Poklicni standard

Naziv:

Konjar/konjarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

14.7.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Konjar/konjarka (6210.019.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, strankami in strokovnimi službami
 5. pripravi in vzdržuje prostor ter opremo za konje
 6. redi konje
 7. krmi in neguje konje
 8. socializira mlade konje
 9. pripravlja konje za različne delovne namene
 10. izvaja jahanje in trening konj
 11. skrbi za reprodukcijo in zdravstveno zaščito konj

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • načrtuje porabo sredstev
 • organizira in načrtuje lastno delo
 • pripravlja vloge za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • načrtuje nakup manjkajoče krme
 • načrtuje razporeditev hleva in pašnika za konje
 • načrtuje obisk in razpored jahanja strank
 • posreduje pobude za izboljšanje pogojev dela
 • pozna normative dela
 • pozna posebnosti dela s konji
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi orodje in materiale za delo
 • pripravi in nastavi delovno orodje, stroje, naprave in materiale potrebne za delo
Operativna dela pripravi in vzdržuje prostor za konje
 • zagotovi konjem ustrezen prostor v skladu z normativi
 • čisti, vzdržuje in ureja bokse oziroma hlev
 • vzdržuje in ureja opremo v hlevu
 • skrbi za pripravo jahalnih prostorov za trening in razgibavanje
 • pripravi tekmovališče po navodilih
 • uredi primerno velikost gnojišča v skladu z Zakonom o uporabi organskih gnojil
 • pozna osnovne pogoje za vzdrževanje higiene v hlevu
 • pozna različne načine vhlevljanja
 • pozna različne načine in tehnike vzdrževanja prostorov, opreme in naprav
 • pozna temeljne prvine za pripravo tekmovališč in njihove pripadajoče opreme
 • pozna različne načine skladiščenja organskih odpadkov in ravnanja z njimi
redi konje
 • redi hladnokrvne konje
 • redi toplokrvne konje
 • vzreja žrebeta
 • pozna osnovne značilnosti konj
 • pozna pasemske skupine konj
 • pozna pogoje za vzrejo konj in žrebet
krmi konje
 • pripravi krmni obrok glede na vlogo konj in razpoložljivo krmo
 • poklada krmo konjem v skladu z njihovimi fiziološkimi potrebami
 • pripravi in vzdržuje pašnik za konje
 • skrbi za krmljenje in napajanje konj na paši
 • zagotavlja konjem ustrezno količino in kvaliteto vode
 • pozna osnove o prehrani konj
 • pozna prehranske potrebe delovnih in športnih konj
 • pozna prehrano plemenskih kobil
 • pozna prehrano žrebet
 • pozna prehrano mladih konj
 • zna sestaviti krmni obrok glede na navodila
 • pozna različne načine spravila krme
 • pozna pogoje za vzpostavitev pašnika
 • pozna pogoje za pašo konj
 • pozna načine in tehnike paše konj
neguje konje in skrbi za higieno
 • premešča konja iz boksa v boks
 • pelje konja na pašnik
 • sprehaja konja
 • jaha konja na sprehodu
 • neguje kopita
 • očisti oziroma pere konja
 • obrije dlako konja
 • osuši konja
 • masira konja po potrebi
 • pripravi konja za nastop (ustrezno očisti in neguje kožo, splete kitke iz grive, pravilno oblikuje rep)
 • oskrbi konja po delu
 • pozna postopke priprave konj na različna dela z njimi
 • pozna potrebe konj po negi glede na delovni namen
 • pozna postopke čiščenja in nege konj
 • pozna pripomočke za čiščenje in nego konj
 • pozna kozmetiko namenjeno konjem
 • pozna različne načine oblikovanja konjske grive oziroma repa
socializira mlade konje
 • navaja konja na človeka, okolje in na delo z njim
 • sprehaja konja
 • navaja konja na uporabo opreme
 • trenira mlade konje za določene naloge (dvigovanje nog, čiščenje, vodenje, vstavljanje oglavka)
 • lonžira konje na glede na namen
 • pozna psihologijo obnašanja mladih konj
 • pozna tehnike pristopanja h konjem in dela z njimi
 • pozna načine in postopke priprave mladih konj glede na delovni namen
prevaža konje
 • pripravi konja za prevoz
 • naloži konja
 • transportira konja
 • razloži konja
 • pozna tehnike in opremo pri nalaganju, trensportiranju in razlaganju konj
pripravlja konje za delo
 • opravi osnovno vsakodnevno čiščenje (skrtači konja, počeše grivo, očisti rep) in čiščenje po potrebi
 • uzda konja
 • osedla konja
 • namešča zaščitno opremo za noge in kopita
 • vodi konja na roki
 • pozna različne načine opremljanja konja
 • pozna postopek vodenja konja na roki
pripravlja konje za vprego
 • pripravi voz, sulkij, gig
 • konju namešča vozno opremo
 • zapreže konja
 • s konjem vleče tovor oziroma vprego
 • pozna in upošteva cestnoprometna pravila
 • pozna različne vrste in tehnike nameščanja opreme glede na delovni namen konj
 • zna voditi konja vpreženega z vprego oziroma s tovorom
izvaja jahanje in trening konj
 • jaha konja v hodu, kasu, sedečem galopu
 • odstopa s konjem
 • obrača konja na prednjem trupu
 • izpelje prehode med hodi
 • izpelje serpentine, veliki krog, mali krog,
 • izpelje podaljšan kas
 • jezdi podaljšan kas in podaljšan galop
 • preskakuje posamezne nizke ovire
 • pozna različne drže pri jahanju
 • pozna različne tehnike jahanja konj
 • pozna različne razvoje hodov
 • pozna različne izvedbe likov s konji v jahališču
 • pozna različne tehnike v preskakovanju s konji
 • pozna pravila tekmovalnega jahanja
 • pozna osnove konjeniškega sojenja
oskrbuje/neguje konjsko opremo
 • izvaja dnevno oskrbo in vzdrževanje konjske opreme
 • izvaja mesečno oskrbo konjske opreme
 • izvaja manjša popravila konjske opreme
 • opravi impregnacijo določene konjske opreme po potrebi
 • pozna opremo jahača in opremo konj
 • pozna načine in vzdrževanje opreme jahača in opreme konj
skrbi za reprodukcijo konj
 • ugotavlja pojatvene cikluse
 • izvaja in spremlja naravni pripust
 • naroči osemenitev
 • pomaga pri žrebitvi
 • oskrbi kobilo in žrebičke po žrebitvi
 • pozna osnove reprodukcije konj
 • pozna potrebe breje kobile
 • pozna pogoje pri žrebitvi
 • pozna potrebe doječe kobile in žrebeta
skrbi za zdravstveno zaščito konj
 • spremlja zdravstveno stanje konj
 • nadzira pojav zunanjih in notranjih zajedalcev
 • ukrepa ob nenormalnem stanju konj
 • izvaja prvo pomoč
 • oskrbi in neguje kopita
 • naroči storitev podkovskega kovača po potrebi
 • naroči cepljenje konj v skladu z veterinarskimi predpisi
 • uporablja in daje dovoljena farmakološka sredstva, ki niso vezana na izdajo recepta
 • pokliče veterinarja in nudi veterinarju ustrezno pomoč pri zdravljenju konj
 • izvede oziroma naroči dezinfekcijo in dezinsekcijo konjskih objektov v skladu s predpisi
 • pozna osnove zdravstvenega varstva kopitarjev
 • pozna najpogostejše infekcijske bolezni konj
 • pozna ukrepe za preprečevanje širjenja kužnih bolezni konj
 • pozna invazijske bolezni konj
 • pozna najpogostejše bolezni kosti, sklepov in sluznikov
 • pozna najpogostejše bolezni kopit
 • pozna postopke in ukrepe pri nudenju prve pomoči ranjenemu oziroma poškodovanemu konju
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence konjerejskega obrata
 • vodi evidence o uporabi fitofarmacevtskih in biocidnih sredstev
 • vodi evidence glede vzdrževanja in izkoriščanja krmnih površin
 • vodi evidence o stanju in številu konj
 • vodi evidence o poreklu konj
 • vodi evidence o pripustih in žrebitvah
 • vodi evidenco veterinarskih obiskov
 • vodi evidenco o urejanju in kovanju kopit
 • pridobiva zdravniška spričevala
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna uporabljati
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavlja potrebno krmo, nastilj in ostali repromaterial
 • cenovno ovrednoti nakup konjev, krme in repromaterialov
 • spremlja neposredna plačila
 • kupuje in prodaja konje
 • sodeluje pri nakupu opreme
 • pozna minimalne pogoje za obratovanje konjerejskega obrata
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna osnovno poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna metodo izračuna lastne cene
 • pozna osnove računovodstva
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljenega dela
 • zagotavlja kakovost dela na konjerejskem obratu
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in popravlja delovna sredstva
 • redno pregleduje in vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
 • pozna vzdrževalna dela
Komunikacija komunicira s strankami in sodelavci
 • komunicira s strankami in sodelavci
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami ter s stanovskimi organizacijami
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 • zna izbirati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove pisne in ustne komunikacije
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • poslužuje se varnih pristopov pri delu s konji
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z veterinarsko sanitarnimi predpisi
 • dela v skladu s predpisi o živinoreji
 • dela v skladu s predpisi o zaščiti živali
 • dela v skladu s predpisi o krmi
 • dela v skladu s predpisi o porabi FFS in biocidnih sredstev
 • obvlada varne pristope pri delu s konji
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna veterinarske predpise
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna pomen in pravila izvajanja varstva pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Anton Darovic, KGZS
 • Maks Riosa, Posestvo Ugar
 • Manja Koren, Posestvo Ugar
 • Jasna Božac, Kobilarna Lipica
 • Cvetko Možina, Slovenska policija
 • Leda Selan, Konjeniška zveza Slovenije
 • Janez Bratkovič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Barbara Hočevar, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar , CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.