Katalog

Naziv:

Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.8.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (0888)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav (6210.022.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav 6210.022.4.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • dokončana osnovna šola
 • opravljen izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Gospodar na podeželju, kmetijsko – podjetniški tehnik (zaenkrat na ravni izbire šole)


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2 NAČINI PREVERJANJA

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in upravljanje s stroji in napravami
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno rabo energije, materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje načel varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
 • upoštevanje predpisov o požarni varnosti
 • upoštevanje predpisov o varstvu okolja

Izločilna merila:

-

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 30


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • pogonski stroji

 • stroji za obdelavo tal
 • stroji za gnojenje tal
 • kmetijski stroji za setev in sajenje
 • stroji za zaščito rastlin pred škodljivci, boleznimi in pleveli
 • stroji za oskrbo in nego posevkov
 • stroji za spravilo poljščin, vrtnin, krmnih in sadnih rastlin
 • stroji za sušenje in siliranje krmnih rastlin
 • stroji ter naprave za namakanje
 • stroji za transport in skladiščenje pridelka
 • škropilna tehnika
 • njivske površine
 • dvoriščna in hlevska mehanizacija
 • osebna varovalna oprema

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • vsaj en član visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju upravljanja kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav;

 • en član vsaj višješolsko izobrazbo s področja kmetijstva in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju upravljanja kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav;

 • en član vsaj srednjo strokovno izobrazbo na področju kmetijstva in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju upravljanja kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje in organizira storitve s kmetijsko in vrtnarsko mehanizacijo
 • pripravi izvedbeni načrt koriščenja strojnega parka
 • določi potreben čas za izvedbo dela
 • se prilagaja dinamiki del v kmetijstvu in gozdarstvu
 • načrtuje nabavo strojev in naprav za opravljanje storitev
 • načrtuje nabavo in porabo materialov
 • pozna organizacijo dela s kmetijsko mehanizacijo
 • pozna časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna osnove kmetijskega strojništva

Izdela ponudbo storitve na podlagi danih podatkov komisije

 • načrtuje koriščenje strojnega parka ob upoštevanju ekonomskih načel
 • določi potreben čas za izvedbo dela
 • izdela kalkulacijo stroškov storitve na podlagi danih parametrov
 • izračuna lastno ceno storitve na podlagi danih parametrov
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala
 • pripravi ponudbo storitve
pripravi in nastavi kmetijske in vrtnarske stroje ter naprave za delo
 • preveri tehnično brezhibnost strojev oziroma naprav
 • pripravi in nastavi stroje za obdelavo in gnojenje tal
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za setev in sajenje
 • nastavi in pripravi stroje za oskrbo in nego posevkov
 • pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin, vrtnin, krmnih in sadnih rastlin
 • pripravi in nastavi stroje ter naprave za namakanje
 • pripravi in umeri škropilno tehniko
 • izračuna koncentracijo in odmerek škropiv ter pripravi fitofarmacevtsko sredstvo
 • pripravi opremo za transport in skladiščenje pridelka
 • nastavi in pripravi transportno in dvoriščno mehanizacijo
 • nastavi in pripravi hlevsko mehanizacijo
 • pripravi in nastavi dodatno opremo za namenske traktorje in kmetijske in vrtnarske stroje
 • pozna vrste in delovanje kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za dober učinek in preprečevanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto povzročitelja poškodb
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja, oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • pozna dodatno opremo in naprave v kmetijstvu in vrtnarstvu

Pripravi in nastavi mobilne kmetijske in vrtnarske stroje za delo (po izbiri komisije)

 • pripravi delovna orodja, pripomočke in materiale za delo
 • izbere ustrezen način nastavitve kmetijskega in vrtnarskega stroja oziroma orodja
 • zamenja sklope in dele stroja oziroma orodja glede na zahteve dela
 • nastavi parametre stroja
 • prilagodi nastavitve stroja oziroma orodja zahtevam posamezne kulturne rastline
 • pripravi in nastavi dodatno opremo
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi varnosti in zdravja pri delu
 • dela v skladu s predpisi požarne varnosti

Preizkus sejalnice za strnjeno setev

 • izmeri parametre sejalnice (delovna širina, obseg kolesa …)
 • opravi izračun sejalnega preizkusa
 • nastavi želeno setveno normo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Nastavi in pripravi stacionarne kmetijske in vrtnarske stroje za delo (po izbiri komisije)

 • pripravi delovna orodja, pripomočke in materiale za delo
 • izbere ustrezen način nastavitve kmetijskega in vrtnarskega stroja oziroma orodja
 • zamenja sklope in dele stroja oziroma orodja glede na zahteve dela
 • nastavi parametre stroja
 • prilagodi nastavitve stroja oziroma orodja zahtevam posameznega opravila
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi varnosti in zdravja pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
izvaja strojne usluge in storitve s kmetijskimi in vrtnarskimi stroji ter napravami
 • izbere ustrezen stroj oziroma napravo za določeno opravilo
 • poveže stroje v strojne agregate
 • upravlja stroje za obdelavo tal
 • upravlja stroje za gnojenje
 • upravlja stroje za setev in sajenje
 • upravlja stroje za zaščito rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • upravlja stroje za spravilo poljščin, vrtnin, krmnih in sadnih rastlin
 • upravlja stroje za sušenje in siliranje krmnih rastlin
 • upravlja stroje in naprave za namakanje
 • upravlja stroje za transport in skladiščenje pridelka
 • upravlja dvoriščno in hlevsko mehanizacijo
 • nadzoruje delovanje strojev med delom
 • uporablja potrebno osebno varovalno opremo

Izvedba dela s kmetijskim oziroma vrtnarskim strojem (po izbiri komisije)

 • oceni pogoje dela, ki vplivajo na nastavitev kmetijskega in vrtnarskega stroja oziroma orodja
 • izbere ustrezen stroj, orodje oziroma napravo za določeno opravilo in agrotehnične (tehnološke) parametre,
 • določi ustrezno zaporedje oziroma kombinacijo strojev ob upoštevanju tehničnih parametrov
 • uravna parametre, neposredno vezane na posamezno opravilo in pogoje dela (tip, vlažnost in stanje tal, vlažnost pridelka…)
 • izvede delo glede na zahteve določene kmetijske kulture,
 • odpravi zastoj, ki se pojavi med delom, po potrebi
 • opravi sprotno čiščenje in potrebno vzdrževane stroja med delom,
 • izvede delo ob upoštevanju načel varnega dela
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • evidentira postopek in porabo materialov,
 • upošteva predpise o požarni varnosti,
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela.

Preizkus stroja za nanašanje FFS

Izračun parametrov za nanašanje FFS:

 • izračuna koncentracijo in odmerek škropiv ter pripravi fitofarmacevtsko sredstvo
 • izračuna potrebno količino sredstva
 • izračuna potrebno količino pripravka

Nastavitev stroja za nanašanje FFS:

 • pripravi stroj in vodo
 • z vodo preizkusi delovanje stroja za nanašanje FSS
 • vizualno kontrolira delovanje sklopov in odpravi morebitno nepravilnost
 • uravna stroj na podlagi izračunanih parametrov in z uporabo škropilne tabele
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja FFS in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
vzdržuje, čisti, konzervira in shranjuje kmetijske in vrtnarske stroje ter naprave
 • redno pregleduje kmetijske in vrtnarske stroje ter naprave
 • skrbi za redno opravljanje tehničnih pregledov kmetijskih in vrtnarskih strojev
 • skrbi za redno opravljanje testiranj strojev za zaščito rastlin in gnojenje
 • opravlja dnevna, tedenska in sezonska vzdrževalna dela
 • čisti stroje, orodja in naprave po vsakodnevni in sezonski uporabi
 • konzervira stroje in naprave po sezonski uporabi
 • shrani stroje in naprave na ustrezno mesto
 • pozna osnovne ukrepe vzdrževanja kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav
 • pozna pomen rednih pregledov škropilne tehnike
 • pozna postopke čiščenja strojev, orodij in naprav
 • pozna postopke konzerviranja in shranjevanja kmetijske in vrtnarske mehanizacije

Priprava stroja, orodja oziroma naprave za shranjevanje

 • odstrani ostanke sredstev oziroma pridelkov s stroja oziroma sklopov
 • opravi grobo čiščenje (ostanki zemlje, delov rastlin …)
 • opere in osuši stroj po potrebi
 • podmaže mazalna mesta
 • zaščiti sklope oziroma dele stroja pred korozijo v obdobju skladiščenja
 • prevleče pnevmatike in gume z glicerinskimi pripravki po potrebi
 • prevleče delovne površine stroja, orodja oziroma naprave z namenskim antikorozijskim pripravkom po potrebi
 • izvede enostavna popravila poškodovanih mest  (zaščita z barvo, poravnavanje, varjenje …) po potrebi
 • odloči se za  potrebne ukrepe za brezhibno delovanje stroja  (večja popravila, remont)
 • poskrbi za ustrezno shranjevanje maziv in goriv
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Jejčič, V. : Traktor.  Kmečki glas, Ljubljana 2007.
 • Hrustel, R.: Vrtnarski stroji in naprave. Vrtnarska šola Celje, Celje 2007.
 • Bernik, R.: Mehanična nega in oskrba ter kemično varstvo rastlin, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana 2006.
 • Žmavc, M.: Kmetijska tehnika za danes in jutri.  Srednja  kmetijska šola GRM, Novo mesto 2002.
 • Žmavc, M.:  Varno delo v kmetijstvu. Samozaložba, Novo mesto 1998.
 • Navodila za varno delo na kmetiji, (brošura) Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 2008.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Branko Šket, Šolski center Šentjur
 • Anton Štern, Biotehniška šola Maribor
 • Martin Mavsar, KGZS – Zavod Novo mesto
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Urška Marentič, CPI
 • Renata Bačvič, CPI
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.