Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

31.3.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke (6210.016.3.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci
 5. pripravi tla
 6. seje, sadi in oskrbi posevke, sadike in trajne nasade po navodilih ter sodeluje pri vzgoji in oskrbi trajnega nasada
 7. opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 8. opravi osnovno vzdrževanje hleva, oskrbuje živali in sodeluje pri reji živali na pašniku
 9. pripravi živalske in rastlinske proizvode za predelavo in prodajo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • predvidi potreben čas za določeno delo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela v kmetijstvu
 • zna določiti potreben čas za določeno delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pripomočke in delovno opremo
 • osebno se pripravi za delo
 • pripravi pripomočke in delovno opremo
 • seznani se z delovnimi nalogami
 • pozna delovno opremo, ki jo potrebuje pri posameznih opravilih v kmetijstvu
 • zna prebrati in uporabiti navodila za delo
Operativna dela pripravi tla
 • vzame vzorec za analizo tal po navodilih
 • pripravi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • opravi osnovno gnojenje z organskimi in anorganskimi gnojili po navodilih
 • obdeluje tla po navodilih
 • očisti teren zarasti in drevja
 • postavi ograjo v trajnem nasadu
 • poseje travno mešanico po navodilih
 • pozna pripomočke za odvzem vzorca tal
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal in osnovno gnojenje tal ter osnove njihovega delovanja
 • pozna vrste organskih in anorganskih gnojil
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna stroje in orodje za odstranjevanje zarasti in drevja
 • pozna pomen in vrste ograj v trajnem nasadu
 • pozna postopek postavitve ograje
 • pozna pomen ozelenitve medvrstnih prostorov v trajnem nasadu
seje in sadi po navodilih
 • pripravi kmetijske stroje za setev in sajenje po navodilih
 • opravi strojno sajenje in setev poljščin, krmnih rastlin in vrtnin
 • postavi oporo v trajnem nasadu
 • pripravi, posadi in oskrbi sadiko ali cepljenko za sajenje
 • pozna kmetijske stroje za setev in sajenje ter osnove njihovega delovanja
 • pozna pomen ustreznega postopka pri izvedbi setve in sajenja za doseganje ustreznega sklopa rastlin
 • pozna vrste opor v trajnem nasadu
 • zna pripraviti sadilno jamo
 • zna pripraviti sadiko in cepljenko za sajenje
 • pozna postopek sajenja in oskrbe sadik in cepljenk
oskrbi posevke, sadike in trajne nasade po navodilih
 • pripravi kmetijske stroje za dognojevanje, dopolnilno obdelavo in nanos sredstev za varstvo rastlin po navodilih
 • opravi dognojevanje po navodilih
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada med rastno dobo
 • pomaga pri pripravi škropilne brozge
 • izvede zalivanje, namakanje in oroševanje po navodilih
 • pozna kmetijske stroje za dognojevanje, dopolnilno obdelavo in varstvo rastlin ter osnove njihovega delovanja
 • pozna postopke dopolnilne obdelave posevka oziroma nasada med rastno dobo
 • pozna posledice uporabe gnojil in FFS na okolje
 • pozna pomen zalivanja, namakanja in oroševanja
sodeluje pri vzgoji in oskrbi trajnega nasada
 • čisti nasad
 • dognojuje po navodilih
 • veže sadno drevje in vinsko trto
 • postavlja in vzdržuje armaturo v nasadih
 • izvede pletev, vršičkanje in redčenje plodov
 • sodeluje pri letni in zimski rezi
 • namesti zaščitne mreže proti toči
 • strojno in ročno mulči in kosi
 • pozna načine čiščenja nasada
 • pozna pomen vezi sadnega drevja in vinske trte
 • pozna različna veziva
 • pozna pomen letne in zimske rezi
 • pozna pomen pletve in vršičkanja
 • pozna načine redčenja plodov
 • pozna vrste zaščit pred točo
 • pozna stroje in orodja za košnjo in mulčenje
opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 • pripravi stroje za spravilo poljščin, krmnih rastlin, zelenjadnic, sadja in grozdja po navodilih
 • pripravi potrebno embalažo za transport, skladiščenje in prodajo pridelka
 • opravi ročno in strojno spravilo poljščin in krmnih rastlin
 • obira sadje in trga grozdje
 • dovaža embalažo in odvaža sadje in grozdje
 • pripravi pridelke za prodajo
 • pozna stroje in pripomočke za spravilo pridelkov
 • zna ravnati s posameznimi vrstami pridelkov pri spravilu in skladiščenju
 • pozna vrste embalaže
 • zna očistiti, odbrati in ustrezno sortirati pridelek za prodajo
opravi osnovno vzdrževanje hleva, oskrbuje živali in sodeluje pri reji živali na pašniku
 • čisti in vzdržuje stojišča, gnojišče in izpuste
 • vzdržuje hlevsko opremo in naprave po navodilih
 • skrbi za primerno klimo v hlevu po navodilih
 • izvaja dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi po navodilih
 • vzdržuje in ureja okolico hleva
 • vzdržuje in ureja skladišča za krmo
 • poklada krmo živalim po ustrezno izračunanem krmnem obroku
 • zagotavlja živalim ustrezno količino in kvaliteto vode
 • premešča živali po navodilih
 • sodeluje pri telitvi
 • oskrbi mater in mladiča
 • opazuje obnašanje živali
 • opazuje spremembe na vimenu
 • čisti živali
 • neguje in striže dlako ter volno
 • sodeluje pri označevanju živali
 • postavi in vzdržuje ograjo na pašniku v skladu z navodili
 • oskrbi travno rušo
 • premešča živali v čredinkah
 • opazuje živali na pašniku
 • spremlja količino pašne trave na pašniku
 • zagotovi vodo na pašniku
 • opravlja dokrmljevanje živali po potrebi
 • pozna načine reje živali
 • pozna pomen vzdrževanja higiene v hlevu, skladišču in okolici hleva
 • pozna hlevsko opremo
 • pozna pomen ustrezne klime v hlevu
 • pozna splošna pravila krmljenja
 • pozna potrebe živali po vodi
 • pozna pomen premeščanja živali
 • zna nuditi pomoč pri telitvi, pripustu in osemenitvi živali
 • zna oceniti spremembo v obnašanju in zdravstvenem stanju živali
 • zna čistiti in negovati živali ter striči volno
 • pozna pomen označevanja živali
 • zna ograditi in oskrbeti pašnik
 • zna oceniti spremembo v obnašanju živali
 • pozna pomen dokrmljevanja živali na pašniku
pripravi živalske in rastlinske proizvode za predelavo in prodajo
 • sodeluje pri molži
 • čisti in vzdržuje prostore, opremo in naprave za molžo po navodilih
 • oskrbi mleko po molži po navodilih
 • pobira in sortira jajca
 • pomaga pri odbiri živali za prodajo
 • pripravi živali za transport in prodajo
 • pomaga pri nakladanju živali
 • pripravi žival na zakol
 • pomaga pri pripravi živil rastlinskega in živalskega izvora za predelavo na domu
 • pozna postopke ročne in strojne molže
 • pozna pomen vzdrževanja higiene molzne opreme in naprav
 • zna pravilno ravnati z mlekom po molži
 • pozna kriterije sortiranja jajc
 • zna ravnati z živalmi pri odbiri, nakladanju in transportu v skladu z etološkimi zahtevami
 • pozna osnovne postopke predelave živil
Administrativna dela sodeluje pri vodenju evidenc pri kmetijskih opravilih
 • sodeluje pri zapisovanju dogodkov na kmetiji za potrebe vodenja evidenc
 • pozna pomen vodenja posameznih evidenc v kmetijstvu
 • zna zapisati podatke za potrebe vodenja evidenc
 • razume običajne oblike zapisov v dokumentaciji
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi materiale, čas in energijo
 • pozna osnovne načine zagotavljanja kakovosti opravljenega dela
 • pozna pomen racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila opravlja osnovna vzdrževalna dela delovnih sredstev na kmetiji
 • redno pregleduje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • opravi osnovna vzdrževalna dela strojev in opravi manjša popravila orodja in pripomočkov
 • pozna osnovne postopke vzdrževanja kmetijskih strojev in naprav ter ročnega in strojnega orodja
 • zna očistiti in oskrbeti stroje, naprave in orodja po uporabi
Komunikacija komunicira s sodelavci in nadrejenimi
 • komunicira z nadrejenimi in drugimi sodelavci ter vzpostavlja kooperativen odnos
 • sodeluje v skupini
 • posreduje informacijo o zaznanem problemu nadrejenemu
 • uporablja osnovno strokovno terminologijo
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • pozna osnove timskega dela
 • zna prepoznati napake in posredovati informacijo o nastalem problemu nadrejenim
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje pri delu na kmetiji
 • upošteva navodila za varno delo s stroji in z napravami
 • dela v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu v kmetijstvu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jerica Korpar, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Anton Hanželič, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Marjan Horvat, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Gabrijela Plateis, Poklicna in tehniška šola Ptuj
 • Peter Pribožič, KGZ – Ptuj
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.