Katalog

Naziv:

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (62100181)

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (6210.018.6.021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Strokovni sodelavec / strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo 62100180 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja strokovna ali splošna izobrazba,
 • seminarska naloga.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/-ka usvojil/-a v modulih višješolskega izobraževalnega programa Upravljanje podeželja in krajine:

Oznaka     Strokovni modul/predmet          Opombe

P14           Treniranje konj in učenje jahanja     Predmet v celoti

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2.Načini preverjanja

 • zagovor seminarske naloge ter obvladovanje praktičnih in teoretičnih znanj


Priprava  seminarske  naloge:
Seminarska naloga je pripravljena v pisni obliki in vsebuje sledečo zasnovo:
Zasnova seminarske naloge:
 1. Predstavitev obrata (hlev, oprema, pogoji dela...).
 2. Predstavitev  in opredelitev konj po namenu v predstavljenem obratu.
 3. Delovni program (tekmovalni program, turistični program, šolski program, rejski program … po lastni izbiri).
 4. Organizacijski, poslovni in finančni načrt obrata.
 5. Zaključek.
 6. Viri.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju  je potrebno upoštevati:
 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež (%)
priprava seminarske naloge 10
praktično obvladovanje znanj 50
ustni zagovor seminarske naloge in teoretično obvladovanje znanj 40

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

  Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:

  • konji,
  • hlev za konje,
  • jahalni prostor,
  • oprema za jahanje, vožnjo in trening konj,
  • pripomočki za čiščenje in nego konja,
  • pripomočki za prevoz konj,
  • kmetijska mehanizacija,
  • oprema za krmljenje konj,
  • prostor za skladiščenje krme in repromateriala,
  • oprema za izgnojevanje in čiščenje,
  • gnojišče,
  • garderobe in sanitarije,
  • prostor za spravilo opreme za jahanje in trening konj,
  • pripomočki in sredstva za nudenje prve pomoči konjem in ljudem.

  9.2. Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva - zootehnika, veterine ali športa in 5 let delovnih izkušenj na področju živinoreje ali veterine ali konjeništva;
  • en član srednješolsko ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali veterine in 5 let delovnih izkušenj na področju konjereje ali konjeništva ali
  • en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju konjereje ali konjeništva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  načrtuje in organizira delo v konjerejskem obratu
  • planira, vodi, organizira in nadzira lastno delo, delo drugih zaposlenih ter delo strank
  • oblikuje strategijo konjerejskega obrata in izdela poslovni načrt
  • pripravi letni delovni načrt in terminske plane izvedbe
  • načrtuje stalež konj za določene namene
  • načrtuje in organizira nabavo potrebne opreme in repromaterialov
  • načrtuje in organizira različne konjeniške aktivnosti ter storitveno ponudbo
  • načrtuje in organizira potrebna vzdrževalna in obratovalna dela
  • načrtuje in organizira promocijske aktivnosti
  • oceni ekonomičnost poslovanja konjerejskega obrata
  • spremlja novosti slovenske in evropske zakonodaje na področju konjereje
  • spremlja predpise, normative in standarde v kmetijstvu
  • vodi programe jahalne šole, turističnega ter terenskega jahanja
  • načrtuje tehnološke osnove za različne delovne namene konj
  • pozna osnove reje konj, športnega in turističnega jahanja
  • pozna osnove uspešne organizacije in vodenja dela v konjereji
  • pozna zakonitosti uspešnega poslovanja in podjetništva v konjereji
  • pozna pravila trženja konjerejskega obrata
  • pozna osnovne predpise, standarde in normative na področju konjereje in turizma

  Izdela strategijo konjerejskega obrata:

  • načrtuje stalež konj za določene namene
  • načrtuje nabavo potrebne opreme in repromaterialov
  • načrtuje različne konjeniške aktivnosti ter storitveno ponudbo
  • načrtuje potrebna vzdrževalna in obratovalna dela
  • načrtuje promocijske aktivnosti
  • oceni ekonomičnost poslovanja konjerejskega obrata
  • načrtuje programe konjeniške šole
  • načrtuje tehnološke osnove za različne delovne namene konj
  • upošteva racionalno porabo energije, materiala in časa
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o varovanju okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

   Izdela delovni načrt:

  • načrtuje nabavo potrebne opreme in repromaterialov
  • načrtuje različne konjeniške aktivnosti ter storitveno ponudbo
  • načrtuje promocijske aktivnosti
  • načrtuje potrebna vzdrževalna in obratovalna dela
  • upošteva racionalno porabo energije, materiala in časa
  • upošteva novosti slovenske in evropske zakonodaje na področju kmetijstva
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o varovanju okolja
  vodi, koordinira in nadzira delo posameznikov, delovnih sredstev, materialov in tehnologije v konjerejskem obratu
  • vodi, koordinira in nadzira delo posameznikov ter različnih aktivnosti v konjerejskem obratu
  • odloča in odgovarja za področja reje, selekcije, reprodukcije, usposabljanja, jahanja in varovanja zdravja konj
  • odloča o porabi materialnih sredstev v konjerejskem obratu
  • rešuje probleme, ki izhajajo iz procesa dela
  • posreduje navodila sodelavcem in jim nudi strokovno pomoč
  • skrbi za pravočasen in učinkovit pretok informacij
  • skrbi za strokovni razvoj sodelavcev
  • pozna pogoje za obratovanje konjerejskega obrata
  • pozna delovne postopke in metode dela v konjerejskem obratu
  • pozna sisteme nadzora v konjerejskem obratu

  Pripravi načrt koordinacije dela na konjerejskem obratu po izboru komisije:

  • pojasni načrtovanje koordinacije dela in nadzora posameznikov ter različnih aktivnosti na konjerejskem obratu
  • pojasni načrtovanje reje, selekcije, reprodukcije, jahanja in varovanja zdravja konj
  • predvidi in opredeli načine reševanja problemov, ki izhajajo iz procesa dela
  • predvidi in opredeli načine sodelovanja med njim in zaposlenimi
  • predvidi usposabljanja za zaposlene
  • predvidi in opredeli načine za učinkovit pretok informacij
  • planira racionalno porabo finančnih sredstev in delovnega časa
  • pojasni način učinkovite komunikacije s sodelavci in z institucijami
  pripravlja idejne načrte za konjerejsko infrastrukturo
  • pripravi strokovna izhodišča za gradnjo konjskih hlevov in drugih spremljevalnih objektov
  • pripravi idejni načrt za gradnjo in postavitev različnih vadbenih prostorov in tekmovališč
  • pripravi pašnik za konje in pripadajočo opremo
  • pozna različne načine gradnje hlevov za konje
  • pozna normative za izgradnjo hlevov
  • pozna normative za izgradnjo vadbene in tekmovalne infrastrukture
  • pozna normative za vzpostavitev pašnikov

  Pripravi idejno zasnovo za konjerejsko infrastrukturo po izboru komisije:

  • pojasni strokovna izhodišča za gradnjo konjskih hlevov in drugih spremljevalnih objektov
  • pojasni osnovna izhodišča za gradnjo in postavitev različnih vadbenih prostorov in tekmovališč
  • pojasni izhodišča za pripravo pašnika za konje in pripadajočo opremo
  • izdela idejno zasnovo za konjerejsko infrastrukturo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
  • upošteva načela etologije konj
  • upošteva racionalno porabo energije, materiala in časa
  skrbi za prehrano in oskrbo konj
  • skrbi za vzdrževanje dobre kondicije konj
  • spremlja in nadzoruje delovno intenzivnost posameznih konj
  • pripravi načrt krmljenja glede na vlogo konj
  • daje krmila v analizo
  • skrbi za nabavo in skladiščenje krme
  • pozna fiziološke potrebe konj
  • pozna osnove in posebnosti o prehrani konj
  • pozna prehranske potrebe delovnih in športnih konj, plemenskih kobil, žrebet in mladih konj
  • zna sestaviti krmni obrok za konje glede na potrebe konj
  • pozna različne načine spravila krme
  • pozna pogoje za vzpostavitev in oskrbo pašnika
  • pozna načine in tehnike paše konj
  • pozna hranilno vrednost krmil
  • pozna postopke priprave konj na različna dela z njimi
  • pozna potrebe konj po negi glede na delovni namen
  • pozna postopke čiščenja in nege konj
  • pozna pogoje pri skladiščenju krme

  Pripravi načrt krmljenja po izboru komisije:

  • pripravi načrt krmljenja glede na vlogo konj
  • predvidi način vzdrževanja kondicije glede na vlogo konj
  • upošteva načela etologije konj

  Izračuna krmni obrok za konja po izboru komisije:

  • pripravi načrt krmljena glede na vlogo konja
  • sestavi krmni obrok za konja glede na njegove zahteve po hranilnih snoveh in glede na podatke o analizi krme
  • upošteva načela etologije konj

  Izvede nego konja glede na njegovo vlogo (po izboru komisije):

  • pojasni čiščenje in nego konj
  • pripravi sebe za delo
  • izbere in pripravi pripomočke za čiščenje in nego konja
  • pripravi konja na nego
  • izvede nego konja
  • oskrbi konja po negi
  • upošteva načela etologije konj
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela in storitve
  izvaja jahanje konj
  • izvaja lonžiranje mladih in starejših konj ter lonžiranje konj v korekturne namene
  • konja vodi v hodu, kasu, sedečem galopu
  • izvaja navadne menjave galopa
  • izvaja stranhode
  • izvaja polpiruete
  • konja pravilno pripelje na zapreko
  • konja pripravi za izvajanje navadne menjave galopa
  • konja pripravi za izvajanje stranhodov
  • konja pripravi za izvajanje polpiruet
  • s konjem odstopa
  • konja obrača na prednjem trupu
  • izpelje prehode med hodi
  • izpelje serpentine, veliki krog, mali krog,
  • izpelje podaljšan kas
  • jezdi podaljšan kas in podaljšan galop
  • preskakuje ovire temeljnih nalog
  • obvlada terensko jahanje
  • pripravi vsebino tekmovalnega programa
  • obvlada veščine jahanja v posameznih disciplinah (dresura in preskakovanje ovir)
  • pozna pravila in sojenje tekmovalnega jahanja (dresura in preskakovanje ovir)
  • pozna osnove konjeniškega sojenja

  Izvede jahanje konja (po izboru komisije):

  • se pripravi na delo
  • konja pripravi na jahanje
  • vodi konja v koraku, kasu, sedečem galopu
  • izvede navadno menjavo galopa
  • izvede stranhode
  • izvede polpiruete
  • konja pravilno pripelje na zapreko
  • izpelje prehode med hodi
  • izpelje serpentine, veliki in mali krog
  • izpelje podaljšan kas in podaljšan galop
  • preskoči ovire temeljnih nalog
  • jaha na terenu
  • konja ohladi po jahanju
  • upošteva načela etologije konj
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  izvaja trening konj
  • privaja mlade konje na človeka in okolje
  • privaja mlade konje na opremo
  • pripravlja mlade konje na delo
  • lonžira mlade konje
  • izvaja korekturno lonžiranje odraslih konj
  • pripravlja konje za različne priložnosti (obisk veterinarja, obisk podkovskega kovača ...)
  • pozna psihologijo mladih in odraslih konj
  • pozna pripomočke za korekturno lonžiranje konj
  • pozna načine in postopke priprave mladih konj glede na njihov namen

  Izvede trening konja po izboru komisije:

  • se pripravi na delo s konjem
  • izbere pripomočke za lonžiranje
  • izvede lonžiranje mladega oziroma starejšega konja ter lonžiranje konja v korekturne namene
  • pripravi konja za določeno priložnost
  • upošteva načela etologije konj
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  usposablja jahače
  • seznanja stranke o konjih in njihovem obnašanju ter uporabni vrednosti
  • seznanja stranke o delu s konji
  • seznanja stranke o načinih oskrbe konj
  • seznanja stranke z različnimi tehnikami jahanja v posameznih disciplinah (dresura, preskakovanje ovir, vožnja vpreg)
  • seznanja stranke o pristopu h konju in pravili obnašanja na konjeniškem gospodarstvu
  • pozna načine in tehnike posredovanja znanja
  • pozna komunikacijski bonton

  Seznani jahača z lastnostmi konja in drugimi pomembnimi vsebinami (po izboru komisije):

  • seznani stranko s konji in z njihovim obnašanjem
  • seznani stranko z delom s konji
  • seznani stranko z načini oskrbe konj
  • seznani stranko z različnimi tehnikami jahanja v posameznih disciplinah (dresura, preskakovanje ovir, vožnja vpreg ...)
  • seznani stranko s tem kako pristopiti h konju in kako se pravilno obnašati na konjeniškem gospodarstvu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva načela etologije konj
  • upošteva učinkovito komunikacijo s strankami
  pripravlja tekmovalne programe
  • planira in izpelje trening programe za konje
  • udeležuje se tekmovanj in drugih srečanj s področja konjeništva
  • planira in izpelje individualne trening programe za posamezne jahače
  • pozna pravilnike za tekmovanja v konjeništvu

  Pojasni program treninga za konje po izboru komisije:

  • pojasni program za trening konjev
  • upošteva načela etologije konj

  Pripravi tekmovalni program za jahača (po izboru komisije):

  • pridobi informacije o značaju in željah  jahača
  • glede na lastnosti in značaj jahača izbere ustreznega konja
  • pripravi individualni trening za posameznega jahača
  • upošteva načela etologije konj
  nudi prvo pomoč jahaču in konju
  • predvidi poškodbe jahača
  • ustrezno pristopa do poškodovanca in ga po potrebi oskrbi
  • pokliče reševalno službo
  • predvidi poškodbe konja
  • po potrebi oskrbi poškodovanega konja
  • po potrebi pokliče veterinarsko službo
  • pozna postopke in ukrepe pri nudenju prve pomoči poškodovanemu jahaču
  • pozna postopke in ukrepe pri nudenju prve pomoči poškodovanemu konju
  • pozna pravila oskrbe poškodovanih konj

  Prva pomoč jahaču po izboru komisije:

  • predvidi poškodbe jahača
  • pojasni pristop do poškodovanca
  • pojasni način ukrepanja

  Prva pomoč konju po izboru komisije:

  • predvidi poškodbe konja
  • pojasni pristop do poškodovanega konja
  • pojasni način ukrepanja
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  vodi promocijo in trženje v konjerejskem obratu
  • raziskuje tržišče in proučuje konkurenco
  • oblikuje tržne strategije
  • promovira storitve
  • izvaja medijske promocijske aktivnosti
  • se udeležuje in s promocijo sodeluje na javnih prireditvah
  • skrbi za promocijski material (reklamni prospekti itn.)
  • pozna osnovne zakonitosti delovanja trga
  • pozna osnove trženja
  • pozna različne načine promoviranja
  • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
  • pozna načela estetike in etike

  Predstavi promocijo in trženje na konjerejskem obratu:

  • predstavi tržno strategijo na podlagi predloženih podatkov raziskav tržišča
  • predvidi način promocije
  • predvidi medijske promocijske aktivnosti
  • predvidi sodelovanje na javnih prireditvah
  • pojasni zahteve ustreznih predpisov
  spremlja finančno poslovanje konjerejskega obrata
  • pripravi investicijski načrt
  • pridobiva ponudbe, naroča, nabavlja potrebni material ter repromaterial
  • pripravlja ponudbe, cenike in sklepa pogodbe s strankami
  • kupuje in prodaja konje
  • trži programe jahanja in ostale storitve
  • računovodsko spremlja poslovanje
  • spremlja finančne kazalce poslovanja
  • uporablja poslovno korespondenco – poslovne tiskovine in obrazce
  • pozna nabavno prodajno dokumentacijo
  • pozna pogoje ocenjevanja kakovosti pri nakupu oz. prodaji konj
  • pozna osnove nabave in skladiščenja materialov
  • pozna osnove računovodstva
  • pozna osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
  • pozna načine evalvacije in revizije poslovanja

  Pojasni investicijski načrt (po izbiri komisije):

  • pojasni investicijski načrt na podlagi izbranih podatkov
  • predvidi način zbiranja ponudb
  • predvidi nabavo potrebnega materiala ter repromateriala
  • predvidi pripravo ponudb in cenikov
  • pojasni osnove finančnega načrtovanja

  Pojasni sistem trženja programov jahanja in ostalih storitev:

  • pojasni sistem trženja programov jahanja in ostalih storitev
  • upošteva potrebne predpise

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Habe, Franc. (1992). Konjereja: zapiski predavanj. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.
  • Jurkovič, Jože. (1983). Konjereja.
  • Werner, Heidrun. (1997). Konji: pasme, nega, šolanje, šport. Ljubljana: DZS.
  • Trapečar, Borut. (1999). Konjenikov priročnik. Ljubljana: Kmečki glas.
  • Rist, Mihael in sodelavci. (1993). Živalim prilagojena reja. Ljubljana: Kmečki glas.
  • Zabavnik - Cmok, Nevenka. (1997). Splošna živinoreja (biološke osnove živinoreje). Ljubljana: DZS.
  • Zupanc, Adrijana. (1999). Osnove prehrane domačih živali. Ljubljana: Kmečki glas.
  • Zupanc, Adrijana. (2000). Konjereja. Ljubljana: Kmečki glas.
  • Krumpak, Sašo. (1994). Pasme konj. Ljubljana: Kmečki glas.
  • Tušak, Maks. (2002). Psihologija konja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
  • Josee, Hermsen. (1998). Konji in konjeniški šport. Ljubljana: Prešernova družba.
  • Štefan, Forjan. (2005). Človek in konj. Ljubljana: Don.
  • Mitič, Milan. (1999). Nevarnosti pri jahanju. Grosuplje: Samozaložba.
  • Trapečar, Borut.(1991). Katalog vprašanj za jahalno šolo. Ljubljana: Konjeniška zveza Slovenije.
  • Marzinek Späth, Edel. (1994). Učim se jahati; korak za korakom do dobrega jezdeca. Ljubljana: Kmečki glas.
  • Donner, H. (1995). Osnovno šolanje jahača in konja. Ljubljana: Konjeniška zveza Slovenije, Slovenska konjeniška akademija.
  • Donner, H. (1996). Nadaljevalna šola jahanja. Ljubljana: Konjeniška zveza Slovenije, Slovenska konjeniška akademija.
  • Marczak, Julian. (2002). Učenje jahanja. Ljubljana: Kmečki glas.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Leda Selan, samozaposlena
  • Uroš Zgonec, KGZS
  • Irena Marc, Kobilarna Lipica
  • Janez Bratkovič, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
  • Barbara Turk, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
  • Helena Žnidarič, CPI


  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
  • Renata Bačvič, CPI
  • Majda Stopar, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.