Poklicni standard

Naziv:

Kmetijski farmacevt/kmetijska farmacevtka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.10.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Kmetijstvo, drugo (0819)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kmetijski farmacevt/kmetijska farmacevtka (6210.020.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno rabi energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci, strankami in predstavniki institucij
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. opravlja preglede gojenih rastlin, determinira povzročitelje sprememb in predlaga ustrezno ukrepanje
 10. svetuje strankam pri nabavi in uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in biocidov
 11. svetuje strankam pri nastavitvah in uporabi naprav in strojev za aplikacijo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil
 12. svetuje strankam pri nabavi in uporabi osnovnih in specialnih gnojil, kemičnih sredstev ter izdela gnojilni načrt

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje lastno delo in delo drugih
 • organizira lastno delo in delo drugih
 • evidentira potrebe kupcev, naročnikov
 • evidentira potrebe po FFS, biocidih, gnojilih in ostalih kmetijskih hortikulturnih in gozdarskih artiklih
 • načrtuje in organizira nabavo, prevzem ter prodajo FFS, biocidov, gnojil in ostalih kmetijskih, hortikulturnih in gozdarskih artiklov
 • spremlja razvoj stroke
 • pozna pravila organizacije dela
 • pozna artikle, ki jih pri svojem delu uporablja
 • pozna zakonodajo s svojega delovnega področja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi naprave in pripomočke za svoje delo
 • pozna pripomočke in opremo, ki jo potrebuje pri svojem delu
Operativna dela opravi pregled gojenih rastlin
 • prepozna izbruh škodljivih organizmov na podlagi opazovanj in izmerjenih podatkov
 • opozarja na povečan pojav škodljivih organizmov na podlagi opazovanj in izmerjenih podatkov
 • spremlja informacije opazovalno-napovedovalne službe
 • pozna prag škodljivosti posameznih organizmov v posevku oziroma nasadu
 • razlikuje načine opazovanja škodljivih organizmov
determinira povzročitelje sprememb (bolezni, škodljivce, ostalo) in predlaga ustrezno ukrepanje
 • diagnosticira škodljive organizme gojenih rastlin za imetnika rastlin in predlaga ustrezne ukrepe
 • diagnosticira spremembe na rastlini, ki so posledica fizioloških motenj ali zunanjih dejavnikov in predlaga ustrezne ukrepe
 • ocenjuje tveganja rastlinskih škodljivih organizmov (Pest risk assessment)
 • spremlja pojave in širjenje karantenskih ter gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov preko dostopnih informacij
 • spremlja splošno stanje posevkov oziroma nasadov
 • pozna razvoj gojenih kulturnih rastlin in njihove značilnosti v posameznih fazah razvoja rasti
 • pozna osnove razvoja in načine delovanja škodljivih organizmov gojenih rastlin
 • pozna znake pomanjkanja ali presežkov hranil v rastlini
 • pozna znake drugih fizioloških motenj pri gojenih rastlinah
 • pozna posledice okoljskih dejavnikov na rastlinah (npr. ožige od sonca, mraza, vetra, poškodbe od nepravilne uporabe FFS in biocidov)
 • loči bolezenske znake in znamenja poškodb, ki jih povzročajo škodljivci, od drugih sprememb na rastlini
svetuje strankam pri nabavi in uporabi fitofarmacevtskih sredstev in biocidov
 • svetuje strankam pri izbiri FFS in biocidov, njihovi ustrezni uporabi ter opozarja na vplive na zdravje in okolje
 • seznanja stranke z načeli dobre prakse varstva rastlin
 • pripravi program uporabe FFS oziroma biocidov
 • pozna dobro kmetijsko prakso varstva rastlin
 • pozna osnove obnašanja čebel
 • pozna škodljive vplive uporabe FFS in biocidov na organizme in okolje
 • pozna in loči FFS in biocide ter načine delovanja posameznih pripravkov
 • pozna osnove biotičnega varstva rastlin
 • pozna ukrepe na področju varstva rastlin
 • pozna ukrepe integriranega, ekološkega oz. specifičnega varstva rastlin
 • pozna seznam priporočenih pripravkov za integrirano, ekološko oz. specifično pridelavo
 • pozna pragove gospodarskih škod
svetuje strankam pri nastavitvah ter uporabi naprav in strojev za aplikacijo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil
 • spremlja aplikativne in za potrebe prakse demonstracijske poskuse s fitofarmacevtskimi pripravki zoper vse pomembnejše bolezni in škodljivce gojenih rastlin
 • svetuje pravilno nastavljanje ter uporabo naprav in strojev za aplikacijo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil
 • pozna naprave za nanašanje FFS in biocidov
 • pozna postopke za nanašanje FFS in biocidov ter biotičnih pripravkov
 • pozna postopke vnosa koristnih organizmov
svetuje strankam pri nabavi in uporabi osnovnih in specialnih gnojil ter izdela gnojilni načrt
 • tolmači analize vzorcev tal in na podlagi teh strankam svetuje kako pravilno gnojiti oz. katera gnojila nabaviti
 • pripravi program uporabe gnojil glede na dane pogoje in podatke
 • seznanja stranke z načeli dobre prakse gnojenja in s pravilno uporabo gnojil
 • obvlada osnove pedologije
 • pozna pomen različnih vrst tal za pridelavo posameznih gojenih rastlin
 • pozna pomen analize tal ter pravilne interpretacije rezultatov
 • pozna osnovna in specialna gnojila, njihovo delovanje in vpliv na rastline in tla
 • pozna škodljive vplive napačne uporabe gnojil na organizme in okolje
 • zna uporabljati pripomočke (tabele) za ugotavljanje potreb posameznih rastlin po hranilih
 • pozna dobro kmetijsko prakso gnojenja
svetuje strankam pri nabavi in uporabi drugih kemičnih sredstev
 • svetuje pri nabavi in uporabi kemikalij in ostalih zaščitnih sredstev v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu
 • seznani stranko z nevarnimi lastnostmi kemikalij
 • seznani stranko kako ravnati s kemikalijami, kako se zaščititi pri delu in s prvo pomočjo
 • seznani stranko kako ravnati pri skladiščenju kemikalij
 • pozna kemikalije in zaščitna sredstva v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu
 • pozna zaščitno opremo za delo s kemikalijami
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco izdanih strupov iz skupine T
 • pripravi in izdaja pogodbe
 • vodi evidenco o prodaji in porabi sredstev in materialov
 • vodi evidence o pojavu rastlinskih bolezni in škodljivcev
 • pozna pomen vodenja evidence o prodaji FFS, biocidov in drugih kemičnih sredstev v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu
 • pozna poslovno dokumentacijo
Komercialna dela pripravlja kalkulacije, nabavlja, prevzema in prodaja FFS, biocide in druge kmetijske, hortikulturne in gozdarske artikle
 • nabavlja, prevzema in prodaja FFS in biocide ter ostale kmetijske, hortikulturne in gozdarske artikle
 • prodaja pripravke za biotično varstvo rastlin
 • seznanja stranke s finančnim vplivom uporabe FFS, biocidov ter drugih kemičnih sredstev v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu
 • pozna osnove podjetništva
 • pozna vrste in strukturo stroškov materialov in sredstev, s katerimi dela
 • pozna osnove psihologije prodaje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in odgovarja zanjo
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • spremlja roke trajanja
 • spremlja novosti na tržišču in se dodatno izobražuje
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • pozna pravilne nastavitve ter vzdrževanje škropilnic in dozatorjev za gnojila
Komunikacija sporazumeva se s strankami in z institucijami
 • svetuje strankam
 • vzpostavlja in vzdržuje stike s strokovnimi institucijami
 • izbira primeren način komunikacije in rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja
 • pozna osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna načela komunikacije in bontona po telefonu
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o požarni varnosti
 • svetuje pri nabavi zaščitnih sredstev in prodaja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva osebna zaščitna sredstva
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise s svojega delovnega področja
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje okolje
 • organizira in skrbi za ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadkov
 • uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • seznanja stranke s škodljivimi vplivi FFS, biocidov in drugih kemičnih sredstev v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu
 • svetuje strankam kako sortirati in odstranjevati odpadno embalažo in ostanke FFS, biocidov in drugih kemičnih sredstev v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o varovanju gozdov in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje okolju škodljivimi snovmi, za njihovo skladiščenje in odstranjevanje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • mag. Ivan Žežlina, Kmetijsko- gozdarski zavod Nova gorica
 • Iris Škerbot, KGZS – Zavod Celje
 • Borut Florjančič, Syngenta Agro, d.o.o.
 • Aleš Avšič, Zeleni hit, d.o.o.
 • Jože Zupančič, Kmetijska apoteka, d.o.o.
 • Marija Kalan, KGZS – Zavod Kranj
 • Marija Urankar, Srednja biotehniška šola Kranj
 • Angelca Hrovat, Kmetijska šola Grm Novo mesto
 • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Koordinator:Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.