Poklicni standard

Naziv:

Kemijski analitik/kemijska analitičarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Kemijsko inženirstvo in procesi (0711)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kemijski analitik/kemijska analitičarka (62110170)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje, organizira lastno delo in delo drugih
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s sodelavci
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvaja postopke vzorčenja surovin, embalaže in izdelkov
 • izvaja analize
 • izvaja analize podatkov
 • ravna z odpadki

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 • organizira naloge in jih razdeli skupini delavcev skladno z delovnim načrtom
 • sodeluje pri uvajanju analitskih postopkov ter novih tehnologij in opreme
 • sodeluje s tehnologi pri uvajanju novih proizvodov in postopkov
 • vodi evidence o porabi in stanju zalog surovin in materialnih sredstev
 • uporablja načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini
 • pozna osnove tehnoloških procesov in uporablja analitske postopke
 • uporablja postopke in načine za racionalno rabo energentov, opreme, materiala in časa
 • uporablja računalniške programe za načrtovanje, nadziranje in spremljanje analitskih postopkov
Priprava dela oz. delovnega mesta zagotavlja pogoje za delo
 • ugotavlja potrebe po surovinah in materialnih sredstvih ter zagotavlja le-te
 • prevzame in pregleda delovno dokumentacijo
 • preveri delovanje naprav in druge opreme
 • preveri uporabo zaščitnih sredstev zaposlenih
 • nastavi parametre analitskih postopkov
 • zagotavlja čistost opreme in prostorov med delom in po končanem delu
 • pozna organizacijsko strukturo podjetja
 • uporablja standardizirano opremo
 • pozna standarde čistosti prostora
 • uporablja strojno in programsko opremo
Operativna dela izvaja postopke vzorčenja surovin, embalaže, medfaznih in končnih izdelkov ipd.
 • odvzema vzorce surovin, embalaže in izdelkov za preverjanje
 • transportira vzorce v kontrolni/analitski oddelek po predpisanem postopku
 • sprejme in evidentira vzorce za analize
 • pripravi vzorce in reagentov za analizne preskuse
 • uporablja principe odvzema reprezentativnega vzorca
 • uporablja postopke, mesta in metode za vzorčenje sipkih, tekočih ali plinastih vzorcev
 • uporablja predpisane načine preprečevanja kontaminacije vzorca
 • uporablja predpisane načine hranjenja vzorca
 • uporablja predpisane načine transporta vzorcev
 • uporablja predpisane načine označevanja nevarnih lastnosti kemikalij
 • uporablja postopke priprave vzorcev in reagentov za analize
 • uporablja predpise za dokumentiranje vzorcev
izvaja analize
 • sodeluje pri obdelavi rezultatov procesnih in laboratorijskih podatkov
 • izvaja različne analitske postopke in metode
 • pripravlja vzorce za izvajanje analiz
 • izdeluje zapise analiz
 • vnaša rezultate analiz v laboratorijski informacijski sistem
 • obdela rezultate analiz
 • rokuje z laboratorijsko opremo
 • razume osnove organske in anorganske kemije
 • uporablja potrebna znanja za izvajanje analiz: osnovna znanja analizne kemije, fizikalnokemijske analize, fizike, meritev
 • uporablja zahteve sistemov zagotavljanja kakovosti, povezanih z izvedbo analiz
 • uporablja vplive okolijskih pogojev na pravilnost in točnost rezultatov analitskih metod
 • uporablja postopke dela: analizne metode, laboratorijsko opremo, aparature, programsko opremo
 • pozna pomen medlaboratorijske kontrole
 • uporablja predpise o dokumentiranju
analizira podatke analiz
 • analizira podatke, dobljene v procesu izvedbe analiz
 • izračuna in obdela rezultate analiz
 • sodeluje pri uvajanju novih metod dela
 • vnaša podatke v informacijski sistem laboratorija
 • ravna z laboratorijsko opremo
 • arhivira vzorce in dokumentacijo
 • uporablja stehiometrijo
 • uporablja osnove statističnih obdelav
 • uporablja načine zapisovanja in arhiviranja podatkov, povezanih z izvajanjem analiz
 • pozna laboratorijski informacijski sistem
 • uporablja urejevalnik besedil in preglednice
 • uporablja osnovne statistične izračune
 • uporablja osnovna znanja s področja fizikalne kemije, analizne kemije in kemijskega računanja
ravna z odpadki
 • organizira in nadzira ločevanje, zbiranje in oddajo odpadkov
 • evidentira vrste in količine nastalih odpadkov na podlagi internih predpisov
 • vodi evidence o oddanih odpadkih
 • preveri odstranjevanje odpadnega materiala
 • pozna osnovne zakonske zahteve za ravnanje z odpadki
 • razume principe trajnostnega razvoja s poudarkom na varovanju okolja in ekološke ozaveščenosti
 • pozna osnovne principe klasifikacije odpadkov
 • pozna osnovne principe skladiščenja odpadkov
 • pozna sisteme označevanja nevarnih lastnosti kemikalij
 • pozna principe nekompatibilnosti kemikalij
 • pozna osnovne nevarnosti posameznih skupin kemikalij
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav
 • posreduje podatke o izvedenih analizah in preskusih ter vnaša podatke v informacijski sistem
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • arhivira dokumentacijo skladno z internimi predpisi
 • izdeluje poročila oz. predpisane evidence o opravljenih nalogah (postopki in rezultati)
 • uporablja računalniške programe za obdelavo, sortiranje in arhiviranje podatkov skladno z internimi predpisi
 • pozna računalniške programe za svoje področje dela načine in možnosti elektronskega poslovanja
 • uporablja podatkovne baze in aplikacije pri svojem delu
 • uporablja postopke vodenja evidenc in urejanja dokumentacije

Vodenje vodi skupino sodelavcev
 • vodi delo manjše skupine
 • uvaja nove delavce v delo in jih seznanja s predpisi
 • nadzira izvajanje predpisov
 • pozna osnovna načela timskega in projektnega dela
 • pozna osnove vodenja, načine motivacije in spodbujanja razvoja sodelavcev
 • pozna načine ocenjevanja uspešnosti dela
izvaja zahteve kakovosti pri izvajanju analitskega procesa
 • skrbi za nemoteno delovanje naprav in opreme
 • izvaja dela skladno s tehničnimi in terminskimi dogovori
 • spremlja izvajanje analitskega postopka in ukrepa skladno s svojimi pooblastili
 • pripravlja poročila o kakovosti za svoje delovno področje
 • izvaja dela skladno z analitskimi postopki
 • kontrolira in dokumentira rezultate analiz in drugih preskusov skladno z zahtevami sistemov kakovosti
 • izvaja analitske in/ali kontrolne postopke
 • sodeluje pri razvojnem delu
 • uporablja sisteme zagotavljanja kakovosti v podjetju
 • razume pomen kvalitetno opravljenega dela
 • uporablja predvidene postopke dela
 • uporablja postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • uporablja sisteme in vrste kontrole v podjetju
Vzdrževanje in popravila ukrepa v primeru neustreznega delovanja opreme
 • obvešča nadrejene o okvarah ter ustrezno ukrepa
 • naroča nujna vzdrževalna dela v okviru pooblastil
 • sodeluje pri servisnih  opravilih
 • skrbi za izvedbo preventivnih vzdrževalnih del in servisiranja opreme
 • organizira čiščenje opreme in delovnih prostorov skladno z navodili
 • izvaja predpisane standarde za pravilno delovanje opreme in čistosti prostora
 • izvaja ukrepe v primeru okvare ali nepravilnega delovanja opreme
 • razume pomen permanentnega in rednega vzdrževanja opreme
 • uporablja predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju opreme
 • organizira vzdrževalna dela in popravila opreme

Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu v skupini in izven nje
 • zbira in posreduje informacije o delovnem procesu in o stanju naprav in opreme
 • pisno in ustno komunicira z nadrejenim, s pristojno službo za kakovost in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • uporablja različne vrste in tehnike komuniciranja glede na govorne okoliščine
 • pozna osnovna načela poslovnega komuniciranja in bontona
 • varuje poslovne skrivnosti

Varovanje zdravja in okolja opravlja delo tako, da ne ogroža zdravja in okolja ter skrbi za varnost pri delu ter požarno varnost
 • pravilno, varno in skladno s proizvajalčevimi in internimi navodili uporablja kemikalije in upravlja z opremo
 • skrbi za uporabo varovalne opreme zase in za svoje podrejene
 • uporablja predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe s področja svojega dela in dela sodelavcev
 • seznani se z oceno tveganja za svoje delovno mesto in za delovna mesta svojih podrejenih
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost, zdravje pri delu
 • čisti in ureja delovno okolje skladno z navodili in s predpisi
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na okolje
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja
 • pozna smernice  trajnostnega razvoja s področja varovanja okolja s svojega delovnega področja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alenka Kralj-Pučko, Krka, d. d.
 • Aleš Gasparič, Krka, d. d.
 • Andrej Planinšek, ZZV Celje
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Heda Intihar-Simčič, Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
 • Helena Prevc, Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
 • Hermina Ivanuša-Šket, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • Janez Furlan, GZS
 • Ladislav Fidler, TDR Metalurgija, d. d.
 • Lilijana Kocjan Žorž, Mitol, d. d.
 • Marjan Kukovič, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • Mirjam Britovšek, Mestna občina Velenje
 • Mojca Drofenik-Čerček, Šolski center Celje
 • Romana Mele, Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
 • Zvonka Krištof, Srednja kemijska in zdravstvena šola, Novo mesto

Koordinatorici pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje

DELOVNA SKUPINA 2015/16

 • Blanka Žerjav, Henkel Maribor, d. o. o.
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • dr. Zdenko Časar, Lek farmacevtska družba, d. d.
 • Helena Fatur, AQUAFIL SLO, d. d.
 • Jelena Čotar, Plama-Pur, d. d.
 • Joško Verbič, AQUAFIL SLO, d. d.
 • Kumer Tomaž, Helios TBLUS, d. o. o.
 • mag. Mojca Pustoslemšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • mag. Tomi Gominšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • Metka Zevnik, Združenje kemijske industrije, GZS

Koordinatorici pri pripravi poklicnega standarda
 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.