Katalog

Naziv:

Zelenjadar/zelenjadarica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zelenjadar/zelenjadarica (6210.012.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Zelenjadar/zelenjadarica 6210.012.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola
 • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Zelenjadar je vključena v izbirni predmet Zelenjadarstvo (3. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Izbirnem praktičnem pouku Zelenjadarstvo (3. letnik) Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec gospodinjec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Zelenjadar je vključena v predmet Rastlinska proizvodnja (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Rastlinska proizvodnja (1. in 2. letnik) Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Vrtnar, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Zelenjadar je vključena v predmet Splošno vrtnarstvo (3. letnik) - znanja s področja vrtnarske mehanizacije, pri predmetu Vrtnarski stroji in naprave (1. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Splošno vrtnarstvo (3. letnik)

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Zelenjadar/zelenjadarica

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
  • pogonski stroji
  • stroji za obdelavo tal
  • stroji za setev in sajenje
  • stroji za gnojenje in namakanje
  • stroji za nego in varstvo rastlin
  • stroji za spravilo pridelkov
  • stroji in oprema za oskrbo rastlin
  • zaščiten prostor za pridelovanje vrtnin
  • skladiščni prostor
  • dvoriščna mehanizacija

9.2. Kadrovski pogoji


 • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo in
 • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva ali vrtnarstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi tla
 • razkuži tla v zaščitenih prostorih
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • pripravi in nastavi stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • izvede obdelavo tal
 • položi folijo
 • postavi zavarovan prostor
 • pozna načine razkuževanja tal
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal
 • pozna vrste in pomen folij
 • pozna stroje za polaganje folij
 • pozna tehnike polaganja folij
 • pozna vrste in pomen zavarovanega prostora
 • Vzame vzorec za standardno analizo tal:
  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • določi globino jemanja vzorca
  • vzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • Izvede obdelavo tal po izbiri komisije (osnovna ali dopolnilna):
  • izbere ustrezno tehniko obdelave tal
  • izbere in nastavi kmetijske ali vrtnarske stroje za obdelavo tal
  • izvede obdelavo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede osnovno gnojenje tal:
  • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste zelenjadnic po hranilih
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • Izvede prekrivanje tal:
  • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
  • pripravi tla za prekrivanje tal
  • izbere ustrezno folijo
  • izbere in uporabi ustrezne pripomočke za prekrivanje tal
  • izbere in nastavi stroje za polaganje folij
  • položi folijo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede postavitev zavarovanega prostora:
  • izbere ustrezno lego za postavitev zavarovanega prostora
  • postavi zavarovan prostor
  • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
  • pripravi tla
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
vzgaja sadike
 • pripravi setvene plošče in lončke za gojenje sadik
 • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč in lončkov
 • pripravi stroj za izdelavo kock substratov
 • pripravi stroj za setev zelenjadnic
 • izbere substrat
 • izbere seme zelenjadnic
 • ročno ali strojno seje seme zelenjadnic
 • zaliva zasejane setvene plošče in lončke
 • nastavi temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic v zavarovanem prostoru ali kalilniku
 • razporedi nakaljeno seme na določeno mesto v zavarovanem prostoru ali na prostem
 • pozna vrste setvenih plošč in zabojev, gojitvenih plošč in lončkov
 • pozna sredstva za razkuževanje setvenih plošč in lončkov
 • pozna stroje za izdelavo šotnih kock, za polnjenje in setev setvenih plošč in lončkov
 • pozna vrste substratov
 • pozna vrste in sorte semen zelenjadnic
 • zna določiti ustrezne termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih zelenjadnic
 • zna izračunati potrebno količino semena
 • pozna različne načine in termine setve
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic v zavarovanem prostoru in na prostem
 • pozna prednosti kalitve semen zelenjadnic v kalilniku
 • pozna vrste in načine zalivanja
 • Izvede pripravo na setev:
  • pripravi setvene plošče
  • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč ali stroj za izdelavo kock substrata
  • izbere ustrezen substrat
  • napolni setvene plošče s substratom ali izdela kocke substrata
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede setev v setvene plošče:
  • izbere ustrezno seme
  • izbere ustrezno velikost celic v setvenih ploščah
  • določi ustrezno globino setve
  • izvede setev
  • zalije zasejane setvene plošče
  • izbere primerno temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic
  • naloži setvene plošče v kalilnik ali na mize
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
oskrbuje sadike
 • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zaščitenem prostoru
 • kontrolira vlago in temperaturo tal v zavarovanem prostoru
 • zaliva sadike zelenjadnic
 • opravi varstvo sadik zelenjadnic pred boleznimi in škodljivci
 • opravi foliarno in vse druge načine dognojevanja sadik zelenjadnic
 • pripravi sadike za presajanje na stalno mesto ali za prodajo
 • pozna vrste in načine za uravnavanje temperature, vlage in svetlobe v zaščitenem prostoru
 • pozna škodljivce in bolezni v zaščitenih prostorih ter načine njihovega zatiranja
 • pozna gnojila za foliarno dognojevanje
 • pozna načine razkuževanja sadik
 • pozna standard za prodajo sadik zelenjadnic
 • Izvede oskrbo sadik:
  • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zavarovanem prostoru
  • oskrbuje z vodo sadike zelenjadnic
  • foliarno gnoji sadike
  • izvede zaščito sadik pred boleznimi in škodljivci
  • utrjuje sadike
  • pripravi sadike za presajanje ali prodajo
  • uporablja gnojila in sredstva za zaščito rastlin v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • uporablja predpise o FFS
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
direktno seje in sadi zelenjadnice
 • pripravi in nastavi stroje za setev in sajenje zelenjadnic
 • pripravi tla za setev ali sajenje zelenjadnic
 • opravi direktno setev zelenjadnic
 • opravi sajenje vzgojenih sadik zelenjadnic
 • zalije posevek ali nasad zelenjadnic
 • pozna klimatske in talne dejavnike za rast in razvoj sadik posameznih vrst zelenjadnic
 • pozna stroje za setev in sajenje zelenjadnic
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev in ustreznega postopka pri izvedbi za doseganje ustreznega sklopa rastlin in s tem pridelka po hektarju
 • pozna vrste, sorte in hibride zelenjadnic za gojenje v zaščitenem prostoru in na prostem
 • zna določiti čas in globino setve zelenjadnic na prostem
 • zna izračunati potrebno količino semena in sadik na enoto površine
 • pozna različne načine in roke setve in sajenja
 • zna izbrati vrsto oziroma sorto glede na ekološke in talne razmere
 • zna izbrati čas in gostoto sajenja
 • zna umestiti najprimernejšo zelenjadnico v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
 • Izvede pripravo na setev:
  • pripravi setvene plošče
  • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč ali stroj za izdelavo kock substrata
  • izbere ustrezen substrat
  • napolni setvene plošče s substratom ali izdela kocke substrata
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede setev v setvene plošče:
  • izbere ustrezno seme
  • izbere ustrezno velikost celic v setvenih ploščah
  • določi ustrezno globino setve
  • izvede setev
  • zalije zasejane setvene plošče
  • izbere primerno temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic
  • naloži setvene plošče v kalilnik ali na mize
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
oskrbuje posevke oziroma nasade zelenjadnic
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • pripravi in nastavi stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo tal
 • opravi dognojevanje po gnojilnem načrtu
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
 • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …)
 • izvede namakanje na podlagi načrta in tipa tal
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • pozna termin in način dognojevanja
 • pozna termin in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna stroje ter naprave za namakanje
 • pozna načine in obseg pridelovanja zelenjadnic (konvencionalna, integrirana, ekološka)
 • Izvede mehansko oskrbo posevkov
  • pripravi in nastavi kmetijski stroj za oskrbo posevkov
  • opravi mehansko oskrbo posevkov
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • Izvede dognojevanje posevka zelenjadnic
  • na osnovi gnojilnega načrta in stanja posevka izračuna količino ustreznega gnojila
  • izbere ustrezen način dognojevanja
  • pripravi in nastavi stroj za dognojevanje
  • izvede dognojevanje
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
izvaja varstvo sadik, posevkov in nasadov zelenjadnic
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri škropilno tehniko
 • opravi varstvo pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • zna izračunati potrebne veličine pri nastavitvi strojev za varstvo rastlin
 • pozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadik zelenjadnic
 • pozna FFS za zaščito sadik
 • pozna načine nanosa FFS na sadike in naprave za nanos
 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce zelenjadnic in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevela
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS za okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • Opravi ogled posevka po izbiri komisije
  • na osnovi ogleda določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov glede varstva rastlin
  • na podlagi praga škodljivosti prednostno določi ukrepe varstva rastlin
  • na osnovi škropilnega načrta in ogleda izbere ustrezna fitofarmacevtska sredstva
  • upošteva predpise o FFS
 • Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko
  • izbere škropilno tehniko
  • pripravi in nastavi škropilno tehniko
  • preizkusi škropilno tehniko z vodo
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • Izvede varstvo rastlin
  • izračuna odmerek in količino škropilne brozge za predvideno površino
  • pripravi škropilno brozgo
  • upošteva priložena navodila
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • upošteva predpise o FFS
  • pripravi in nastavi škropilno tehniko
  • izvede ustrezen postopek nanašanja
  • uporablja fitofarmacevtska sredstva v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 • določi tehnološko in fiziološko zrelost zelenjadnic
 • pripravi in nastavi stroje za spravilo zelenjadnic
 • izbere in pripravi embalažo za spravilo in skladiščenje zelenjadnic
 • pripravi potrebno opremo za skladiščenje, transport in prodajo zelenjadnic
 • opravi spravilo zelenjadnic
 • transportira pridelek do skladišča
 • skrbi za ustrezno skladiščenje zelenjadnic
 • pripravi pridelke za prodajo
 • zna določiti čas in načine spravila zelenjadnic
 • pozna stroje za spravilo zelenjadnic
 • pozna načine skladiščenja zelenjadnic
 • pozna vrste embalaže za spravilo, skladiščenje in pakiranje
 • pozna kakovostne vrste različnih vrst zelenjadnic
 • Izvede spravilo pridelka zelenjadnic po izbiri komisije:
  • določi tehnološko zrelost pridelka
  • izbere in pripravi embalažo za spravilo
  • izbere in pripravi stroje in orodja za spravilo
  • opravi spravilo
  • transportira pridelek do skladišča
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Pripravi zelenjadnice za prodajo ali skladiščenje po izbiri komisije:
  • določi kakovostne razrede zelenjadnic
  • izbere in pripravi embalažo za prodajo ali skladiščenje
  • pripravi zelenjadnico za prodajo ali izbere najustreznejši način skladiščenja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • J. Osvald; M. Kogoj-Osvald: Pridelovanje zelenjave na vrtu. Ljubljana: Kmečki glas, 1994.
 • J. Osvald; M. Kogoj-Osvald: Integrirano pridelovanje zelenjave. Ljubljana: Kmečki glas, 2003.
 • J. Osvald; M. Kogoj-Osvald: Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo: učbenik za poklic vrtnar,1. izdaja. Železniki: Pami, 1998.
 • M. Skledar, P. Leban: Splošno poljedelstvo. Ljubljana: DZS,1991.
 • M.Leskošek: Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1993.
 • M. Mrhar: Racionalna obdelava tal. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 1995.
 • R. Jenčič: Kmetijski stroji. Ljubljana: Kmečki glas, 1975.
 • M. Žmavc: Kmetijska tehnika za danes in jutri. Novo mesto: samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm, 2002.
 • Milan Novak, Tehnike nanašanja pesticidov, Kmečki glas, 1990
 • Černe, M.: Zelenjadarstvo 1 (učbenik), Pami, Železniki, 1998
 • Nikoloski, T., Jančič, D., Korez M.: Vrtnarstvo (učbenik za srednje, tehniške šole), Elanda, d.o.o, Plosovo, Velike Lašče, 2003
 • Bajec, V.: Vrtnarjenje pod folijo in steklom, ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1988
 • Osvald, J., Osvald-Kogoj, M.: Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru, ČZP Kmečki glas, Ljubljana,1984
 • Fabrizio, N.: Vrtnarski priročnik, Nova Gorica (samozaložba),1996

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mag. Jernej Demšar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ivan Brodnjak , KGZS, Zavod Ptuj
 • Ivan Kelenc, Zelenjava Forminka, Formin
 • Darko Vernik, Selekcijsko promocijski center Semenarne Ljubljana, Ptuj
 • Jerica Korpar, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Janez Fakin, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Anton Hanželič, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Robert Janža, Srednja kemtijska šola Rakičan
 • Cveta Cokan, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • Nada Natek Reberšek , Vrtnarska šola Celje
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Mojca Urankar, BTŠ Kranj
 • Nataša Šink, BTŠ Kranj
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.