Katalog

Naziv:

Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke (6210.016.3.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomočnik kmetovalca/pomočnica kmetovalca 62100160 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovnošolska obveznost,
 • izpit F-kategorije.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki in oskrbi s strokovnimi moduli: M1 – Komunikacija na delovnem mestu, M3 – Mehanizacija v biotehniki, M6 – Oskrba živali in M7 – Osnove rastlinske pridelave.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

erila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja.

Izločilna merila:

 • Ni izločilnih meril.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 5
izvedba 70
dokumentacija 10
ustni zagovor 15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:

 • podaljšanje časa izdelave storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • prilagoditev načina izdelave storitve,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Razpoložljive kmetijske  površine za pridelavo pridelkov oziroma krme,

 • pašnik,
 • trajni nasad,
 • pogonski stroji,
 • stroji za obdelavo tal,
 • stroji za setev in sajenje,
 • stroji za gnojenje in namakanje,
 • stroji za nego in varstvo rastlin,
 • stroji za spravilo pridelkov,
 • stroji in oprema za oskrbo rastlin,
 • prostor za skladiščenje krme in repromateriala,
 • prostor za mešanje in pripravo krme za živali,
 • spremni prostori in orodja za oskrbo živali,
 • ustrezen hlev za rejo živali,
 • čreda živali v reji.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva,
 • najmanj en član srednješolsko ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj s področja dela v kmetijstvu.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi tla
 • vzame vzorec za analizo tal po navodilih
 • pripravi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • opravi osnovno gnojenje z organskimi in anorganskimi gnojili po navodilih
 • obdeluje tla po navodilih
 • očisti teren zarasti in drevja
 • postavi ograjo v trajnem nasadu
 • poseje travno mešanico po navodilih
 • pozna pripomočke za odvzem vzorca tal
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal in osnovno gnojenje tal ter osnove njihovega delovanja
 • pozna vrste organskih in anorganskih gnojil
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna stroje in orodje za odstranjevanje zarasti in drevja
 • pozna pomen in vrste ograj v trajnem nasadu
 • pozna postopek postavitve ograje
 • pozna pomen ozelenitve medvrstnih prostorov v trajnem nasadu

Vzame vzorec tal za analizo po izboru komisije:

 • izbere in pripravi pripomočke za odvzem vzorca
 • vzame vzorec tal po navodilih
 • evidentira postopek

Opravi osnovno gnojenje po izboru komisije

 • pripravi traktor in nastavi priključke
 • izvede gnojenje po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas

Opravi osnovno ali dopolnilno obdelavo tal po izboru komisije

 • pripravi traktor in nastavi priključke
 • izvede osnovno ali dopolnilno obdelavo po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
seje in sadi po navodilih
 • pripravi kmetijske stroje za setev in sajenje po navodilih
 • opravi strojno sajenje in setev poljščin, krmnih rastlin in vrtnin
 • postavi oporo v trajnem nasadu
 • pripravi, posadi in oskrbi sadiko ali cepljenko za sajenje
 • pozna kmetijske stroje za setev in sajenje ter osnove njihovega delovanja
 • pozna pomen ustreznega postopka pri izvedbi setve in sajenja za doseganje ustreznega sklopa rastlin
 • pozna vrste opor v trajnem nasadu
 • zna pripraviti sadilno jamo
 • zna pripraviti sadiko in cepljenko za sajenje
 • pozna postopek sajenja in oskrbe sadik in cepljenk

Opravi strojno setev ali sajenje po izboru komisije:

 • pripravi traktor in nastavi priključke po navodilih
 • izvede strojno setev oziroma sajenje po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Posadi sadike oziroma cepljenke v trajnem nasadu po izboru komisije:

 • pripravi orodje in pripomočke
 • izkoplje sadilne jame po navodilih
 • pripravi in posadi sadike oziroma cepljenke po navodilih
 • namesti oporo k sadiki oziroma cepljenki
 • očisti in pospravi orodje in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oskrbi posevke, sadike in trajne nasade po navodilih
 • pripravi kmetijske stroje za dognojevanje, dopolnilno obdelavo in nanos sredstev za varstvo rastlin po navodilih
 • opravi dognojevanje po navodilih
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada med rastno dobo
 • pomaga pri pripravi škropilne brozge
 • izvede zalivanje, namakanje in oroševanje po navodilih
 • pozna kmetijske stroje za dognojevanje, dopolnilno obdelavo in varstvo rastlin ter osnove njihovega delovanja
 • pozna postopke dopolnilne obdelave posevka oziroma nasada med rastno dobo
 • pozna posledice uporabe gnojil in FFS na okolje
 • pozna pomen zalivanja, namakanja in oroševanja

Dognoji posevke ali sadike ali trajni nasad po izboru komisije:

 • pripravi in nastavi kmetijske stroje
 • izvede dognojevanje po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Opravi medvrstno obdelavo posevkov oziroma nasada po izboru komisije:

 • pripravi in nastavi kmetijske stroje
 • izvede medvrstno obdelavo po navodilih
 • očisti in pospravi kmetijske stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
sodeluje pri vzgoji in oskrbi trajnega nasada
 • čisti nasad
 • dognojuje po navodilih
 • veže sadno drevje in vinsko trto
 • postavlja in vzdržuje armaturo v nasadih
 • izvede pletev, vršičkanje in redčenje plodov
 • sodeluje pri letni in zimski rezi
 • namesti zaščitne mreže proti toči
 • strojno in ročno mulči in kosi
 • pozna načine čiščenja nasada
 • pozna pomen vezi sadnega drevja in vinske trte
 • pozna različna veziva
 • pozna pomen letne in zimske rezi
 • pozna pomen pletve in vršičkanja
 • pozna načine redčenja plodov
 • pozna vrste zaščit pred točo
 • pozna stroje in orodja za košnjo in mulčenje

Opravi pletev ali vršičkanje ali redčenje plodov v trajnem nasadu po izboru komisije:

 • pripravi orodja in pripomočke
 • izvede pletev oziroma vršičkanje oziroma redčenje plodov po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede rez v vinogradu oziroma sadovnjaku po izboru komisije:

 • pripravi orodja in pripomočke
 • izvede rez po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede vezanje šparonov v vinogradu oziroma vej v mladem trajnem nasadu po izboru komisije:

 • pripravi orodja in pripomočke
 • izvede vezanje po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 • pripravi stroje za spravilo poljščin, krmnih rastlin, zelenjadnic, sadja in grozdja po navodilih
 • pripravi potrebno embalažo za transport, skladiščenje in prodajo pridelka
 • opravi ročno in strojno spravilo poljščin in krmnih rastlin
 • obira sadje in trga grozdje
 • dovaža embalažo in odvaža sadje in grozdje
 • pripravi pridelke za prodajo
 • pozna stroje in pripomočke za spravilo pridelkov
 • zna ravnati s posameznimi vrstami pridelkov pri spravilu in skladiščenju
 • pozna vrste embalaže
 • zna očistiti, odbrati in ustrezno sortirati pridelek za prodajo

Izvede trgatev ali obiranje sadja po izboru komisije:

 • pripravi orodja, pripomočke in embalažo
 • izvede trganje oziroma obiranje
 • sprotno sortira glede na kakovostni razred po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede spravilo travinja po izboru komisije:

 • pripravi traktor in nastavi priključke
 • izvede strojno košnjo ali obračanje sena ali spravilo sena po navodilih
 • očisti in pospravi stroje
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede ročno obiranje vrtnin po izboru komisije:

 • pripravi orodja, pripomočke in embalažo
 • izvede spravilo vrtnin po navodilih
 • sprotno sortira glede na kakovostni razred po navodilih
 • očisti in pospravi orodja in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Sodeluje pri izvedbi pobiranja določenih poljščin (po izboru komisije):

 • pripravi traktor in nastavi priključke
 • izvede strojno spravilo poljščine po navodilih
 • očisti in pospravi stroje oziroma naprave in orodja 
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
opravi osnovno vzdrževanje hleva, oskrbuje živali in sodeluje pri reji živali na pašniku
 • čisti in vzdržuje stojišča, gnojišče in izpuste
 • vzdržuje hlevsko opremo in naprave po navodilih
 • skrbi za primerno klimo v hlevu po navodilih
 • izvaja dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi po navodilih
 • vzdržuje in ureja okolico hleva
 • vzdržuje in ureja skladišča za krmo
 • poklada krmo živalim po ustrezno izračunanem krmnem obroku
 • zagotavlja živalim ustrezno količino in kvaliteto vode
 • premešča živali po navodilih
 • sodeluje pri telitvi
 • oskrbi mater in mladiča
 • opazuje obnašanje živali
 • opazuje spremembe na vimenu
 • čisti živali
 • neguje in striže dlako ter volno
 • sodeluje pri označevanju živali
 • postavi in vzdržuje ograjo na pašniku v skladu z navodili
 • oskrbi travno rušo
 • premešča živali v čredinkah
 • opazuje živali na pašniku
 • spremlja količino pašne trave na pašniku
 • zagotovi vodo na pašniku
 • opravlja dokrmljevanje živali po potrebi
 • pozna načine reje živali
 • pozna pomen vzdrževanja higiene v hlevu, skladišču in okolici hleva
 • pozna hlevsko opremo
 • pozna pomen ustrezne klime v hlevu
 • pozna splošna pravila krmljenja
 • pozna potrebe živali po vodi
 • pozna pomen premeščanja živali
 • zna nuditi pomoč pri telitvi, pripustu in osemenitvi živali
 • zna oceniti spremembo v obnašanju in zdravstvenem stanju živali
 • zna čistiti in negovati živali ter striči volno
 • pozna pomen označevanja živali
 • zna ograditi in oskrbeti pašnik
 • zna oceniti spremembo v obnašanju živali
 • pozna pomen dokrmljevanja živali na pašniku

Opravi dnevno oskrbo živali v hlevu po izboru komisije:

 • pripravi stroje, orodje in pripomočke
 • očisti hlev
 • očisti pomožne prostore po potrebi
 • nakrmi živali po navodilih
 • preveri oskrbo živali z vodo
 • očisti živali
 • oceni zdravstveno stanje živali
 • očisti in pospravi orodje in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Postavi in vzdržuje ograjo na pašniku ter oskrbi pašnik po izboru komisije:

 • pripravi delovno opremo,  stroje, orodje in pripomočke
 • oceni količino pašne trave na pašniku
 • postavi pašno ograjo čredinke
 • premesti živali v čredinkah
 • preveri oskrbo živali z vodo
 • opravi čistilno košnjo po potrebi
 • očisti in pospravi stroje orodje in pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi živalske in rastlinske proizvode za predelavo in prodajo
 • sodeluje pri molži
 • čisti in vzdržuje prostore, opremo in naprave za molžo po navodilih
 • oskrbi mleko po molži po navodilih
 • pobira in sortira jajca
 • pomaga pri odbiri živali za prodajo
 • pripravi živali za transport in prodajo
 • pomaga pri nakladanju živali
 • pripravi žival na zakol
 • pomaga pri pripravi živil rastlinskega in živalskega izvora za predelavo na domu
 • pozna postopke ročne in strojne molže
 • pozna pomen vzdrževanja higiene molzne opreme in naprav
 • zna pravilno ravnati z mlekom po molži
 • pozna kriterije sortiranja jajc
 • zna ravnati z živalmi pri odbiri, nakladanju in transportu v skladu z etološkimi zahtevami
 • pozna osnovne postopke predelave živil

Sodeluje pri molži po izboru komisije:

 • pripravi delovno opremo in pripomočke
 • očisti vime
 • vzame prve curke mleka
 • natakne molzno enoto
 • izmolzuje
 • sname molzno enoto
 • razkuži seske
 • očisti molzišče in pospravi pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Očisti prostore in opremo za molžo po izboru komisije:

 • pripravi orodja, pripomočke in čistila po navodilih
 • razstavi in očisti molzno enoto
 • očisti hladilni bazen in mlekarnico
 • očisti in pospravi orodja, pripomočke in čistila
 • evidentira postopek
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pobere in sortira jajca za prodajo po izboru komisije:

 • pripravi pripomočke in embalažo
 • pobere jajca
 • sortira jajca
 • embalažo z jajci pripravi za prodajo
 • pospravi pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi pridelke za predelavo oziroma prodajo po izboru komisije:

 • pripravi delovno opremo, pripomočke in embalažo
 • očisti ali opere pridelke
 • sortira pridelke glede na kakovostni razred po navodilih
 • etiketira embalažo in pripravi za prodajo
 • očisti in pospravi pripomočke
 • evidentira postopek
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Skledar, M.; Leban P. (1991 ). Splošno poljedelstvo. Ljubljana: DZS.
 • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Mrhar, M. (1995). Racionalna obdelava tal. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Jenčič, R. (1975). Kmetijski stroji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Žmavc, M. (2002). Kmetijska tehnika za danes in jutri. Novo mesto, Srednja kmetijska šola Grm: samozaložba.
 • Osvald, J.; Kogoj, Osvald M. (2003). Integrirano pridelovanje zelenjave. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Tajnšek, T. (1991). Koruza. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Tajnšek, T. (1981). Pšenica. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Tajnšek, T. (1980). Strnine in koruza v Sloveniji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Štefančič, T. (1998). Sladkorna pesa. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Kus, M. (1994). Krompir. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Kus, M. (1987). Pridelovanje krompirja. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Korošec, J. (1989). Pridelovanje krme. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Korošec, J. (1984). Pridelovanje krme na travinju. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Korošec, J. (1997). Travinje in trate, gospodarjenje in raba. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Golob; M. Dolenšek (1993). Spravilo krme s travinja. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Mrhar, M. (1992). Tehnika priprave in spravila sena. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Žmavc, M. (1998). Varno delo s traktorjem. Novo mesto: samozaložba.
 • Babnik, M. (1994). Sadno drevje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Gvozdenović, D. (1989). Od obiranja sadja do prodaje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Jazbec, M. (1994). Sadni vrt. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Colnarič, J. (1989). Brajde. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Ferčej, J.; Skušek, F. (1988). Govedoreja. Ljubljana: DZS.
 • Kompan, Drago. (1996). Reja drobnice. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Ločniškar, Franc; Holcman, Antonija. (1991). Reja perutnine. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Holcman, Tončka. (1988). Perutninarstvo. Ljubljana: DZS.
 • Zabavnik, Cmok, Nevenka. (1997). Splošna živinoreja (biološke osnove živinoreje). Ljubljana: DZS
 • Zupanc, Adrijana. (1999). Osnove prehrane domačih živali. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jerica Korpar, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Anton Hanželič, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Marjan Horvat, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Gabrijela Plateis, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Cvetka Pintar, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 • Peter Pribožič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: 

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.