Katalog

Naziv:

Vinogradnik/vinogradnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vinogradnik/vinogradnica (6210.011.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vinogradnik/vinogradnica 6210.011.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola
 • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Vinogradnik je vključena v predmet Sadjarstvo in vinogradništvo (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale, pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Vinogradništvo in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vinogradnik/vinogradnica

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
  • pogonski stroji
  • stroji za obdelavo tal
  • stroji za setev in sajenje
  • stroji za gnojenje in namakanje
  • stroji za nego in varstvo rastlin
  • stroji za spravilo pridelkov
  • stroji in oprema za oskrbo rastlin
  • skladiščni prostor
  • dvoriščna mehanizacija
  • ročna orodja in pripomočki: vinogradniške škarje, klešče, razne posode, žaga, vezivo, pnevmatske škarje
  • kmetijski stroji in naprave: traktor s priključki, rahljalnik, kosilnica, mulčar, škropilnica
  • precizni merilni aparati: refraktometer, lupa, precizna tehnica, merilni valj
  • žica, stebri, koli, sidra, napenjalniki
  • trsne cepljenke, umetna in naravna gnojila, FFS

9.2. Kadrovski pogoji


 • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer sadjarstvo, vinogradništvo in
 • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi teren za vinograd
 • vzame vzorec za analizo tal
 • očisti teren zarasti in drevja
 • poskrbi za napravo poti in obračališč
 • poskrbi za planiranje terena in napravo drenažnega sistema
 • opravi zeleno gnojenje
 • opravi založno gnojenje
 • poskrbi za rigolanje
 • poseje ustrezno mešanico za ozelenitev
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo vinograda
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal, planiranje terena
 • pozna postopke urejanja vodnega režima v vinogradih
 • pozna napravo drenažnega sistema
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne načine obdelave tal
 • pozna vrste travnih mešanic za ozelenitev medvrstnih prostorov
 • Vzame vzorec za analizo tal
  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • določi globino jemanja vzorca za vinograde
  • vzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • Izvede založno gnojenje tal
  • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste rastlin po hranilih
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • Izvede ozelenjevanje medvrstnih prostorov
  • pripravi tla za ozelenitev
  • izračuna potrebno količino semena ustrezne travne mešanice za izbrano površino vinograda
  • izbere ustrezne travne mešanice za ozelenjevanje medvrstnih prostorov
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za setev travnih mešanic
  • izvede setev travnih mešanic
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
izvede napravo vinograda
 • postavi oporo vinske trte
 • izbere sorte in podlage vinske trte
 • pripravi cepljenko za sajenje
 • posadi cepljenko
 • oskrbi cepljenko
 • pozna vrste in sorte vinske trte
 • pozna podlage vinske trte
 • pozna oblike opor in materiale v vinogradih
 • pozna kakovostno cepljenko
 • zna pripraviti cepljenko za sajenje
 • pozna sisteme in načine sajenja vinske trte
 • pozna čas, globino in razdaljo sajenja cepljenk
 • pozna postopek oskrbe cepljenk
 • pozna napravo namakalnega sistema
 • pozna načine zaščite nasada pred pozebo in točo
 • Postavi oporo (po izbiri komisije) :
  • izračuna količino potrebnega materiala glede na določeno površino
  • predstavi ustrezno oporo za gojitveno obliko po izbiri komisije
  • izbere ustrezni material in orodje za postavitev opore
  • postavi kole
  • pritrdi žice
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Pripravi cepljenke za sajenje :
  • predstavi načine skladiščenja cepljenk pred sajenjem
  • predstavi cepljenko na podlagi etikete
  • oceni kakovost cepljenk
  • pripravi cepljenke za sajenje
  • pripravi kalež
 • Posadi cepljenke glede na sadilni načrt, ki ga posreduje komisija:
  • predstavi načine sajenja cepljenk
  • določi čas in globino sajenja ter upošteva razdaljo sajenja na podlagi sadilnega načrta
  • izvede sajenje v sadilno jamo
  • predstavi pomen parafiniranja cepljenk pred sajenjem
goji in oskrbuje vinograd do rodnosti
 • opravi gojitveno rez do 4. leta in vez glede na gojitveno obliko
 • pleje mladike
 • vršička mladike
 • prikrajšuje mladike
 • uvršča mladike med žice
 • odstrani listje v območju grozdja
 • ročno in strojno kosi travo
 • mulči
 • zastira
 • kultivira
 • strojno in ročno dognojuje
 • pozna pomen gojitvene rezi
 • pozna najbolj razširjene gojitvene oblike
 • zna oblikovati in vzdrževati različne gojitvene oblike
 • pozna osnovne ukrepe rezi in njihov učinek
 • pozna načine zatiranja plevelov
 • pozna različna veziva
 • pozna pomen in vrste ampelotehničnih del med vegetacijo
 • Izvede formiranje gojitvene oblike (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
  • predstavi potek formiranja gojitvene oblike
  • razloži pomen pravilne gojitvene rezi za kasnejšo rodnost in trajanje življenjske dobe
  • izbere času ustrezno orodje in materiale
  • oceni starost in kondicijo mladih trt
  • izvede času primerne potrebne ukrepe za formiranje oblike
goji in oskrbuje vinograd v rodnosti
 • opravi zimsko rez in vez glede na gojitveno obliko
 • pleje
 • vršička
 • prikrajšuje
 • uvršča mladike med žice
 • odstrani listje v območju grozdja
 • redči grozdje
 • ročno in strojno kosi travo
 • mulči
 • zastira
 • kultivira
 • strojno in ročno dognojuje
 • opravi foliarno gnojenje
 • pozna osnovne zakonitosti rezi
 • pozna fiziološke osnove rezi
 • pozna načine obdelovanja tal v vinogradih
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • Izvede zimsko rez in vez gojitvene oblike (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
  • predstavi lastnosti gojitvenih oblik
  • prepozna vrste lesa na trti
  • izbere ustrezno orodje in materiale
  • oceni kondicijo in zdravstveno stanje trte ter določi obremenitev
  • izvede zimsko rez
  • poveže vinsko trto
  • upošteva načela integrirane pridelave
 • Izvede pletev vinske trte (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
  • predstavi čas in pomen pletve vinske trte
  • izvede pletev izbrane gojitvene oblike
  • upošteva načela integrirane pridelave
 • Izvede vršičkanje vinske trte (po izbiri komisije šparonska, kordonska):
  • predstavi čas in pomen vršičkanja vinske trte
  • izvede vršičkanje izbrane gojitvene oblike
 • Izvede redčenje grozdja in odstranjevanje listja v območju grozdja :
  • izbere čas in razloži pomen redčenja grozdja
  • izbere čas in razloži pomen odstranjevanja listja iz območja grozdja
  • izvede redčenje grozdja in odstranjevanje listov
 • Opravi čisto obdelavo tal v vinogradu :
  • predstavi prednosti in pomanjkljivosti čiste obdelave tal v vinogradu
  • izbere ustrezno tehniko obdelave tal glede na letni čas
  • izbere in nastavi stroje za obdelavo tal
  • izvede obdelavo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu in varovanju okolja
 • Izvede mulčenje negovane ledine v vinogradu:
  • pripravi mulčer za delo
  • izvede mulčenje travne ruše
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede dognojevanje vinograda z mineralnimi gnojili :
  • izbere čas dognojevanja
  • izbere gnojilo in izračuna potrebno količino
  • upošteva načela gnojenja pri integrirani pridelavi
  • izbere in nastavi trosilnik mineralnih gnojil
  • izvede dognojevanje
  • upošteva predpise o varovanju okolja in o varstvu pri delu
izvaja varstvo vinske trte
 • prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce na vinski trti
 • izbere fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi škropilno mešanico
 • izbere in pripravi škropilno tehniko
 • škropi za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnik)
 • opravi fertirigacijo
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce vinske trte ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • Prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce ter izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
  • prepozna gospodarsko pomembne bolezni oz. škodljivca na rastlini (ali na sliki) in opiše škodo, ki jih parazit povzroča
  • izbere ustrezen način varstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
  • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
  • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
  • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
  • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
 • Prepozna gospodarsko pomembne plevele in izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
  • prepozna gospodarsko pomembne plevele
  • izbere ustrezen način varstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
  • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
  • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
  • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
 • Pripravi škropilno brozgo
  • izračuna potrebno koncentracijo in odmerek FFS na enoto površine
  • izbere ustrezne pripomočke za pripravo škropilne brozge
  • izbere ustrezno zaščitno obleko
  • upošteva navodila, ki so priložena FFS
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izvede pripravo škropilne brozge
 • Izvede varstvo vinske trte pred boleznimi, škodljivci oziroma pleveli (po izbiri komisije):
  • izbere ustrezen postopek nanašanja
  • izbere in nastavi napravo za nanašanje FFS
  • napolni rezervoarja s škropilno brozgo
  • izvede nanašanje FFS za varstvo rastlin
  • izvede vzdrževanje in nego naprav za nanašanje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
  • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
izvede trgatev
 • spremlja dozorevanje grozdja
 • določi čas trgatve glede na optimalno zrelost grozdja v skladu z zakonskimi določili
 • pripravi embalažo, stroje, orodje za trgatev
 • organizira trgatev
 • trga grozdje
 • vozi grozdje v klet
 • pozna načine in tehniko obiranja grozdja in pripomočke
 • zna določiti zrelost grozdja
 • pozna vrste in pomen embalaže
 • pozna pomen kakovosti prevzetega grozdja za vino
 • Ugotovi dozorelost grozdja :
  • predstavi pokazatelje zrelosti in kakovosti grozdja za določen namen nadaljnje rabe
  • nabere povprečen vzorec grozdja
  • pripravi vzorec za analizo
  • izbere in pripravi ustrezno opremo
  • izmeri sladkorno stopnjo
  • izmeri vsebnost titracijskih kislin
  • ugotovi stopnjo zrelosti in predvidi potrebne popravke v primeru takojšnje trgatve

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Colnarič, Jože. (1989). Brajde. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Colnarič, Jože. (1985). Posebno vinogradništvo. Ljubljana: BTF.
 • Hrček, L. (1996). Sorte in podlage vinske trte. Ptuj: SVA Veritas.
 • Vodovnik, A. (1999). Nasveti za vinarje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Jože Maljevič, KGZS, Zavod Novo mesto
 • Tamara Rusjan, KGZS, zavod Nova Gorica
 • Andreja Škvarč, KGZS, Zavod Nova Gorica
 • Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZS, Zavod Maribor
 • Zoran Štabuc, KGZS, Zavod Maribor
 • Andreja Glavan Podbršček, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Aleš Makuc, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Silva Podlesnik, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Pavla Marc, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Ljuba Erjavec, BTŠ Kranj
 • Helena Žnidarič , CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.