Poklicni standard

Naziv:

Vinogradnik/vinogradnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

12.12.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vinogradnik/vinogradnica (6210.011.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. pripravi teren za vinograd in izvede napravo vinograda
 7. goji in oskrbuje vinograd do rodnosti in v rodnosti
 8. izvaja varstvo vinske trte
 9. izvede trgatev

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje pridobitev in porabo finančnih sredstev
 • načrtuje pridelavo
 • načrtuje obnovo vinograda
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • zna izdelati načrt pridelave grozdja
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
 • pozna pomen načrtovanja naprave nasada
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovno orodje, stroje, naprave in material
 • pripravi potrebne prostore
 • pripravi gnojila in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • pozna traktorje in ostalo kmetijsko mehanizacijo ter jih zna uporabljati
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju vinske trte
 • pozna sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna kakovost sadilnega materiala in semena
Operativna dela pripravi teren za vinograd
 • vzame vzorec za analizo tal
 • očisti teren zarasti in drevja
 • poskrbi za napravo poti in obračališč
 • poskrbi za planiranje terena in napravo drenažnega sistema
 • opravi zeleno gnojenje
 • opravi založno gnojenje
 • poskrbi za rigolanje
 • poseje ustrezno mešanico za ozelenitev
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo vinograda
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal, planiranje terena
 • pozna postopke urejanja vodnega režima v vinogradih
 • pozna napravo drenažnega sistema
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne načine obdelave tal
 • pozna vrste travnih mešanic za ozelenitev medvrstnih prostorov
izvede napravo vinograda
 • postavi oporo vinske trte
 • izbere sorte in podlage vinske trte
 • pripravi cepljenko za sajenje
 • posadi cepljenko
 • oskrbi cepljenko
 • pozna vrste in sorte vinske trte
 • pozna podlage vinske trte
 • pozna oblike opor in materiale v vinogradih
 • pozna kakovostno cepljenko
 • zna pripraviti cepljenko za sajenje
 • pozna sisteme in načine sajenja vinske trte
 • pozna čas, globino in razdaljo sajenja cepljenk
 • pozna postopek oskrbe cepljenk
 • pozna napravo namakalnega sistema
 • pozna načine zaščite nasada pred pozebo in točo
goji in oskrbuje vinograd do rodnosti
 • opravi gojitveno rez do 4. leta in vez glede na gojitveno obliko
 • pleje mladike
 • vršička mladike
 • prikrajšuje mladike
 • uvršča mladike med žice
 • odstrani listje v območju grozdja
 • ročno in strojno kosi travo
 • mulči
 • zastira
 • kultivira
 • strojno in ročno dognojuje
 • pozna pomen gojitvene rezi
 • pozna najbolj razširjene gojitvene oblike
 • zna oblikovati in vzdrževati različne gojitvene oblike
 • pozna osnovne ukrepe rezi in njihov učinek
 • pozna načine zatiranja plevelov
 • pozna različna veziva
 • pozna pomen in vrste ampelotehničnih del med vegetacijo
goji in oskrbuje vinograd v rodnosti
 • opravi zimsko rez in vez glede na gojitveno obliko
 • pleje
 • vršička
 • prikrajšuje
 • uvršča mladike med žice
 • odstrani listje v območju grozdja
 • redči grozdje
 • ročno in strojno kosi travo
 • mulči
 • zastira
 • kultivira
 • strojno in ročno dognojuje
 • opravi foliarno gnojenje
 • pozna osnovne zakonitosti rezi
 • pozna fiziološke osnove rezi
 • pozna načine obdelovanja tal v vinogradih
 • pozna znake pomanjkanja hranil
izvaja varstvo vinske trte
 • prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce na vinski trti
 • izbere fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi škropilno mešanico
 • izbere in pripravi škropilno tehniko
 • škropi za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnik)
 • opravi fertirigacijo
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce vinske trte ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
izvede trgatev
 • spremlja dozorevanje grozdja
 • določi čas trgatve glede na optimalno zrelost grozdja v skladu z zakonskimi določili
 • pripravi embalažo, stroje, orodje za trgatev
 • organizira trgatev
 • trga grozdje
 • vozi grozdje v klet
 • pozna načine in tehniko obiranja grozdja in pripomočke
 • zna določiti zrelost grozdja
 • pozna vrste in pomen embalaže
 • pozna pomen kakovosti prevzetega grozdja za vino
Administrativna dela vodi evidence
 • pripravi vloge za pridobitev sredstev
 • vodi evidence pridelave
 • vodi evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev in gnojil
 • vodi evidence o integrirani pridelavi
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plačil
 • vodi evidence o delovnih urah kmetijske mehanizacije
 • pozna načine vodenja posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavi sadilni material, gnojila, fitofarmacevtska sredstva in ostali kmetijski repromaterial
 • izračuna lastno ceno
 • prodaja grozdje
 • spremlja neposredna plačila
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Nadzor dela nadzira delo pomožnih delavcev
 • nadzira delo trgačev
 • pozna način in tehniko obiranja grozdja in pripomočke
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja za kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost dela v kmetijskem gospodarstvu
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • upošteva karenčne dobe v skladu z navodili
 • upošteva zakonsko določene roke za trgatev
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • nastavlja stroje za delo
 • redno pregleduje in vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • izvaja manjša popravila strojev in naprav
 • pozna osnove vzdrževanja kmetijskih strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami in strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami ter strankami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • dela v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi
 • varuje vodne vire
 • varuje okolje in kulturno dediščino
 • pozna predpise o FFS
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s kmetijskimi stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Jože Maljevič, KGZS, Zavod Novo mesto
 • Tamara Rusjan, KGZS, zavod Nova Gorica
 • Andreja Škvarč, KGZS, Zavod Nova Gorica
 • Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZS, Zavod Maribor
 • Zoran Štabuc, KGZS, Zavod Maribor
 • Vili Kurnik, Zlati grič, Slovenske Konjice
 • Dejan Vrečko, Zlati grič, Slovenske Konjice
 • Anton Plut, Drašiči
 • Andreja Glavan Podbršček, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Aleš Makuc, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.