Katalog

Naziv:

Konjar/konjarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Konjar/konjarka (62100191)

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Konjar/konjarka (6210.019.4.021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Konjar/konjarka 6210.009.4.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola
 • Izpit B, E in F kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne izobrazbe za naziv Gospodar na podeželju z moduli: M6, M7 in M13.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno rabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
 • upoštevanje veterinarsko-sanitarnih predpisov
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja

Izločilna merila:
-

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 60
dokumentacija 10
ustni zagovor 20


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Oskrbnik/oskrbnica živali

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:
 • podaljšanje časa pri izvedbi storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev načina izvedbe storitve,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • pogonski stroji

 • stroji za gnojenje
 • stroji za spravilo krme
 • oprema za krmljenje konj
 • prostor za skladiščenje krme in repromateriala
 • oprema za izgnojevanje
 • konji
 • hlev za konje
 • gnojišče
 • pašnik
 • jahalni prostor
 • garderobe in sanitarije
 • pripomočki za čiščenje in nego konja
 • pripomočki za prevoz konj
 • zaščitna oprema za noge in kopita
 • voz, sulki
 • oprema za jahanje, vožnjo in trening konj
 • prostor za spravilo opreme za jahanje in trening konj
 • pripomočki in sredstva za nudenje prve pomoči konjem in ljudem

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva - zootehnika, veterine ali športa in 5 let delovnih izkušenj na področju živinoreje, veterine ali konjeništva;
 • en član srednješolsko ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali veterine in 5 let delovnih izkušenj na področju konjereje ali konjeništva ali
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju konjereje ali konjeništva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi in vzdržuje prostor za konje
 • zagotovi konjem ustrezen prostor v skladu z normativi
 • čisti, vzdržuje in ureja bokse oziroma hlev
 • vzdržuje in ureja opremo v hlevu
 • skrbi za pripravo jahalnih prostorov za trening in razgibavanje
 • pripravi tekmovališče po navodilih
 • uredi primerno velikost gnojišča v skladu z Zakonom o uporabi organskih gnojil
 • pozna osnovne pogoje za vzdrževanje higiene v hlevu
 • pozna različne načine vhlevljanja
 • pozna različne načine in tehnike vzdrževanja prostorov, opreme in naprav
 • pozna temeljne prvine za pripravo tekmovališč in njihove pripadajoče opreme
 • pozna različne načine skladiščenja organskih odpadkov in ravnanja z njimi

Izvede dnevno ureditev hleva

 • pripravi delovno orodje za čiščenje hleva
 • očisti napajalnike
 • očisti in uredi boks
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi površino za trening konj ali tekmovanje po izboru komisije

 • načrtuje delo pri pripravi površine za trening ali tekmovanje
 • pripravi delovno orodje in pripomočke
 • uredi prostor po navodilih
 • postavi opremo (rekvizite) po navodilih
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
redi konje
 • redi hladnokrvne konje
 • redi toplokrvne konje
 • vzreja žrebeta
 • pozna osnovne značilnosti konj
 • pozna pasemske skupine konj
 • pozna pogoje za vzrejo konj in žrebet

Izbere in pripravi primeren hlev za rejo konj glede na kategorijo po izboru komisije

 • prepozna pasemski tip konja
 • izbere primeren način vhlevljanja
 • pripravi hlev za nastanitev konj
 • upošteva načela etologije konj
krmi konje
 • pripravi krmni obrok glede na vlogo konj in razpoložljivo krmo
 • poklada krmo konjem v skladu z njihovimi fiziološkimi potrebami
 • pripravi in vzdržuje pašnik za konje
 • skrbi za krmljenje in napajanje konj na paši
 • zagotavlja konjem ustrezno količino in kvaliteto vode
 • pozna osnove o prehrani konj
 • pozna prehranske potrebe delovnih in športnih konj
 • pozna prehrano plemenskih kobil
 • pozna prehrano žrebet
 • pozna prehrano mladih konj
 • zna sestaviti krmni obrok glede na navodila
 • pozna različne načine spravila krme
 • pozna pogoje za vzpostavitev pašnika
 • pozna pogoje za pašo konj
 • pozna načine in tehnike paše konj

Izvede postopke krmljenja različnih kategorij konj po izboru komisije

 • določi krmni obrok glede na potrebe in kategorije konj
 • pripravi orodja in pripomočke za krmljenje
 • opravi osnovno senzorično oceno krme
 • nakrmi konje
 • evidentira vrsto in količino uporabljene krme
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Redi živali na pašniku

 • oceni ustrezno obremenitev pašnika
 • ugotovi višino travne ruše in oceni primernost za pašo
 • izdela načrt oskrbe pašnika (gnojila, FFS) in paše
 • opravi nadzor živali na pašniku
 • prepozna počutje živali na paši na osnovi vzorcev obnašanja in upošteva načela etologije konj
 • zagotovi vodo na pašniku
 • zagotovi vitaminsko-mineralne dodatke
 • dokrmi živali po potrebi
 • evidentira postopke
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
neguje konje in skrbi za higieno
 • premešča konja iz boksa v boks
 • pelje konja na pašnik
 • sprehaja konja
 • jaha konja na sprehodu
 • neguje kopita
 • očisti oziroma pere konja
 • obrije dlako konja
 • osuši konja
 • masira konja po potrebi
 • pripravi konja za nastop (ustrezno očisti in neguje kožo, splete kitke iz grive, pravilno oblikuje rep)
 • oskrbi konja po delu
 • pozna postopke priprave konj na različna dela z njimi
 • pozna potrebe konj po negi glede na delovni namen
 • pozna postopke čiščenja in nege konj
 • pozna pripomočke za čiščenje in nego konj
 • pozna kozmetiko namenjeno konjem
 • pozna različne načine oblikovanja konjske grive oziroma repa

Izvede nego konja po izboru komisije

 • izbere in pripravi pripomočke za čiščenje in nego konja
 • pripravi konja na nego
 • izvede nego konja
 • oskrbi konja po negi
 • upošteva načela etologije konj
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede premeščanje konja po izboru komisije

 • izbere in pripravi opremo in pripomočke za premeščanje konja
 • konja/konje premesti
 • upošteva načela etologije konj
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
socializira mlade konje
 • navaja konja na človeka, okolje in na delo z njim
 • sprehaja konja
 • navaja konja na uporabo opreme
 • trenira mlade konje za določene naloge (dvigovanje nog, čiščenje, vodenje, vstavljanje oglavka)
 • lonžira konje na glede na namen
 • pozna psihologijo obnašanja mladih konj
 • pozna tehnike pristopanja h konjem in dela z njimi
 • pozna načine in postopke priprave mladih konj glede na delovni namen

Izvede ustrezen pristop h konju

 • po izboru komisije izvede določene naloge (dvigovanje nog, čiščenje, nameščanje oglavnice, vodenje konja)
 • reagira na konjevo obnašanje

Izvede lonžiranje konja

 • izbere in pripravi opremo za lonžiranje konja
 • ustrezno pristopi h konju
 • pripravi konja na lonžiranje
 • lonžira konja
 • prikaže in opiše postopke lonžiranja mladega, nešolanega konja
 • reagira na konjevo obnašanje
 • konja ohladi
 • upošteva načela etologije konj
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
prevaža konje
 • pripravi konja za prevoz
 • naloži konja
 • transportira konja
 • razloži konja
 • pozna tehnike in opremo pri nalaganju, trensportiranju in razlaganju konj

Izvede prevoz konj po izboru komisije

 • izbere in pripravi pripomočke za prevoz konj
 • pripravi konja na prevoz
 • konja naloži
 • prevaža konja
 • konja razloži
 • upošteva načela etologije konj
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva veterinarsko-sanitarne predpise
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravlja konje za delo
 • opravi osnovno vsakodnevno čiščenje (skrtači konja, počeše grivo, očisti rep) in čiščenje po potrebi
 • uzda konja
 • osedla konja
 • namešča zaščitno opremo za noge in kopita
 • vodi konja na roki
 • pozna različne načine opremljanja konja
 • pozna postopek vodenja konja na roki

Izvede pripravo konja na delo po izboru komisije

 • pripravi pripomočke za nego konja
 • opravi osnovno vsakodnevno čiščenje
 • namesti opremo
 • namesti zaščitno opremo za noge in kopita
 • vodi konja na roki
 • upošteva načela etologije konj
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
pripravlja konje za vprego
 • pripravi voz, sulkij, gig
 • konju namešča vozno opremo
 • zapreže konja
 • s konjem vleče tovor oziroma vprego
 • pozna in upošteva cestnoprometna pravila
 • pozna različne vrste in tehnike nameščanja opreme glede na delovni namen konj
 • zna voditi konja vpreženega z vprego oziroma s tovorom

Izvede pripravo konja za vožnjo vprege po izboru komisije

 • pripravi voz ali sulki
 • konja pripravi za vožnjo z vprego
 • konju namesti vozno opremo
 • konja zapreže
 • vozi vprego
 • upošteva cestno–prometna pravila
 • opravi osnovno vsakodnevno čiščenje opreme
 • upošteva načela etologije konj
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
izvaja jahanje in trening konj
 • jaha konja v hodu, kasu, sedečem galopu
 • odstopa s konjem
 • obrača konja na prednjem trupu
 • izpelje prehode med hodi
 • izpelje serpentine, veliki krog, mali krog,
 • izpelje podaljšan kas
 • jezdi podaljšan kas in podaljšan galop
 • preskakuje posamezne nizke ovire
 • pozna različne drže pri jahanju
 • pozna različne tehnike jahanja konj
 • pozna različne razvoje hodov
 • pozna različne izvedbe likov s konji v jahališču
 • pozna različne tehnike v preskakovanju s konji
 • pozna pravila tekmovalnega jahanja
 • pozna osnove konjeniškega sojenja

Izvede jahanje konja po izboru in navodilih komisije

 • pripravi konja na jahanje (sedlanje, uzdanje)
 • izvede osnovne vaje v koraku in kasu
 • konja ohladi in pelje v boks
 • upošteva načela etologije konj
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
oskrbuje/neguje konjsko opremo
 • izvaja dnevno oskrbo in vzdrževanje konjske opreme
 • izvaja mesečno oskrbo konjske opreme
 • izvaja manjša popravila konjske opreme
 • opravi impregnacijo določene konjske opreme po potrebi
 • pozna opremo jahača in opremo konj
 • pozna načine in vzdrževanje opreme jahača in opreme konj

Izvede nego konjske opreme po izboru komisije

 • pripravi pripomočke za nego opreme
 • izbere in pripravi opremo za konja
 • izvede nego opreme za konja
 • pospravi opremo za konja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
skrbi za reprodukcijo konj
 • ugotavlja pojatvene cikluse
 • izvaja in spremlja naravni pripust
 • naroči osemenitev
 • pomaga pri žrebitvi
 • oskrbi kobilo in žrebičke po žrebitvi
 • pozna osnove reprodukcije konj
 • pozna potrebe breje kobile
 • pozna pogoje pri žrebitvi
 • pozna potrebe doječe kobile in žrebeta

Izvede opazovanje in pojasni stanje kobile (po izboru komisije)

 • oceni čas pojatvenega ciklusa glede na obnašanje živali in zunanje znake
 • razloži in opiše pojatveni ciklus
 • pojasni izpolnjevanje hlevske dokumentacije

Opiše potek žrebitve in postopke pomoči pri žrebitvi

 • opiše pripravo porodnega boksa
 • pripravi pripomočke in pojasni uporabo
 • opiše oskrbo žrebeta in kobile po porodu
 • razloži potrebne evidence o porodu in žrebetu
 • upošteva načela etologije konj
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
skrbi za zdravstveno zaščito konj
 • spremlja zdravstveno stanje konj
 • nadzira pojav zunanjih in notranjih zajedalcev
 • ukrepa ob nenormalnem stanju konj
 • izvaja prvo pomoč
 • oskrbi in neguje kopita
 • naroči storitev podkovskega kovača po potrebi
 • naroči cepljenje konj v skladu z veterinarskimi predpisi
 • uporablja in daje dovoljena farmakološka sredstva, ki niso vezana na izdajo recepta
 • pokliče veterinarja in nudi veterinarju ustrezno pomoč pri zdravljenju konj
 • izvede oziroma naroči dezinfekcijo in dezinsekcijo konjskih objektov v skladu s predpisi
 • pozna osnove zdravstvenega varstva kopitarjev
 • pozna najpogostejše infekcijske bolezni konj
 • pozna ukrepe za preprečevanje širjenja kužnih bolezni konj
 • pozna invazijske bolezni konj
 • pozna najpogostejše bolezni kosti, sklepov in sluznikov
 • pozna najpogostejše bolezni kopit
 • pozna postopke in ukrepe pri nudenju prve pomoči ranjenemu oziroma poškodovanemu konju

Izvede oskrbo živali po izbiri komisije

 • prepozna zdravstveno stanje konja
 • predstavi način ukrepanja v primeru konkretne težave
 • opiše postopek ravnanja pri zatiranju zajedalcev
 • opiše preventivne ukrepe zdravstvene oskrbe konj po potrebi
 • upošteva načela etologije konj
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva veterinarsko-sanitarne predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Izvede zoohigienske ukrepe po izboru komisije

 • oceni mikroklimo v hlevu
 • opiše optimalno klimo v hlevu in postopke za doseganje le te
 • opiše način dezinsekcije in dezinfekcije hleva
 • razloži zoohigienske ukrepe ob pojavu bolezni
 • opiše potrebne evidence
 • razloži sanitarno-higienske zahteve

Opiše postopek nudenja prve pomoči konju po izboru komisije

 • opiše izvedbo nudenja prve pomoči konju
 • določi pripomočke in sredstva za uporabo
 • predvidi možne reakcije konj

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Franc Habe: Konjereja: zapiski predavanj. Biotehniška fakulteta, 1992
 • Jože Jurkovič: Konjereja. Kmečki glas, Ljubljana, 1983
 • Heidrun Werner: Konji: pasme, nega, šolanje, šport. DZS, Ljubljana, 1997
 • Borut Trapečar: Konjenikov priročnik. Kmečki glas, Ljubljana, 1999.
 • Mihael Rist in sodelavci: Živalim prilagojena reja, Kmečki glas, Ljubljana, 1993.
 • Zabavnik - Cmok, N.: Splošna živinoreja (biološke osnove živinoreje). DZS, Ljubljana, 1997.
 • Zupanc, A: Osnove prehrane domačih živali. Kmečki glas, Ljubljana, 1999.
 • Zupanc,: Konjereja. Kmečki glas, Ljubljana, 2000.
 • Sašo Krumpak: Pasme konj. Kmečki glas, Ljubljana, 1994.
 • Maks Tušak: Psihologija konja. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 2002.
 • Edel Marzinek Späth: Učim se jahati; korak za korakom do dobrega jezdeca. Kmečki glas, Ljubljana, 1994.
 • Donner, H.: Osnovno šolanje jahača in konja. Konjeniška zveza Slovenije, Slovenska konjeniška akademija, Ljubljana, 1995.
 • Donner, H.: Nadaljevalna šola jahanja. Konjeniška zveza Slovenije, Slovenska konjeniška akademija, Ljubljana, 1996.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Uroš Zgonec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Leda Selan, Konjeniška zveza Slovenije
 • Janez Bratkovič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Barbara Turk, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

 • Renata Bačvič, CPI
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.