Katalog

Naziv:

Čebelar/čebelarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.8.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Čebelar/čebelarka (6210.021.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Čebelar/Čebelarka 6210.021.4.1 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Potrdilo čebelarskega društva ali mojstra čebelarja, da je pod mentorstvom čebelaril 3 leta z najmanj petimi čebeljimi družinami.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti z rednim izobraževanjem.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Storitev z zagovorom


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • upoštevanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja,
 • upoštevanje smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu,
 • upoštevanje osnovnih pravil ekokoškega kmetovanja.

Izločilna merila:

 • ni izločilnih meril

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Načrtovanje in priprava naloge 10
Izvedba 50
Dokumentacija 10
Ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Čebelar/čebelarka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • čebelnjak

 • panji in rezervna oprema panjev (satniki, satnice, žica, pitalniki itd.)
 • čebelje družine
 • čebelarsko orodje in pomožne naprave
 • prostor za skladiščenje čebelarske opreme
 • prostor za točenje medu
 • oprema za točenje medu
 • prostor za shranjevanje in pakiranje čebeljih pridelkov
 • posoda za shranjevanje in embalaža
 • prehrambeni izdelki za čebele
 • sredstva za označevanje čebeljih proizvodov in vodenje evidenc
 • čebelarska zaščitna sredstva
 • sredstva za zdravstveno varstvo čebel
 • orodje in sredstva za manjša popravila panjev in druge čebelarske opreme
 • pripomočki, naprave in oprema za urejanje okolice čebelnjakov

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer živinoreja ali veterina ali gozdarstvo ali biologija in pet let delovnih izkušenj s področja čebelarstva,
 • najmanj en član srednješolsko ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja čebelarstva,
 • najmanj en član naziv čebelarski mojster

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pridobi čebelje družine
 • oceni videz čebel
 • ugotavlja celovitost čebeljih družin
 • oceni pasemsko čistost čebel
 • pregleda prisotnost posameznih razvojnih stadijev zalege
 • oceni aktivnost čebel v panju in zunaj panja
 • vodi evidence o čebelji družini
 • pridobi čebelje družine za ekološko čebelarjenje
 • prepoznava čebelje družine
 • pozna vrste in pasme čebel
 • pozna zgradbo in delovanje čebeljega telesa ter glavne notranje organe
 • pozna videz čebel in čebeljih družin
 • pozna razlike v izgledu matice, delavk in trotov
 • pozna glavne pasemske značilnosti kranjske sivke in sosednjih evropskih pasem domače čebele
 • pozna razvoj čebele od jajčeca do izvalitve mlade čebele
 • pozna delitev dela v čebelji družini
 • pozna načine sporazumevanja čebel
 • ve za zmožnost čebel za učenje in razlikovanje pašnih virov
 • pozna letalne sposobnosti čebel
 • pozna pomen rezervnih čebeljih družin
 • pozna zahteve ekološkega čebelarjenja

Izvede prepoznavanje čebelje družine

 • poimenuje življenjsko skupnost čebel in jo prostorsko opredeli v čebelnjaku
 • pokaže telesne dele, okončine, organe in žleze, vidne na zunanji strani čebeljega telesa ter opredeli njihovo rabo
 • na anatomski sliki pokaže glavne notranje organe čebele in opredeli njihovo vlogo v življenju čebel
 • v opazovanem panju ali na satu pokaže matico, delavke in trote
 • na živi ali mrtvi čebeli pokaže vidne glavne pasemske znake kranjske pasme čebel in opredeli glavne razlike od drugih evropskih pasem medonosne čebele (videz in vedenje)

Izvede postopek prepoznavanja družbenega življenja čebel

 • prepozna razvojne stadije čebelje zalege na zaleženem satu
 • opredeli običajen vrstni red opravil čebele delavke od izleganja do smrti v sezoni in pokaže mesta na satju oziroma v panju ter pred panjem, kjer običajno čebele opravljajo posamezna opravila
 • prepozna medsebojno otipavanje, izmenjavo hrane in zibajoči ples v opazovalnem panju ali na satju, vzetem iz običajne čebelje družine
 • v opazovanem panju ali na satu pokaže spremstvo matice in pojasni vrsto sporazumevanja med matico in čebelami

Pojasni orientacijo čebel

 • pokaže in pojasni barve, ki jih zaznavajo čebele, ter poveže z ustrezno rabo pri barvanju panjskih končnic
 • navede značilnosti paše, ki čebeli pomagajo pri prepoznavanju pašnih virov
 • pojasni možnosti za premikanje naseljenih panjev znotraj čebelnjaka ali na stojišču
 • navede letalne sposobnosti čebel in s tem povezano najkrajšo razdaljo za selitev čebel

Pridobi čebeljo družino

 • izdela kalkulacijo materiala in sredstev, potrebnih za čebelarjenje
 • opiše ustrezen način pridobivanja čebelje družine
 • pojasni pomen čebelarjenja z rezervnimi družinami
 • pripravi ustrezen prostor in panje
 • naseli panj
 • dokumentira naselitev čebelje družine
 • uredi postopke in dokumentacijo v skladu z zakonom
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
uredi prostor ter pripravi materiale in sredstva za čebelarjenje
 • izbira in uredi stojišča za čebelnjak
 • izbira in namešča panje in čebelnjake
 • pripravi satnike s satnimi osnovami
 • namesti žice v satne okvirje in vtira satnice
 • skrbi za higieno v čebelnjaku
 • uredi okolico čebelnjaka oziroma stojišča panjev
 • zagotovi oskrbo z vodo
 • pozna panjske tehnologije in njihovo uporabo glede na naravne danosti in druge možnosti za čebelarjenje
 • pozna okoljske zahteve za postavitev in ureditev stojišča za panje

Izvede pripravljalna dela za čebelarjenje po izboru komisije

 • opiše postopke za postavitev čebelnjaka
 • pojasni okoljske zahteve za postavitev in ureditev stojišča za panje
 • pripravi pripomočke, orodja in opremo
 • izbrane panje namesti v čebelnjak
 • izvede ureditev okolice čebelnjaka oz. stojišča panjev
 • uredi napajališče za čebele
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Izvede pripravo panja

 • pripravi satnike s satnimi osnovami
 • namesti satnico v satni okvir
 • utre satnico v satni okvir
opravi zimsko oskrbo čebeljih družin
 • kontrolira zaščitenost čebeljih družin
 • kontrolira aktivnost čebeljih družin
 • izvede opravila ob čistilnih izletih
 • dodatno zaščiti čebelje družine po ugotovljeni potrebi
 • pozna zimsko ureditev panjev, čebelnjaka in stojišča
 • pozna dodatne zaščitne ukrepe glede na vremenske spremembe in morebitne poškodbe zimske ureditve v panjih in na stojišču
 • pozna znake aktivnosti čebel na panjski bradi in prepoznava znake aktivnosti v gnezdu s poslušanjem brenčanja v panju
 • prepozna normalno stanje, posebne pojave in živalnost čebeljih družin z opazovanjem čistilnih izletov čebel
 • pozna ukrepe v primeru zaznavanja nenormalnega stanja

Izvede zimsko oskrbo čebeljih družin

 • izbere primeren material za zaščito čebeljih družin
 • vstavi zaščito v panje
 • pokaže obseg čiščenja snega 
 • oceni stanje in živalnost čebeljih družin ob opazovanju izletov iz panja
 • vstavi testne vložke za pregled zimskega drobirja
 • izvede pregled drobirja na vstavljenem testnem vložku ali na dnu panja
opravi pomladno nego čebeljih družin
 • opravi prvi (spomladanski) pregled čebeljih družin
 • opravi drugi (sezonski) pregled čebeljih družin
 • opravi širitev prostora v panju
 • vzdržuje čebelje družine
 • pripravi in oskrbi umetne roje
 • oskrbi naravne roje
 • pozna primeren čas za prvi pomladanski pregled čebeljih družin
 • je usposobljen za ugotavljanje količine medu v satju
 • zna oceniti pozicijo gnezda in prisotnost matice
 • pozna pomen toplote v spomladanskem času
 • pozna načine sproščanja obstoječih mednih zalog v panju
 • zna oceniti dotok sveže medičine in cvetnega prahu
 • pozna tehnike združevanja čebeljih družin
 • pozna različne tehnike dražilnega krmljenja čebel
 • pozna organiziranost družine glede na zasedenost satja
 • pozna znake rojilnega razpoloženja
 • pozna možnosti zamenjave matic
 • pozna primerno količino vstavljenih satnikov in gradilnih satov
 • pozna razloge za prestavljanje satov
 • pozna primerna mesta za vstavljanje satnikov s satnicami in gradilnih satov
 • pozna primernost večanja panjskega prostora
 • pozna različne možnosti dodajanja panjskih enot
 • pozna možnosti menjavanja panjskih delov med čebeljimi družinami
 • pozna pomen sproščanja mednih zalog za zaleganje matice
 • pozna zahteve ureditve panja za pripravo in naselitev umetnega roja s čebelami na satju ali ometencem
 • pozna normalno vedenje roja
 • pozna praho čebeljih matic
 • pozna zahteve ureditve panja za pripravo in naselitev naravnega roja
 • pozna potek rojenja
 • pozna vlogo odkrite zalege pri roju
 • pozna različne načine ogrebanja roja
 • pozna oskrbo roja po naselitvi v panj
 • pozna stanje izrojene družine
 • pozna razmere v družini po izrojitvi
 • prepozna primerne matičnike

Izvede prvi pregled čebeljih družin

 • prepozna primeren čas za prvi pregled čebeljih družin
 • pripravi ustrezno orodje in pripomočke
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede pregled čebeljih družin
 • oceni zimske zaloge hrane
 • oceni položaj gnezda in prisotnost matice
 • izvede dodatno paženje po potrebi
 • izvede dodajanje medenih satov
 • izvede dodajanje krmilnih pogač
 • izvede združevanje čebeljih družin
 • prepozna dotok medičine in cvetnega prahu

Izvede drugi pregled čebeljih družin

 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede drugi pregled čebelje družine
 • prestavi sate znotraj panja
 • vstavi satje, satnice ali gradilni satnik
 • dodaja proste panjske enote
 • sprošča medene zaloge
 • širi prostor matici za zaleganje
 • odstrani staro satje

Izvede preprečevanje rojenja

 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • širi prostor matici v panju za zaleganje
 • vstavi satnice in gradilni satnik
 • podre matičnike

Izvede oskrbo rojev

 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi panj za naselitev roja
 • pripravi satnice
 • ogrebe roj
 • naseli panj z rojem
 • doda sat z odkrito zalego v panj
 • pripravi sladkorno raztopino
 • doda sladkorno raztopino roju
 • Izvede oskrbo umetnih rojev
 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi panj za naselitev umetnega roja
 • pripravi umetni roj s čebelami na satju
 • pripravi umetni roj s suhimi čebelami, katerim doda mlado sprašeno matico
 • naseli panj  z rojem
 • Izvede oskrbo izrojenca
 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede pregled izrojenega panja
 • izbere primeren matičnjak
 • odstrani odvečne matičnjake iz panja
izkorišča čebelje paše
 • načrtuje izkoriščanje paš v skladu s pašnim redom in pašnim katastrom
 • pridobi dovoljenja, potrebna za prevoz čebel na pašo
 • pripravi čebele za prevoz na pasišče
 • prevaža in oskrbuje čebele na pasišču
 • sklene dogovor z lastnikom posevka oziroma nasada za opraševanje kmetijskih kultur
 • razporeja čebele na kmetijski površini
 • pozna vrste paš
 • pozna povzročitelje gozdnega medenja
 • pozna zahteve za pasišče v ekološkem čebelarjenju
 • pozna pašna območja, pašni red in pašni kataster
 • pozna načine prevažanja čebel
 • pozna pogoje in načine oskrbe čebel na pasišču
 • pozna pomen čebel za opraševanje
 • pozna možnosti za usmerjanje čebel na oprašeno kulturo
 • pozna pogoje za učinkovito opraševanje kmetijskih kultur
 • pozna način označitve prevoznega ali začasnega stojišča
 • pozna pogoje zaščite stojišča prevoznega ali začasnega čebelnjaka oziroma panjev

Izvede pripravo čebelje družine za prevoz na pašo

 • izdela letni načrt čebeljih paš
 • izbere pasišče
 • izpolni vlogo za odobritev prevoza na pašo
 • pojasni pomen sklenitve dogovora z lastnikom posevka ali nasada
 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi panje in čebelje družine za prevoz
 • izvede ali organizira prevoz na pašo
 • pripravi in namesti napajalnik za vodo na izbranem pasišču

Izvede prepoznavanje čebelje paše

 • pripravi pripomočke in orodja za izvedbo prepoznavanja čebelje paše
 • izvede postopek prepoznavanja povzročiteljev medenja

Razporedi čebeljo družino na kmetijski površini

 • našteje ustrezna dovoljenja, ki so potrebna za premik na opraševanje
 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • pripravi čebeljo družino za opraševanje
 • izvede ali organizira prevoz na opraševanje
 • razporedi čebeljo družino na kmetijski površini
 • pripravi in namesti napajalnik in vodo
opravi poletno in jesensko oskrbo čebeljih družin
 • oskrbi čebelje družine ob koncu glavne sezone
 • oceni kvaliteto matice in moč čebelje družine ter zna zamenjati slabe matice
 • pripravi čebelje družine na zimo
 • opravi zazimitev
 • pozna pomen stimulativnega krmljenja in ga zna izvesti
 • pozna način prezimovanja čebeljih družin
 • pozna zahteve čebelje družine za količino zimske zaloge
 • pozna pomen zamenjave slabega in neprimernega satja
 • pozna pogoje za uspešno zazimitev

Izvede poletno oskrbo čebeljih družin

 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • oceni moč čebelje družine in matice
 • zamenja stare matice
 • izvede  stimulativno poletno krmljenje v brezpašni dobi
 • dokrmi čebele po potrebi za zimski čas
 • zamenja staro satovje
 • izvede poletne zdravstvene ukrepe
 • uredi čebelje družine za prezimovanje
 • izvede paženje panjev
varuje zdravje čebeljih družin
 • vzdržuje ustrezne razmere za zdravje čebel v čebelnjaku
 • odkriva prisotnost čebeljih bolezni
 • ukrepa ob primeru čebeljih bolezni
 • uporablja predpisano varnostno opremo
 • varuje čebele pred kužnimi boleznimi
 • obvešča veterinarske službe ob sumu kužne bolezni
 • ukrepa ob napadu zajedalcev
 • varuje čebele pred škodljivci
 • ugotavlja sum zastrupitve čebel z različnimi pesticidi za varstvo rastlin
 • odvzema vzorce odmrlih čebel
 • pošilja vzorce v analizo
 • pozna ustrezne pogoje za zdravje čebel
 • pozna simptome bolezni čebel
 • pozna osnove razvoja in prenosa kužnih bolezni
 • pozna postopke obveščanja inšpekcijskih služb
 • pozna vrste zajedalcev
 • pozna vrste škodljivcev čebel
 • pozna simptome zastrupitve

Izvede ukrepe zdravstvenega varstva zatiranja varoje

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • izbere način in sredstvo za zatiranje varoje
 • ustavi podnične vložke
 • izvede ukrep zatiranja varoje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varstvu okolja

Izvede ukrepe zdravstvenega varstva zatiranja drugih bolezni čebel

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • prepozna znake čebelje bolezni
 • izbere način in sredstvo za zatiranje čebelje bolezni
 • izvede ukrep zatiranja
 • opiše ukrepe v primeru kužnih boleznih čebel
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varstvu okolja

Izvede ukrepe zdravstvenega varstva zatiranja škodljivcev in zajedalcev čebel

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • prepozna škodljivce
 • izbere način in sredstvo za preprečevanje delovanja škodljivcev
 • izvede postopek preprečevanja delovanja škodljivcev
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • Odvzame vzorec čebel oziroma satja za analizo

 • izbere in pripravi orodje in pripomočke
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • odvzame vzorec čebel ali satja za analizo
 • upošteva predpise o varstvu okolja

Izvede postopek obžiganja

 • opiše postopek in pomen razkuževanja
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • mehanično očisti panj
 • s plinskim gorilcem obžge vse dele panja do spremembe barve
 • upošteva predpise o varstvu okolja
pridobiva med
 • presodi zrelost medu v satju pred točenjem
 • pripravi ustrezen prostor za točenje medu
 • pripravi vse potrebno orodje, pribor in posode za točenje medu
 • odkriva pokrite sate pred točenjem
 • čisti med
 • pripravi prostor za shranjevanje medu
 • pripravi ustrezno embalažo za med
 • ponovno utekočini kristalizirani med
 • pripravi med za prodajo
 • pripravi ustrezne nalepke in prelepke za med
 • pozna različne vrste točil
 • pozna primernost prostorov za shranjevanje medu
 • pozna postopke pridobivanja medu
 • pozna postopke čiščenja medu
 • pozna postopek ponovnega utekočinjenja kristaliziranega medu
 • pozna vpliv fizikalnih lastnosti na med
 • pozna pravila označevanja medu
 • pozna smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 • pozna Pravilnik o medu
 • pozna ostale predpise, ki so povezani s proizvodnjo in prodajo medu

Izvede postopek pridobivanja določene vrste medu po izboru komisije

 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 • prepozna zrelost medu v satju pred točenjem
 • pripravi prostor za točenje medu
 • pripravi opremo in stroje za točenje
 • izvede postopek točenja medu
 • izvede postopek čiščenja medu
 • pripravi embalažo za shranjevanje medu
 • pripravi prostor za shranjevanje medu
 • izvede postopek ponovnega utekočinjenja medu po potrebi
 • skladišči in evidentira zaloge medu

Pripravi med za prodajo

 • pripravi potrebne pripomočke in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 • pripravi med za prodajo
 • polni med v prodajno embalažo
 • označi med v skladu s predpisano zakonodajo
 • izdela in pojasni načrt prodaje in promocije
pridobiva vosek
 • uporablja satni gradilnik
 • redno zamenjuje satovje v skladu s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 • pridobiva vosek s sončnim topilnikom
 • pripravi prostor za kuhanje voščin
 • kuha in preša voščine
 • skrbi za neoporečnost voska
 • pridobljeni vosek ustrezno uskladišči in ga evidentira
 • pozna nastajanje voska v čebeli
 • pozna različne metode pridobivanja voska
 • pozna postopek pri kuhi voščin

Izvede postopek pridobivanja voska

 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 • pripravi gradilni satnik
 • zamenja staro satje
 • pripravi prostor za pridobivanje in prostor za skladiščenje voska
 • namesti sončni topilnik
 • izvede postopek kuhanja voščin
 • skladišči čebelji vosek
 • evidentira količino in embalažo čebeljega voska
pridobiva cvetni prah
 • pridobiva cvetni prah
 • zbira cvetni prah
 • suši ali zamrzne cvetni prah
 • skladišči cvetni prah v primerno embalažo in ga evidentira
 • pripravlja cvetni prah za prodajo
 • pozna različne postopke pridobivanja cvetnega prahu
 • pozna pogoje skladiščenja, sušenja in čiščenja cvetnega prahu
 • pozna pravila za označevanje cvetnega prahu

Izvede postopek pridobivanja cvetnega prahu

 • izbere ustrezen način pridobivanja cvetnega prahu
 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede zbiranje cvetnega prahu
 • pripravi cvetni prah pred skladiščenjem
 • pripravi skladiščno mesto
 • shrani cvetni prah
 • evidentira količino in embalažo cvetnega prahu

Pripravi cvetni prah za prodajo

 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 • pripravi cvetni prah za prodajo
 • polni cvetni prah v prodajno embalažo
 • označi cvetni prah v skladu s predpisano zakonodajo
 • izdela in pojasni načrt prodaje in promocije
pridobiva propolis ali zadelavine
 • strga propolis s sten panjev in mrežic
 • vstavlja plošče in mreže v panje za pridobivanje propolisa
 • shranjuje propolis v primerno embalažo in evidentira
 • pozna različne postopke pridobivanja propolisa
 • pozna pogoje za shranjevanje propolisa
 • pozna pravila za označevanje propolisa

Izvede postopek pridobivanja propolisa

 • pripravi potrebno orodje in materiale
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede postopek pridobivanja propolisa
 • čisti propolis
 • pripravi skladiščno mesto
 • shrani propolis v primerno embalažo
 • evidentira  količino in embalažo propolisa

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Prof. dr. Jože Rihar: Vzrejamo boljše čebele; Ljubljana, Pansan d. o. o., 2003
 • Prof. dr. Jože Rihar: Mana iglavcev, Ljubljana, Pansan d. o. o., 2003
 • Prof. dr. Jože Rihar: Čebelarjenje v nakladnem panju, Ljubljana, Pansan d. o. o., 2003
 • Skupina avtorjev: Moč medu; Ljubljana, založba Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, 1984
 • Zbornik čebelarskega muzeja : Kranjska čebela, tradicija in dediščina v sodobnem čebelarstvu na Slovenskem, Radovljica, Medium d. o. o., 2003
 • Skupina avtorjev: Od čebele do medu; Ljubljana, ČZP Kmečki glas, 1998
 • Dr. Peter Kapš: Med in zdravje; Novo mesto, Erro, 1998
 • Norbert Jedlovčnik, Vlado Pušnik: Propolis, dodatek k hrani, za dobro zdravje in prijetno počutje, Maribor, ČZDM, 2006

ZAKONODAJA

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZureP-1 in 110/02-ZGO-1, 45/04)
 • Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001)
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02, 47/04)
 • Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št.. 93/2005)
 • Uredba Sveta (ES) št. 797/2004 (UL L 125, 2004)
 • Uredba Komisije (ES) št. 917/2004 (UL L 163, 2004)
 • Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 94/2007)
 • Pravilnik o določitvi območij v RS, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, št. 52/2003)
 • Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01, 52/03)
 • Pravilnik o katastru čebelje paše (Uradni list RS, št. 94/2003)
 • Pravilnik o medu (Uradni list RS, št. 31/2004, 89/04)
 • Pravilnik o objektih (Uradni list RS, št. 114/2003)
 • Pravilnik o označevanju čebel (Uradni list RS, št. 94/2003)
 • Pravilnik o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom (Uradni list RS, št. 125/2003, 34/04)
 • Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele (Uradni list RS, št. 94/2003)
 • Pravilnik o ukrepih za zagotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium) (Uradni list RS, št. 119/2006)
 • Pravilnik o zootehničnih standardih za plemensko kranjsko čebelo (Uradni list RS, št. 94/2003)
 • Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2003)
 • Pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov (Uradni list RS, št. 110/2002)
 • Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 51/2006)
 • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (UL RS 44/2006)
 • Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (UL RS 50/2004)
 • Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (UL RS 114/2003)
 • Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja (UL RS 94/03),
 • Pravilnik o higieni živil (Ur. L. RS: 60/02, 104/03, 11/04, 51/04)
 • Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora  (Ur.L. RS 51/06)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • doc. dr. Janko Božič, Biotehniška fakulteta
 • dr. Stanko Kapun, KGZS Murska Sobota
 • Drago Kotnik, Čebelarska zveza Slovenije
 • dr. vet. med. Borut Preinfalk, Nacionalni veterinarski inštitut
 • Aleš Rodman, Čebelarska zveza Slovenije
 • Lidija Senič, Čebelarska zveza Slovenije
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Urška Marentič, CPI
 • Renata Bačvič, CPI           
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.