Poklicni standard

Naziv:

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

12.12.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka (6210.015.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. izvaja osnovne ukrepe ekološkega kmetovanja
 7. ekološko prideluje poljščine in zelenjadnice
 8. ekološko obdeluje travinje
 9. ekološko goji sadne rastline in vinsko trto
 10. ekološko redi živali
 11. predeluje ekološke pridelke
 12. trži ekološke pridelke in izdelke
 13. vodi dnevnik za ekološke kmetije

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • načrtuje prehod iz konvencionalenga in integriranega v ekološko kmetovanje
 • načrtuje ekološko pridelavo, rejo, predelavo in prodajo
 • izbere rastišče za ekološko pridelavo in preprečuje onesnaženje
 • načrtuje ekološki kolobar
 • načrtuje izbiro vrst, sort in pasem, primernih za ekološko kmetovanje
 • načrtuje krogotok potrebnih hranil na kmetiji in nakup dovoljenih gnojil, semenskega in sadilnega materiala, sredstev za varstvo rastlin
 • načrtuje napravo trajnega nasada
 • načrtuje stalež na krmno bazo
 • organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje finančne tokove
 • pripravi vlogo za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami
 • pozna osnovne razlike med konvencionalnim, integriranim in ekološkim kmetovanjem
 • pozna prednosti in omejitve ekološkega kmetovanja
 • pozna zahteve za preusmeritev v ekološko kmetovanje
 • pozna osnovna pravila ekološkega kmetovanja
 • pozna osnovne prepovedi v ekološkem kmetovanju
 • pozna načine zagotavljanja kroženja hranil
 • zna oceniti potrebe po dokupu reprodukcijskega materiala
 • zna izdelati načrt ekološke pridelave, reje, predelave in prodaje
 • pozna pravila ekološkega kolobarjenja
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovne stroje, naprave in orodja ter materiale za delo, ki jih uporablja za ekološko kmetovanje
 • pripravi gnojila, semena in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli za ekološko kmetovanje
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje pridelkov
 • pozna traktorje in ostalo kmetijsko mehanizacijo ter jih zna uporabljati
 • pozna vrste dovoljenih gnojil, semena in sredstva za varstvo rastlin v ekološkem kmetovanju
 • pozna vrste prostorov za skladiščenje
Operativna dela izvaja osnovne ukrepe ekološkega kmetovanja
 • vrsti rastline v skladu z načrtom ekološkega kolobarja
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • pripravi kompost
 • izbere in gnoji z dovoljenimi gnojili in izboljševalci tal
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin in razvoj naravnih sovražnikov
 • izbere ustrezne ekološke pripravke za varstvo rastlin v skladu s pravilnikom o ekološkem kmetovanju
 • uravnava zaplevljenost
 • izdela ekološka škropiva
 • pozna pravilne postopke kompostiranja
 • pozna dovoljena gnojila in izboljševalce tal
 • zna ravnati z organskimi odpadki na ekološki kmetiji
 • pozna možnosti uporabe organskih odpadkov kot vira energije
 • pozna ukrepe za varstvo rastlin pri ekološkem kmetovanju
 • pozna pomen kolobarja pri varstvu rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna naravne sovražnike
 • pozna postopke za preprečevanje ali uravnavanje zapleveljenosti
 • pozna načine za ohranjanje rodovitnosti tal in njihovo biološko aktivnost
ekološko prideluje poljščine in zelenjadnice
 • izvede setev
 • pridela semenski in sadilni material
 • izbere vrste in sorte poljščin in zelenjadnic, primernih za ekološko kmetovanje
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada po načelih ekološke pridelave
 • naredi zastirko
 • določi optimalni čas spravila pridelka
 • izvede spravilo pridelka
 • zloži pridelek v ekološko embalažo
 • skladišči pridelek v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • pozna vrste in sorte poljščin in zelenjadnic, primernih za ekološko kmetovanje
 • pozna pomen ohranjanja in varovanja avtohtonih vrst in sort rastlin
 • pozna pravila skladiščenja pridelkov po načelih ekološkega kmetovanja
ekološko obdeluje travinje
 • pripravi pašnik v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • izbere ustrezne vrste in sorte trav in detelj primernih za ekološko kmetovanje
 • izvede oskrbo in dosejavanje travne ruše
 • določi čas košnje in paše
 • izvede košnjo in pašo
 • silira krmo brez dodajanja sintetičnih konzervansov
 • pozna načela ekološke rabe travinja
 • pozna sorte trav in detelj za ekološko kmetovanje
 • pozna tehnološke postopke spravila pridelka ekološkega travinja
ekološko goji sadne rastline in vinsko trto
 • pripravi tla za napravo trajnega nasada v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • izbere sorte, primerne za ekološko kmetovanje
 • napravi trajni nasad
 • oskrbuje nasad v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • obnavlja travno rušo
 • določi optimalni čas spravila pridelka
 • izvede spravilo pridelka
 • zloži pridelek v ekološko embalažo
 • skladišči pridelek v skladu z načeli ekološkega kmetovanja
 • pozna načela ekološkega sadjarstva in vinogradništva
 • pozna sorte, primerne za ekološko kmetovanje
 • pozna tehnološke postopke naprave nasada, oskrbe in spravila pridelka
 • pozna pravila skladiščenja pridelkov po načelih ekološkega kmetovanja
ekološko redi živali
 • prilagodi hlev in izpust za ekološko rejo
 • izbere pasme, primerne za ekološko rejo
 • pripravi krmni obrok po načelih ekološkega kmetovanja
 • oskrbuje živali v skladu z načeli ekološke reje
 • opravlja nadzor živali na pašniku
 • izvaja in spremlja prirodni pripust
 • upošteva dvojno karenco ob uporabi zdravil
 • pozna priporočene načine vzreje domačih živali v ekološki reji
 • pozna pravila reje in oskrbe domačih živali v ekološki reji
 • pozna ekološke predpise in normative za ohlevitev živali
 • pozna pasme, primerne za ekološko rejo
 • pozna avtohtone pasme
 • zna zagotavljati fiziološke in etološke potrebe živali
 • pozna pravila ureditve bivalnega prostora (hleva) živali
 • pozna optimalno gostoto posamezne vrste živali v hlevu, izpustu in na paši
 • pozna dovoljeno dokupljeno krmo in krmne dodatke
 • pozna načine preprečevanja in zdravljenja bolezni v skladu z načeli ekološke reje
 • pozna pomen naravnega pripusta
predeluje ekološke pridelke
 • uporabi dovoljene metode in snovi za predelavo pridelkov
 • zloži izdelek v ekološko embalažo
 • skladišči izdelek v skladu z ekološkim kmetovanjem
 • pozna dovoljene metode in snovi za predelavo pridelkov
 • pozna pravila skladiščenja izdelkov po načelih ekološkega kmetovanja
trži ekološke pridelke in izdelke
 • spremlja razmere na trgu
 • pripravi promocijski material v sodelovanju s strokovnimi službami
 • označi in etiketira pridelke in izdelke z uporabo zaščitnega znaka
 • prodaja ekološke pridelke in izdelke
 • izračuna lastno ceno
 • pozna pravila embaliranja in označevanja ekoloških pridelkov in izdelkov
 • pozna osnove podjetništva in trženja na področju kmetijstva
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
vodi dnevnik za ekološke kmetije
 • vodi evidenco nabave in porabe vsega repromateriala
 • vodi evidenco prodaje pridelkov in izdelkov
 • vodi evidenco prodaje semena in sadilnega materiala
 • vodi evidenco prodaje živali
 • vodi kolobarno knjigo
 • vodi hlevsko knjigo
 • vodi evidenco zdravstvenega stanja živali
 • vodi evidenco izpusta
 • vodi proizvodne evidence
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plačil
 • spremlja neposredna plačila
 • pozna dnevnik za ekološke kmetije in ga zna izpolniti
 • pozna pomen sledljivosti ekoloških pridelkov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost dela na ekološki kmetiji
 • zagotavlja kakovost pridelkov in izdelkov
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • uporablja ekološke pripravke v skladu s pravilnikom o ekološkem kmetovanju
 • dela v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
 • pozna osnovne cilje in postopke kontrole v ekološkem kmetovanju
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje kmetijske stroje, naprave in orodja
 • opravlja nastavitve in manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • pozna osnove vzdrževanja kmetijskih strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami in strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • sodeluje z organizacijo za kontrolo ekološkega kmetovanja
 • sodeluje z Združenjem ekoloških kmetov
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • dela v skladu s Katalogom dovoljenih sredstev za ekološko kmetovanje
 • varuje vodne vire
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s kmetijskimi stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o ekološkem kmetovanju

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Miran Naglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • mag. Jernej Demšar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mateja Zajc, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Nevenka Poštrak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Maribor
 • Cvetka Barborič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Damjan Žužek, Vrh pri Voštanju
 • Anton Plut, Drašiči
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.