Katalog

Naziv:

Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke (6210.016.3.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke 6210.016.3.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovnošolska obveznost,
 • izpit F-kategorije.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki in oskrbi s strokovnimi moduli: M1 – Komunikacija na delovnem mestu, M3 – Mehanizacija v biotehniki, M6 – Oskrba živali in M7 – Osnove rastlinske pridelave.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

erila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja.

Izločilna merila:

 • Ni izločilnih meril.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 5
izvedba 70
dokumentacija 10
ustni zagovor 15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:

 • podaljšanje časa izdelave storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • prilagoditev načina izdelave storitve,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Razpoložljive kmetijske  površine za pridelavo pridelkov oziroma krme,

 • pašnik,
 • trajni nasad,
 • pogonski stroji,
 • stroji za obdelavo tal,
 • stroji za setev in sajenje,
 • stroji za gnojenje in namakanje,
 • stroji za nego in varstvo rastlin,
 • stroji za spravilo pridelkov,
 • stroji in oprema za oskrbo rastlin,
 • prostor za skladiščenje krme in repromateriala,
 • prostor za mešanje in pripravo krme za živali,
 • spremni prostori in orodja za oskrbo živali,
 • ustrezen hlev za rejo živali,
 • čreda živali v reji.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva,
 • najmanj en član srednješolsko ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj s področja dela v kmetijstvu.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi tla
 • vzame vzorec za analizo tal po navodilih
 • pripravi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • opravi osnovno gnojenje z organskimi in anorganskimi gnojili po navodilih
 • obdeluje tla po navodilih
 • očisti teren zarasti in drevja
 • postavi ograjo v trajnem nasadu
 • poseje travno mešanico po navodilih
 • pozna pripomočke za odvzem vzorca tal
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal in osnovno gnojenje tal ter osnove njihovega delovanja
 • pozna vrste organskih in anorganskih gnojil
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna stroje in orodje za odstranjevanje zarasti in drevja
 • pozna pomen in vrste ograj v trajnem nasadu
 • pozna postopek postavitve ograje
 • pozna pomen ozelenitve medvrstnih prostorov v trajnem nasadu

Vzame vzorec tal za analizo po izboru komisije:

 • izbere in pripravi pripomočke za odvzem vzorca
 • vzame vzorec tal po navodilih
 • evidentira postopek

Opravi osnovno gnojenje po izboru komisije

 • pripravi traktor in nastavi priključke
 • izvede gnojenje po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas

Opravi osnovno ali dopolnilno obdelavo tal po izboru komisije

 • pripravi traktor in nastavi priključke
 • izvede osnovno ali dopolnilno obdelavo po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
seje in sadi po navodilih
 • pripravi kmetijske stroje za setev in sajenje po navodilih
 • opravi strojno sajenje in setev poljščin, krmnih rastlin in vrtnin
 • postavi oporo v trajnem nasadu
 • pripravi, posadi in oskrbi sadiko ali cepljenko za sajenje
 • pozna kmetijske stroje za setev in sajenje ter osnove njihovega delovanja
 • pozna pomen ustreznega postopka pri izvedbi setve in sajenja za doseganje ustreznega sklopa rastlin
 • pozna vrste opor v trajnem nasadu
 • zna pripraviti sadilno jamo
 • zna pripraviti sadiko in cepljenko za sajenje
 • pozna postopek sajenja in oskrbe sadik in cepljenk

Opravi strojno setev ali sajenje po izboru komisije:

 • pripravi traktor in nastavi priključke po navodilih
 • izvede strojno setev oziroma sajenje po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Posadi sadike oziroma cepljenke v trajnem nasadu po izboru komisije:

 • pripravi orodje in pripomočke
 • izkoplje sadilne jame po navodilih
 • pripravi in posadi sadike oziroma cepljenke po navodilih
 • namesti oporo k sadiki oziroma cepljenki
 • očisti in pospravi orodje in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oskrbi posevke, sadike in trajne nasade po navodilih
 • pripravi kmetijske stroje za dognojevanje, dopolnilno obdelavo in nanos sredstev za varstvo rastlin po navodilih
 • opravi dognojevanje po navodilih
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada med rastno dobo
 • pomaga pri pripravi škropilne brozge
 • izvede zalivanje, namakanje in oroševanje po navodilih
 • pozna kmetijske stroje za dognojevanje, dopolnilno obdelavo in varstvo rastlin ter osnove njihovega delovanja
 • pozna postopke dopolnilne obdelave posevka oziroma nasada med rastno dobo
 • pozna posledice uporabe gnojil in FFS na okolje
 • pozna pomen zalivanja, namakanja in oroševanja

Dognoji posevke ali sadike ali trajni nasad po izboru komisije:

 • pripravi in nastavi kmetijske stroje
 • izvede dognojevanje po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Opravi medvrstno obdelavo posevkov oziroma nasada po izboru komisije:

 • pripravi in nastavi kmetijske stroje
 • izvede medvrstno obdelavo po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
sodeluje pri vzgoji in oskrbi trajnega nasada
 • čisti nasad
 • dognojuje po navodilih
 • veže sadno drevje in vinsko trto
 • postavlja in vzdržuje armaturo v nasadih
 • izvede pletev, vršičkanje in redčenje plodov
 • sodeluje pri letni in zimski rezi
 • namesti zaščitne mreže proti toči
 • strojno in ročno mulči in kosi
 • pozna načine čiščenja nasada
 • pozna pomen vezi sadnega drevja in vinske trte
 • pozna različna veziva
 • pozna pomen letne in zimske rezi
 • pozna pomen pletve in vršičkanja
 • pozna načine redčenja plodov
 • pozna vrste zaščit pred točo
 • pozna stroje in orodja za košnjo in mulčenje

Opravi pletev ali vršičkanje ali redčenje plodov v trajnem nasadu po izboru komisije:

 • pripravi orodja in pripomočke
 • izvede pletev oziroma vršičkanje oziroma redčenje plodov po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede rez v vinogradu oziroma sadovnjaku po izboru komisije:

 • pripravi orodja in pripomočke
 • izvede rez po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede vezanje šparonov v vinogradu oziroma vej v mladem trajnem nasadu po izboru komisije:

 • pripravi orodja in pripomočke
 • izvede vezanje po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 • pripravi stroje za spravilo poljščin, krmnih rastlin, zelenjadnic, sadja in grozdja po navodilih
 • pripravi potrebno embalažo za transport, skladiščenje in prodajo pridelka
 • opravi ročno in strojno spravilo poljščin in krmnih rastlin
 • obira sadje in trga grozdje
 • dovaža embalažo in odvaža sadje in grozdje
 • pripravi pridelke za prodajo
 • pozna stroje in pripomočke za spravilo pridelkov
 • zna ravnati s posameznimi vrstami pridelkov pri spravilu in skladiščenju
 • pozna vrste embalaže
 • zna očistiti, odbrati in ustrezno sortirati pridelek za prodajo

Izvede trgatev ali obiranje sadja po izboru komisije:

 • pripravi orodja, pripomočke in embalažo
 • izvede trganje oziroma obiranje
 • sprotno sortira glede na kakovostni razred po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede spravilo travinja po izboru komisije:

 • pripravi traktor in nastavi priključke
 • izvede strojno košnjo ali obračanje sena ali spravilo sena po navodilih
 • očisti in pospravi stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede ročno obiranje vrtnin po izboru komisije:

 • pripravi orodja, pripomočke in embalažo
 • izvede spravilo vrtnin po navodilih
 • sprotno sortira glede na kakovostni razred po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Sodeluje pri izvedbi pobiranja določenih poljščin (po izboru komisije):

 • pripravi traktor in nastavi priključke
 • izvede strojno spravilo poljščine po navodilih
 • očisti in pospravi stroje oziroma naprave in orodja 
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
opravi osnovno vzdrževanje hleva, oskrbuje živali in sodeluje pri reji živali na pašniku
 • čisti in vzdržuje stojišča, gnojišče in izpuste
 • vzdržuje hlevsko opremo in naprave po navodilih
 • skrbi za primerno klimo v hlevu po navodilih
 • izvaja dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi po navodilih
 • vzdržuje in ureja okolico hleva
 • vzdržuje in ureja skladišča za krmo
 • poklada krmo živalim po ustrezno izračunanem krmnem obroku
 • zagotavlja živalim ustrezno količino in kvaliteto vode
 • premešča živali po navodilih
 • sodeluje pri telitvi
 • oskrbi mater in mladiča
 • opazuje obnašanje živali
 • opazuje spremembe na vimenu
 • čisti živali
 • neguje in striže dlako ter volno
 • sodeluje pri označevanju živali
 • postavi in vzdržuje ograjo na pašniku v skladu z navodili
 • oskrbi travno rušo
 • premešča živali v čredinkah
 • opazuje živali na pašniku
 • spremlja količino pašne trave na pašniku
 • zagotovi vodo na pašniku
 • opravlja dokrmljevanje živali po potrebi
 • pozna načine reje živali
 • pozna pomen vzdrževanja higiene v hlevu, skladišču in okolici hleva
 • pozna hlevsko opremo
 • pozna pomen ustrezne klime v hlevu
 • pozna splošna pravila krmljenja
 • pozna potrebe živali po vodi
 • pozna pomen premeščanja živali
 • zna nuditi pomoč pri telitvi, pripustu in osemenitvi živali
 • zna oceniti spremembo v obnašanju in zdravstvenem stanju živali
 • zna čistiti in negovati živali ter striči volno
 • pozna pomen označevanja živali
 • zna ograditi in oskrbeti pašnik
 • zna oceniti spremembo v obnašanju živali
 • pozna pomen dokrmljevanja živali na pašniku

Opravi dnevno oskrbo živali v hlevu po izboru komisije:

 • pripravi stroje, orodje in pripomočke
 • očisti hlev
 • očisti pomožne prostore po potrebi
 • nakrmi živali po navodilih
 • preveri oskrbo živali z vodo
 • očisti živali
 • oceni zdravstveno stanje živali
 • očisti in pospravi orodje in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Postavi in vzdržuje ograjo na pašniku ter oskrbi pašnik po izboru komisije:

 • pripravi delovno opremo,  stroje, orodje in pripomočke
 • oceni količino pašne trave na pašniku
 • postavi pašno ograjo čredinke
 • premesti živali v čredinkah
 • preveri oskrbo živali z vodo
 • opravi čistilno košnjo po potrebi
 • očisti in pospravi stroje orodje in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi živalske in rastlinske proizvode za predelavo in prodajo
 • sodeluje pri molži
 • čisti in vzdržuje prostore, opremo in naprave za molžo po navodilih
 • oskrbi mleko po molži po navodilih
 • pobira in sortira jajca
 • pomaga pri odbiri živali za prodajo
 • pripravi živali za transport in prodajo
 • pomaga pri nakladanju živali
 • pripravi žival na zakol
 • pomaga pri pripravi živil rastlinskega in živalskega izvora za predelavo na domu
 • pozna postopke ročne in strojne molže
 • pozna pomen vzdrževanja higiene molzne opreme in naprav
 • zna pravilno ravnati z mlekom po molži
 • pozna kriterije sortiranja jajc
 • zna ravnati z živalmi pri odbiri, nakladanju in transportu v skladu z etološkimi zahtevami
 • pozna osnovne postopke predelave živil

Sodeluje pri molži po izboru komisije:

 • pripravi delovno opremo in pripomočke
 • očisti vime
 • vzame prve curke mleka
 • natakne molzno enoto
 • izmolzuje
 • sname molzno enoto
 • razkuži seske
 • očisti molzišče in pospravi pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Očisti prostore in opremo za molžo po izboru komisije:

 • pripravi orodja, pripomočke in čistila po navodilih
 • razstavi in očisti molzno enoto
 • očisti hladilni bazen in mlekarnico
 • očisti in pospravi orodja, pripomočke in čistila
 • evidentira postopek
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pobere in sortira jajca za prodajo po izboru komisije:

 • pripravi pripomočke in embalažo
 • pobere jajca
 • sortira jajca
 • embalažo z jajci pripravi za prodajo
 • pospravi pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi pridelke za predelavo oziroma prodajo po izboru komisije:

 • pripravi delovno opremo, pripomočke in embalažo
 • očisti ali opere pridelke
 • sortira pridelke glede na kakovostni razred po navodilih
 • etiketira embalažo in pripravi za prodajo
 • očisti in pospravi pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Skledar, M.; Leban P. (1991 ). Splošno poljedelstvo. Ljubljana: DZS.
 • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Mrhar, M. (1995). Racionalna obdelava tal. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Jenčič, R. (1975). Kmetijski stroji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Žmavc, M. (2002). Kmetijska tehnika za danes in jutri. Novo mesto, Srednja kmetijska šola Grm: samozaložba.
 • Osvald, J.; Kogoj, Osvald M. (2003). Integrirano pridelovanje zelenjave. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Tajnšek, T. (1991). Koruza. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Tajnšek, T. (1981). Pšenica. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Tajnšek, T. (1980). Strnine in koruza v Sloveniji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Štefančič, T. (1998). Sladkorna pesa. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Kus, M. (1994). Krompir. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Kus, M. (1987). Pridelovanje krompirja. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Korošec, J. (1989). Pridelovanje krme. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Korošec, J. (1984). Pridelovanje krme na travinju. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Korošec, J. (1997). Travinje in trate, gospodarjenje in raba. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Golob; M. Dolenšek (1993). Spravilo krme s travinja. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Mrhar, M. (1992). Tehnika priprave in spravila sena. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Žmavc, M. (1998). Varno delo s traktorjem. Novo mesto: samozaložba.
 • Babnik, M. (1994). Sadno drevje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Gvozdenović, D. (1989). Od obiranja sadja do prodaje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Jazbec, M. (1994). Sadni vrt. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Colnarič, J. (1989). Brajde. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Ferčej, J.; Skušek, F. (1988). Govedoreja. Ljubljana: DZS.
 • Kompan, Drago. (1996). Reja drobnice. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Ločniškar, Franc; Holcman, Antonija. (1991). Reja perutnine. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Holcman, Tončka. (1988). Perutninarstvo. Ljubljana: DZS.
 • Zabavnik, Cmok, Nevenka. (1997). Splošna živinoreja (biološke osnove živinoreje). Ljubljana: DZS
 • Zupanc, Adrijana. (1999). Osnove prehrane domačih živali. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jerica Korpar, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Anton Hanželič, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Marjan Horvat, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Gabrijela Plateis, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Cvetka Pintar, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Peter Pribožič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: 

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.