisanem postopku (aplikaciji AVRIS ipd.)
 • pripravi načrt letnih dopustov voznikov
 • uporablja elektronska orodja in tehnologije za podporo razporejanju voznikov
 • obvlada računalniške programe za izdelavo in korekcijo voznega reda (aplikacija AVRIS ipd.)
 • razume tehnično dokumentacijo z ustreznimi strokovnimi izrazi
 • pozna principe prometne politike za spodbujanje javnega potniškega prometa
 • pozna principe marketinga za spretno sodelovanje z okoljem in za svetovanje ter pozna prometno geografijo
 • razume osnovne pojme pri prevozu potnikov, jih zna uvrstiti v posamezne vrste potniških prevozov in zna opredeliti pojem potnika in pojem prtljage
 • obvlada elemente voznega reda
nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza potnikov
 • nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza potnikov po načrtovanem razporedu
 • preverja izvajanje prevoza po voznem redu iz prometnega centra
 • preverja izvajanje prevoza po voznem redu na terenu
 • operativno vodi voznike pri izvajanju prevoza skladno z razporedom
 • koordinira in organizira operativno delo voznikov za celovito izvajanje prevoza po voznih redih, urnikih voženj na posebnih linijah in naročenih občasnih prevozih
 • nadzoruje izvajanje prevoza iz prometnega centra z uporabo GPS-tehnologije za sledenje vozil
 • nadzoruje uvoz in izvoz vozil po razporedu
 • kontrolira voznikove psihične in fizične sposobnosti pred napotitvijo na prevoz
 • preverja tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu
 • preverja voznikovo dokumentacijo in vozovnice potnikov
 • analizira tahografske zapise voženj z vidika izvajanja delovne naloge ter upoštevanja predpisanih odmorov in počitkov
 • tekoče spremlja stanje v prometu in izdeluje dnevna poročila
 • kontaktira z naročniki prevoza
 • posreduje informacije voznikom o obvozih in zaporah cest ter voznike usmerja
 • kontaktira z vozniki med samim izvajanjem prevoza
 • potnikom posreduje informacije o voznih redih, tarifah in poteku linij
 • obvlada odpravo motenj pri izvajanju voznega reda
 • obvlada nudenje operativne pomoči vozniku na trenutni lokaciji
 • pozna postopke za hitro dajanje navodil v izrednih razmerah v potniškem prometu
 • obvlada elemente geografsko-informacijskega sistema za spremljanje prometnega stanja v okolju – monitoring v okolju
 • pozna avtonomne in eksterne navigacijske naprave
 • pozna osnove prometnotransportne signalizacije za vodenje in varnost v prometu
 • zna podajati vizualne, pisne in zvočne inštrukcije za vodenje po poti
 • pozna metode za preverjanje voznikove psihofizične pripravljenosti
 • pozna normative in predpise za ustrezno tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu
 • pozna potrebno voznikovo dokumentacijo
 • razume in zna odčitavati tahografske zapise voženj
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
ureja računsko in prometno dokumentacijo ter vodi različne evidence
 • uporablja sodobne informacijske pripomočke za upravljanje in urejanje dokumentacije
 • pripravlja potrebno dokumentacijo za priprave računov: potne naloge, CMR (mednarodne tovorne liste), nakladnice, predajnice, ostalo blagovno dokumentacijo, tahografske liste in evidence (tudi v elektronski obliki)
 • pripravlja in ureja ostalo predpisano prometno dokumentacijo (dovolilnice), stroškovno likvidira račune podizvajalcev itd.
 • pripravlja in zaključuje potne naloge voznikom
 • izdaja potne naloge in potrebno prometno dokumentacijo voznikom in skrbi za vračilo podpisanih dokumentov
 • nadzoruje vračilo palet, opreme in ostalih podpisanih dokumentov
 • kontrolira račune različnih dobaviteljev v zvezi z opravljenim prevozom
 • vodi dokumentacijo transportnih računov
 • kontrolira izdaje računov za opravljene občasne prevoze
 • vodi in kontrolira izvedbo konkretnega naročila občasnega prevoza
 • vodi statistiko izvedenih občasnih prevozov in izdeluje mesečna poročila
 • vodi evidenco stanja in izdeluje dnevna poročila o prometu
 • vodi evidenco potnih nalogov, opravljenih ur in oddanih tahografskih lističev
 • pregleduje evidenco o odmorih in počitkih voznikov skladno z Zakonom o delovnem času mobilnih delavcev
 • pozna metode zbiranja podatkov v podatkovno bazo
 • pozna načine urejanja in vodenja arhiva
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
 • pozna potrebno dokumentacijo ter postopek dela z njo
 • obvlada kvalitativne in kvantitativne kazalce pri prevozu potnikov
 • obvlada vodenje elektronske transportne evidence v potniškem prometu
 • dela s spremnimi dokumenti, tako kot določajo tarife (izpolnjevanje spremnih dokumentov, izračun cene, obdelava podatkov po spremnih dokumentih)
 • pozna špediterske dejavnosti in njene postopke
 • pozna osnove transportnega zavarovanja
evidentira škodo, nesreče in nepravilnosti ter pošilja vozila na redne tehnične preglede
 • sodeluje pri pripravi poročil o nesrečah v podjetju v sodelovanju z odgovorno osebo za varnost in zdravje zaposlenih v podjetju
 • pripravlja evidenco povzročene materialne škode na vozilih in prepeljanem blagu v sodelovanju z osebo, ki v podjetju skrbi za vozni park
 • kontrolira evidence tehničnih pregledov in registracij
 • napoti vozila na tehnične preglede in registracije v sodelovanju z vodjem tehničnega parka
 • organizira izločitve tehnično neustreznih vozil ter jih zamenjuje z vključitvijo novih
 • vodi evidence o okvarah vozil in izpadih na progah in po potrebi izvršuje zamenjave
 • vodi evidenco tehničnih pregledov in registracij vozil ter razpisanih servisov
 • organizira popravila oziroma odvoz poškodovanih vozil
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za celovito podporo evidenci transportnih sredstev
 • obvlada predpise o varstvu pri delu
 • pozna navodila in predpise o vzdrževanju transportnih sredstev oziroma naprav
 • pozna predpise za varnostno opremo vozil (tafografi, topografi, ABS, pasovi …)
 • pozna normative vzdrževanja oziroma nege vozil
 • pozna evidenco za registracijo in vzdrževanje vozil
 • pozna pravila o tehničnih pregledih
 • pozna pravila o registraciji vozil
Administrativna dela pripravlja poročila o delu
 • izdela poročilo o zaključenem delu
 • sodeluje pri pripravi strokovnih poročil za prometno in komercialno službo v podjetju
 • posreduje potrebne informacije ob izdelavi voznega reda
 • sodeluje pri pripravi strokovnih poročil
 • pozna izračunavanje kazalcev uspešnosti poslovanja in zna na osnovi dobljenih rezultatov komentirati uspešnost poslovanja podjetja
 • pozna analizo dela voznega parka (časovno in delovno izkoriščenost opravljanja dela, tehnično brezhibnost, produktivnost, ekonomičnost in rentabilnost)
 • obvlada vsebine poslovne informatike za izdelovanje preglednic, za korekcije v preglednicah, izpolnjevanje obrazcev, poizvedovanje ter izdelavo poročil
Komercialna dela sodeluje pri trženju storitev in reševanju reklamacij
 • sprejema in beleži naročnikove oz. uporabnikove želje prevoza po dodatnih storitvah
 • informacije o dodatnih interesih strank posreduje ustreznim službam v podjetju
 • pripravlja različno dokumentacijo za komercialno službo
 • pripravlja osnove za cenike prevoznih storitev za lastno komercialno službo
 • pripravlja različne dokumente za komercialno realizacijo prevoza blaga
 • spremlja informacije o dodatnih storitvah in strankinih željah
 • sodeluje pri pripravi strokovnih poročil za prometno in komercialno službo v podjetju
 • rešuje reklamacije in opozarja na naročnikova plačila
 • tehnično rešuje reklamacije v zvezi s konkretnim prevozom, in sicer glede rokov prevzema oziroma predaje blaga
 • v manjših podjetjih skrbi za izterjavo dolžnikov, v večjih podjetjih sodeluje z ustrezno službo za izterjavo
 • zna oceniti ponudbo in povpraševanje na trgu
 • obvlada svetovanje naročniku oziroma ga zna usmeriti na notranji poslovni informacijski center (PIC)
 • pozna osnovne principe pogajanj z naročniki prevoza
 • obvlada svetovanje in nudenje dodatnih naročnikovih storitev
 • pozna metode sprejemanja naročil prevoznih storitev
 • zna delati s spremnimi dokumenti, tako kot določajo tarife (izpolnjevanje spremnih dokumentov, izračun cene, obdelava podatkov po spremnih dokumentih)
 • pozna špeditersko dejavnost in njene postopke
 • pozna osnove transportnih zavarovanj
 • pozna postopke korespondence
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za komercialno podporo izračunu prevoznin in sestavljanju ponudb
 • obvlada spremljanje in obdelavo podatkov o naročnikih s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • pozna predpise za reševanje reklamacij
 • obvlada sestavljanje reklamacijskih zapisnikov in reševanje reklamacij
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za podporo reklamacijskim postopkom v transportni logistiki
Nadzor dela nadzoruje voznike pri izvajanju vožnje
 • nadzoruje voznike in njihovo skrb za opremljenost vozila
 • nadzoruje voznike pri izvajanju vožnje, glede začetka in poteka vožnje
 • nadzoruje voznike glede izročitve dogovorjene dokumentacije
 • pozna predpise o varnosti v prometu
 • pozna elemente nadzora pri izvajanju prometa
 • sodeluje pri izvajanju disciplinskih postopkov
 • pozna postopke pregledov kontrolnih dokumentov, certifikatov opreme in sredstev za varnost
 • pozna postopke, skladne s predpisi o delovnih razmerjih
 • pozna določila kolektivnih pogodb in podjetniške kolektivne pogodbe
 • obvlada postopke preverjanja kakovosti (vizualno in s pomočjo dokumentacije) in zna odpraviti morebitna odstopanja
 • obvlada načine in postopke kvantitativnega in kvalitetnega dela prevoza tovora, potnikov in oseb
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost svojega dela skladno z normativi in s predpisi na področju organizacije transporta
 • izvaja dela prometnika skladno z naročnikovimi navodili
 • skrbi za zadovoljstvo naročnikov in za dobre odnose z njimi
 • spremlja in ureja poslovno dokumentacijo
 • pravočasno priskrbi in likvidira izročene listine
 • skrbi za poznavanje tehničnih, tehnoloških in drugih sprememb ter novosti posreduje voznikom
 • analizira nastale konkretne ekonomske probleme pri poslovnem odločanju skladno s prepisanimi postopki
 • pozna standarde kakovosti v prevozniški dejavnosti
 • pozna osnovne ekonomske pojme, odnose, usmeritve in razmišljanja o ekonomskih, socialnih, političnih in ostalih značilnostih ravnanja gospodarskih subjektov
 • uporablja ekonomsko terminologijo
 • razume ekonomska dogajanja v transportnih in ostalih poslovnih sistemih v Sloveniji in svetu
Vzdrževanje in popravila skrbi za ustrezno funkcionalnost opreme in vozil
 • primerno ravna z zadolženo opremo: računalnik, telefoni in ostala komunikacijska oprema
 • obvešča službo vzdrževanja ob okvarah transportnih sredstev
 • sodeluje z oskrbno službo
 • obvlada uporabo ter ravnanje s sodobnimi informacijskimi telekomunikacijskimi sredstvi
 • pozna principe delovanja in vzdrževanja prevoznih sredstev
 • pozna cikel rednih vzdrževalnih del, ki jih spremlja na podlagi tehnične dokumentacije
 • pozna postopek in način kontaktiranja s pristojno organizacijo, ki skrbi za popravila oz. zamenjavo pokvarjenih in izrabljenih delovnih sredstev
Komunikacija komunicira z vodstvom, s sodelavci in z vozniki
 • pripravi in oblikuje informacije o spremembah voznih redov, obvozih ipd. za javno objavo obveščanja potnikov
 • komunicira s strankami
 • komunicira s sodelavci, s komercialno službo, z vozniki in z nadrejenimi, predvsem v komercialni, tehnični in varnostni službi
 • kontaktira z nabavniki, s prodajniki in prometniki v naročniških podjetjih
 • kontaktira z organizatorjem transporta oziroma komercialno službo podjetja v zvezi s komercialnimi pogoji prevoza
 • komunicira s podizvajalci prevozov
 • uporablja informacijsko tehnologijo pri komunikaciji
 • uporablja strokovno terminologijo
 • komunicira s carinskimi delavci, z delavci inšpekcij in policije ter delavci DARS-a (Direkcija za avtoceste RS) in mejnih prehodov, kadar in kolikor je potrebno glede konkretne prevozne storitve
 • pisno in ustno se sporazumeva v najmanj enem tujem jeziku
 • obvlada strokovno komuniciranje v materinem in enem tujem jeziku
 • pozna pomen komuniciranja (verbalnega, neverbalnega) ob uporabi različnih informacijsko-komunikacijskih sredstev
 • obvlada osnovna načela poslovnega bontona
 • obvlada uporabo sodobnih vrst telekomunikacijskih tehnologij pri vsakodnevnem sporazumevanju in koordinaciji
 • obvlada sodelovanje z drugimi zaposlenimi v konfliktnih situacijah
 • pozna uporabo različnih virov in sredstev ter načine pretoka informacij, potrebnih za nemoten pretok informacij med vsemi udeleženci
 • pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja dela opravlja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi o varovanju okolja
 • upošteva predpise o varnosti v cestnem prometu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • upošteva predpise o odmorih in počitkih mobilnih delavcev
 • ukrepa v kritičnih situacijah (udeležba v prometni nesreči)
 • nadzoruje in zagotavlja, da je prevoz izvršen skladno s smernicami, z navodili in ukrepi za varovanje zdravja koristnikov prevoza in zaposlenih ter varovanje okolja
 • pozna in upošteva predpise o splošnem varstvu, varstvu pri delu, požarni varnosti in ekološke predpise
 • pozna cestnoprometne predpise
 • pozna predpise za prevoz nevarnih tovorov in predpise za specifične (izredne) prevoze
 • pozna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi
 • pozna osnovne ukrepe ob razlitju in razsutju
 • koordinira hitro reševanje ob požaru, eksploziji in drugih izrednih dogodkih
 • obvešča varnostne službe in organe ob izrednih dogodkih ter pozna elektronsko in ostalo opremo za protipožarno varnost
 • pozna strategijo preprečevanja nesreč
 • pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Damjan Kregar, Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana
 • Marko Komic, NOMAGO, d.o,o,, Ljubljana
 • Milan Slokar, Slo-Car, d.o.o., Ajdovščina
 • Miha Bezjak, Fa-Malik, d.o.o., Maribor
 • Sebastijan Kegl, Impol, d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Marko Rečnik, Fijavž, d.o.o., Slovenske Konjice
 • Gašper Rudl, Prevozi Gašper,  s.p., Slovenj Gradec
 • Bogdan Semenič, Semenič Transport, s.p., Podnanos
 • Branko Cipot    Murska, Transport d.o.o., Murska Sobota
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.